ôn tập hình 9

15 86 0
  • Loading ...
1/15 trang

Thông tin tài liệu

Ngày đăng: 30/11/2016, 22:49

I) Liên hệ cung dây: C ã ã = a COD Bài 1: cho đường tròn (O) AOB =,b Vẽ dây AB, CD ằ ằ a) Tính sđ AB nhỏ , sđ ABlớn ằ nhỏ , sđ CD ằ lớn Tính sđ CD ằ nhỏ ? ằ nhỏ = CD b) AB ằ nhỏ ? ằ nhỏ > CD c) AB Trong đường tròn hai đường tròn nhau, hai cung chúng có số đo Cung có số đo lớn cung lớn Định lý: Với hai cung nhỏ đường tròn hai đường tròn nhau: Hai cung hai dây - Cung lớn dây căng lớn d) Cho E điểm nằm cung AB, điền vào ô trống để khẳng định đúng: ằ ằ ằ sđ AB = sđ AE + Sđ EB D B b0 a0 O A Vậy trongbiểu mộtcác đường Phát địnhtròn lí liên hệ hai giữađường tròn nhau, cungbằng dây ? hai cung nào? cung lớn cung nào? Bài tập :Trong câu sau , câu , câu sai: Trong đường tròn hay hai đường tròn a) Hai cung có số đo Sai b) Hai cung đường tròn có số đo Đúng c) Trong hai cung đường tròn , cung lớn có số đo lớn Đúng Bài 2: Cho đường tròn (O) đường kính AB, dây CD không qua tâm cắt đường kính AB H Hãy điền mũi tên ( , ) vào sơ đồ đây, để suy luận AB CD CD AB ằ = AD ằằ ằAC AC = AD CH = HD Phát biểu định lí sơ đồ thể ? Dây EF song song với dây CD Hãy phát biểu định lí hai cung chắn hai dây song song ? A C D H O E F B II) Ôn tập góc với đường tròn ãBAx = Sđ AB ằ Nêu tên góc hình đây? ã ẳ AOB =Sđ AmB m A B x B D A O O y C n O a) A m A A E b) D A E O C B D O B B O C C n 1c) ã Sđ BAC = Sđ ằ BC d) ẳ ẳ ãBEC = sd BnC + sd AmD e) ằ sd ằAD sd BC ã BEC = Bài 89/104 Trên hình vẽ , cung AmB có số đo 600 Hãy : a) Vẽ góc tâm chắn cung AmB Tính góc AOB b) Vẽ góc nội tiếp đỉnh C chắn cung AmB Tính góc ACB c) Vẽ góc tạo tia tiếp tuyến Bt dây cung BA Tính góc ABt d) Vẽ góc ADB có đỉnh D bên đường tròn.So sánh góc ADB với góc ACB e) Vẽ góc EAB có đỉnh E đường tròn (E C phía với AB So sánh góc AEB với góc ACB Phát biểu quỹ tích điểm nhìn đoạn thẳng cho trước góc ( 00< nhỏ ? C D B b0 a0 O A Vậy đường tròn hai đường tròn nhau, hai cung nào? cung lớn cung nào? Trong đường tròn hai đường tròn nh hai cung chúng có số đo Cung có số đo lớn htì cung lớn [...]... bài 89 tr 104 SGK F E C H G O A m t D B 1) Ôn tập về cung Liên hệ giữa cung, dây và đư ờng kính Phát biểu các định lí liên hệ giữa cung và dây ? Với hai cung nhỏ trong một đường tròn hoặc hai đường tròn bằng nhau: Hai cung bằng
- Xem thêm -

Xem thêm: ôn tập hình 9 , ôn tập hình 9 , ôn tập hình 9

Gợi ý tài liệu liên quan cho bạn

Nhận lời giải ngay chưa đến 10 phút Đăng bài tập ngay