Toán độ dài đoạn thẳng

11 69 0
  • Loading ...
1/11 trang

Thông tin tài liệu

Ngày đăng: 30/11/2016, 22:47

KIấM TRA BAI CU -Hinh gụm iờm A, iờm B va oan thng AB la gi? Hay ve oan thng AB Chi tõt ca cac iờm nm gia A ro mut cua oan thng õy va B goi la oan thng AB Hai iờm A va B goi la hai mut (hoc hai õu) cua oan thng AB Cho hinh ve, hay goi tờn cac oan thng cua hinh ve o Co bao nhiờu oan thng tõt ca? A D I C B Co oan thng trờn hinh ve la: AB, CD, AD, BC, IA, IB, IC, ID Tiờt Đ7 ễ DAI OAN THNG o oan thng a) Dung cu: -Thc co chia khoang mm (thc o ụ dai) b) Cach o: (SGK trang 117) A .B -t canh cua thc i qua hai iờm A va B cho Võy:AB = 17mm hay BA= 17mm iờm A trung vi vach sụ - oc xem iờm B trung Nhõn xet: vi vach nao, o chinh la ụ dai oan thng AB Mụi oan thng co mụt ụ daidai oan thng la mụt sụ ln hn Tiờt Đ7 ễ DAI OAN THNG o oan thng So sanh hai oan thng A C E B D G (Hinh 40) Hai oan thng AB va CD bng hay co cựng ụ dai va ký hiu AB = CD oan thng GE dai hn(ln hn)oan thng CD va ký hiu EG > CD oan thng AB ngn hn(nh hn)oan thng EG va ký hiu AB < EG ?1 Cho cac oan thng hinh 41 C G H D E A F K B I (Hinh 41) a) Hay o va chi cac oan thng co cựng ụ dai rụi anh dõu giụng cho cac oan thng bng b) So sanh hai oan thng EF va CD ?2 Sau õy la mụt sụ dung cu o ụ dai (hinh 42a, b, c) Hay nhõn dang cac dung cu o theo tờn goi cua chung: thc gõp, thc xich, thc dõy Thc dõy thc xich thc gõp ?3 Hinh 43 la thc o ụ dai ma hoc sinh chõu My thng dựng n vi ụ dai la inh-s Hay kiờm tra xem inh-s bng khoang nhiờu milimet ACME MADE IN CANADA (Hinh 43) inh-s 2,54cm bài tập Quay lại Khi nói ti vi 14 inch có nghĩa đờng chéo hinh ti vi có độ dài 14 inch ? Vậy đờng chéo hinh ti vi 21 inch có độ dài cm? 53,34 cm LUYấN TP A 1) Bai tõp 42 SGK: So sanh hai oan thng AB va AC hinh 44 rụi anh dõu giụng cho cac oan thng bng B C Hinh 44 2) Bai tõp 44 SGK: a) Sp xờp ụ dai cac oan thng AB, BC, CD, DA hinh 46 theo th t giam dõn B) Tinh chu vi hinh ABCD (tc la tinh AB + BC + CD + DA) A B D Hinh 46 C 3) Cho hinh ve: a) Em co nhõn xet gi vờ vi tri cua iờm M so vi hai iờm A va B b) Goi tờn cac oan thng co trờn hinh ve b) o cac oan thng o Em co nhõn xet gi vờ cac kờt qua? A M B Tiờt Đ7 ễ DAI OAN THNG KIếN THứC CầN NHớ o oan thng a) Dung cu: -Thc co chia khoang mm (thc o ụ dai) b) Cach o: (SGK trang 117) So sanh hai oan thng +)Ta co thờ so sanh hai oan thng bng cach so sanh ụ dai cua chung +) Mụt sụ dung cu o ụ dai: thc gõp, thc xich, thc dõy +) inh-s 2,54cm HNG DN HOC NHA Nm vng cach o oan thng va viờt kờt qua bng ki hiờu Hoc thuục nhõn xet Biờt so sanh hai oan thng, tim hiờu cac dung cu o ụ dai BTVN: 40, 43, 45 SGK; 38 ờn 43 SBT
- Xem thêm -

Xem thêm: Toán độ dài đoạn thẳng , Toán độ dài đoạn thẳng , Toán độ dài đoạn thẳng

Gợi ý tài liệu liên quan cho bạn

Nhận lời giải ngay chưa đến 10 phút Đăng bài tập ngay