bài giảng toán (4)

5 50 0
  • Loading ...
1/5 trang

Thông tin tài liệu

Ngày đăng: 30/11/2016, 22:49

- Nếu đại lượng y phụ thuộc vào đại lượng thay đổi x cho với giá trị x, ta xác định giá trị tương ứng y y gọi hàm số x, x gọi biến số - Hàm số cho bảng công thức Ví dụ a./ y hàm số x cho bảng x 1/3 y 1/2 4 2/3 1/2 b./ y hàm số x cho công thức y = 2x ; y = 2x + ; y= x y = x −1 - Khi hàm số cho công thức y = f(x), ta hiểu biến số x lấy giá trị mà f(x) xác định -Khi y hàm số x, ta viết y = f(x), y = g(x) … Ví dụ: y = f(x) = 2x + -Khi x thay đổi mà y nhận giá trị không đổi hàm số y gọi hàm ?1 Cho hàm số y = f ( x) = Tính f(0); f(1); x+5 f(2); f(3); f(-2); f(-10) ?2 a./ Biểu diễn điểm sau mặt phẳng toạ độ 1 A( ;6), B ( ;4), C (1;2), D ( 2;1), E (3; ), F ( 4; ) 3 b./ Vẽ đồ thị hàm số y =2x Đồ thị hàm số Tập hợp tất điểm biểu diễn cặp giá trị tương ứng ( x; f(x) ) mặt phẳng toạ độ gọi đồ thị hàm số y =f(x) ?3 Tính giá trị y tương ứng hàm số y = 2x +1 y = -2x + theo giá trị cho biến x điền vào bảng sau x -2,5 -2 y = 2x+1 -4 -3 y = -2x+1 -1 -1,5 -2 -0,5 0,5 1,5 -1 -1 -2 * Xét hàm số y =2x + Biểu thức 2x +1 xác định với x ∈R * Xét hàm số y =-2x + Biểu thức -2x +1 xác định với x ∈R Khi x tăng dần giá trị tương ứng y = 2x +1 tăng Khi x tăng dần giá trị tương ứng y =- 2x +1 giảm dần Hàm số y = 2x +1 đồng biến R Hàm số y = -2x +1 nghịch biến R
- Xem thêm -

Xem thêm: bài giảng toán (4) , bài giảng toán (4) , bài giảng toán (4)

Gợi ý tài liệu liên quan cho bạn

Nhận lời giải ngay chưa đến 10 phút Đăng bài tập ngay