Hoàn thiện quản lý và tổ chức hệ thống kênh phân phối của CTCP bánh kẹo hải châu

59 269 0
  • Loading ...
1/59 trang

Thông tin tài liệu

Ngày đăng: 30/11/2016, 22:47

LỜI MỞ ĐẦUHệ thống kênh phân phối là cầu nối giữa doanh nghiệp với người tiêu dùng. Nó như huyết mạch của một cơ thể sống, nếu thiếu hệ thống kênh phân phối thì doanh nghiệp khó có thể tồng tại và phát triển. Việc xây dựng và hoàn thiên hệ thống kênh phân phối giúp doanh nghiệp tạo lập và duy trì được lợi thế canh tranh dài hạn trên thị trường. Vì vậy việc tổ chức và quản lý hẹ thống kênh phân phối hiệu quả là cấn đề cấp bách đặt ra cho các doanh nghiệp Việt Nam đặc biệt trong xu thế hội nhập khi các đối thủ cạnh tranh đang mạnh lên từng ngày và không chỉ các đối thủ trong nước mà còn là các doanh nghiệp mạnh của nước ngoài. CTCP Bánh kẹo Hải Châu cũng không phải là ngoại lệ.Chuyên đề “Hoàn thiện quản lý và tổ chức hệ thống kênh phân phối của CTCP Bánh kẹo Hải Châu” phân tích, đánh giá hiện trạng và các đặc điểm cơ bản của hệ thống kênh phân phối của CTCP Bánh kẹo Hải Châu trong một số năm gần đây, từ đó phát hiện những mâu thuẫn, những điều còn bất hợp lý, điểm mạnh, điểm yếu kém của hệ thống kênh phân phối của Công ty. Trên cơ sở lý luận và thực tế, chuyên đề đề xuất một số quan điểm, nguyên tắc, giải pháp nhằm hoàn thiện công tác tổ chức và quản lý kênh phân phối CTCP Bánh kẹo Hải Châu.Đối tượng nghiên cứu của chuyên đề là hệ thống kênh phân phối của CTCP Bánh kẹo Hải Châu trong một số năm gần đây. Chuyên đề cũng khảo sát hệ thống kênh phân phối của một số công ty bánh kẹo đang hoạt động trên thị trường để so sánh đánh giá mức độ hợp lý, điểm mạnh, điểm yếu của Công ty so với các đối thủ cạnh tranh trên thị trường.Chuyên đề sử dụng kết hợp các phương pháp nghiên cứu khác nhau như phương pháp thu thập, tổng hợp và phân tích dữ liệu do Công ty cung cấp và thông qua đó quan sát thực tế thị trường; phương pháp thống kê; khái quát hoá; hệ thống hoá; phương pháp so sánh và dự báo trong nghiên cứu.Chuyên đề được thực hiện với mong muốn phát hiện đặc điểm, đánh giá thực trạng tổ chức, chỉ ra những tồn tại, nguyên nhân cần khắc phục trong tổ chức và quản lý kênh phân phối; đề xuất những quan điểm nguyên tắc và giải pháp đồng bộ có cơ sở khoa học và tính khả thi cho công tác tổ chức và quản lý kênh phân phối của CTCP Bánh kẹo Hải Châu.Chuyên đề được kết cấu thành ba chương không kể mở đầu, kết luận, danh mục tham khảo:Chương 1: Giới thiệu tổng quát về CTCP Bánh kẹo Hải Châu.Chương 2: Thực trạng công tác tổ chức và quản lý hệ thống kênh phân phối của CTCP Bánh kẹo Hải Châu trên thị trường trong nước.Chương 3: Các giải pháp hoàn thiện tổ chức và quản lý kênh phân phối của CTCP Bánh kẹo Hải Châu ở thị trường trong nước. Bỏo cỏo chuyờn thc Gvhd: PGS.TS Nguyn Ngc Huyn LI M U H thng kờnh phõn phi l cu ni gia doanh nghip vi ngi tiờu dựng Nú nh huyt mch ca mt c th sng, nu thiu h thng kờnh phõn phi thỡ doanh nghip khú cú th tng ti v phỏt trin Vic xõy dng v hon thiờn h thng kờnh phõn phi giỳp doanh nghip to lp v trỡ c li th canh tranh di hn trờn th trng Vỡ vy vic t chc v qun h thng kờnh phõn phi hiu qu l cn cp bỏch t cho cỏc doanh nghip Vit Nam c bit xu th hi nhp cỏc i th cnh tranh ang mnh lờn tng ngy v khụng ch cỏc i th nc m cũn l cỏc doanh nghip mnh ca nc ngoi CTCP Bỏnh ko Hi Chõu cng khụng phi l ngoi l Chuyờn Hon thin qun v t chc h thng kờnh phõn phi ca CTCP Bỏnh ko Hi Chõu phõn tớch, ỏnh giỏ hin trng v cỏc c im c bn ca h thng kờnh phõn phi ca CTCP Bỏnh ko Hi Chõu mt s nm gn õy, t ú phỏt hin nhng mõu thun, nhng iu cũn bt hp lý, im mnh, im yu kộm ca h thng kờnh phõn phi ca Cụng ty Trờn c s lun v thc t, chuyờn xut mt s quan im, nguyờn tc, gii phỏp nhm hon thin cụng tỏc t chc v qun kờnh phõn phi CTCP Bỏnh ko Hi Chõu i tng nghiờn cu ca chuyờn l h thng kờnh phõn phi ca CTCP Bỏnh ko Hi Chõu mt s nm gn õy Chuyờn cng kho sỏt h thng kờnh phõn phi ca mt s cụng ty bỏnh ko ang hot ng trờn th trng so sỏnh ỏnh giỏ mc hp lý, im mnh, im yu ca Cụng ty so vi cỏc i th cnh tranh trờn th trng Chuyờn s dng kt hp cỏc phng phỏp nghiờn cu khỏc nh phng phỏp thu thp, tng hp v phõn tớch d liu Cụng ty cung cp v thụng qua ú quan sỏt thc t th trng; phng phỏp thng kờ; khỏi quỏt QTKD Tng hp 44A Bỏo cỏo chuyờn thc Gvhd: PGS.TS Nguyn Ngc Huyn hoỏ; h thng hoỏ; phng phỏp so sỏnh v d bỏo nghiờn cu Chuyờn c thc hin vi mong mun phỏt hin c im, ỏnh giỏ thc trng t chc, ch nhng tn ti, nguyờn nhõn cn khc phc t chc v qun kờnh phõn phi; xut nhng quan im nguyờn tc v gii phỏp ng b cú c s khoa hc v tớnh kh thi cho cụng tỏc t chc v qun kờnh phõn phi ca CTCP Bỏnh ko Hi Chõu Chuyờn c kt cu thnh ba chng khụng k m u, kt lun, danh mc tham kho: Chng 1: Gii thiu tng quỏt v CTCP Bỏnh ko Hi Chõu Chng 2: Thc trng cụng tỏc t chc v qun h thng kờnh phõn phi ca CTCP Bỏnh ko Hi Chõu trờn th trng nc Chng 3: Cỏc gii phỏp hon thin t chc v qun kờnh phõn phi ca CTCP Bỏnh ko Hi Chõu th trng nc QTKD Tng hp 44A Gvhd: PGS.TS Nguyn Ngc Huyn Bỏo cỏo chuyờn thc PHN 1: TNG QUAN V CTCP BNH KO HI CHU 1.1 Tng quan v CTCP Bỏnh ko Hi Chõu CTCP Bỏnh ko Hi Chõu (trc õy l nh mỏy Bỏnh ko Hi Chõu) l mt Cụng ty c phn trc thuc Tng cụng ty Mớa ng I - B Nụng nghip v phỏt trin nụng thụn Tờn cụng ty: Cụng ty c phn Bỏnh ko Hi Chõu Tờn ting Anh: Hai Chau confectionery joint stock Company Tờn giao dch quc t: Hai Chau confectionery joint stock Company Hỡnh thc phỏp lý: Cụng ty c phn Tờn vit tt: HACHACO.JSC Ngnh ngh kinh doanh: Lnh vc kinh doanh ca cụng ty c xỏc nh l: Sn xut v kinh doanh cỏc sn phm bỏnh ko, sn xut kinh doanh bt gia v cỏc loi, kinh doanh mỡ n lin, cỏc sn phm nc ung cú cn v khụng cú cn, kinh doanh vt t nguyờn liu, bao bỡ ca ngnh cụng nghip thc phm, xut nhp khu trc tip cỏc mt hng Cụng ty c phộp kinh doanh (theo giy phộp kinh doanh cp ngy 29/11/1994) nh: Vt t, nguyờn liu ca ngnh bt mỡ, sa, mỡ chớnh khụng qua u thỏc xut khu v liờn doanh liờn kt vi cỏc thnh phn kinh t khỏc Tớnh n thi im hin nay, Cụng ty ch cũn sn xut v kinh doanh nhng mt hng c th trng chp nhn bao gm: Cỏc sn phm bỏnh ko, bt gia v cỏc loi a ch: 15 Mc Th Bi Minh Khai Qun Hai B Trng H Ni in thoi: 04.8621664 Fax: 04 862520 Website: http:// www.haichau.com.vn Email: pkhvt@fpt.com QTKD Tng hp 44A Bỏo cỏo chuyờn thc Gvhd: PGS.TS Nguyn Ngc Huyn Ti khon ngõn hng: 7301.0660F Ngõn hng u t v phỏt trin H Ni Mó s thu: 01.001141184-1 Din tớch mt bng hin nay: 55.000m2 Trong ú: - Nh Xng: 23.000m2 - Vn phũng: 3.000m2 - Kho bói: 5.000m2 - Phc v cụng cng: 2.400m2 1.2 Lch s hỡnh thnh v phỏt trin ca CTCP Bỏnh ko Hi Chõu Nh mỏy Bỏnh ko Hi Chõu u bng s kin ngy 16/11/1964, B trng cụng nghip nh quyt nh s 35/HBT tỏch ban kin thit c bn Nh Mỏy Min Hong Mai, thnh lp ban kin thit v chun b sn xut Di s hng dn ca cỏc chuyờn gia Trung Quc t Thng Hi v Qung ụng sang, B phn kin thit v chun b sn xut khn trng va xõy dng va lp t thit b cho mt phõn xng mỡ si Thỏng nm 1965, sau t u tiờn nh mỏy ó tuyn 116 cụng nhõn cho phõn xng mỡ, 95 cụng nhõn cho phõn xng ko ng thi c 17 cỏn b sang Trung Quc hc quy trỡnh sn xut mỡ, bỏnh ko, ch bin thc phm Ngy 2-9-1965, xng ko ó cú sn phm xut xng bỏn th trng Cựng ngy v vang ca c nc (2/9) B cụng nghip nh thay mt Nh nc ct bng khỏnh thnh Nh mỏy Hi Chõu Nh mỏy cú tr s v mt bng sn xut t ti ng Minh Khai - Qun Hai B Trng H Ni vi tng din tớch l 50.000 m2 QTKD Tng hp 44A Bỏo cỏo chuyờn thc Gvhd: PGS.TS Nguyn Ngc Huyn 1.2.1 Thi k u thnh lp (giai on 1965 1975) - Vn u t: Do chin tranh phỏ hoi ca quc M nờn Cụng ty khụng cũn lu gi mt s liu u t ban u - Nng lc sn xut gm: Phõn xng sn xut mỡ si: Mt dõu chuyn sn xut mỡ (mỡ trng) bỏn c gii, nng sut 1-1,2 tn/ca sau nõng lờn tn/ca Sn phm chớnh: Mỡ si lng tc, mỡ thanh, mỡ hoa Phõn xng bỏnh: gm dõy chuyn mỏy c gii cụng sut 2,5 tn/ca Sn phm chớnh: Bỏnh quy (Hng tho, quy da, quy b, quớt) Bỏnh lng khụ ( phc v quc phũng) Phõn xng ko: Gm dõy chuyn bỏn c gii cụng sut mi dõy chuyn 1,5 tn/ca Sn phm chớnh: Ko cng, ko mm (Chanh, cam, c phờ) S lng cỏn b cụn nhõn viờn bỡnh quõn: 850 ngi/nm Trong thi k ny chin tranh phỏ hoi ca quc M (1972) nờn mt phn nh xng, mỏy múc thit b b h hng nng Cụng ty c b tỏch phõn xng ko sang nh maý Min H Ni thnh lp nh mỏy Hi H (nay l cụng ty Bỏnh ko Hi H - B cụng nghip nh) 1.2.2 Thi k 1976 1985 Sang thi k ny Cụng ty ó khc phc c nhng thit hi sau chin tranh v i vo hot ng bỡnh thng Nm 1976, B cụng nghip nh thc phm cho nh mỏy sỏt nhp vi nh mỏy sa u nnh Mu Sn (Lng Sn) thnh lp phõn xng sy phun Phõn xng ny sn xut hai mt hng: - Sa u nnh: Cụng sut 2,4 2,5 tn/ca - Bt canh: Cụng sut 3,4 tn/ca QTKD Tng hp 44A Bỏo cỏo chuyờn thc Gvhd: PGS.TS Nguyn Ngc Huyn Nm 1978, B cụng nghip thc phm cho iu dng dõy chuyn mỡ n lin t Cụng ty Sam Hoa (TP H Chớ Minh) thnh lp phõn xng mỡ n lin Cụng sut dõy chuyn: 2,5 tn/ca Do nhu cu th trng v tỡnh trng thit b, cụng ty ó dõy chuyn Hin ti, cụng ty ó nõng cp v a vo hot ng mt dõy chuyn Nm 1982, khú khn v bt mỡ v Nh nc b ch n mỡ si thay th lng thc, Cụng ty c B cụng nghip thc phm cho ngng hot ng phõn xng mỡ lng thc Cụng ty ó tn dng c mt bng v lao ng ng thi u t 12 lũ sn xut bỏnh kem xp cụng nhõn sut 240 kg/ca õy l sn phm u tiờn ca phớa Bc S cỏn b cụng nhõn viờn bỡnh quõn 1.250 ngi/nm 1.2.3 Thi k 1986 1991 Nm 1989 1990 tn dng nh xng ca phõn xng sy phun cụng ty lp t dõy chuyn sn xut Bia cụng sut 2000lớt/ngy Dõy chuyn ny nh mỏy t lp t, thit b khụng ng b, cụng ngh lc hu, thu sut i vi mt hng ny rt cao nờn hiu qu kinh t thp, cho nờn n nm 1996 thỡ nh mỏy ngng sn xut mt hng ny Nm 1990 1991 Cụng ty lp rỏp thờm dõy chuyn sn xut bỏnh quy i Loan nng bỏnh bng lũ in ti khu nh xng c Vi giỏ tr t ng Mua thit b bao gúi Nam Triu Tiờn 500 triu ng Cụng sut ca dõy chuyn l 2,5 2,8 tn/ca S cỏn b cụng nhõn viờn bỡnh quõn 950 ngi/nm QTKD Tng hp 44A Bỏo cỏo chuyờn thc Gvhd: PGS.TS Nguyn Ngc Huyn 1.2.4 Thi k 1992 n Cụng ty y mnh sn xut i sõu vo cỏc mt hn truyn thng ( bỏnh, ko) mua sm thờm thit b mi, thay i mu mó mt hng, nõng cao cht lng sn phm cho phự hp vi th hiu ca ngi tiờu dựng - Nm 1993, Cụng ty mua thờm dõy chuyn sn xut bỏnh kem xp ca CHLB c cụng sut mt tn/ca õy l dõy chuyn sn xut bỏnh hin i nht Vit Nam, tiờn tin nht ụng Nam , lỳc ny v cụng ty cú khong 10 t VN õy l mt bc ngot mi, ln u tiờn Vit Nam cú loi bỏnh vi cụng ngh cao, sn xut nc v u cnh tranh thng li trc mt s nc v chng loi ny - Nm 1994, Cụng ty mua thờm dõy chuyn ph Socola cho cỏc sn phm bỏnh ca CHLB c cụng sut 500 kg/ca nhng ph socola l 700 kg/ca Ngy 29/9/1994, phự hp vi chc nng nhim v nhim v kinh doanh giai on mi, nh mỏy cú quyt nh i tờn thnh Cụng ty Bỏnh ko Hi Chõu l mt doanh nghip nh nc trc thuc Tng cụng ty Mớa ng I thuc B cụng nghip v Cụng nghip thc phm (nay l B Nụng nghip v phỏt trin Nụng thụn) - Nm 1995 nõng lờn mt bc, cụng ty u t tip dõy chuyn ph Socola bỏnh kem xp cng ca CHLB c, tr giỏ 3,5 t ng Nam 1995 l nm t thng li sn xut kinh doanh bng i mi cụng ngh bỏnh ko v loi b cỏc dõy chuyn sn xut mỡ n lin c, a tng doanh thu t 14 tr ng nm 1991 lờn 52 t ng nm 1995 v thu nhp ca ngi lao ng cng tng ln so vi nm 1991 c s ti tr ca Oxtralia chng trỡnh phũng chng bu c - Cụng ty Bỏnh ko Hi Chõu ó u t dõy chuyn cụng ngh sn xut bt canh Iụt vi cụng sut tn/ca QTKD Tng hp 44A Bỏo cỏo chuyờn thc - Gvhd: PGS.TS Nguyn Ngc Huyn Nm 1996, Cụng ty liờn doanh vi B thnh lp mt cụng ty liờn doanh sn xut Socola, sn phm ny ch yu xut khu (70%) ụng thi cụng ty ó mua v lp t thờm dõy chuyn sn xut ko ca CHLB c Dõy chuyn sn xut ko cng cụng sut 2.400 kg/ca Dõy chuyn sn xut ko mm cụng sut 3.000 kg/ca Giỏ tr ti sn tng khong 24 t VN - Nm 1998, Cụng ty u t v m rng dõy chuyn sn xut bỏnh kem xp vi cụng xut thit k 1,6 tn/ca v mt dõy chuyn sn xut Socola cụng sut thit k 2,2 tn/ca S cỏn b cụng nhõn viờn trung bỡnh ca thi k ny l 1010 ngi T ngy 03 thỏng nm 2005, Cụng ty bỏnh ko Hi Chõu ó chớnh thc chuyn t doanh nghip Nh nc sang cụng ty c phn theo quyt nh s 3635/Q BNN TCCB ngy 22 thỏng 10 nm 2004 ca B trng NN & PTNT v vic chuyn Cụng ty Bỏnh ko Hi Chõu sang Cụng ty c phn Bỏnh ko Hi Chõu Giỏ tr thc hin l 142 t ng 279.768.382 ng Trong ú, giỏ tr thc t phn gúp ca Nh nc ti cụng ty l 32 t 225.359.774 ng Lao ng ca Cụng ty ti thi im c phn hoỏ cú 1.069 ngi, ú chuyn sang lm vic Cụng ty c phn l 852 ngi, s cũn li 217 ngi c gii quyt theo chớnh sỏch hin hnh ca Nh nc Vn iu l ca CTCP Bỏnh ko Hi Chõu l 30 t ng, tng s ny c chia thnh 300.000 c phn bng nhau, mi c phn 100.000 ng Nh nc gi 58%, ngi lao ng cụng ty gi 38,70% v c phn bỏn cho cỏc i tng bờn ngoi cụng ty 3,3% iu l CTCP Bỏnh ko Hi Chõu chớnh thc thc hin ch hch toỏn kinh t c lp, cú du riờng, c m ti khon giao dch ti ngõn hng theo quy nh ca phỏp lut, hot ng theo lut doanh nghip v iu l ca cụng ty c phn QTKD Tng hp 44A Bỏo cỏo chuyờn thc Gvhd: PGS.TS Nguyn Ngc Huyn 1.3 Cỏc c im kinh t k thut ca CTCP Hi Chõu 1.3.1 c im v sn phm Sn phm ca Cụng ty c Cụng ty chia lm nhúm chớnh: Bỏnh quy, bỏnh kem xp, bỏnh mm, lng khụ, ko cỏc loi, bt canh Chỳng cú mt s c im sau: - Sn phm bỏnh ko thuc vo nhúm n nh, cú giỏ tr n v ca sn phm núi chung l nh, v l sn phm c phõn phi rng khp c nc Chớnh c tớnh cu v sn phm ny quyt nh n tc v kh nng tiờu th sn phm ca doanh nghip - Bỏnh ko l sn phm c ch bin t nhiu nguyờn vt liu d b v sinh vt phỏ hu nờn bỏnh ko cú thi gian bo qun ngn yờu cu v sinh nghip cao c im ny nh hng n cỏc quyt nh v phng thc bo qun, chuyn, cỏch thc t chc h thng kờnh phõn phi - Thi gian sn xuỏt bỏnh ko ngn, thng ch gi nờn khụng cú sn phm d dang Cụng ngh cng hin i bao nhiờu thỡ sn phm to cng cú cht lng cao, mu mó p, t l ph phm nh - Vic tiờu th bỏnh ko mang tớnh cht thi v Mt khỏc, sn phm ny cú chu k sng ngn v chng loi cú th thay th nhau, ú ũi hi doanh nghip phi khụng ngng phỏt trin sn phm mi Bỏnh quy ca Cụng ty gm nhiu chng loi khỏc nhau: Bỏnh quy Hi Chõu, Hng tho, Hng dng, bỏnh quy sa, bỏnh quy hoa qu, bỏnh quy Marie Bỏnh kem xp l loi bỏnh cao cp ang c ngi tiờu dựng a chung Sn phm bỏnh kem xp ca Cụng ty gm loi: Lng khụ ca cao, lng khụ u xanh, lng khụ dinh dng, lng khụ tng hp, lng khụ 702 v lng khụ 307 Ko gm cú ko cng, ko mm vi nhiu hng v c sc (cam, tỏo, dõu, nho, i) v ko Sụcụla cú nhõn phc v ngi cú thu nhp cao.\ QTKD Tng hp 44A Bỏo cỏo chuyờn thc 10 Gvhd: PGS.TS Nguyn Ngc Huyn Cụng ty sn xut loi bt canh l bt canh thng v bt canh it cú cỏc hng v khỏc nh tụm, g Sn phm ca CTCP Bỏnh ko Hi Chõu ch yu dnh cho i tng cú thu nhp thp v trung bỡnh 1.3.2 c im quy trỡnh cụng ngh ca Cụng ty Quy trỡnh cụng ngh ca CTCP Bỏnh ko Hi Chõu ging nh nhiu doanh nghip sn xut bỏnh ko khỏc, ú l sn xut theo quy trỡnh sn xut gin n Cụng ty cú nhiu phõn xng, mi phõn xng cú mt quy trỡnh sn xut riờng bit v cho nhng sn phm khỏc nhau, trờn cựng mt dõu chuyn cụng ngh cú th sn xut nhiu loi sn phm thuc cựng mt dõy chuyn cụng ngh cú th sn xut nhiu loi sn phm thuc cựng mt chng loi Trong tng phõn xng, vic sn xut c t chc khộp kớn, riờng bit v sn xut l sn xut hng lot, chu kỡ sn xut rt ngn, hu nh khụng cú sn phm d dang, sn lng n nh Sau sn phm ca phõn xng sn xut hon thnh, b phn KCS s kim tra xỏc nhn cht lng ca sn phm 1.3.3 c im v lao ng Nh vy ta cú th thy: Lao ng giỏn tip: 150 ngi chim 22,7% s lao ng ca Cụng ty Cú nhiu phũng cú 100% s nhõn viờn cú trỡnh i hc T l lao ng giỏn tip ca Cụng ty l tng i cao, nh hng n tớnh cnh tranh ca Cụng ty i giỏ thnh lờn cao Do ú, Cụng ty cn tinh gim hn na i ng lao ng cho phự hp, m bo c cu lao ng hp gúp phn tit kim chi phớ sn xut, h giỏ thnh sn phm, nõng cao kh nng cnh tranh v giỏ Bng 1: Tỡnh hỡnh t chc B mỏy v cht lng ngun nhõn lc nm 2005 QTKD Tng hp 44A Bỏo cỏo chuyờn thc 45 Gvhd: PGS.TS Nguyn Ngc Huyn ang cú nhng thi c thun li bc vo thc hin nhng nm u c phn hoỏ vi nhng quyt tõm cao phỏt huy tim nng ni lc cho phng hng phỏt trin kinh doanh nm 2006 v nhng nm ti Cụng ty s tip tc y mnh hot ng sn xut kinh doanh, khai thỏc ti a cỏc chng trỡnh u t ó thc hin nhng nm qua, ng thi nghiờn cu chin lc u t phỏt trin sn phm mi v m rng th trng nc v quc t Hi Chõu i vo hot ng ỏp ng tin trỡnh hi nhp kinh t khu vc v quc t, nhm t c nhng mc tiờu tng trng v cỏc ch tiờu k hoch SXKD nhng nm ti, Cụng ty xõy dng mt s phng hng c bn sau: - Hon thin cụng tỏc t chc sp xp i mi doanh nghip, ci tin cụng tỏc t chc, hon thin v nõng cao mụ hỡnh qun b mỏy Cụng ty Bỏnh ko Hi Chõu phỏt huy tt tim nng v cụng sc thc hin tt nhim v phng ỏn SXKD sau nm c phn hoỏ - Tng cng cụng tỏc tip th, marketing nhm gi vng v phỏt trin th trng c nc c v chiu rng ln chiu sõu, tip cn tỡm bn hng nc ngoi xut khu sn phm, trc mt l xut khu sang cỏc nc khu vc v ụng u Phỏt huy th mnh ca Trung tõm kinh doanh sn phm v phc v thng mi, chi nhỏnh ti TP HCM v Nng M thờm cỏc ca hng, L bỏn buụn, bỏn l ti cỏc vựng th trng c bit, trin khai nhanh chúng vic khai trng trung tõm kinh doanh v phc v thng mi chi nhỏnh Min Trung ti thnh ph Vinh - tnh Ngh An - Phỏt trin, nõng cao trỡnh i ng nhõn viờn tip th chuyờn nghip v qun bỏn hng Hon thin h thng ch , chớnh sỏch v tiờu th sn phm m bo tớnh linh hot, kp thi, phự hp vi din bin th trng v tng cng hn na mi quan h vi cỏc L to h thng kờnh phõn phi vng chc, y mnh tiờu th QTKD Tng hp 44A Bỏo cỏo chuyờn thc 46 Gvhd: PGS.TS Nguyn Ngc Huyn - Phỏt trin h thng kờnh phõn phi mt cỏch khoa hc vng chc c v chiu rng ln chiu sõu Cụng ty tip tc trỡ li th ca cỏc hot ng tiờu th th trng Bc truyn thng, y mnh hot ng tiờu th th trng Trung v Nam hn na bng cỏch m thờm s lng L khu vc ny - Trit tit kim qui trỡnh SXKD, gim t l hao ht nguyờn nhiờn vt liu, phn u gim chi phớ sn xut trờn c s nghiờn cu, ng dng khoa hc k thut, ci tin cụng ngh, r soỏt, chnh cỏc nh mc kinh t k thut cho phự hp M rng khai thỏc cỏc ngun cung ng vt t, to iu kin la chn tt hn v chng loi, cht lng v giỏ c Tỡm bin phỏp gim hp chi phớ u vo, thc hin phng chõm khai thỏc tn gc, tit kim ti a chi phớ tip nhn chuyn, nõng cao hiu qu cung ng vt t, to iu kin h giỏ thnh sn phm m bo tt v sinh cụng nghip, v sinh thc phm v an ton thit b, ngi sn xut - Tip tc nghiờn cu ci tin thit b cụng ngh v tip thu cụng ngh mi nhm nõng cao cht lng a dng hoỏ sn phm, ci tin bao bỡ mu mó nhm tng sc cnh tranh ca sn phm, thng hiu Hi Chõu trờn th trng nc cng nh tng bc to uy tớnh trờn th trng khu vc v quc t Gi vng truyn thng uy tớn v s tớn nhim, a chung ca ngi tiờu dựng i vi sn phm ca Cụng ty Sau ó kho sỏt tỡnh hỡnh SXKD ca Cụng ty, c bit l cụng tỏc t chc v qun h thng kờnh phõn phi ca Cụng ty, phõn tớch nhng mt mnh cng nh mt cũn tn ti ca Cụng ty thi gian qua; kt hp gia kin thc ó hc c nh trng v thc t, vi mong mun gúp phn vo thc hin phng hng ca Cụng ty ó vch ra, em xin xut mt s bin phỏp sau õy nhm gúp phn hon thin cụng tỏc t chc v qun h thng kờnh phõn phi ca Cụng ty Bỏnh ko Hi Chõu thi gian ti 3.2 Mt s bin phỏp hon thin cụng tỏc t chc v qun h thng kờnh phõn phi ca Cụng ty Bỏnh ko Hi Chõu QTKD Tng hp 44A Bỏo cỏo chuyờn thc 47 Gvhd: PGS.TS Nguyn Ngc Huyn 3.2.1 y mnh cụng tỏc nghiờn cu th trng Nghiờn cu th trng l khõu u tiờn ca cụng tỏc tiờu th sn phm doanh nghip Nú cú vai trũ thu thp thụng tin cn thit lm cn c thit lp chin lc phỏt trin hon thin h thng kờnh phõn phi Qu nghiờn cu tt hay khụng s nh hng n hiu qu ca vic d bỏo nhu cu v xõy dng k hoch sn xut Cú nghiờn cu chớnh xỏc nhu cu th trng doanh nghip mi cú nhng quyt nh ỳng n cho th trng sn phm ca mỡnh Thc t Cụng ty Bỏnh ko Hi Chõu, cụng tỏc nghiờn cu th trng cha mang tớnh chuyờn mụn hoỏ cao, thụng tin cũn cha chớnh xỏc (thụng tin ch yu c thu thp qua cỏc L tiờu th) vỡ vy cha c cỏc d bỏo mang tớnh ún u Vỡ s phỏt trin lõu di, Cụng ty cn phi thng xuyờn y mnh nghiờn cu, thu thp thụng tin th trng cụng tỏc nghiờn cu nhu cu th trng t kt qu cao, Cụng ty cn thu thp thụng tin xung quanh cỏc ni dung sau: - i vi th trng ngi mua, Cụng ty cũn cn nm bt cỏc thụng tin nh ngoi Cụng ty khỏch hng ca Cụng ty cũn mua hng ca vi s lng bao nhiờu? Cn bit c vỡ khỏch hng mua hng ca Cụng ty v vỡ khỏch hng mua hng ca Cụng ty khỏc - Cỏc thụng tin v i th cnh tranh õy l yu t tt yu nn kinh t th trng Vic nm bt cỏc thụng tin v cỏc i th cnh tranh cú vai trũ quan trng doanh nghip hin vỡ nú quyt nh n s thnh bi ca mi doanh nghip Cỏc thụng tin ny cn c th, kp thi v chớnh xỏc Trc õy Cụng ty mi ch nm bt c thụng tin nh: s lng cỏc i th cnh tranh ang cú mt trờn th trng, tỡnh hỡnh ti chớnh v lng bỏn ca h, Cụng ty cn phi nm thờm cỏc thụng tin khỏc nh cỏc thụng tin v chớnh sỏch giỏ c, chớnh sỏch phõn phi, xỳc tin, ch hoa hng tr cho cỏc ca hng L, cỏc chng trỡnh khuyn mi T ú Cụng ty xõy dng cho mỡnh cỏc chớnh QTKD Tng hp 44A Bỏo cỏo chuyờn thc 48 Gvhd: PGS.TS Nguyn Ngc Huyn sỏch phõn phi phự hp khoa hc, trỡ v to u th ca kờnh phõn phi cnh tranh - Cụng ty cn y mnh hn na vic nghiờn cu khỏch hng vi cỏc nhu cu v hnh vi mua sm ca h Hiu bit y v khỏch hng vi cỏc nhu cu v hnh vi mua sm ca h l mt nhng c s quan trng cú ý ngha quyt nh n kh nng la chn v xõy dng mt h thng kờnh phõn phi khoa hc phự hp vi i tng khỏch hng nõng cao hiu qu tiờu th, ỏp ng nhanh chúng nhu cu ca ngi tiờu dựng tng thi k giai on i vi cỏc i tng mua hng l cỏ nhõn, gia ỡnh mua hng vỡ mc ớch tiờu dựng, nhúm i tng ny rt khỏc v tui tỏc gii tớnh, thu nhp trỡnh hoỏ, s thớch ó to nờn s phong phỳ v nhu cu v mong mun ca khỏch hng vic mua sm v s dng hng hoỏ tip cn vi i tng tiờu dng ny, Cụng ty cn phi nm bt c cỏc khu vc a bn ang cú nhu cu tiờu dựng ln, c bit l nhng khu vc m ngi lao ng cú thu nhp cao Cỏc quyt nh mua hng ca nhúm khỏch hng ny thng mang tớnh cỏ nhõn ú Cụng ty cn tỡm bin phỏp Marketing hp nht kớch thớch khỏch hng mua hng i vi khỏch hng l t chc cỏc nhúm khỏch hng mua hng vi lng nhiu hoc thng xuyờn thỡ Cụng ty cú th gim giỏ hoc chuyn n tn ni m khụng tớnh cc chuyn Do c im kờnh phõn phi m cụng ty ó la chn l phõn phi hng hoỏ ca Cụng ty ch yu thụng qua h thng L nờn Cụng ty khụng nht thit phi thnh lp mt phũng chuyờn trỏch v nghiờn cu th trng (phũng Marketing, phũng nghiờn cu th trng) nh cỏc cụng ty khỏc m Cụng ty cú th giao cụng vic nghiờn cu th trng cho phũng kinh doanh m nhim thc hin tt cụng tỏc nghiờn cu th trng Cụng ty cn ch o phõn giao nhim v c th cho cỏn b nhõn viờn ca phũng QTKD Tng hp 44A Bỏo cỏo chuyờn thc 49 Gvhd: PGS.TS Nguyn Ngc Huyn + Trng phũng kinh doanh cú nhim v nm bt chin lc sn xut kinh doanh ca Cụng ty, T ú quyt nh chin lc Marketing phự hp iu phi hot ng cỏc b phn, a quyt nh cui cựng + Cỏc nhõn viờn th trng phũng cú nhim v thu thp thụng tin v th trng, v i th cnh tranh, nm bt tỡnh hỡnh th trng ti cỏc a bn mỡnh ph trỏch bng mi bin phỏp cú th, ph trỏch tiờu th sn phm, trc tip qun cỏc L trờn a bn mỡnh ph trỏch, hỡnh thnh cỏc ý tng sn phm mi phự hp vi cỏc nhu cu, ỏp ng vi s thay i nhu cu tiờu dựng ca th trng, bỏo cỏo tỡnh hỡnh th trng vi trng phũng, cựng bn bo tho lun, gii quyt x cỏc bỏo cỏo s bỏo thi c v mc bin ng ca th trng a hng gii quyt Bin phỏp trờn s giỳp cho hot ng phõn phi thụng sut v hiu qu hn di hn, thớch ng linh hot vi nhng bin ng ca th trng Cỏc ngun thụng tin c thu thp t mi ngun ngoi Cụng ty C th l cỏc thụng tin: Thụng tin Cụng ty: C cu sn lng v doanh thu tiờu th cỏc loi sn phm nm (Tu thuc vo yờu cu c th s cú giy ngh cung cp loi thụng tin gỡ) ton b hay tng khu vc, so sỏnh vi cỏc nm trc ú (T nm hoc t 1-5 nm); thụng tin cỏn b tip th v cỏn b tiờu th Cụng ty cung cp bng cỏc bỏo cỏo nh k tun, thỏng nm, v cỏc bỏo cỏo t xut; mc khiu ni ca khỏch hng v s lng sn phm khỏch hng tr li Cỏc thụng tin thu thp t bờn ngoi Cụng ty: Thu thp t cỏc phng tin thụng tin i chỳng cung cp nh: i, bỏo chớ, sỏch, mng Internet, Cỏc ý kin ỏnh giỏ ca cỏc khỏch hng cỏc hi ngh khỏch hng v hi ch; Cỏc ý kin, nhn xột ca nh phõn phi thu thp thụng qua cỏc phiu thm dũ ý kin khỏch hng v cỏc kt qu iu tra trc tip trờn th trng QTKD Tng hp 44A Bỏo cỏo chuyờn thc 50 Gvhd: PGS.TS Nguyn Ngc Huyn Cỏc thụng tin cú th c phõn loi cho tng khu vc kinh doanh, tng loi sn phm hoc theo loi sn phm theo khu vc hoc cỏc loi sn phm ca Cụng ty trờn th trng chung Bin phỏp thu thp thụng tin cú th qua cỏc dng nh: phng trc tip, qua in thoi, qua hi ngh khỏch hng Ngoi vic ỏnh giỏ thng xuyờn Cụng ty cn cú nhng t ỏnh giỏ nh k nhm tng hp phõn tớch ỏnh giỏ mt cỏch bao quỏt tỡnh hỡnh th trng a cỏc chin lc mang tớnh di hn cho tng giai on Nh vy cụng tỏc nghiờn cu th trng nu c thc hin tt Cụng ty s giỳp Cụng ty phõn phi sn phm hp hn, ỏp ng ỳng v nhu cu ca th trng, t ú gi vng v phỏt trin phm vi th trng ca Cụng ty 3.2.2 M rng kờnh phõn phi ti cỏc th trng Min Trung v Min Nam Hin nay, h thụng phõn phi ca Cụng ty ti th trng Min Trung v Min Nam cũn thiu v yu C hai th trng Trung v Nam ch mi cú 26 L cp I ca Cụng ty ch bng 28% s lng L ca Cụng ty bc cú ti 76 L cp I chim 71% s lng L ca cụng ty sn lng sn phm tiờu th sn phm ca hai th trng ny cng rt khiờm tn so vi th trng Bc cng nh so vi nhu cu th trng Do vy, th trng Trung v Nam li l th trng rt tim nng, hn v nhu cu tiờu dựng Vic phỏt trin h thng kờnh phõn phi hai th trng ny l mt chin lc vụ cựng cn thit chin lc ca Cụng ty cho s phỏt trin lõu di tng lai õy l cụng vic m cụng ty cn gp rỳt trin khai trc cỏc i th khai thỏc mnh vo hai th trng ny phỏt trin h thng kờnh phõn phi th trng ny Cụng ty cn y mnh hn na Cụng tỏc nghiờn cu th trng trờn hai th trng ny Cỏc cỏn b nhõn viờn ca hai chi nhỏnh i din ti Nng v TP H Chớ Minh cú nhim v i kho sỏt tỡm hiu nhu cu, c im tiờu dựng, iu kin a bỏo cỏo v Cụng ty nhm tng hp phõn tớch a cỏc kt lun v nhu QTKD Tng hp 44A Bỏo cỏo chuyờn thc 51 Gvhd: PGS.TS Nguyn Ngc Huyn cu, thúi quen tiờu dựng T ú, cụng ty nghiờn cu a cỏc sn phm phự hp vi nhu cu tiờu dựng ng thi thit lp, xõy dng cng c v phỏt trin h thng kờnh phõn phi hp khoa hc phự hp vi tỡnh hỡnh th trng, ỏp ng tt nht nhu cu th hiu tiờu dựng ca ngi dõn Cú th khỏi quỏt mt s c im tiờu dựng ca th trng Trung v Nam nh sau: i vi Trung: ngi tiờu dựng u thớch nhng sn phm cú v ngt v cay, thúi quen mua theo gúi v khụng quan tõm nhiu n hỡnh thc, mt khỏch hng khụng trung, iu kin a khụng thun li, giao thụng cha thc s phỏt trin nh Nam hay Bc Do vy Cụng ty cn sn xut nhng sn phm va cú v ngt va cú v cay, vic h tr chuyn cho cỏc L cn c tng cng, u tiờn hn i vi th trng Nam: ngi tiờu dựng a thớch cỏc sn phm cú v ngt trỏi cõy, mua vi so lng ln hn mt ln mua (thng l theo cõn hoc theo gúi) h khụng quan tõm nhiu n hỡnh thc nh ngi tiờu dựng Bc, mt ngi tiờu dựng khỏc trung, iu kin giao thụng khỏ thun li Do vy, Cụng ty cn a nhng sn phm cú hng v trỏi cõy, mt L va phi trung cỏc vựng dõn c ụng ngi Vic phỏt trin h thng kờnh phõn phi ti hai th trng ny cng nhanh s giỳp cho Cụng ty cú c v th vng chc trờn th trng, tng nhanh th phn ngnh bỏnh ko cú th thc hin phỏt trin h thng kờnh phõn phi trờn hai th trng ny mt cỏch thun li, Cụng ty cn y manh cỏc hot ng tip th qung cỏo nhm nhanh chúng gii thiu v cụng ty, sn phm ti ngi tiờu dựng, xõy dng hỡnh nh lũng ngi tiờu dựng Bờn cnh xõy dng thờm cỏc L mi, Cụng ty cn tip tc hon thin cỏc chớnh sỏch phõn phi theo hng u tiờn hn so vi th trng Bc c im th trng l khỏ xa so vi Cụng ty, iu kin giao thụng khú khn, vic kim soỏt thc hin khú khn th trng rng ln khụng trung nh QTKD Tng hp 44A Bỏo cỏo chuyờn thc 52 Gvhd: PGS.TS Nguyn Ngc Huyn th trng Bc to mi quan h tt p vi cỏc thnh viờn h thng phõn phi 3.2.3 Qun tr v kim soỏt cú hiu qu h thng kờnh phõn phi Khi mt khu vc th trng trung quỏ nhiu L cú th dn n s canh tranh gay gt gia cỏc L, lm gim hiu qu hot ng ca cỏc L,, ng thi khin khỏch hng mt tin tng vo sn phm ca Cụng ty Cụng ty cn t chc phõn b li lc lng L cỏc khu vc th trng cho hp va m bo bao trựm c th trng mc tiờu, tng sn lng tiờu th, va m bo d qun lý, d kim tra - i vi cỏc L cp I: kim tra soỏt li kh nng kinh t v tỡnh hỡnh bỏn hng ca L, cng nh s nhit tỡnh v tớch cc lm th trng ca L i vi sn phm ca Cụng ty Cn phi dt khoỏt chm dt hp ng i vi cỏc L cú doanh s thp v lm vic khụng hiu qu m li thiu s nhit tỡnh i vi Cụng ty, cũn i vi cỏc L mc dự cú doanh s thp nhng nhng nguyờn nhõn khỏch quan hoc gp khú khn thỡ Cụng ty nờn cú nhng biờn phỏp h tr giỳp h vt qua giai on khú khn, nu lm c iu ny thỡ õy s l nhng L nhit tỡnh nht, trung thnh nht ca Cụng ty - i vi L cp II: Cụng ty cn xõy dng, m rng, khai thỏc v thit lp mt mng li cp II bao quỏt ton b th trng, kim soỏt cht ch tỡnh hỡnh bỏn hng ca cỏc L ỏnh giỏ sc mua, sc tiờu th sn phm ca Cụng ty ti tay ngi tiờu dựng trỏnh tỡnh trng hng tn kho lõu ngy di L mi quy hi v Cụng ty Cụng ty cn tỡm hiu cỏc L cp II cú kh nng bỏn hng em li hiu qu cao cng nh tim lc kinh t mnh sn sang thay th cỏc L cp I lm n khụng hiu qu - Mt khỏc tng cng kh nng tiờu th sn phm, Cụng ty cng cn quan tõm n cỏc mng li bỏn l Hin Cụng ty mi ch bỏn l thụng qua mt s siờu th, hi ch, trin lóm, sn lng tiờu th õy QTKD Tng hp 44A Bỏo cỏo chuyờn thc 53 Gvhd: PGS.TS Nguyn Ngc Huyn ch chim t trng rt nh tng sn lng bỏn ca Cụng ty Cụng ty cn cú nhng chinh sỏch khuyn khớch, kớch thớch hp mng li ny cú th tng sn lng tiờu th lờn ỏng k vỡ h khụng l ni gii thiu, qung cỏo sn phm m cũn l ni tip xỳc trc tip vi khỏch hng, nh hng n quyt nh tiờu dựng ca khỏch hng v l ngi cung cp thụng tin phn hi cho Cụng ty cú nhng bin phỏp iu chnh kp thi ỏp ng kinh hot s thay i nhu cu ca ngi tiờu dựng Trong thi gian ti cụng ty cn m thờm cỏc im bỏn l v ca hng gii thiu sn phm ti cỏc thnh ph ln nh H Ni, Hi Phũng, Qung Ninh, Hu, Thnh ph H Chớ Minhv Cụng ty nờn cú chớnh sỏch khuyn khớch cỏc ca hng (h kinh doanh) n ký hp ng trc tip vi Cụng ty Cụng ty cú th cho i ng tip th i liờn h trc tip vi cỏc c s kinh doanh to mng li tiờu th dy c theo phng chõm gi bỏn hng hoa hng v chỡu trỏch nhim cung ng (a hng n tn ni), iu tit, thu hi sn phm ng lõu di Nh vy s khụng ch to iu kin thun li v m cũn lm tng thu nhp cho cỏc c s kinh doanh, nh th h s khụng ngn ngi vic nhõn hng gi bỏn ca Cụng ty - Cụng ty cn cho phộp chi nhỏnh v trung tõm gii thiu sn phm ch ng mi hot ng th trng tiờu th sn phm v hng cỏc chi phớ chit khu nh cỏc L Vi mc tiờu l n nh v phỏt trin th trng, vic iu chnh chớnh sỏch qun kờnh phự hp vi th trng s to s hp tỏc cht ch gia cỏc L vi Cụng ty, thỳc y c doanh thu v sn lng hng thỏng, trờn c s xõy dng k hoch sn xut v tiờu th theo tng vựng th trng - Cụng ty cn tip tc thng xuyờn qung bỏ cỏc sn phm, tớch cc tỡm ngun xut khu Cụng ty ó c nhiu on cỏn b i kho sỏt, tham gia hi ch trin lóm v ngoi nc Duy trỡ v phỏt trin xut khu tiu ngch mt sụ th trng nh l, y manh hp tỏc ci tin QTKD Tng hp 44A Bỏo cỏo chuyờn thc 54 Gvhd: PGS.TS Nguyn Ngc Huyn xut khu chớnh ngch Cụng ty cn tip tc phỏt trin th phn ti cỏc nc Lo, Trung Quc, Nga v cỏc nc ụng u V ci tin cỏc dch v sau bỏn: Trong mụi trng kinh doanh hin cỏc dch v sau bỏn ngy cng cú vai trũ quan trng, nú l mt nhng yu t quan trng nht lụi kộo, thu hỳt v gi khỏch hng Nhng vic m Cụng ty cn lm l: - Dch v bo hnh i vi cỏc L, ca hng v khỏch hng: thụng bỏo v chớnh sỏch bo hnh, mc bo hnh v nhng dch v cú liờn quan Cỏc L nhn hng ca Cụng ty bỏn dp l tt nu s lng nhiu m khụng tiờu th ht thỡ Cụng ty cú th xem xột nhn li sn phm ú v cú chớnh sỏch h tr thớch hp, cung cp bỏo gúi v h tr kinh phớ cho vic bao gúi li cỏc sn phm hng hoỏ v rỏch v bao gúi qua trỡnh chuyn - Tng cng cỏc hỡnh thc khuyn mi sn phm cho cỏc L cp I v cp II vo nhng dp nng núng v dp tiờu th hng chm - Hin ti Cụng ty mi ch cú chớnh sỏch khuyn khớch thụng qua chit khõu cho cỏc L cp I v cp II, cha cú chớnh sỏch khuyn khớch ngi tiờu dựng cui cựng Do ú, Cụng ty cn a cỏc gii phỏp nh mi bao gúi sn phm tiờu th chy cng l mt hỡnh thc qung cỏo tt 3.2.4 Hon thin cỏc chớnh sỏch Marketing, tng cng khuyn khớch v h tr cho cỏc thnh viờn ca h thng kờnh phõn phi 3.2.4.1 y mnh hot ng qung cỏo Trong giai on th trng cú s cnh tranh gay gt, vic qung cỏo gi mt vai trũ quan trng Nh qung cỏo m hng hoỏ bỏn c nhanh v nhiu hn, trờn quy mụ rng hn Thụng qua qung cỏo thng hiu ca sn phm, hỡnh nh ca doanh nghip thu hỳt c nhiu khỏch hng Vỡ vy, qung cỏo gúp phn quan trng thỳc y sn xut kinh doanh, tiờu th sn phm QTKD Tng hp 44A Bỏo cỏo chuyờn thc 55 Gvhd: PGS.TS Nguyn Ngc Huyn Hin trờn th trng sn phm bỏnh ko rt a dng v phong phỳ v chng loi, mu mó, rt nhiu n v cung cp, ú khỏch hng khụng ch phõn bit c sn phm no l mi, c Tõm khỏch hng luụn quan tõm n nhng sn phm no mi vỡ h ngh rng sn phm ny luụn c nõng cao cht lng hn v ớt b hng gi Vỡ vy, sn phm mi n tay ngi tiờu dựng mt cỏch nhanh nht (nhm gim s cnh tranh) l phi thụng qua cụng vic qung cỏo Thc t cho thy cỏc sn phm mi sau qung cỏo khụng nhng tiờu th nhanh chúng m cũn cú tỏc dng n nh sn xut iu chnh hon thin hn sn phm ú, h thng phõn phi ú s thc s phỏt huy tỏc dng, nú tr lờn thụng sut v hiu qu hn Trong thi gian qua Cụng ty Bỏnh ko Hi Chõu, hot ng qung cỏo cha c quan tõm ỳng mc, ó nh hng khụng nh ti hot ng tiờu th sn phm ca Cụng ty Vỡ vy, hot ng ny cn phi c tng cng thi gian ti 3.2.4.2 Hon thin chớnh sỏch tiờu th ca Cụng ty Mc tiờu ca Cụng ty luụn l n nh v phỏt trin th trng, v vy vic iu chnh ch chớnh sỏch phự hp vi th trng s to s hp tỏc cht ch gia L vi Cụng ty, thỳc y c doanh thu v sn lng tiờu th, trờn c s xõy dng k hoch sn xut v tiờu th sn phm theo vựng th trng c th tng thỏng, tng quý, tng nm Cụng ty cn a dng hoỏ sn phm theo hng phỏt trin h thng danh mc sn phm Mc dự hin Cụng ty ó xõy dng c mt h thng danh mc sn phm vi hn 76 chng loi sn phm khỏc nhau, nhng trc s bin ng khụng ngng ca nhu cu th trng v s phỏt trin vi tc chúng mt ca cỏc i th cnh tranh, ũi hi Cụng ty phi to cho mỡnh nhng sn phm mi, khỏc bit cú th em li kh nng cnh tranh cao i mi sn phm Cụng ty cú th thc hin thc hng: - Th nht v cht lng sn phm: Cht lng luụn l yu t quan trng nht vic thu hỳt khỏch hng n vi Cụng ty cú th nõng cao c QTKD Tng hp 44A Bỏo cỏo chuyờn thc 56 Gvhd: PGS.TS Nguyn Ngc Huyn cht lng sn phm Cụng ty cn cú ch trng y mnh hn na phong tro phỏt huy sỏng kin k thut n v ng viờn khuyn khớch cỏc cỏn b k thut khụng ngng nõng cao kin thc hc v nhanh chúng tip thu nhng kin thc mi Tng cng cụng tỏc nghiờn cu nhu cu, c im tõm v th hiu ca th trng, tỡm nhng nguyờn vt liu mi to sn phm cú cht lng cao hn, kinh t hn, cú nhng c im thu hỳt khỏch hng Kim soỏt tt khõu d tr nguyờn vt liu m bo cht lng nguyờn vt liu t ú m bo cht lng sn phm Trong quỏ trỡnh sn xut phi tng cng cụng tỏc kim tra cht lng tng khõu Cỏc sn phm trc nhp xut kho phi c kim tra qua b phn KCS ca xng Hon thin h thng m bo sn phm n tay khỏch hng ỳng cht lng theo yờu cu - Th hai v hng v: Cụng ty s dng nhng nguyờn liu mi to hng v khỏch nhau, phự hp vi nhu cu tiờu dựng trờn tng th trng Hin a s ngi tiờu dựng a thớch cỏc sn phm mang hng v socola, khoai mụn, c phờ, dõu Cụng ty cú th trung phỏt trin loi sn phm ny, ng thi cng cú th to cỏc sn phm hng v c bit khỏc nh i, sa chua, vi thiu trờn th trng Bc hin v tng lai ngi tiờu dựng cú khuynh hng thớch cỏc sn phm cú v mn ú Cụng ty cn lờn k hoch thit k v sn xut cỏc sn phm cú v mn ỏp ng nhu cu th trng i vi ngi tiờu dựng Trung v Nam khuynh hng cha thay i v khu v nờn Cụng ty cú th trung phỏt trin cỏc sn phm cú v cay ngt v ngt cú hng v trỏi cõy ỏp ng nhu cu ngi tiờu dựng - Th ba v mu mó, lng, hỡnh thc bao gúi: hỡnh thc bờn ngoi sn phm c khỏch hng rt quan tõm c bit l th trng Bc Trong ú sn phm ca Cụng ty li bao gúi, hỡnh thc n gin th cụng, khụng thu hỳt c khỏch hng khc phc c nhc im ny, Cụng ty cú th s dng mt s hỡnh thc bao gúi mi nh ng hp st, úng hp cng, hp QTKD Tng hp 44A Bỏo cỏo chuyờn thc 57 Gvhd: PGS.TS Nguyn Ngc Huyn nhụm, in hỡnh c trng cho tng dp c bit nh cnh o dp tt, hỡnh trỏi tim ngy Valentine, vi nhng hỡnh dỏng a dng v phong phỳ nh hỡnh trũn, hỡnh bu dc, hỡnh trỏi timcỏc sn phm cn c úng gúi vi lng cỏch tho nhu cu khỏc ca khỏch hng Vic thc hin tt chớnh sỏch sn phm s lm cho sn phm ca Cụng ty hp dn ngi tiờu dựng c v hỡnh thc ln cht lng Nh vy, cu th trng v sn phm ca Cụng ty s tng lờn nhanh chúng, sn phm ca Cụng ty hp dn c ngi tiờu dựng vic hp tỏc lm n ca cỏc L vi Cụng ty tr lờn mn m hn, cỏc quy nh ca Cụng ty s cú giỏ tr hn qua ú vic t chc v qun h thng phõn phi ca Cụng ty tr nờn d dng hn 3.2.5 Xõy dng nõng cao nng lc i ng nhõn lc qun kờnh t chc v qun kờnh phõn phi t hiu qu tt thỡ Cụng ty khụng th khụng xõy dng v phỏt trin i ng nhõn lc cho cụng tỏc t chc v qun kờnh Nhõn lc luụn l yu t quyt nh v quan trng nht ca mi doanh nghip Vic xõy dng ngun nhõn lc cho vic qun kờnh ũi hi Cụng ty phi cú k hoch tuyn dng c th m bo vic tuyn chn c nhng nhõn nh qun kờnh hiu qu cú trỡnh ỏp ng nhu cu ca cụng vic Ngun tuyn chn ca Cụng ty ch yu t bờn ngoi Cụng ty bi cỏc phũng ban ca Cụng ty ó c b trớ sp xp hp Vi ngun nhõn lc ngoi Cụng ty Cụng ty cú th tuyn t sinh viờn cỏc trng i hc kinh t cỏc chuyờn ngnh qun tr kinh doanh hoc Marketing, vic tuyn chn cn c thc hin cht ch qua cỏc vũng la chn k lng, ngun cỏn b c tuyn chn ny cú u im l nng ng, sỏng to Tuy nhiờn, h li cũn thiu kinh nghim th trng vy Cụng ty cn cú chng trỡnh o to v th trng v giỳp h hiu v cụng ty hn Cụng ty cng cú th tuyn chn cỏc nh qun ó tng lm vic cho cỏc cụng ty khỏc, õy l nhng ngi ó cú kinh nghim th trng, h nhanh chúng thớch nghi hn vi cụng vic QTKD Tng hp 44A Bỏo cỏo chuyờn thc 58 Gvhd: PGS.TS Nguyn Ngc Huyn Kết luận i vi cỏc doanh nghip sn xut kinh doanh thỡ tiờu th sn phm l mt khõu ht sc quan trng, bi kt qu hot ng tiờu th sn phm s phn ỏnh chớnh xỏc hiu qu sn xut kinh doanh ca doanh nghip Vic tiờu thu sn phm li ph thuc ch yu vo vic t chc h thng kờnh phõn phi Trong nhng nm qua bng n lc ca chớnh mỡnh Cụng ty Bỏnh ko Hi Chõu ó tỡm c ch ng trờn th trng bỏnh ko, to uy tớn vi ngi tiờu dựng, sn phm ca Cụng ty ngy cng a dng v phong phỳ to c cụng n vic lm n nh cho ngi lao ng Thụng qua mng li kờnh phõn phi ca mỡnh Cụng ty ó a sn phm ca mỡnh n hu ht cỏc ca t quc phc v nhu cu ca nhõn dõn, mng li phõn phi ca Cụng ty ó c nh hỡnh hon chnh Tuy nhiờn, H thng kờnh phõn phi ca Cụng ty cũn khụng ớt hn ch cn khc ph khõu t chc cng nh qun Vỡ vy, thi gian ti Cụng ty cn thc hin cỏc bin phỏp nhm khc phc cỏc hn ch ú cú th hon thin cụng tỏc t chc v qun h thng kờnh phõn phi t ú trỡ, cng c kh nng cnh tranh mụi trng kinh doanh ngy cng khc lit Vi hy vng úng gúp ý kin nhm giỳp Cụng ty ngy cng hon thin h thng kờnh phõn phi ca mỡnh Nội dung đồ án tốt nghiệp tình hình tiêu thụ sản phẩm tiêu chí phấn đấu Công ty để không ngừng phát triển, phân tích đánh giá thực trạng tiêu thụ sản phẩm Công ty để khắc phục vơn lên đa giải pháp nhằm tiêu thụ sản phẩm ngành tiến tới cạnh tranh với giới Một lần Em xin trân thành cảm ơn hớng dẫn tận tình thầy cô giáo khoa kinh tế quản lý, đặc biệt cô giáo Phạm Tuyết Hoa ban lãnh đạo Công ty Bánh kẹo Hải Châu giúp em hoàn thành đồ án này./ Ngày tháng năm 2004 Sinh viên thực QTKD Tng hp 44A Bỏo cỏo chuyờn thc QTKD Tng hp 44A 59 Gvhd: PGS.TS Nguyn Ngc Huyn [...]... Bánh kẹo Hải Châu cần xác định hướng phát triển hệ thống phân phối sao cho phù hợp với các hành vi mua hàng mới của người tiêu dùng 2.1.2.3 Kênh phân phối của đối thủ canh tranh Việc nghiên cứu kênh phân phối của đối thủ cạnh tranh là công việc không kém phần quan trọng trong việc tổ chức quản thiết kế kênh phân phối của doanh nghiệp Trên thị trường bánh kẹo, đối thủ của Công ty Bánh kẹo Hải. .. phân phối của Công ty Bánh kẹo Hải Châu 2.1 Các nhân tố ảnh hưởng đến công tác tổ chức quản hệ thống kênh phân phối Có rất nhiều nhân tố ảnh hưởng đến công tác tổ chức kênh phân phối bao gồm cả các nhân tố bên chủ quan bên trong của công ty các nhân tố bên ngoài công ty Việc xác định các nhân tố ảnh hưởng giúp doanh nghiệp có cơ sở lựa chọn tổ chức được hệ thống kênh phân phối có khoa học và. .. xuất quản trị của CTCP Bánh kẹo Hải Châu 1.4.1 Cơ cấu sản xuất của CTCP Bánh kẹo Hải Châu Cơ cấu sản xuất của CTCP Bánh kẹo Hải Châu gồm 6 phân xưởng sản xuất chính 1 phân xưởng phụ  Phân xưởng bánh I: Sản xuất bánh Hương Thảo, lương khô, bánh quy hoa quả trên dây chuyền của Trung Quốc  Phân xưởng bánh II: Sản xuất vánh kem xốp các loại, kem xốp phủ sôcôla trên dây chuyền của CHLB Đức  Phân. .. 2.2 Thực trạng công tác tổ chức kênh phân phối của CTCP Bánh kẹo Hải Châu Tổ chức kênh phân phối của doanh nghiệp trên thị trường là một công việc quan trọng phức tạp Tổ chức hay thiết kế kênh phân phối là tất cả những hoạt động liên quan đến việc phát triển những kênh phân phối mới ở những nơi trước đó nó chưa tồn tại hoặc để cải tiến các kênh hiện tại Do hệ thống kênh phân phối nằm bên ngoài doanh... công ty tổ chức khá là phù hợp với đặc điểm với 1 công ty bánh kẹo như Hải Châu Quá trình phân phối diễn ra nhanh chóng, đáp ứng nhanh nhu cầu của khách hàng, tiết kiệm chi phí lưu thông sản phẩm 2.3 Thực trạng quản hệ thống kênh phân phối của Công ty Sau khi kênh phân phối được lựa chọn tổ chức, vấn đề quan trọng là phải quản điều hành hoạt động của chung như thế nào Quản kênh phân phối được... tiềm lực của CTCP Bánh kẹo Hải Châu chỉ ở mức trung bình Do vậy, cơ sở sức mạnh phần thưởng cưỡng bức của công ty chỉ ở mức vừa phải, mức độ linh hoạt của hệ thống kênh phân phối của công ty không cao Hình thức kênh phân phối của công ty được tổ chức theo kiểu kênh truyền thống, để thiết lập kênh phân phối của mình công ty phải lựa chọn các thành viên, các trung gian thương mại có chi phí vừa phải,... đồ 1: Cơ cấu sản xuất của CTCP Bánh kẹo Hải Châu QTKD Tổng hợp 44A 16 Gvhd: PGS.TS Nguyễn Ngọc Huyền Báo cáo chuyên đề thực tập CTCP Bánh kẹo Hải Châu PX bánh I Bánh quy PX bánh II PX bánh III Lương khô Bánh quy Sôcôla Lương khô PX bánh mềm Kem xốp PX kẹo Kẹo cứng Bánh custar Kẹo mềm PX bột canh Kẹo xốp Bánh tulip BC iốt BC thường (Nguồn: Phòng tổ chức) 1.4.2 Cơ cấu tổ chức quản Để phù hợp với đặc... nhiều kênh phân phối theo chiều dọc Tuy nhiên bởi đánh mất sự phụ thuộc được thừa nhận giữa họ hoặc không chấp nhận sự phụ thuộc vào nhau nên các thành viên đầy đủ của hệ thống phân phối liên kết dọc - Sự phối hợp của người mua, người bán người vận tải sẽ tạo thành một kênh phân phối vật chất Hệ thống kênh phân phối của CTCP Bánh kẹo Hải Châu bao gồm 4 kênh như trong sơ đồ 3  Kênh 1: Theo dòng kênh. .. không chỉ phải cạnh tranh với các Công ty trong nước mà còn phải đối đầu với các đối thủ nước ngoài có tiềm lực sức mạnh lớn hơn CHƯƠNG II: THỰC TRẠNG TỔ CHỨC QUẢN HỆ THỐNG KÊNH PHÂN PHỐI CỦA CTCP BÁNH KẸO HẢI CHÂU Kênh phân phối là một tập hợp các doanh nghiệp cá nhân phụ thuộc lẫn nhau, tham gia vào quá trình đưa hàng hoá từ người sản xuất đến người tiêu dùng Các kênh phân phối tạo nên... các ĐL của công ty bên cạnh việc bán sản phẩm của công ty vẫn được phép bán các sản phẩm của các công ty khác trong ngành 2.2.2 Các dạng kênh phân phối của công ty Sơ đồ 3: Hệ thống kênh phân phối của CTCP Bánh kẹo Hải Châu QTKD Tổng hợp 44A 31 Gvhd: PGS.TS Nguyễn Ngọc Huyền Báo cáo chuyên đề thực tập (1) Cửa hàng giới thiệu sản phẩm CTCP Bánh kẹo Hải Châu (2) (3) Bán lẻ Đại bán buôn (4) Đại bán
- Xem thêm -

Xem thêm: Hoàn thiện quản lý và tổ chức hệ thống kênh phân phối của CTCP bánh kẹo hải châu, Hoàn thiện quản lý và tổ chức hệ thống kênh phân phối của CTCP bánh kẹo hải châu, Hoàn thiện quản lý và tổ chức hệ thống kênh phân phối của CTCP bánh kẹo hải châu, CTCP Bánh kẹo Hải Châu (trước đây là nhà máy Bánh kẹo Hải Châu) là một Công ty cổ phần trực thuộc Tổng công ty Mía đường I - Bộ Nông nghiệp và phát triển nông thôn., Bảng 4. Tình hình tài chính CTCP Bánh kẹo Hải Châu năm 2005

Từ khóa liên quan

Gợi ý tài liệu liên quan cho bạn

Nhận lời giải ngay chưa đến 10 phút Đăng bài tập ngay