rượu etylic

21 79 0
  • Loading ...
1/21 trang

Thông tin tài liệu

Ngày đăng: 30/11/2016, 22:50

TiẾT 54: Cơng thức phân tử: C2H6O Phân tử khối: 46 Néi dung bµi häc I - TÝnh chÊt vËt lÝ : II - CÊu t¹o ph©n tư : III - TÝnh chÊt ho¸ häc : IV - øng dơng : V - §iỊu chÕ : I TÍNH CHẤT VẬT LÍ: TiẾT 54: Cơng thức phân tử: C2H6O Phân tử khối: 46 I TÍNH CHẤT VẬT LÍ: Rượu etylic (Etanol) chất lỏng, khơng màu, mùi thơm, sơi 78,30C Nhẹ nước, tan vơ hạn nước, hòa tan nhiếu chất như: Iốt, benzen … Quan sát ống nghiệm đựng rượu Etylic, ? nhận xét trạng thái, màu sắc, mùi vị?  ?  Rượu etylic (Etanol) chất lỏng, khơng màu, mùi thơm, sơi 78,30C Quan sát thí nghiệm hòa tan rượu etylic nước, nhận xét khả tan rượu nước ? Nhẹ nước, tan vơ hạn nước, hòa tan nhiếu chất như: Iốt, benzen … TiẾT 54: * CÁCH PHA CHẾ RƯỢU 450 Cơng thức phân tử: C2H6O Phân tử khối: 46 I TÍNH CHẤT VẬT LÍ: Rượu etylic (Etanol) chất lỏng, khơng màu, mùi thơm, sơi 78,30C Nhẹ nước, tan vơ hạn nước, hòa tan nhiếu chất như: Iốt, benzen … 100ml Rượu 450 C2H5OH H2O 45ml Định nghĩa: Độ rượu số mol rượu etylic có 100 ml hỗn hợp rươu với nước  TiẾT 54: Cơng thức phân tử: C2H6O Phân tử khối: 46 I TÍNH CHẤT VẬT LÍ: Rượu etylic (Etanol) chất lỏng, khơng màu, mùi thơm, sơi 78,30C Nhẹ nước, tan vơ hạn nước, hòa tan nhiếu chất như: Iốt, benzen … Định nghĩa: Độ rượu số mol rượu etylic có 100 ml hỗn hợp rươu Với nước Cơng thức V rượu etylic Độ rượu = x100 V dung dòch rượu ? HãCơng y chọnthức đáp án V rượnuchấ etylic Số ml rượu Etylic nguyê t có Độ rượu = V dung dòch rượ0u 200ml dung dòch rượu Etylic 40 : A 100 ml B 120 ml C 40 ml D 80 ml x100 • Bạn trả lời sai Thử lại nhé! Xin chúc mừng ? Có thể pha chế lít rượu 250 từ 500ml rượu 450 •* Bước 1: Tính tốn • + Tìm thể tích rượu có 500ml rượu 450 • + Tính thể tích dung dịch rượu 250 pha • => Tính lượng nước cần thêm •* Bước 2: Pha chế II CẤU TẠO PHÂN TỬ TiẾT 54: Cơng thức phân tử: C2H6O Phân tử khối: 46 I TÍNH CHẤT VẬT LÍ: Rượu etylic (Etanol) chất lỏng, khơng màu, mùi thơm, sơi 78,30C Nhẹ nước, tan vơ hạn nước, hòa tan nhiếu chất như: Iốt, benzen … Định nghĩa: Độ rượu số mol rượu etylic có 100 ml hỗn hợp rươu Với nước Cơng thức V rượu etylic Độ rượu = x100 V dung dòch rượu ? Quan sát mơ hình phân tử rượu etylic viết cơng thức cấu tạo? D¹ng Rçng D¹ng ®Ỉc TiẾT 54: Cơng thức phân tử: C2H6O Phân tử khối: 46 I TÍNH CHẤT VẬT LÍ: II CẤU TẠO PHÂN TỬ Viết gọn: CH3– CH2 – OH Hoặc: C2H5OH  Cơng thức cấu tạo H H H C C O H H H Viết gọn: CH3– CH2 – OH  Đặc điểm: Trong phân tử rượu etylic có nhóm-OH Chính nhóm- OH làm cho rượu có tính chất hóa học đặc trưng III TÍNH CHẤT HĨA HỌC: TiẾT 54: Cơng thức phân tử: C2H6O Phân tử khối: 46 I TÍNH CHẤT VẬT LÍ: II CẤU TẠO PHÂN TỬ Viết gọn: CH3– CH2 – OH Hoặc: C2H5OH 1.Rượu etylic có cháy khơng? Quan sát t/n đốt cháy rượu etylic Nhận xét tượng xảy ra? ( Màu sắc, nhiệt độ)  Rượu etylic cháy với lửa màu xanh, tỏa nhiều nhiệt ? Phương trình đốt cháy rượu etylic TiẾT 54: Cơng thức phân tử: C2H6O Phân tử khối: 46 I TÍNH CHẤT VẬT LÍ: II CẤU TẠO PHÂN TỬ Viết gọn: CH3– CH2 – OH Hoặc: C2H5OH III TÍNH CHẤT HĨA HỌC: 1.Phản ứng cháy: C2H5OH(l) + 3O2(k) → 2CO2(k) + 3H2O(h)  10 20 19 18 30 29 28 40 39 38 50 49 48 17 16 15 14 13 12 27 26 25 24 23 22 21 37 36 35 34 33 32 31 47 46 45 44 43 42 41 57 56 55 54 53 52 51 11 123456789  C2H5OH (l) + o t O2 (k) → …… + … to C2H5OH(l) + O2(k) → CO2(k) + …… to C2H5OH(l) + O2(k) → CO2(k) + H2O(h) to C2H5OH(l) + 3O2(k) → 2CO2(k) + 3H2O(h) 2.Rượu etylic có phản ứng với natri khơng? TiẾT 54: Cơng thức phân tử: C2H6O Phân tử khối: 46 I TÍNH CHẤT VẬT LÍ: II CẤU TẠO PHÂN TỬ Viết gọn: CH3– CH2 – OH Hoặc: C2H5OH III TÍNH CHẤT HĨA HỌC: 1.Phản ứng cháy: C2H5OH(l) + 3O2(k) → 2CO2(k) + 3H2O(h) ? Quan sát t/n natri tác dụng với rượu etylic Nhận xét tượng xảy ra? Phản ứng rượu etylic với natri TiẾT 54: Cơng thức phân tử: C2H6O Phân tử khối: 46 Dụng hóa Trình tựcụthívànghiệm chất I TÍNH CHẤT VẬT LÍ: II CẤU TẠO PHÂN TỬ Viết gọn: CH3– CH2 – OH Hoặc: C2H5OH III TÍNH CHẤT HĨA HỌC: 1.Phản ứng cháy: C2H5OH(l) + 3O2(k) → 2CO2(k) + 3H2O(h) Rượu etylic Ống nghiệm Natri kim loại TiẾT 54: Cơng thức phân tử: C2H6O Phân tử khối: 46 I TÍNH CHẤT VẬT LÍ: II CẤU TẠO PHÂN TỬ Viết gọn: CH3– CH2 – OH Hoặc: C2H5OH III TÍNH CHẤT HĨA HỌC: 1.Phản ứng cháy: C2H5OH(l) + 3O2(k) → 2CO2(k) + 3H2O(h) Phản ứng với Na 2C2H5OH(l) + 2Na(r ) → 2C2H5ONa(dd) + H2(k) 2.Rượu etylic có phản ứng với natri khơng?  Rượu etylic tác dụng với natri giải phóng khí hidro OH C22H55OH + Na → + Natri etylat V ỨNG DỤNG ? Quan sát sơ đồ sau Hãy nêu ứng dụng rượu etylic? Dược phẩm Rượu - Bia C2H5OH Cao su tổng hợp Nước hoa Giấm ăn- axit axetic Hãy chọn đáp án đúng? Những ứng dụng rượu etylic ? TiẾT 54: Cơng thức phân tử: C2H6O Phân tử khối: 46 I TÍNH CHẤT VẬT LÍ: II CẤU TẠO PHÂN TỬ Viết gọn: CH3– CH2 – OH Hoặc: C2H5OH III TÍNH CHẤT HĨA HỌC: 1.Phản ứng cháy: C2H5OH(l) + 3O2(k) → 2CO2(k) + 3H2O(h) Phản ứng với Na 2C2H5OH(l) + 2Na(r ) → 2C2H5ONa(dd) + H2(k) IV.ỨNG DỤNG (SGK) Sản xuất rượu bia để uống Dùng làm chất diệt khuẩn Dùng làm dung mơi pha chế nước hoa Là ngun liệu sản xuất dấm ăn Để tẩy trắng quần áo Sản xuất dược phẩm Ngun liệu sản xuất cao su tổng hợp Làm nhiên liệu, chất đốt Làm chất diệt trùng  Rượu etylic dùng làm ngun liệu,nhiên liệu, dung mơi ? Em cho biết uống nhiều rượu có hại hay có lợi cho sức khỏe? V ĐiỀU CHẾ TiẾT TiẾT 54: 54: Cơng Cơng thức thức phân phân tử: tử: C C22H H66O O Phân Phân tử tử khối: khối: 46 46 I I TÍNH TÍNH CHẤT CHẤT VẬT VẬT LÍ: LÍ: II CẤU TẠO PHÂN TỬ II CẤU TẠO PHÂN TỬ  Len men rượu: Tinh bột, đường Lên men Rượu etylic Viết gọn: CH3– CH2 – OH Hoặc: Hoặc: C C22H H55OH OH III TÍNH CHẤT HĨA HỌC: 1.Phản ứng cháy: C2H5OH(l) + 3O2(k) → 2CO2(k) + 3H2O(h) Phản ứng với Na 2C2H5OH(l) + 2Na(r ) → 2C2H5ONa(dd) + H2(k) IV.ỨNG DỤNG (SGK) V ĐiỀU CHẾ Len men rượu: Tinh bột, đường → Rượu etylic Cho khí etylen hợp nước: CH2 = CH2 + H2O →C2H5OH  Cho khí etylen hợp nước: CH2 = CH2 + H2O C2H5OH Axit ? Hồn thành dãy chuyển hóa sau: C 1/ (1) CH4 (2) C + H2 2/ CH4 3/ C2H2 4/ C2H2 C2H2 (3) C2H4 (4) C2H5OH GIẢI Ni, t0 CH4 t0 C2H2 + H2 + H2O Pd, t0 Axit, t0 + H2 C2H4 C2H5OH Đốt cháy hồn tồn 9,2 gam rượu etylic Dẫn tồn sản phẩm cháy qua nước vơi dư thu kết tủa Tính khối lượng kết tủa? GiẢI Số mol rượu : n = PT: C2H5OH + 3O2 0,2 mol PT: CO2 9,2 = 0,2( mol ) 46 CO2 + 3H2O 0,4 mol CaCO3 + Ca(OH)2 0,4 mol + H2O 0,4 mol +Khối lượng kết tủa thu là: m CaCO3 = n MCaCO CaCO3 = 0,4 100 = 40 (g) TiẾT 54: Cơng thức phân tử: C2H6O Phân tử khối: 46 I TÍNH CHẤT VẬT LÍ: II CẤU TẠO PHÂN TỬ Viết gọn: CH3– CH2 – OH Hoặc: C2H5OH III TÍNH CHẤT HĨA HỌC: 1.Phản ứng cháy: C2H5OH(l) + 3O2(k) → 2CO2(k) + 3H2O(h) Phản ứng với Na 2C2H5OH(l) + 2Na(r ) → 2C2H5ONa(dd) + H2(k) IV.ỨNG DỤNG (SGK) V ĐiỀU CHẾ Len men rượu: Tinh bột, đường → Rượu etylic Cho khí etylen hợp nước: CH2 = CH2 + H2O →C2H5OH •Đọc phần “Em có biết” •Vì rượu etylic diệt vi khuẩn? •Làm tập 2,3,4,5 SGK trang 135 •Chuẩn bị 45: Axit axetic [...]... HểA HC: TiT 54: Cụng thc phõn t: C2H6O Phõn t khi: 46 I TNH CHT VT L: II CU TO PHN T Vit gn: CH3 CH2 OH Hoc: C2H5OH 1.Ru etylic cú chỏy khụng? Quan sỏt t/n t chỏy ru etylic Nhn xột hin tng xy ra? ( Mu sc, nhit ) Ru etylic chỏy vi ngn la mu xanh, ta nhiu nhit ? Phng trỡnh t chỏy ru etylic TiT 54: Cụng thc phõn t: C2H6O Phõn t khi: 46 I TNH CHT VT L: II CU TO PHN T Vit gn: CH3 CH2 OH Hoc: C2H5OH III... + H2O(h) to C2H5OH(l) + 3O2(k) 2CO2(k) + 3H2O(h) 2.Ru etylic cú phn ng vi natri khụng? TiT 54: Cụng thc phõn t: C2H6O Phõn t khi: 46 I TNH CHT VT L: II CU TO PHN T Vit gn: CH3 CH2 OH Hoc: C2H5OH III TNH CHT HểA HC: 1.Phn ng chỏy: C2H5OH(l) + 3O2(k) 2CO2(k) + 3H2O(h) ? Quan sỏt t/n natri tỏc dng vi ru etylic Nhn xột hin tng xy ra? Phn ng ca ru etylic vi natri TiT 54: Cụng thc phõn t: C2H6O Phõn t... chỏy: C2H5OH(l) + 3O2(k) 2CO2(k) + 3H2O(h) Ru etylic ng nghim Natri kim loi TiT 54: Cụng thc phõn t: C2H6O Phõn t khi: 46 I TNH CHT VT L: II CU TO PHN T Vit gn: CH3 CH2 OH Hoc: C2H5OH III TNH CHT HểA HC: 1.Phn ng chỏy: C2H5OH(l) + 3O2(k) 2CO2(k) + 3H2O(h) 2 Phn ng vi Na 2C2H5OH(l) + 2Na(r ) 2C2H5ONa(dd) + H2(k) 2.Ru etylic cú phn ng vi natri khụng? Ru etylic tỏc dng vi natri gii phúng khớ hidro OH... natri khụng? Ru etylic tỏc dng vi natri gii phúng khớ hidro OH C22H55OH + Na + Natri etylat V NG DNG ? Quan sỏt s sau Hóy nờu nhng ng dng ca ru etylic? Dc phm Ru - Bia C2H5OH Cao su tng hp Nc hoa Gim n- axit axetic Hóy chn ỏp ỏn ỳng? Nhng ng dng ca ru etylic ? TiT 54: Cụng thc phõn t: C2H6O Phõn t khi: 46 I TNH CHT VT L: II CU TO PHN T Vit gn: CH3 CH2 OH Hoc: C2H5OH III TNH CHT HểA HC: 1.Phn ng... Lm nhiờn liu, cht t 9 Lm cht dit cụn trựng Ru etylic dựng lm nguyờn liu,nhiờn liu, dung mụi ? Em hóy cho bit ung nhiu ru cú hi hay cú li cho sc khe? V iU CH TiT TiT 54: 54: Cụng Cụng thc thc phõn phõn t: t: C C22H H66O O Phõn Phõn t t khi: khi: 46 46 I I TNH TNH CHT CHT VT VT L: L: II CU TO PHN T II CU TO PHN T 1 Len men ru: Tinh bt, ng Leõn men Ru etylic Vit gn: CH3 CH2 OH Hoc: Hoc: C C22H H55OH... DNG (SGK) V iU CH 1 Len men ru: Tinh bt, ng Ru etylic 2 Cho khớ etylen hp nc: CH2 = CH2 + H2O C2H5OH 2 Cho khớ etylen hp nc: CH2 = CH2 + H2O C2H5OH Axit ? Hon thnh dóy chuyn húa sau: C 1/ (1) CH4 (2) C + 2 H2 2/ 2 CH4 3/ C2H2 4/ C2H2 C2H2 (3) C2H4 (4) C2H5OH GIAI Ni, t0 CH4 t0 C2H2 + H2 + H2O Pd, t0 Axit, t0 + 3 H2 C2H4 C2H5OH t chỏy hon ton 9,2 gam ru etylic Dn ton b sn phm chỏy i qua nc vụi trong... 1.Phn ng chỏy: C2H5OH(l) + 3O2(k) 2CO2(k) + 3H2O(h) 2 Phn ng vi Na 2C2H5OH(l) + 2Na(r ) 2C2H5ONa(dd) + H2(k) IV.NG DNG (SGK) V iU CH 1 Len men ru: Tinh bt, ng Ru etylic 2 Cho khớ etylen hp nc: CH2 = CH2 + H2O C2H5OH c phn Em cú bit Vỡ sao ru etylic dit c vi khun? Lm bi tp 2,3,4,5 SGK trang 135 Chun b bi 45: Axit axetic
- Xem thêm -

Xem thêm: rượu etylic , rượu etylic , rượu etylic , III. TÍNH CHẤT HÓA HỌC:

Gợi ý tài liệu liên quan cho bạn

Nhận lời giải ngay chưa đến 10 phút Đăng bài tập ngay