bài giảng toán

11 60 0
  • Loading ...
1/11 trang

Thông tin tài liệu

Ngày đăng: 30/11/2016, 22:49

1.Ví dụ Rút gọn biểu thức a +6 = a + = a + 2 a -a 4 + a (vồùi a > ) 4.a a a + a a a a a + = a +3 a a + ? = a + (vồùi a > ) Rút gọn 5a 20a + 45a + a (vồùi a ) 2.Ví dụ Chứng minh đẳng thức ( + + )( + ) = *Biến đổi vế trái ta có ( + + )( + ) = ( + 3)2 ( )2 = 2+ 2 +35 = *Vế trái vế phải đẳng thức đợc chứng minh ?2 Chứng minh đẳng thức a a +b b ab = ( a b ) Với a > , b > a+ b *Biến đổi vế trái , ta có 3 a a +b b + ( a) ( b) ab = ab a+ b a+ b = ( a+ b )( a ab + b) a+ b ab = a ab + b ab = a ab + b = ( a b ) *Vế trái vế phải đẳng thức đợc chứng minh ?2 Chứng minh đẳng thức a a +b b ab = ( a b ) Với a > , b > a+ b *Biến đổi vế trái , ta có 3 a a +b b + ( a) ( b) ab = ab a+ b a+ b = ( a+ b )( a ab + b) a+ b ab = a ab + b ab = a ab + b = ( a b ) *Vế trái vế phải đẳng thức đợc chứng minh 3.Ví dụ3 Cho biểu thức a P = 2 a a a +1 (vồùi a > 0;a 01) a + a b) Tỡm giỏ tr ca a P v a a ( a + )( a ) a (a 1) (a a + 1) (a + a + 1) nờn P < nên a < (a 1) a a + a a = - a < -1 a > 4a a ( a 1) ( a ) = 4a a ( a 1) a (vồùi a > 0; = = a a a1) ?3 Rút gọn biểu thức sau x2 a) x+ a a b) a (vồùi a 0;a ) x2 x ( ) ( x + )( x ) a) = = x+ x+ x+ = x 3( x 3) - a a 13 ( a ) (1 a )(1 + a + a ) b) = = = 1+ a + a a a a (vồùi a 0;a ) ?3 Rút gọn biểu thức sau x2 a) x+ a a b) a (vồùi a 0;a ) x2 x ( ) ( x + )( x ) a) = = x+ x+ x+ = x 3( x 3) - a a 13 ( a ) (1 a )(1 + a + a ) b) = = = 1+ a + a a a a (vồùi a 0;a ) Bi 60/sgk trang 33 Cho biu thc B = 16 x + 16 x + + x + + x + vi x a./ Rỳt gn biu thc B b./ Tỡm x cho B cú giỏ tr l 16 *Bài tập: 58(a,d);59(b);60 ;61(b)sgk/32 -33 *Chuẩn bị tiết luyện tập
- Xem thêm -

Xem thêm: bài giảng toán , bài giảng toán , bài giảng toán

Gợi ý tài liệu liên quan cho bạn

Nhận lời giải ngay chưa đến 10 phút Đăng bài tập ngay