phương trình hóa học 8

14 71 0
  • Loading ...
1/14 trang

Thông tin tài liệu

Ngày đăng: 30/11/2016, 22:50

M¾T CËN Vµ M¾T L·O Bµi 49: Mơn: H Ĩ A H Ọ C Kiểm tra cũ: 1.Phát biểu định luật bảo tồn khối lượng? Cho phản ứng: Ơxi + Hiđrơ Nước Biết khối lượng Ơxi là: 7g , khối lượng nước là:13g a.Viết cơng thức khối lượng phản ứng b Tính khối lượng Hyđrơ tham gia phản ứng Đáp án: a Cơng thức khối lượng: mƠxi + mHiđrơ = mNước b Thay số vào cơng thức khối lượng: 7(g) + mHiđrơ = 13(g) => mHiđrơ = 13 – = 6(g) M¾T CËN Vµ M¾T L·O TiếtBµi 2249: Bài 16 PHƯƠNG TRÌNH HĨA HỌC Phương trình chữ phản ứng: I Lập phương trình hóa học Phương trình hóa học Khí hiđrơ + Khí ơxi Sơ đồ phản ứng: H2 + O2 - Nước H 2O Thêm hệ số “2” vào trước phân tử H2O H2 + O2 2H2O Thêm hệ số “2” vào trước phần tử H2: 2H2 + O2 2H2O Số ngun tử H O trước sau phản ứng Phương trình hóa học: 2H2 + O2 2H2O M¾T CËN Vµ M¾T L·O TiếtBµi 2249: Bài 16 PHƯƠNG TRÌNH HĨA HỌC I Lập phương trình hóa học Phương trình hóa học Phương trình hóa học 2H2 + O2 2H2O tn theo định luật bảo tồn khối lượng chưa? Vì sao? Đáp án: Phương trình hóa học tn theo định luật bảo tồn khối lượng Vì số ngun tử ngun tố trước sau phản ứng M¾T CËN Vµ M¾T L·O TiếtBµi 2249: Bài 16 PHƯƠNG TRÌNH HĨA HỌC I Lập phương trình hóa học Phương trình hóa học Phương trình hóa học: 2H2 + O2 2H2O Phương trình hóa học dùng để biểu diễn gì? Gồm cơng thức hóa học hệ số thích hợp chất nào? Đáp án: Phương trình hóa học dùng để biểu diễn ngắn gọn phản ứng hóa học, gồm cơng thức hóa học hệ số thích hợp chất phản ứng sản phẩm M¾T CËN Vµ M¾T L·O TiếtBµi 2249: Bài 16 PHƯƠNG TRÌNH HĨA HỌC I Lập phương trình hóa học Phương trình hóa học a Ví dụ: Lập phương trình hóa học phản ứng có phương trình chữ sau: Nhơm + Ơxi Nhơm Ơxít B1 Sơ đồ phản ứng: Al + O2 B2 Cân ngun tử: Al + O2 2.Các bước lập phương trình hóa học Al2O3 2Al2O3 Al + 3O2 - 2Al2O3 Al + 3O2 2Al2O3 B3 Phương trình hóa học: 4Al + 3O2 2Al2O3 b Nêu bước lập phương trình hóa học M¾T CËN Vµ M¾T L·O TiếtBµi 2249: Bài 16 PHƯƠNG TRÌNH HĨA HỌC I Lập phương trình hóa học Phương trình hóa học 2.Các bước lập phương trình hóa học b Nêu bước lập phương trình hóa học Đáp án: Cácbước bướclập lậpphương phươngtrình trìnhhóa hóahọc: học: Các Bước1: 1:Viết Viếtsơ sơđồ đồphản phảnứng ứnggồm ( gồm cơng thức hóa Bước cơng thức hóa học họccác củachất chất ứngsản vàphẩm sản phẩm) phảnphản ứng Bước2: 2:Cân Cânbằng bằngsố sốngun nguntử tửcủa củacác cácngun nguntố tố Bước trước vàphản sau phản số thích hợptrước đặt có ứng:ứng( Tìm Tìm hệ sốhệ thích hợp đặt trước cácthức cơng thức.) cơng Bước3: 3:Viết Viếtphương phươngtrình trìnhhóa hóahọc học Bước M¾T CËN Vµ M¾T L·O TiếtBµi 2249: Bài 16 PHƯƠNG TRÌNH HĨA HỌC a Ví dụ: Lập phương trình hóa học phản ứng có : I Lập phương trình hóa học Sơ đồ phản ứng: Al2O3 Cân ngun tử: Phương trình hóa học 2.Các bước lập phương trình hóa học Al + O2 Al + O2 -3 Al + O2 Al2O3 2Al2O3 Al + 3O2 2Al2O3 Phương trình hóa học: 4Al + 3O2 2Al2O3 M¾T CËN Vµ M¾T L·O TiếtBµi 2249: Bài 16 PHƯƠNG TRÌNH HĨA HỌC Chú ý: I Lập phương trình hóa học Phương trình hóa học 2.Các bước lập phương trình hóa học -Khơng thay đổi số cơng thức hóa học viết Ví dụ: 3O2 : O X -Viết hệ số cao kí hiệu hóa học : : Al Ví dụ : X4Al -Trong cơng thức hóa học có nhóm ngun tử nhóm OH, SO4 Thì coi nhóm đơn vị để cân bằng, trước sau phản ứng số nhóm ngun tử phải Ví dụ: sơ đồ phản ứng Na2CO3 + Ca(OH)2 - CaCO3 + NaOH phương trình hóa học Na2CO3 + Ca(OH)2 CaCO3 + 2NaOH M¾T CËN Vµ M¾T L·O TiếtBµi 2249: Bài 16 PHƯƠNG TRÌNH HĨA HỌC Bài tập (Trang 57) I Lập phương trình hóa học Phương trình hóa học 2.Các bước lập phương trình hóa học Áp dụng Lập phương trình hóa học sơ đồ phản ứng sau: a Na + O2 - Na2O Đáp án 2a: Na + O2 - Na2O 2Na2O PTHH: 4Na + O2 H3PO4 Đáp án 2b: Na + O2 2Na2O 4Na + O2 - b P2O5 + H2O P2O5 + H2O H3PO4 P2O5 + H2O 2H3PO4 P2O5 + 3H2O 2H3PO4 PTHH: 2Na2O P2O5 + 3H2O 2H3PO4 HOẠT ĐỘNG THEO NHÓM ( phút ) Bµi 49: M¾T CËN Vµ M¾T L·O Thảo luận nhóm để lập phương trình hoá học phản ứng sau: NHÓM NÀO LÀM NHANH LÊN BẢNG TRÌNH BÀY ĐÚNG SẼ ĐƯC CỘNG ĐIỂM KHI KIỂM TRA MIỆNG Zn + O2 ZnO a Kẽm + Oxi Kẽm oxít (Lậ ZnO ) Zn + O2 2ZnO p phương trình hoá học Zn + O2 ZnO b Nhôm + Clo Nhôm oxít ( Al2O3 ) Lập phương trình hoá học c Cacbon + Oxi Cacbonic ( CO2 ) Lập phương trình hoá học Al + Cl2 Al + Cl2 AlCl3 AlCl3 Al + 3Cl2 AlCl3 C + O2 C + O2 C + O2 CO2 CO2 CO2 M¾T CËN Vµ M¾T L·O TiếtBµi 2249: Bài 16 PHƯƠNG TRÌNH HĨA HỌC Củng cố: I Lập phương trình hóa học Phương trình hóa học 2.Các bước lập phương trình hóa học Áp dụng Phương trình hóa học dùng để biểu diễn ngắn gọn phản ứng hóa học, gồm cơng thức hóa học hệ số thích hợp chất phản ứng sản phẩm Các bước lập phương trình hóa học: -Bước 1: Viết sơ đồ phản ứng gồm cơng thức hóa học chất phản ứng sản phẩm -Bước 2: Cân số ngun tử ngun tố có phản ứng: Tìm hệ số thích hợp đặt trước cơng thức -Bước 3: Viết phương trình hóa học Bµi 49: M¾T CËN Vµ M¾T L·O DẶN DÒ Học bài: Các bước lập phương trình hoá học Bài tập: Bài tập 2,3,5/ SGK trang 57,58 Học xem trước phần lại ( phần II/ SGK trang 57) Ôn lại Hoá trò nguyên tố Nguyên tử khối, phân tử khối [...]... M¾T L·O TiếtBµi 2249: Bài 16 PHƯƠNG TRÌNH HĨA HỌC Củng cố: I Lập phương trình hóa học 1 Phương trình hóa học 2.Các bước lập phương trình hóa học 3 Áp dụng Phương trình hóa học dùng để biểu diễn ngắn gọn phản ứng hóa học, gồm cơng thức hóa học và hệ số thích hợp của các chất phản ứng và sản phẩm Các bước lập phương trình hóa học: -Bước 1: Viết sơ đồ phản ứng gồm cơng thức hóa học của các chất phản ứng...M¾T CËN Vµ M¾T L·O TiếtBµi 2249: Bài 16 PHƯƠNG TRÌNH HĨA HỌC Bài tập 2 (Trang 57) I Lập phương trình hóa học 1 Phương trình hóa học 2.Các bước lập phương trình hóa học 3 Áp dụng Lập phương trình hóa học của các sơ đồ phản ứng sau: a Na + O2 - Na2O Đáp án 2a: Na + O2 - Na2O 2Na2O PTHH: 4Na + O2 H3PO4 Đáp án 2b: Na... CËN Vµ M¾T L·O Thảo luận nhóm để lập phương trình hoá học các phản ứng sau: NHÓM NÀO LÀM NHANH LÊN BẢNG TRÌNH BÀY ĐÚNG SẼ ĐƯC CỘNG 2 ĐIỂM KHI KIỂM TRA MIỆNG Zn + O2 ZnO a Kẽm + Oxi Kẽm oxít (Lậ ZnO ) 2 Zn + O2 2ZnO p phương trình hoá học 2 Zn + O2 2 ZnO b Nhôm + Clo Nhôm oxít ( Al2O3 ) Lập phương trình hoá học c Cacbon + Oxi Cacbonic ( CO2 ) Lập phương trình hoá học Al + Cl2 2 Al + 3 Cl2 AlCl3 2 AlCl3... sản phẩm -Bước 2: Cân bằng số ngun tử của các ngun tố có trong phản ứng: Tìm hệ số thích hợp đặt trước các cơng thức -Bước 3: Viết phương trình hóa học Bµi 49: M¾T CËN Vµ M¾T L·O DẶN DÒ Học bài: Các bước lập phương trình hoá học Bài tập: Bài tập 2,3,5/ SGK trang 57, 58 Học bài và xem trước phần còn lại ( phần II/ SGK trang 57) Ôn lại Hoá trò các nguyên tố Nguyên tử khối, phân tử khối
- Xem thêm -

Xem thêm: phương trình hóa học 8 , phương trình hóa học 8 , phương trình hóa học 8

Gợi ý tài liệu liên quan cho bạn

Nhận lời giải ngay chưa đến 10 phút Đăng bài tập ngay