ôn thi trắc nghiệm

44 155 0
  • Loading ...
1/44 trang

Thông tin tài liệu

Ngày đăng: 30/11/2016, 22:49

CÂU HỎI TRẮC NGHIỆM ÔN THI KỲ I Slide 40 CÂU HỎI TRẮC NGHIỆM Slide 41 Víi gi¸ trÞ nµo cđa x, biĨu thøc ∈ x cã nghÜa? √ a./ x > b./ x = c./ víi mäi x ∈ R d./ x ≥0 §iỊu kiƯn ®Ĩ A x¸c ®Þnh ⇔ A≥0 Sè cã c¨n bËc hai sè häc cđa nã b»ng lµ: a/ -3 b/ c/ -81 d/ 81 Nªu ®iỊu kiƯn ®Ĩ mét sè a cã c¨n bËc hai a≥0 Rót gän biĨu thøc ( x − 2) ta ®ỵc kÕt qu¶: a./ 2(x – 2) b./ 2(2 – x) c./ 2 − x ( x − 2) 2 =2 x − d./ 2(x – 2)(x + 2) =2 − x Trơc c¨n thøc ë mÉu biĨu thøc −1 ta ®ỵc kÕt qu¶ lµ: a./ ? b./ 3( 3+ 1) y © ® o µ c./ 2( + 1) un © c n ä h C d./ 3( - 1) 6( + 1) 6( + 1) = = = 3( + 1) −1 − ( − 1)( + 1) Víi gi¸ trÞ nµo cđa m th× hµm sè bËc nhÊt y = (1 – m)x + nghÞch biÕn trªn R? a./ m = b./ m < Nªu ®iỊu kiƯn ®Ĩ c./ m > hµm sè y=ax+b (a ≠0) d./ m nghÞch biÕn trªn R Cho hµm sè y = f(x) = x + 3, kÕt qu¶ cđa f(-4) lµ: a./ f(-4) = b./ f(-4) = -1 c./ f(-4) = d./ f(-4) = Nªu kh¸i niƯm hµm sè? cho tam gi¸c ABC vu«ng t¹i C, th× cosB ® ỵc tÝnh nh sau: a./ cosB = BC A BA b./ cosB = BA BC c./ cosB = AC AB d./ cosB = AB BC C B Nªu ®Þnh nghÜa tØ sè l ỵng gi¸c? Cho dêng th¼ng (d1): y= x + 1 (d2): y = - x (d3): y = + x Gäi gãc t¹o bëi mçi ®êng th¼ng víi trơc α1 , α , α hoµnh Ox lÇn lỵt lµ A / α1 > α > α B / α1 = α > α C / α > α > α1 D / α1 = α < α √ Cho tam gi¸c ABC vu«ng t¹i A , ®êng cao AH øng víi c¹nh hun BC HƯ thøc nµo díi ®©y ®óng A a) AB2=AC2+CB2 b) AB2=BH.BC c) AH2=HB.BC d) C¶ ®Ịu sai B C H Ph¸t biĨu ®Þnh lý liªn hƯ gi÷a c¹nh gãc vu«ng ,c¹nh hun vµ h×nh chiÕu c¹nh gãc vu«ng lªn c¹nh hun? Mét ®êng trßn t©m (O) cã b¸n kÝnh 5cm ; mét d©y cung cđa ®êng trßnc¸ch t©m O mét kho¶ng 3cm §é dµi d©y cung ®ã lµ: a) 8cm b) 4cm B c) 3cm d) Mét kÕt qu¶ kh¸c A Ph¸t biĨu ®Þnh lý liªn hƯ gi÷a d©y vµ kho¶ng c¸ch tõ t©m ®Õn d©y? O Cho ®êng trßn (O) vÏ tiÕp tun AB vµ AC th× c©u nµo sau ®©y sai : a) AB=AC b) COA=BOA B c) BAO=CAO d) ABC=ACO 1 A Ph¸t biĨu ®Þnh lý tiÕp tun c¾t nhau? O O C Slide 42 DỈn dß: -Häc lý thut -Lµm c¸c bµi tËp «n tËp ch¬ng -Lµm bµi tËp ®Ị c¬ng «n tËp CHÚC CÁC EM HỌC THẬT TỐT CHÀO TẠM BIỆT PHẦN TỰ LUẬN [...]... ; B 60cm ; C 20cm A O E I B O F không thẳng hàng Các câu sau đúng hay sai a) Qua ba điểm bất kì bao giờ cũng vẽ đợc một đờng không đi qua tâm tròn và chỉ một mà thôi b) Đờng kính đi qua trung điểm của một dây thì vuông góc với dây ấy c) Tâm của đờng tròn ngoại tiếp tam giác vuông là trung điểm của cạnh huyền d) Nếu một đờng thẳng đi qua một điểm của đờng tròn và vuông góc với bán kính đi qua điểm đó... Điền vào chỗ ( .)để có một khẳng định đúng a)Trong các dây của một đờng tròn, dây lớn nhất là đờng kính Trong một đờng tròn a) Đờng kính vuông góc với một dây thì đi qua trung điểm của dây ấy b) Đờng kính đi qua trung điểm của một vuông góc với dây ấy dây thì không đi qua tâm c) Hai dây bằng nhau thì cách đều tâm cách đều tâm thì bằng nhau Hai dây d) Dây lớn hơn thì tâm hơn gần lớn Dây gần tâm hơn... Số đo PMQ bằng: P a) 600 I b) 900 c) Nhỏ hơn 900 d) Lớn hơn 900 Q O M O Cho tam giác ABC vuông tại A , đờng cao AH ứng với cạnh huyền BC Hệ thức nào dới đây đúng A a) AB2=AC2+CB2 b) AB2=BH.BC c) AH2=HB.BC d) Cả 3 đều sai B C H Phát biểu định lý liên hệ giữa cạnh góc vuông ,cạnh huyền và hình chiếu cạnh góc vuông lên cạnh huyền? Một đờng tròn tâm (O) có bán kính 5cm ; một dây cung của đờng tròncách...Đờng tròn là hình: a./ Không có trục đối xứng b./ Có một trục đối xứng c./ Có hai trục đối xứng d./ Có vô số trục đối xứng Nêu các cách xác định đờng tròn? Cho đờng thẳng a và điểm O cách a một khoảng 3cm Vẽ đờng tròn tâm O, đờng kính 6cm Khi đó, đờng thẳng a: a./ Không cắt đờng tròn (O) b./ Tiếp xúc với đờng tròn (O) c./ Cắt đờng tròn (O)tại hai... của đờng tròn e) Nếu một tam giác có một cạnh là đờng kính của đ ờng tròn ngọai tiếp thì tam giác đó là tam giác vuông Cho góc xAy khác góc bẹt Đờng tròn (O,R) tiếp xúc với hai cạnh Ax và Ay lần lợt tại B và C Hãy điền vào chỗ ( .) để có khẳng định đúng a) Tam giác ABO là tam giác vuông là tam giác cân b) Tam giác ABC c) Đờng thẳng AO là của đoạn trung trực thẳng BC tia phân giác góc BAC d) AO... = ( 1 m2 ) x + 1 là hàm số bậc nhất a./ m 1 b./ m = 1 , m = -1 c./ m 1 , m -1 d./ Một kết quả khác Định nghĩa hàm số bậc nhất? a 2 = a Với điều kiện nào thì a) a = 0 b) a 0 c) a 0 d) Đẳng thức không thể xảy ra áp dụng hằng đẳng thức A2 = A = A Giá trị của k thì hàm số biến trên tập số thực R 1 a) k < 4 1 a) k > 1 y = 2k x + 3 2 đồng 4 a) k < 4 b) k > 4 Điều kiện để hàm số y=ax+b(a 0) đồng... điều kiện về các hệ số để : (d) // (d) a = a ' d ) // ( d' ) ( (d) (d) b b ' (d) cắt (d) a = a' ( d ) ( d' ) (d) (d) b = b' (d) cắt (d) a a (d) (d) a.a= -1 Điền vào chỗ ( .) để hoàn thành các công thức sau: 1) A2 = A 2) A.B = A B với A 0, B 0 3) A B = A B với A 0, B > 0 4) A 2 B = A B với B 0 5) A AB = B B với A.B > 0 Đồ thị hàm số y=ax +b và y = x song song với nhau thì hệ số a và b là:
- Xem thêm -

Xem thêm: ôn thi trắc nghiệm , ôn thi trắc nghiệm , ôn thi trắc nghiệm

Gợi ý tài liệu liên quan cho bạn

Nhận lời giải ngay chưa đến 10 phút Đăng bài tập ngay