hình học lớp 9

27 85 0
  • Loading ...
1/27 trang

Thông tin tài liệu

Ngày đăng: 30/11/2016, 22:49

Bng lỉåüng giạc bao gäưm bng VIII bng IX v bng X ca cún “ Bng säú våïi chỉỵ säú tháûp phán” Ngỉåìi ta láûp bng dỉûa trãn cháút tè säú lỉåüng giạc ca hai gọc phủ I.Cáúu tảo ca bn g lỉåün g giạc A 0’ 10 20 30 880 890 900 - 6’ 12’ tàng - SIN 18’ 24’ 30’ 36’ 42’ 48’ 54’ 60’ - - - 0- - 0- - 0- - 60’ 54’ 48’ 42’ 36’ 36’ 24’ 18’ 12’ 6’ 0’ t 1d vngcäüâãø t 13 ghigiạ cạtrë c säú *Bn+Cäü gVIII tçm sin ngun xúcng v cäsin ca âäü gọc.Kãø nhtỉìn trãn v ngỉåü dỉåï , cäütc 1chia ghi th säú ntàng lải :B ngi âỉåü h 16dáưcäünt nâãú 90 , cäü v cạtỉì c h g n, âọt 13 : ghi säú âäü gim dáưn tỉì 90 âãún COS BN G VIII gi m - 1’ 2’ 3’ 90 890 880 30 20 10 00 - A 1’ 2’ 3’ - - I.Cáú u tảo ca bn g lỉåün g giạc tàng A 0’ 00 10 20 30 880 890 900 - 60’ 6’ 12’ 18’ 24’ 30’ 36’ 42’ 48’ 54’ 60’ -cäüt- âãú - n - cäüt- 12- , h - ng - +Tỉì - i ghi -cạc- säú- phụ - t v- h- n g- cú l- bäü- i c - a - tỉì- 0’ - âãún - 60’ - (kãø - ph - i ,- h- n g - ghi tỉì- trạ- i sang theo chiãư u tàng , h n g cú i ghi theo - chiãư - u- gi - m -) ;cạ - c - +Ba cäüt cúi ghi cạc giạ trë dng âãø hiãûu chênh âäúi våïi cạc gọc sai säú khạc1’, 2’ , 3’ - hn g giỉỵa ghi giạ trë sin , cäsin cạc36’gọ24’ c tỉång n g 0’ 54’ 48’ c 42’a 36’ 18’ 12’ ỉï6’ gim BN G VIII 1’ 2’ 3’ 900 890 880 30 20 10 00 - - - A 1’ 2’ 3’ I.Cáúu tảo ca bn g lỉåün g giạc A 0’ 10 20 30 730 740 750 - 6’ 12’ tàng - - TANG 18’ 24’ 30’ 36’ 42’ 48’ 54’ 60’ - 0- -0 - - 0- - - 60’ 54’ 48’ 42’ 36’ 36’ 24’ 18’ 12’ 6’ 0’ t cú ghi cạ *Bng IX+Ba dngcäüâãø tçmi tang cca trënd âãø cätang hiãûu cạc gọc tỉìgiạ âãú 76ng v âäúiâãú våïni90 cạcv gọc ca cạc gọchênh c tỉì 14 sai säú c1’,cáú2’u,tả3’o ngỉåüc lải B ng khạ IX cọ bng VIII COTANG BN G IX gim 1’ 2’ 3’ 90 890 880 870 160 150 140 - A 1’ 2’ 3’ - - TANGI.Cáúu A 760 00’ 10’ 20’ 30’ 40’ 50’ ……… 890 00’ 10’ 20’ 30’ 40’ 50’ 0’ tảo ca bn g lỉåün g giạc 1’ 2’ 3’ 4’ 5’ 6’ 7’ 8’ - - 0- - - - - 0- - 10’ 9’ 8’ 7’ 6’ 5’ 4’ 3’ 2’ tàng 9’ gi m - - *Bng X dng âãø tçm giạ trë tang ca cạc gọc tỉì 76 âãún 89 59’ v cätang ca cạc gọc tỉì 1’ âãún 14 v ngỉåüc lải Bng X khäng cọ pháưn chênh hiãûu BN G X 10’ 1’ - 0’ 50’ 40’ 30’ 20’ 10’ 130 00’ ……… 50’ 40’ 30’ 20’ 10’ 00 00’ A COTANG I.Cáúu tảo ca bn g lỉåün g giạc Nháûn xẹt : Khi gọc tàng tỉì 0 âãún 90 (0 < α < 90 ) thç sin α v tg α tàng cn cos α v cotg α gim *Cạc bỉåïc tçm TSLG ca gọc nhn bàòn g bn+Bỉåï g : c : Tra säú âäü åí cäüt âäúi våïi sin v tang ( cäüt 13 âäúi våïi cäsin v cätang ) nsäú +Bỉåï c : trỉåì Tra åí h n g1 âäúi våïli sin Trong g phụ håüp t säú phụ t khäng v tang (h cúláú i äúcäü i våï i cäsin cätang ) bäüi c a n6g thç t phụ t gáưnv nháú t +Bỉåï våï i säúc phụ :láú t yph giạ i xẹ trët tả , säú i giao phụtcchãnh a hcnhg c lãû ghi n lải xem åí pháưn hiãûu chênh II.Cạc h dn g bn g /Tçm tè säú lỉåün g giạc ca mäüt gọc nhn cho trỉå Vê dủ : Tçm sin 46 18’ Tra Bng VIII: säú âäü tra åí cäüt1säú tra åí hn0 g Láúy ≈ 0,723 sin42 18 ' giạ trë tải giao ca hng ghi 460 v cäüt ghi 18’ lm pháưn tháûp phán A 460 … 18’ 7230 … II.Cạc h dn g bn g /Tçm tè säú lỉåün g giạc ca mäüt gọc nhn cho trỉå Vê dủ : Tçm cos 36 14’ Tra Bng0 12’ VIII: âäü ≈ säú cos36 0,8070 tra åí cäüt013, säú cos36 (12’ +2’) tra åí hng cúi Láúy 8070 ≈ 0,8070 - 0,0003 giạ trë tải giao ca 0≈ 14’v cäüt hncos36 g ghi 46 ghi0,8067 säú gáưn nháút … 12’ … våïi 14’l cäüt ghi 12’ 36 A 1’ 2’ 3’ II.Cạc h dn g bn g /Tçm tè säú lỉåün g giạc ca mäüt gọc nhn cho trỉå Vê dủ : Tçm tg 62 18’ Tra Bng IX : Säú âäü tra åí cäüt 1, säú tra åí h ng 0118’ Láú≈y 1,905 giạ trë tg62 tải giao ca hng ghi 620 v cäüt ghi 18’ A 0’ … 18’ 1’ 2’ 3’ 600 1,732 610 620 1,90 630 640 II.Cạc h dn g bn g /Tçm tè säú lỉåün g giạc ca mäüt gọc nhn cho trỉå ?2 Sỉí dủn g bn g tçm cotg47 24’ Tra Bng X: säú âäü tra åí cäüt 13, säú tra åí hng cú i Láú y giạ trë cotg47 24’a ≈ tải giao c hn0,9195 g ghi 470 v cäüt ghi säú l 24’ 490 480 470 460 450 0,9195 … 24’ … A *Chụ : 1)Khi sỉí dủn g Bn g VIII hay Bn g IX , âäúi våïi nhỉỵn g gọc cọ säú khạc bäüi , ta dn g pháưn hiãûu chênh theo ngun tàõc : +Âäúi våïi sin v tang , gọc låïn hån thç cäün g thãm hồûc nh hån thç trỉì âi pháưn hiãûu chênh tỉång ỉïn g +Âäúi våïi cäsin v cätang thç ngỉåüc lải , gọc låïn hån thç trỉì âi hồûc nh hån thçcäün g thãm pháưn hiãûu chênh tỉång ỉïn g 2)Cọ thãø chuøn tỉì viãûc tçm cos α sang tçm sin (90 - α ) v tçm cotgα sang tçm tg(90 - α ) *Soản bi táûp 18 , 22 sgk trang 84 *Tiãút sau mang theo “ Bn g säú våïi chỉỵ säú tháûp phán” v mạy b tụi Cáu 1:Dn g bn g lỉåün g giạc âãø tçm cạc TSLG sau: a)sin 40 18’ b)tg25 32’ Cáu : so sạn h sin20 v sin70 II.Cạc h dn g bn g (tt) 2/Tçm säú âo ca mäüt gọc nhn biãút mäüt t è säú lỉåün g giạc ca gọc âọ Vê dủ Tçm gọc nhn α (lm trn âãún biãút sin α = 0,7837 Tra Bng VIII:Tçm säú 7837, dọng sang cäüt v sin hngα1,=ta0,7837 tháúy suy α ≈ 51 7837 nàòm åí giao 36’ ca hng ghi … v cäüt ghi säú l … A … 51 36’ 7837 … II.Cạc h dn g bn g (tt) /Tçm tè säú lỉåün g giạc ca mäüt gọc nhn cho trỉå ?1 Sỉí dủn g bn g tçm gọc nhn α biãút cotg α = 3,006 Tra Bng IX :Tçm säú 3,006 18 3,006 ; dọng sang cäüt 13 v hngαcú i , ta cotg = 3,006 tháú y 3,006 suy αnàò ≈m18åí giao 24’ ca hng ghi … v cäüt 24’ ghi säú l … … … A II.Cạc h dn g bn g (tt) 2/Tçm säú âo ca mäüt gọc nhn biãút mäüt t è säú lỉåün g giạc ca gọc âọ Vê dủ*Chụ Tçm gọ c nh α (lm n âãú Khi biãútnTSLG ctr a mäü t n âäü ) biãútn ,sin = 0,4470 gọc nh nọα i chung , ta tçm Tra Bng VIII: ta A … … 30’ 36’ gọc nhn sai khäng âãún 6’.Tuy khäng tçm tháúy säú nhiãn, thäng thỉåì n g 0 in26 < α [...]... giạc ca mäüt gọc nhn cho trỉå ?2 Sỉí dủn g bn g tçm cotg47 0 24’ Tra Bng X: säú âäü tra åí cäüt 13, säú phụt tra åí hng cú i Láú y giạ trë 0 cotg47 24’a ≈ tải giao c hn0 ,91 95 g ghi 470 v cäüt ghi säú phụt l 24’ 490 480 470 460 450 0 ,91 95 … 24’ … A *Chụ : 1)Khi sỉí dủn g Bn g VIII hay Bn g IX , âäúi våïi nhỉỵn g gọc cọ säú phụt khạc bäüi 6 , ta dn g pháưn hiãûu chênh theo ngun tàõc : +Âäúi våïi sin v... ỉïn g +Âäúi våïi cäsin v cätang thç ngỉåüc lải , gọc låïn hån thç trỉì âi hồûc nh hån thçcäün g thãm pháưn hiãûu chênh tỉång ỉïn g 2)Cọ thãø chuøn tỉì viãûc tçm cos α sang tçm sin (90 0 - α ) v tçm cotgα sang tçm tg (90 0 - α ) *Soản bi táûp 18 , 22 sgk trang 84 *Tiãút sau mang theo “ Bn g säú våïi 4 chỉỵ säú tháûp phán” v mạy tênh b tụi Cáu 1:Dn g bn g lỉåün g giạc âãø tçm cạc TSLG sau: a)sin 40... säú lỉåün g giạc ca mäüt gọc nhn cho trỉå Ta sỉí dủn g cạc phêmsin cos tan Vê dủ 2 : Tçm cos 25 0 13’ Ta nháún láưn lỉåüt cạc phêm SHIFT cos 2 5 o”’ 1 3 o”’ Khi âọ trãn mn hçnh hiãûn säú 0, 90 47 Váûy cos25 0 13’ ≈ 0 ,90 43 II.Cạc h dn g mạy tênh b tụi CASIO fx 570 /Tçm tè säú lỉåün g giạc ca mäüt gọc nhn cho trỉå Ta sỉí dủn g cạc phêmsin cos tan Vê dủ 3 : Tçm cotg 56 0 25’ Ta nháún láưn lỉåüt cạc phêm SHIFT... biãút tè säú lỉåün g giạc ca gọc âọ Vê dủ 4 : Tçm gọc nhn x , biãút sinx = 0, 2836 Ta nháún láưn lỉåüt cạc phêm SHIFT sin -1 0 2 8 3 6 SHIFT ← Khi âọ trãn mn hçnh hiãûn säú1 6 ÿ 28 ý 30.66 Váûy x ≈ 16 0 29 ( lm trn âãún phụt ) x ≈ 16 0 ( lm trn âãún âäü ) II.Cạc h dn g mạy tênh b tụi CASIO fx 570 1/Tçm säú âo ca gọc nhn khi biãút tè säú lỉåün g giạc ca gọc âọ Vê dủ 5 : Tçm gọc nhn x , biãút cotgx = 2,675... gọc nhn x khi biãút cotgx ,ta n láư n lỉåü t cạ c phêm cọTa thãønháú chuø n th nh b i toạ n tçm gọc 1 nhn x biãú-1t tgx vç tgx = SHIFT tan 1/x 2 6 cotgx 7 5 SHIFT ← Khi âọ trãn mn hçnh hiãûn säú2 0 ÿ 29 ý 50.43 Váûy x ≈ 20 0 30’ ( lm trn âãún phụt ) x ≈ 21 0 ( lm trn âãún âäü ) *Soản 21âãún 25 cáu a ; c sgk trang 84 *Chøn bë tiãút luûn táûp *Mang theo mạy tênh
- Xem thêm -

Xem thêm: hình học lớp 9 , hình học lớp 9 , hình học lớp 9

Gợi ý tài liệu liên quan cho bạn

Nhận lời giải ngay chưa đến 10 phút Đăng bài tập ngay