Toán luyện tập khi nào AM+MB AB

10 76 0
  • Loading ...
1/10 trang

Thông tin tài liệu

Ngày đăng: 30/11/2016, 22:47

HÌNH HỌC LUYỆN TẬP KHI NÀO THÌ AM+MB = AB? I KIỂM TRA BÀI CŨ Khi tổng độ dài đoạn thẳng AM MB độ dài đoạn thẳng AB? Nếu điểm M nằm điểm A B AM + MB = AB • A • M • B Ngược lại, AM + MB = AB điểm M nằm điểm A B • A • M • B Cho M thuộc đoạn thẳng PQ Biết PM = 2cm, MQ = 3cm Tính PQ • P • M • Q M điểm thuộc đoạn thẳng PQ ⇒ M nằm điểm P, Q nên: PM + MQ = PQ + = PQ PQ = cm II LUYỆN TẬP M điểm đoạn thẳng EF Biết EM = 4cm, EF = 8cm So sánh độ dài đoạn thẳng EM MF • • • F E M Vì M điểm đoạn thẳng EF nên: EM + MF = EF Thay EM = 4cm, EF = 8cm, ta có: + MF = MF =8-4 MF = (cm) Vì EM = 4cm, MF = 4cm ⇒ EM = MF Cho đoạn thẳng AB Trên tia đối tia AB lấy điểm E, tia đối tia BA lấy điểm F cho AE < BF So sánh AF BE • E • A • B • F Vì điểm B nằm điểm A F nên: AB + BF = AF (1) Vì điểm A nằm điểm E B nên: EA + AB = EB (2) Mà AE < BF nên từ (1) (2) ⇒ AF > BE Trên đường thẳng d cho điểm theo thứ tự M, N, P, Q Biết MN = 2cm, độ dài đoạn NP lần độ dài đoạn MN độ dài đoạn PQ lần độ dài đoạn NP a Tìm độ dài đoạn NP NQ b Tìm độ dài đoạn thẳng MQ d • • • • P M N Q a Độ dài đoạn NP: NP = 2MN = x = (cm) Độ dài đoạn PQ: PQ = 2NP = x = (cm) Vì P nằm điểm N Q nên: NP + PQ = NQ Thay NP = 4cm, PQ = 8cm, ta có: NQ = + ⇒ NQ = 12 (cm) • M • N • P • Q b Độ dài đoạn thẳng MQ Vì N nằm điểm M, P nên: MN + NP = MP Vì P nằm điểm M Q nên: MP + PQ = MQ MN + NP + PQ = MQ Thay MN = 2cm, NP = 4cm, PQ = 8cm, ta có: MQ = + + ⇒ MQ = 14 (cm) III CỦNG CỐ Bài 50 trang 121 (SGK) Cho điểm V, A, T thẳng hàng Điểm nằm điểm lại TV + VA = TA? • T • V • A Nếu TV + VA = TA điểm V nằm điểm T A 2 Bài 51 trang 122 (SGK) Trên đường thẳng, vẽ điểm V, A, T cho TA = 1cm, VA = 2cm, VT = 3cm Hỏi điểm nằm điểm lại? • V • A • T Vì TA + AV = TV (1 + = 3) Mà điểm T, A, V thẳng hàng ⇒ Điểm A nằm điểm T V IV HƯỚNG DẪN CÔNG VIỆC Ở NHÀ • Học theo SGK • Làm tập: 48, 49 trang 121 SGK • Biết điểm A, M, B thẳng hàng biết AM + MB ≠ AB kết luận điều gì?
- Xem thêm -

Xem thêm: Toán luyện tập khi nào AM+MB AB , Toán luyện tập khi nào AM+MB AB , Toán luyện tập khi nào AM+MB AB , I. KIỂM TRA BÀI CŨ

Gợi ý tài liệu liên quan cho bạn

Nhận lời giải ngay chưa đến 10 phút Đăng bài tập ngay