Toán luyện tập

24 79 0
  • Loading ...
1/24 trang

Thông tin tài liệu

Ngày đăng: 30/11/2016, 22:48

1.Bài toán :Tìm số tự nhiên x biết : 22 + x Thành phần c hư a biết Dạng a + x = b 12/01/16 = 50 ốS gnạh aưhc tếib x=b–a 1.Bài toán :Tìm số tự nhiên x biết : 22 22 12/01/16 + x = 50 Giải : + x = 50 x = 50 – 22 x = 28 Bài 1.1 Tìm số tự nhiên x biết : 22 + (48 – x ) = Thành phần c hư a biết ốS gnạh aưhc tếib Dạng a + x = b 12/01/16 50 x=b–a Bài 1.1 Tìm x biết : 22 + ( 48 – x ) = 50 Giải 22 + ( 48 – x ) = 50 48 – x = 50 – 22 48 – x = 28 x = 48 – 28 x = 20 12/01/16 Bài 1.2 Tìm số tự nhiên x biết : 123 + 3(x + ) Thành phần c hư a biết Dạng a + x = b 12/01/16 = 138 ốS gnạh aưhc tếib x=b–a Bài 1.2Tìm x biết : 123 + 3( x +4) = 138 Giải : 123 + 3( x +4) = 138 3(x + 4) = 138 – 123 3(x + ) = 15 x + = 15 : x+4 =5 x =5–4 x = 12/01/16 Bài 2.1 Tìm x biết : (5x – 45 ) 27 = Thành phần chưa biết 12/01/16 Thừa số chưa biết 10 Bài 2.1 Tìm x biết : (5x – 45 ) 27 = Giải : ( 5x – 45 ) 27 = 5x – 45 =0 5x = 45 x = 45 : x =9 12/01/16 11 Bài 2.2 Tìm x biết : [(x – 47 ) – 115 ] 27 = Giải: ( x – 47 ) – 115 = x – 47 = 115 x = 115 +47 x = 162 12/01/16 12 VUI ĐỂ MÀ HỌC Thăng đố Tiến “Có bìa có ghi số chia thành hai nhóm hình sau Hãy chuyển bìa từ nhóm sang nhóm khác cho tổng số nhóm nhau” B A 12/01/16 13 VUI ĐỂ MÀ HỌC Thăng đố Tiến “Có bìa có ghi số chia thành hai nhóm hình sau Hãy chuyển bìa từ nhóm sang nhóm khác cho tổng số nhóm nhau” B A 12/01/16 14 3.Bài tốn : Tìm x biết x – 39 = 21 Giải : x – 39 = 21 x = 21 + 39 x = 60 12/01/16 15 Bài 3.1 Tìm x biết : 6x – 29 = 21 Giải : 6x – 39 = 21 6x = 21 + 39 6x = 60 x = 60 : x = 10 12/01/16 16 Bài 3.2 Tìm x biết : ( 6x – 39 ) :7=3 Giải : (6x – 39) : = 6x – 39 = 3.7 6x – 39 = 21 6x = 21 + 39 6x = 60 x = 60 : x = 10 12/01/16 17 Bài 3.3 Tìm x biết : [(6x – 39 ) : ] = 12 Giải : [( 6x – 39 ) : ] = 12 ( 6x – 39) : = 12 : ( 6x – 39) : =3 6x – 39 = 3.7 6x – 39 = 21 6x = 21 + 39 6x = 60 x = 60 : x = 10 12/01/16 18 VUI ĐỂ MÀ HỌC Tồn đố Trinh có 13 que diêm xếp hình sau : Hãy đổi chỗ que diêm để kết 12/01/16 19 VUI ĐỂ MÀ HỌC 12/01/16 20 VUI ĐỂ MÀ HỌC 12/01/16 21 VUI ĐỂ MÀ HỌC 12/01/16 22 VUI ĐỂ MÀ HỌC 12/01/16 23 Câu 1: Tìm x biết: (x – 29 ).59 = A x = 59 B x = C x = 29 D x = 88 12/01/16 Sai Sai Đúng Sai 24 Câu : Tìm x biết : A x = 3x – x = 30 Rất tiếc sai B x = 15 Chúc mừng bạn C x = Rất tiếc sai D x = 10 Rất tiếc sai 12/01/16 25 Câu : Nếu x ∈ N x + = 14 giá trị x : A x = 23 Xin chia buồn bạn B x = C x = Chúc mừng bạn Xin chia buồn bạn D x = Kết khác 12/01/16 Sai 26 Bài tập trắc nghiệm 12/01/16 27 [...]... 9 tấm bìa có ghi các số và chia thành hai nhóm như hình sau Hãy chuyển một tấm bìa từ một nhóm sang nhóm khác sao cho tổng các số trong mỗi nhóm đều bằng nhau” B A 12/01/16 1 2 3 9 4 5 7 6 8 14 3.Bài toán 3 : Tìm x biết x – 39 = 21 Giải : x – 39 = 21 x = 21 + 39 x = 60 12/01/16 15 Bài 3.1 Tìm x biết : 6x – 29 = 21 Giải : 6x – 39 = 21 6x = 21 + 39 6x = 60 x = 60 : 6 x = 10 12/01/16 16 Bài 3.2 Tìm x... sai rồi 12/01/16 25 Câu 3 : Nếu x ∈ N và x + 9 = 14 thì giá trị của x là : A x = 23 Xin chia buồn cùng bạn B x = 5 C x = 6 Chúc mừng bạn Xin chia buồn cùng bạn D x = Kết quả khác 12/01/16 Sai rồi 26 Bài tập trắc nghiệm 12/01/16 27
- Xem thêm -

Xem thêm: Toán luyện tập , Toán luyện tập , Toán luyện tập

Gợi ý tài liệu liên quan cho bạn

Nhận lời giải ngay chưa đến 10 phút Đăng bài tập ngay