Toán luyện tập thứ tự các phép tính

11 84 0
  • Loading ...
1/11 trang

Thông tin tài liệu

Ngày đăng: 30/11/2016, 22:47

LUYỆN TẬP THỨ TỰ THỰC HIỆN CÁC PHÉP TÍNH Trắc nghiệm : • 1) Thứ tự thực phép tính biểu thức dấu ngoặc : A/ nhân chia → cộng trừ → lũy thừa B/ lũy thừa → cộng trừ → nhân chia C/ lũy thừa → nhân chia → cộng trừ D/ cộng trừ → nhân chia → lũy thừa Đáp án : C 2) Thứ tự thực phép tính biểu thức có dấu ngoặc : A/ { }→ [ ] → ( ) B/ [ ] → ( ) →{ } C/ ( ) →{ }→ [ ] D/ ( ) → [ ] →{ } Đáp án : D  3) Chọn câu : A/ 42 = 82 B/ 42 = 16 C/ 42 = D/ 42 = 82 Đáp án : B = 64 = 32 = 16 = 16 Minh họa thứ tự thực phép tính 150 – [(85 + 52 – 30) : 2] + = 150 – [(85 + 25 – 30) : 2] + = 150 – [( 110 – 30) : 2] + = 150 – [ 80 : 2] + = 150 – 40 = 150 – 120 = = +2 30 32 3+2 +2 Bài toán : • 1) Tính : A/ (6 + 6) : + B/ (6 + : + 6) C/ [(6 + 6) : + 6] D/ + : + = 38 = 78 = 48 = 43 2) Tính : A/ 45 – [35 – (7 – 2)2] B/ 42 – 18 : 32 C/ 24 – [131 – (13 – 4)2] D/ 420:{350:[260 – (455 – 8.25)]} = 35 = 78 = 30 =6 • 3) So sánh : A/ 12 + 52 + 62 22 + 32 + 72 B/ 102 + 112 + 122 132 + 142 C/ 13 + 23 + 33 + 43 (1+2+3+4)2 D/ 37.(3 + 7) 33 + 73 • 4) Tìm x biết : A/ 125 – 25.x = 3.(32 + 42) B/ 200 – 6.(x – 5) = 158 C/ 84 : (4x – 7) + 11 = 15 D/ 541 + (218 – x) = 735 • 5) Tìm số tự nhiên n biết : A/ 2n = 64 B/ 5n = 125 C/ 12n = 144 D/ 3n = 81 A/ n = B/ n = C/ n = D/ n = Bài tập nhà • 1) Tính : A/ 52 – 144 : 42 B/ 32 14 – [105 – (16 – 9)2] C/ 300 : {750 : [350 – (6 53 – 32 50)]} • 2) Tìm số tự x nhiên biết : A/ x – 48 : = 12 B/ (x – 48) : = 12 C/ 100 – 3x = 55 : 53 [...]...Bài tập về nhà • 1) Tính : A/ 3 52 – 144 : 42 B/ 32 14 – [105 – (16 – 9)2] C/ 300 : {750 : [350 – (6 53 – 32 50)]} • 2) Tìm số tự x nhiên biết : A/ x – 48 : 6 = 12 B/ (x – 48) : 6 = 12 C/ 100 – 3x = 55 : 53
- Xem thêm -

Xem thêm: Toán luyện tập thứ tự các phép tính , Toán luyện tập thứ tự các phép tính , Toán luyện tập thứ tự các phép tính

Gợi ý tài liệu liên quan cho bạn

Nhận lời giải ngay chưa đến 10 phút Đăng bài tập ngay