CÁC QUY ĐỊNH HƯỚNG dẫn QUẢN lý GIAO DỊCH điện tử TRONG nền KINH tế THÔNG TIN ở VIỆT NAM THỰC TRẠNG GIAO DỊCH điện tử ở VIỆT NAM

37 714 1
  • Loading ...
1/37 trang

Thông tin tài liệu

Ngày đăng: 30/11/2016, 22:44

TRƯỜNG ĐẠI HỌC MỎ ĐỊA CHẤT KHOA CÔNG NGHỆ THÔNG TIN -*** - KINH TẾ THÔNG TIN ĐỀ TÀI 08: CÁC QUY ĐỊNH HƯỚNG DẪN QUẢN LÝ GIAO DỊCH ĐIỆN TỬ TRONG NỀN KINH TẾ THÔNG TIN Ở VIỆT NAM THỰC TRẠNG GIAO DỊCH ĐIỆN TỬ Ở VIỆT NAM Giảng viên hướng dẫn Lê Thanh Huệ Sinh viên thực Hà Nội – 2016 NỘI DUNG THỰC HIỆN MỤC LỤC TÀI LIỆU THAM KHẢO Cổng thông tin điện tử tư pháp http://www.moj.gov.vn/pages/vbpq.aspx Báo điện tử tỉnh Khánh Hòa http://www.baokhanhhoa.com.vn Cổng thông tin TMĐT Hải Phòng http://hpe.gov.vn/danh-muc/thuong-mai-dien-tu/kien-thuc-ve-tmdt/chuyen-de-4-dieukien-ung-dung-thuong-mai-dien-tu.html Báo cáo TMĐT Việt Nam 2015 http://www.moit.gov.vn/Images/editor/files/BCTMDT_2015.pdf MỞ ĐẦU Như biết, năm gần đây, công nghệ thông tin có bước phát triển mạnh mẽ, việc cá nhân sở hữu cho máy tính không xa xỉ Công nghệ thông tin trở thành tác động mạnh mẽ đến đời sống kinh tế - xã hội Chính vậy, việc áp dụng công nghệ thông tin vào hoạt động giao dịch đời sống không xa lạ hình thành nên giao dịch điện tử Sự đời giao dịch điện tử đánh dấu bắt đầu hệ thống giao dịch mới, góp phần thay đổi hình thức giao dịch truyền thống, nhiều thời gian, mà thay vào hình thức giao dịch điện tử diễn nhanh chóng, thuận tiện, không nhiều thời gian đem lại lợi ích lớn cho xã hội Kinh Tế Thông Tin Page 8.1 TỔNG QUAN VỀ GIAO DỊCH ĐIỆN TỬ 8.1.1 Một số khái niệm giao dịch điện tử • Giao dịch điện tử Giao dịch điện tử giao dịch thực thông qua phương tiện điện tử có giá trị pháp lý ghi chép, mô tả văn theo phương pháp truyền thống Ví dụ: doanh nghiệp đưa lên mạng bảng chào hàng, cá nhân tổ chức thiết lập báo cáo tài chính, báo cáo công tác để lưu,v.v có bên giao dịch như: Trao đổi thư điện tử, giao kết hợp đồng mạng, thảo luận, họp mạng • Phương tiện điện tử Phương tiện điện tử phương tiện hoạt động dựa công nghệ điện tử, kỹ thuật, từ tính, truyền dẫn không dây, quang học công nghệ tương tự khác • Hệ thống thông tin Hệ thống thông tin hệ thống tạo lập để gửi, nhận, lưu trữ, hiển thị thực xử lý khác thông điệp liệu • Cơ sở liệu Cơ sở liệu tập hợp liệu xếp, tổ chức để truy cập, khai thác, quản lý cập nhập thông qua phương tiện điện tử • Trao đổi liệu điện tử Trao đổi liệu điện tử chuyển thông tin từ máy sang máy khác phương tiện điện tử theo tiêu chuẩn thỏa thuận cấu trúc thông tin 8.1.2 Một số hình thức giao dịch điện tử Thông điệp liệu: thông tin tạo ra, gửi đi, nhận lưu trữ phương tiện điện tử Nó thể hình thức trao đổi liệu điện tử, chứng từ điện tử, điện báo, fax hình thức tương tự Chữ ký điện tử: chữ ký tạo lập dạng từ, chữ số, kí hiệu, âm hình thức khác phương tiện điện tử, gắn liền kết hợp cách logic với thông điệp liệu Chữ ký điện tử có giá trị xác nhận người ký thông điệp liệu xác nhận chấp thuận người nội dụng thông điệp liệu Hợp đồng điện tử: hợp đồng điện tử hợp đồng thiết lập dạng thông điệp liệu Hợp đồng điện tử có đầy đủ giá trị pháp lý hợp đồng truyền thống Kinh Tế Thông Tin Page 8.1.3 Thương mại điện tử 8.1.3.1 Khái niệm Nghĩa rộng: thương mại điện tử giao dịch tài thương mại phương tiện điện tử: trao đổi liệu điện tử, chuyển tiền điện tử, hoạt động gửi rút tiền thẻ tín dụng Nghĩa hẹp: bao gồm hoạt động thương mại thực thông qua Internet Thương mại điện tử đại thường sử dụng mạng World Wide Web điểm phải có chu trình giao dịch, bao gồm phạm vi lớn mặt công nghệ e-mail, thiết bị di động điện thoại 8.1.3.2 Vai trò thương mại điện tử Tiết kiệm chi phí tạo thuận lợi cho bên giao dịch Giao dịch phương tiện điện tử nhanh so với giao dịch truyền thống Các giao dịch qua Internet có chi phí rẻ Đối với doanh nghiệp, việc ứng dụng hình thức toán trực tiếp giúp mở rộng mô hình kinh doanh, đẩy mạnh lượng hàng tiêu thụ qua dịch vụ toán đại như: toán thẻ tín dụng, ngân hàng điện tử, ví điện tử, … Đối với người tiêu dùng: có thêm nhiều lựa chọn sản phẩm vả dịch vụ, giá thành thấp hơn, nhận hàng tận nhà giao dịch trực tuyến, … 8.2 CÁC QUY ĐỊNH HƯỚNG DẪN QUẢN LÝ GIAO DỊCH ĐIỆN TỬ 8.2.1 Những quy định pháp luật quản lý giao dịch điện tử 8.2.1.1 Các nguyên tắc chung tiến hành giao dịch điện tử a) b) c) d) e) Tự nguyện lựa chọn sử dụng phương tiện điện tử để thực giao dịch Tự thỏa thuận việc lựa chọn loại công nghệ để thực giao dịch điện tử Không loại công nghệ xem giao dịch điện tử Bảo đảm bình đẳng an toàn giao dịch điện tử Bảo vệ quyền lợi ích hợp pháp quan, tổ chức, cá nhân, lợi ích Nhà nước, lợi ích công cộng f) Giao dịch điện tử quan nhà nước phải tuân thủ nguyên tắc quy định Điều 40 Luật giao dịch điện tử Điều 40 Nguyên tắc tiến hành giao dịch điện tử quan nhà nước Các nguyên tắc quy định khoản 3, Điều Luật giao dịch điện tử Việc giao dịch điện tử quan nhà nước phải phù hợp với quy định Luật giao dịch điện tử quy định khác pháp luật có liên quan Cơ quan nhà nước phạm vi nhiệm vụ, quyền hạn chủ động thực phần toàn giao dịch nội quan với quan khác Nhà nước phương tiện điện tử Căn vào điều kiện phát triển kinh tế - xã hội tình hình cụ thể, quan nhà nước xác định lộ trình hợp lý sử dụng phương tiện điện tử loại hình giao dịch quy định Điều 39 Luật giao dịch điện tử Kinh Tế Thông Tin Page Cơ quan, tổ chức, cá nhân có quyền lựa chọn phương thức giao dịch với quan nhà nước quan nhà nước đồng thời chấp nhận giao dịch theo phương thức truyền thống phương tiện điện tử, trừ trường hợp pháp luật có quy định khác Khi tiến hành giao dịch điện tử, quan nhà nước phải quy định cụ thể về: a) Định dạng, biểu mẫu thông điệp liệu; b) Loại chữ ký điện tử, chứng thực chữ ký điện tử trường hợp giao dịch điện tử cần có chữ ký điện tử, chứng thực chữ ký điện tử; c) Các quy trình bảo đảm tính toàn vẹn, an toàn bí mật giao dịch điện tử Việc cung cấp dịch vụ công quan nhà nước hình thức điện tử xác lập sở quy định quan 8.2.1.2 Các hành vi bị nghiêm cấm giao dịch điện tử a) Cản trở việc lựa chọn sử dụng giao dịch điện tử b) Cản trở ngăn chặn trái phép trình truyền, gửi, nhận thông điệp liệu c) Thay đổi, xoá, huỷ, giả mạo, chép, tiết lộ, hiển thị, di chuyển trái phép phần toàn thông điệp liệu d) Tạo phát tán chương trình phần mềm làm rối loạn, thay đổi, phá hoại hệ thống điều hành có hành vi khác nhằm phá hoại hạ tầng công nghệ giao dịch điện tử e) Tạo thông điệp liệu nhằm thực hành vi trái pháp luật f) Gian lận, mạo nhận, chiếm đoạt sử dụng trái phép chữ ký điện tử người khác 8.2.1.3 Thông điệp liệu Điều 10 Hình thức thể thông điệp liệu Thông điệp liệu thể hình thức trao đổi liệu điện tử, chứng từ điện tử, thư điện tử, điện tín, điện báo, fax hình thức tương tự khác Điều 11 Giá trị pháp lý thông điệp liệu Thông tin thông điệp liệu không bị phủ nhận giá trị pháp lý thông tin thể dạng thông điệp liệu Điều 12 Thông điệp liệu có giá trị văn Trường hợp pháp luật yêu cầu thông tin phải thể văn thông điệp liệu xem đáp ứng yêu cầu thông tin chứa thông điệp liệu truy cập sử dụng để tham chiếu cần thiết Điều 13 Thông điệp liệu có giá trị gốc Thông điệp liệu có giá trị gốc đáp ứng điều kiện sau đây: Nội dung thông điệp liệu bảo đảm toàn vẹn kể từ khởi tạo lần dạng thông điệp liệu hoàn chỉnh Kinh Tế Thông Tin Page Nội dung thông điệp liệu xem toàn vẹn nội dung chưa bị thay đổi, trừ thay đổi hình thức phát sinh trình gửi, lưu trữ hiển thị thông điệp liệu; Nội dung thông điệp liệu truy cập sử dụng dạng hoàn chỉnh cần thiết Điều 14 Thông điệp liệu có giá trị làm chứng Thông điệp liệu không bị phủ nhận giá trị dùng làm chứng thông điệp liệu Giá trị chứng thông điệp liệu xác định vào độ tin cậy cách thức khởi tạo, lưu trữ truyền gửi thông điệp liệu; cách thức bảo đảm trì tính toàn vẹn thông điệp liệu; cách thức xác định người khởi tạo yếu tố phù hợp khác Điều 15 Lưu trữ thông điệp liệu Trường hợp pháp luật yêu cầu chứng từ, hồ sơ thông tin phải lưu trữ chứng từ, hồ sơ thông tin lưu trữ dạng thông điệp liệu đáp ứng điều kiện sau đây: a) Nội dung thông điệp liệu truy cập sử dụng để tham chiếu cần thiết; b) Nội dung thông điệp liệu lưu khuôn dạng mà khởi tạo, gửi, nhận khuôn dạng cho phép thể xác nội dung liệu đó; c) Thông điệp liệu lưu trữ theo cách thức định cho phép xác định nguồn gốc khởi tạo, nơi đến, ngày gửi nhận thông điệp liệu Nội dung, thời hạn lưu trữ thông điệp liệu thực theo quy định pháp luật lưu trữ Điều 16 Người khởi tạo thông điệp liệu Người khởi tạo thông điệp liệu quan, tổ chức, cá nhân tạo gửi thông điệp liệu trước thông điệp liệu lưu giữ không bao hàm người trung gian chuyển thông điệp liệu Trong trường hợp bên tham gia giao dịch thỏa thuận khác việc xác định người khởi tạo thông điệp liệu quy định sau: a) Một thông điệp liệu xem người khởi tạo thông điệp liệu người khởi tạo gửi gửi hệ thống thông tin thiết lập để hoạt động tự động người khởi tạo định; Kinh Tế Thông Tin Page b) Người nhận coi thông điệp liệu người khởi tạo áp dụng phương pháp xác minh người khởi tạo chấp thuận cho kết thông điệp liệu người khởi tạo; c) Kể từ thời điểm người nhận biết có lỗi kỹ thuật việc truyền gửi thông điệp liệu sử dụng phương pháp xác minh lỗi người khởi tạo chấp thuận không áp dụng quy định điểm a điểm b khoản Người khởi tạo phải chịu trách nhiệm trước pháp luật nội dung thông điệp liệu khởi tạo Điều 17 Thời điểm, địa điểm gửi thông điệp liệu Trong trường hợp bên tham gia giao dịch thoả thuận khác thời điểm, địa điểm gửi thông điệp liệu quy định sau: Thời điểm gửi thông điệp liệu thời điểm thông điệp liệu nhập vào hệ thống thông tin nằm kiểm soát người khởi tạo; Địa điểm gửi thông điệp liệu trụ sở người khởi tạo người khởi tạo quan, tổ chức nơi cư trú người khởi tạo người khởi tạo cá nhân Trường hợp người khởi tạo có nhiều trụ sở địa điểm gửi thông điệp liệu trụ sở có mối liên hệ mật thiết với giao dịch Điều 18 Nhận thông điệp liệu Người nhận thông điệp liệu người định nhận thông điệp liệu từ người khởi tạo thông điệp liệu không bao hàm người trung gian chuyển thông điệp liệu Trong trường hợp bên tham gia giao dịch thoả thuận khác việc nhận thông điệp liệu quy định sau: a) Người nhận xem nhận thông điệp liệu thông điệp liệu nhập vào hệ thống thông tin người định truy cập được; b) Người nhận có quyền coi thông điệp liệu nhận thông điệp liệu độc lập, trừ trường hợp thông điệp liệu thông điệp liệu khác mà người nhận biết buộc phải biết thông điệp liệu sao; c) Trường hợp trước gửi thông điệp liệu, người khởi tạo có yêu cầu thoả thuận với người nhận việc người nhận phải gửi cho thông báo xác nhận nhận thông điệp liệu người nhận phải thực yêu cầu thoả thuận này; d) Trường hợp trước gửi thông điệp liệu, người khởi tạo tuyên bố thông điệp liệu có giá trị có thông báo xác nhận thông điệp liệu Kinh Tế Thông Tin Page 10 8.2.2.3 Hoạt động đánh giá, giám sát vả chứng thực thương mại điện tử Điều 60 Nguyên tắc chung Các thương nhân, tổ chức tiến hành hoạt động đánh giá tín nhiệm website thương mại điện tử phải đăng ký với Bộ Công Thương Các thương nhân, tổ chức tiến hành hoạt động sau phải có giấy phép Bộ Công Thương cấp: a) Hoạt động đánh giá chứng nhận sách bảo vệ thông tin cá nhân thương nhân, tổ chức, cá nhân tham gia hoạt động thương mại điện tử; b) Hoạt động chứng thực hợp đồng điện tử Điều 61 Hoạt động đánh giá tín nhiệm website thương mại điện tử Điều kiện tiến hành hoạt động đánh giá tín nhiệm website thương mại điện tử: a) Là thương nhân, tổ chức thành lập theo pháp luật Việt Nam, có chức năng, nhiệm vụ phù hợp; b) Độc lập mặt tổ chức tài với thương nhân, tổ chức, cá nhân sở hữu website thương mại điện tử đánh giá tín nhiệm; c) Có tiêu chí quy trình đánh giá website thương mại điện tử công bố công khai, minh bạch, áp dụng thống cho đối tượng đánh giá; d) Đã đăng ký hoạt động đánh giá tín nhiệm website thương mại điện tử với Bộ Công Thương xác nhận đăng ký Thương nhân, tổ chức đánh giá tín nhiệm website thương mại điện tử bị hủy bỏ đăng ký trường hợp sau: a) Có hành vi gian dối cung cấp thông tin giả mạo tiến hành đăng ký; b) Không thực quy trình tiêu chí đánh giá tín nhiệm công bố công khai; c) Lợi dụng hoạt động đánh giá tín nhiệm để thực hành vi nhằm thu lợi bất Bộ Công Thương quy định cụ thể hoạt động đánh giá tín nhiệm website thương mại điện tử, nội dung hồ sơ, trình tự, thủ tục đăng ký, sửa đổi bổ sung, hủy bỏ, chấm dứt đăng ký cho thương nhân, tổ chức tiến hành hoạt động Nghĩa vụ thương nhân, tổ chức đánh giá tín nhiệm website thương mại điện tử: a) Giám sát hoạt động website thương mại điện tử gắn biểu tượng tín nhiệm; Kinh Tế Thông Tin Page 23 b) Phối hợp chặt chẽ với quan quản lý nhà nước việc tra, kiểm tra xử lý website thương mại điện tử gắn biểu tượng tín nhiệm có dấu hiệu vi phạm pháp luật; c) Trước ngày 05 hàng tháng, báo cáo Bộ Công Thương danh sách cập nhật website thương mại điện tử gắn biểu tượng tín nhiệm tính đến cuối tháng trước đó; d) Trước ngày 15 tháng 01 hàng năm, báo cáo Bộ Công Thương hoạt động đánh giá tín nhiệm website thương mại điện tử năm trước Điều 62 Hoạt động đánh giá chứng nhận sách bảo vệ thông tin cá nhân thương mại điện tử Điều kiện cấp phép cho thương nhân, tổ chức tiến hành hoạt động đánh giá chứng nhận sách bảo vệ thông tin cá nhân thương mại điện tử: a) Là thương nhân, tổ chức thành lập theo pháp luật Việt Nam; b) Có đăng ký kinh doanh định thành lập nêu rõ lĩnh vực hoạt động đánh giá chứng nhận sách bảo vệ thông tin cá nhân thương mại điện tử; c) Độc lập mặt tổ chức tài với thương nhân, tổ chức, cá nhân đánh giá chứng nhận sách bảo vệ thông tin cá nhân; d) Có đề án hoạt động chi tiết Bộ Công Thương thẩm định; đ) Có tiêu chí quy trình đánh giá sách bảo vệ thông tin cá nhân tuân thủ quy định Bộ Công Thương Giấy phép hoạt động đánh giá chứng nhận sách bảo vệ thông tin cá nhân thương mại điện tử có thời hạn theo đề nghị cấp phép Thương nhân, tổ chức bị thu hồi giấy phép hoạt động đánh giá chứng nhận sách bảo vệ thông tin cá nhân trường hợp sau: a) Có hành vi gian dối cung cấp thông tin giả mạo để cấp giấy phép; b) Vi phạm quy trình tiêu chí đánh giá Bộ Công Thương thẩm định; c) Lợi dụng hoạt động đánh giá, chứng nhận sách bảo vệ thông tin cá nhân để thực hành vi nhằm thu lợi bất chính; d) Không triển khai dịch vụ sau 180 (một trăm tám mươi) ngày kể từ ngày cấp phép Nghĩa vụ thương nhân, tổ chức đánh giá chứng nhận sách bảo vệ thông tin cá nhân thương mại điện tử: a) Giám sát tuân thủ thương nhân, tổ chức chứng nhận sách bảo vệ thông tin cá nhân; Kinh Tế Thông Tin Page 24 b) Phối hợp chặt chẽ với quan quản lý nhà nước việc tra, kiểm tra xử lý thương nhân, tổ chức chứng nhận sách bảo vệ thông tin cá nhân có dấu hiệu vi phạm pháp luật; c) Trước ngày 15 tháng 01 hàng năm, báo cáo Bộ Công Thương kết đánh giá chứng nhận sách bảo vệ thông tin cá nhân thương mại điện tử năm trước Bộ Công Thương quy định cụ thể tiêu chí, quy trình đánh giá chứng nhận sách bảo vệ thông tin cá nhân, trình tự, thủ tục cấp, sửa đổi bổ sung, thu hồi giấy phép hoạt động cho tổ chức Công nhận tổ chức đánh giá chứng nhận sách bảo vệ thông tin cá nhân nước ngoài: a) Chứng nhận sách bảo vệ thông tin cá nhân thương mại điện tử tổ chức đánh giá chứng nhận sách bảo vệ thông tin cá nhân nước cấp công nhận tổ chức Bộ Công Thương cấp giấy công nhận; b) Tổ chức đánh giá chứng nhận sách bảo vệ thông tin cá nhân nước cấp giấy công nhận đáp ứng điều kiện sau: - Tổ chức quan có thẩm quyền nước cấp phép chứng nhận đủ điều kiện hoạt động lĩnh vực này; - Tổ chức thừa nhận tổ chức quốc tế mà Việt Nam thành viên; - Tiêu chuẩn đánh giá chứng nhận sách bảo vệ thông tin cá nhân tổ chức không thấp tiêu chuẩn Bộ Công Thương quy định; - Tổ chức đánh giá chứng nhận sách bảo vệ thông tin cá nhân cam kết tuân thủ nghĩa vụ quy định Khoản Điều c) Bộ Công Thương quy định cụ thể trình tự, thủ tục cấp thu hồi giấy công nhận tổ chức đánh giá chứng nhận sách bảo vệ thông tin cá nhân nước Điều 63 Hoạt động chứng thực hợp đồng điện tử Điều kiện cấp phép hoạt động cho thương nhân, tổ chức cung cấp dịch vụ chứng thực hợp đồng điện tử: a) Yêu cầu chủ thể: - Là thương nhân, tổ chức thành lập theo pháp luật Việt Nam, có chức năng, nhiệm vụ phù hợp; - Có đề án chi tiết cho hoạt động cung cấp dịch vụ Bộ Công Thương thẩm định b) Yêu cầu tài yêu cầu kỹ thuật: Bộ Công Thương quy định cụ thể yêu cầu tài kỹ thuật thương nhân, tổ chức cung cấp dịch vụ chứng thực hợp đồng điện tử Kinh Tế Thông Tin Page 25 Giấy phép hoạt động thương nhân, tổ chức cung cấp dịch vụ chứng thực hợp đồng điện tử có thời hạn theo đề nghị cấp phép Nghĩa vụ thương nhân, tổ chức cung cấp dịch vụ chứng thực hợp đồng điện tử: a) Chịu trách nhiệm tính bảo mật toàn vẹn chứng từ điện tử mà lưu trữ chứng thực; b) Cung cấp tài liệu hỗ trợ quan quản lý nhà nước điều tra hành vi vi phạm pháp luật liên quan đến chứng từ điện tử mà lưu trữ chứng thực; c) Trước ngày 15 tháng 01 hàng năm, báo cáo Bộ Công Thương tình hình cung cấp dịch vụ chứng thực hợp đồng điện tử năm trước Bộ Công Thương quy định chi tiết thủ tục thành lập quy chế hoạt động thương nhân, tổ chức cung cấp dịch vụ chứng thực hợp đồng điện tử; trường hợp thu hồi giấy phép hoạt động; trình tự, thủ tục cấp, sửa đổi bổ sung, thu hồi giấy phép hoạt động thương nhân, tổ chức 8.2.2.4 Cổng thông tin quản lý hoạt động thương mại điện tử Điều 64 Chức Cổng thông tin Quản lý hoạt động thương mại điện tử Bộ Công Thương có trách nhiệm xây dựng, cập nhật trì cổng thông tin Quản lý hoạt động thương mại điện tử Cổng thông tin Quản lý hoạt động thương mại điện tử có chức sau: a) Cung cấp dịch vụ công trực tuyến thủ tục thông báo thiết lập website thương mại điện tử bán hàng quy định Mục Chương này; b) Cung cấp dịch vụ công trực tuyến thủ tục đăng ký website cung cấp dịch vụ thương mại điện tử quy định Mục Chương này; c) Cung cấp thông tin hướng dẫn quy trình biểu mẫu thủ tục đăng ký, thủ tục xin cấp phép dịch vụ giám sát, đánh giá chứng nhận thương mại điện tử theo quy định Mục Chương này; d) Công bố công khai thông tin quy định Điều 65, 66 67 Nghị định Điều 65 Danh sách website thương mại điện tử thực thủ tục thông báo đăng ký Bộ Công Thương công bố công khai cổng thông tin Quản lý hoạt động thương mại điện tử danh sách sau: a) Danh sách website thương mại điện tử bán hàng thông báo theo quy định Mục Chương này; b) Danh sách website cung cấp dịch vụ thương mại điện tử đăng ký theo quy định Mục Chương Kinh Tế Thông Tin Page 26 Danh sách công bố quy định Khoản Điều bao gồm thông tin sau: a) Tên website thương mại điện tử loại hình website theo thông báo đăng ký với Bộ Công Thương; b) Tên thông tin liên hệ thương nhân, tổ chức, cá nhân sở hữu website thương mại điện tử; c) Số đăng ký kinh doanh thương nhân, số định thành lập tổ chức mã số thuế cá nhân cá nhân sở hữu website thương mại điện tử Điều 66 Danh sách thương nhân, tổ chức đánh giá tín nhiệm website thương mại điện tử Bộ Công Thương công bố công khai cổng thông tin Quản lý hoạt động thương mại điện tử danh sách thương nhân, tổ chức cung cấp dịch vụ đánh giá tín nhiệm website thương mại điện tử đăng ký theo quy định Mục Chương Danh sách công bố quy định Khoản Điều bao gồm thông tin sau: a) Tên thương nhân, tổ chức cung cấp dịch vụ đánh giá tín nhiệm website thương mại điện tử; b) Số đăng ký kinh doanh số định thành lập thương nhân, tổ chức; c) Địa trụ sở, số điện thoại địa thư điện tử thương nhân, tổ chức; d) Danh sách website thương mại điện tử thương nhân, tổ chức gắn biểu tượng tín nhiệm Điều 67 Danh sách website thương mại điện tử khuyến cáo người tiêu dùng thận trọng Bộ Công Thương công bố công khai cổng thông tin Quản lý hoạt động thương mại điện tử danh sách sau: a) Danh sách website thương mại điện tử có vi phạm quy định pháp luật; b) Danh sách website thương mại điện tử bị phản ánh việc có dấu hiệu vi phạm pháp luật Bộ Công Thương quy định chi tiết chế tiếp nhận, công bố thông tin phản ánh tổ chức, cá nhân website thương mại điện tử quy định Khoản Điều 8.3 THỰC TRẠNG GIAO DỊCH ĐIỆN TỬ Ở VIỆT NAM 8.3.1 Tình hình sử dụng Internet Báo cáo số lượng người dùng, xu hướng sử dụng Internet Việt Nam tháng 3/2015: Kinh Tế Thông Tin Page 27 Tính tới tháng - 2015, dân số Việt Nam chạm mốc gần 91 triệu người, với xu hướng phát triển công nghệ việc người dùng tiếp xúc với internet ngày tăng Theo đó: Người dùng Internet 41 triệu (chiếm 45% dân số - số liệu gồm người dùng kết nối qua di động) Tài khoản mạng xã hội 30 triệu (chiếm 33% dân số - số liệu tính tài khoản hoạt động) Thuê bao di động 128,3 triệu (chiếm 141% dân số - số liệu tính thuê bao trả trước tất thuê bao) Mạng xã hội di động 26 triệu (chiếm 29% dân số - số liệu tính tài khoản hoạt động) Hình 8.1 - Tình hình sử dụng internet Đánh giá mức độ tăng trưởng trung bình: Số người sử dụng Internet tăng thêm 10% kể từ tháng 3/2014, số tài khoản mạng xã hội 40% ,tuy nhiên số thuê bao kết nối mạng di động giảm 4%, số người sử dụng mạng xã hội điện thoại di động tăng 41% Thời gian sử dụng Internet trung bình ngày: Người Việt Nam online đồng hồ thiết bị vi tính để bàn, gần tiếng thiết bị di động Trung bình việc truy cập sử dụng trang mạng xã hội chiếm thời gian sử dụng Kinh Tế Thông Tin Page 28 Hình 8.2 - So sánh khu vực Hình 8.3 - Tình Hình mạng xã hội Với 45% dân số sử dụng internet tức 41 triệu người dùng Trong có khoảng 30 triệu người sử dụng trang mạng xã hội số người dùng mạng di động 26 triệu người Thống kê cho thấy, người Việt Nam tốn tới tiếng ngày để lên mạng người dùng máy tính gần tiếng với người dùng điện thoại Hầu hết Kinh Tế Thông Tin Page 29 khoảng thời gian dùng vào mạng xã hội Tổng thời gian trung bình mà người Việt Nam truy cập vào mạng xã hội ngày tiếng Về phương tiện truy cập Internet người dân Việt Nam so sánh năm 2014-2015 Hình 8.4 - Phương tiện truy cập internet Năm 2015, điện thoại di động phương tiện phổ biến nhiều người sử dụng để truy cập Internet nhất, chiếm 85%, tăng 20% so với năm 2014 Máy tính xách tay phương tiện phổ biến thứ hai để truy cập Internet với 73% người lựa chọn, thiết bị khác giữ nguyên số hai năm Về địa điểm truy cập Internet người dân: Hình 8.5 - Điểm truy cập internet 75% số người tham gia khảo sát cho biết địa điểm thường xuyên truy cập Internet ngày nhà, 64% truy cập nơi làm việc, 43% địa điểm công cộng (quán café, nhà hàng, khách sạn) Tần suất truy cập Internet cho hoạt động: Hình 8.6 - Tần suất truy cập internet Đọc báo trực tuyến mục đích sử dụng Internet ngày phổ biến nhất, chiếm 87% Tiếp đến truy cập e-mail (79%), tham gia diễn đàn mạng xã hội (77%), giải trí (73%) Đối với hoạt động tìm kiếm thông tin mua bán hàng qua mạng, 41% người dân tham gia khảo sát thực hoạt động hàng ngày 15% thực hàng tuần 8.3.2 Các hình thức ứng dụng thương mại điện tử Việt Nam 8.3.2.1 Giao dịch qua sàn giao dịch thương mại điện tử mạng xã hội a Giao dịch qua sàn giao dịch thương mại điện tử Tỷ lệ doanh nghiệp tham gia sàn giao dịch TMĐT năm 2015 giảm so với năm 2014 (từ 15% xuống 13%) 7% doanh nghiệp cho biết tham gia sàn giao dịch TMĐT năm Kinh Tế Thông Tin Page 30 Hình 8.7 - Tí lệ doanh nghiệp tham gia sàn giao dịch điện tử năm 2015 Hình 8.8 - Tỷ lệ doanh nghiệp tham gia sàn giao dịch điện tử qua năm b.Giao dịch qua mạng xã hội Số liệu thống kê Công ty nghiên cứu thị trường eMarketer công bố vào tháng 11/2015 cho thấy, 32 triệu người Việt Nam thường xuyên sử dụng mạng xã hội, chiếm gần 36% dân số Năm 2015, nghiên cứu Công ty nghiên cứu thị trường Nielsen cho biết, có 30% người tiêu dùng gắn bó mật thiết với mua sắm trực tuyến tham khảo mạng xã hội để đưa định mua sắm Theo kết khảo sát năm 2015 Cục TMĐT CNTT, 28% doanh nghiệp tham gia khảo sát cho biết có tiến hành quảng cáo bán hàng qua mạng xã hội, tăng 4% so với năm trước Tỷ lệ đến năm 2016 ước đạt khoảng 34% Hình 8.9 - Tỉ lệ doanh nghiệp bán hàng mạng xã hội Kinh Tế Thông Tin Page 31 Hình 8.10 - Tỉ lệ doanh nghiệp bán hàng mạng xã hội năm 2014, 2015 8.3.2.2.Thiết lập website doanh nghiệp: Theo kết khảo sát, 45% doanh nghiệp có website, 8% doanh nghiệp cho biết xây dựng website năm Ba nhóm doanh nghiệp sở hữu website cao theo lĩnh vực kinh doanh công nghệ thông tin truyền thông (72%), y tế - giáo dục - đào tạo (66%), du lịch - ăn uống (62%) Hình 8.11 - Tỉ lệ doang nghiệp sở hữu website qua năm Kinh Tế Thông Tin Page 32 Hình 8.12 - Tỉ lệ doanh nghiệp sở hữu website phân theo lĩnh vực 8.3.2.3 Các ứng dụng thương mại điện tử doanh nghiệp Một số thống kê hạ tầng toán điện tử năm 2015 Dịch vụ Ví điện tử: tổ chức ngân hàng cấp phép thực dịch vụ Ví điện tử, gồm: Banknetvn, VNPay, M_Service, BankPay, Vietnam Online, VietUnion 38 ngân hàng thương mại tham gia phối hợp triển khai dịch vụ Ví điện tử Hệ thống chuyển mạch thẻ: Ngày 1/4/2015, Công ty cổ phần chuyển mạch tài quốc gia Banknetvn Công ty dịch vụ thẻ Smartlink sáp nhập thành Trung tâm Chuyển mạch thẻ thống nhất, cho phép chủ thẻ ngân hàng rút tiền toán hầu hết ATM/POS ngân hàng khác Thẻ toán: Tổng lượng thẻ lưu hành thị trường đạt xấp xỉ 69 triệu thẻ, thẻ quốc tế 6,25 triệu thẻ Bên cạnh dịch vụ rút tiền mặt, chuyển khoản, kê ngân hàng thương mại tích hợp thêm nhiều tính vào thẻ ngân hàng để sử dụng toán hóa đơn hàng hóa, dịch vụ như: toán tiền điện, nước, cước viễn thông, bảo hiểm, vé máy bay toán tiền mua hàng hóa, dịch vụ trực tuyến Các dịch vụ toán qua Internet điện thoại: Hiện có 67 ngân hàng thương mại triển khai dịch vụ toán qua Internet (Internet Banking) 37 ngân hàng thương mại cung ứng dịch vụ toán qua di động (Mobile Banking) Thanh toán thẻ xuyên biên giới: Các hệ thống toán thẻ quốc tế VISA, MarterCard, American Express, Diners Club/Discover (Mỹ), Union Pay (Trung Quốc) cung cấp dòng thẻ phổ biến thẻ tín dụng (Credit Card) thẻ ghi nợ (Debit Card) Những thẻ có tính rút tiền mặt ATM, toán tiền mua hàng hóa, dịch vụ điểm bán (POS), toán trực tuyến (online payment) (theo Báo cáo Ngân hàng Nhà nước tháng 12/2015) 8.3.2.4 Các hình thức toán chủ yếu người mua hàng trực tuyến sử dụng Thanh toán tiền mặt nhận hàng, chuyển khoản qua ngân hàng hình thức toán phổ biến người mua sử dụng, với tỷ lệ tương ứng 91% 48% Kinh Tế Thông Tin Page 33 Hình 8.13 - Các hình thức toán người mua hàng sử dụng 8.3.2.5 Quy mô thị trường thương mại điện tử B2C Theo kết khảo sát năm 2015 Cục TMĐT CNTT, giá trị mua hàng người mua hàng trực tuyến năm ước đạt 160 USD, doanh số TMĐT B2C đạt khoảng 4,07 tỷ USD, tăng 37% so với năm trước đó, chiếm khoảng 2,8% tổng mức bán lẻ hàng hóa doanh thu dịch vụ tiêu dùng nước Loại hàng hóa, dịch vụ mua trực tuyến phổ biến quần áo, giày dép mỹ phẩm (64%) Tiếp theo đồ công nghệ điện tử, thiết bị đồ dùng gia đình, sách – văn phòng phẩm – hoa – quà tặng Phần lớn người mua hàng trực tuyến lựa chọn hình thức toán tiền mặt với 91% đối tượng khảo sát cho biết có sử dụng phương thức này, 48% sử dụng phương thức chuyển khoản qua ngân hàng, 20% người tham gia khảo sát cho biết sử dụng loại thẻ toán Hình 8.14 - Thực trạng mua sắm trực tuyến Việt Nam 8.3.3 Bảo đảm an toàn thông tin bảo vệ thông tin khách hàng 8.3.3.1 Bảo đảm an toàn thông tin Một yếu tố quan trọng để đảm bảo tính xác thực hợp đồng môi trường điện tử chữ ký điện tử Kết khảo sát cho thấy tỷ lệ doanh nghiệp sử dụng chữ ký điện tử tăng gần lần từ 23% năm 2012 lên 48% năm 2015 Hình 8.15 - Tình hình sử dụng chữ kí điện tử doanh nghiệp 8.3.3.2 Bảo vệ thông tin khách hàng TMDT Bảo vệ tính cá nhân riêng tư tài sản thông tin khách hàng TMĐT yếu tố góp phần nâng cao niềm tin điện tử họ môi trường kinh doanh điện tử Năm 2012, doanh nghiệp nhận thức đắn toàn diện giá trị tài sản thông tin khách hàng mà họ có được, đồng thời họ thiết lập sách bảo vệ thông tin cá nhân khách hàng trang bị giải pháp đảm bảo an toàn thông tin thông qua hệ Kinh Tế Thông Tin Page 34 thống phần cứng, phần mềm, tưởng lửa, chữ ký số chứng thực số Qua đó, góp phần xây dựng phát triển niềm tin điện tử khách hàng giao dịch điện tử Hình 8.16 - Chính sách bảo vệ thông tin cá nhân doanh nghiệp từ năm 2010 - 2012 Kinh Tế Thông Tin Page 35 Kinh Tế Thông Tin Page 36 Kinh Tế Thông Tin Page 37 [...]... giao dịch điện tử Điều 38 Giá trị pháp lý của thông báo trong giao kết và thực hiện hợp đồng điện tử Trong giao kết và thực hiện hợp đồng điện tử, thông báo dưới dạng thông điệp dữ liệu có giá trị pháp lý như thông báo bằng phương pháp truyền thống 8.2.1.6 An ninh bảo mật trong giao dịch điện tử Điều 44 Bảo đảm an ninh, an toàn trong giao dịch điện tử 1 Cơ quan, tổ chức, cá nhân có quy n lựa chọn các. .. cung cấp dịch vụ chứng thực chữ ký điện tử nước ngoài có thể được cung cấp dịch vụ chứng thực chữ ký điện tử tại Việt Nam; g) Các nội dung cần thiết khác đối với hoạt động cung cấp dịch vụ chứng thực chữ ký điện tử 8.2.1.5 Giao kết và thực hiện hợp đồng điện tử Điều 33 Hợp đồng điện tử Hợp đồng điện tử là hợp đồng được thiết lập dưới dạng thông điệp dữ liệu theo quy định của Luật giao dịch điện tử Điều... trị pháp lý của chữ ký điện tử và chứng thư điện tử nước ngoài nếu chữ ký điện tử hoặc chứng thư điện tử đó có độ tin cậy tương đương với độ tin cậy của chữ ký điện tử và chứng thư điện tử theo quy định của pháp luật Việc xác định mức độ tin cậy của chữ ký điện tử và chứng thư điện tử nước ngoài phải căn cứ vào các tiêu Kinh Tế Thông Tin Page 13 chuẩn quốc tế đã được thừa nhận, điều ước quốc tế mà Cộng... chữ ký điện tử đó đáp ứng các điều kiện quy định tại khoản 1 Điều 22 của Luật giao dịch điện tử 3 Chữ ký điện tử có thể được chứng thực bởi một tổ chức cung cấp dịch vụ chứng thực chữ ký điện tử Điều 22 Điều kiện để bảo đảm an toàn cho chữ ký điện tử Kinh Tế Thông Tin Page 11 1 Chữ ký điện tử được xem là bảo đảm an toàn nếu được kiểm chứng bằng một quy trình kiểm tra an toàn do các bên giao dịch thỏa... ký điện tử và chứng thực chữ ký điện tử theo quy định của pháp luật Điều 29 Nội dung của chứng thư điện tử 1 Thông tin về tổ chức cung cấp dịch vụ chứng thực chữ ký điện tử 2 Thông tin về cơ quan, tổ chức, cá nhân được cấp chứng thư điện tử 3 Số hiệu của chứng thư điện tử 4 Thời hạn có hiệu lực của chứng thư điện tử 5 Dữ liệu để kiểm tra chữ ký điện tử của người được cấp chứng thư điện tử 6 Chữ ký điện. .. phạm pháp luật trong giao dịch điện tử thì tuỳ theo tính chất, mức độ vi phạm mà bị xử phạt hành chính, đình chỉ hoạt động, nếu gây thiệt hại thì phải bồi thường theo quy định của pháp luật Điều 51 Tranh chấp trong giao dịch điện tử Tranh chấp trong giao dịch điện tử là tranh chấp phát sinh trong quá trình giao dịch bằng phương tiện điện tử Điều 52 Giải quy t tranh chấp trong giao dịch điện tử 1 Nhà nước... vệ thông tin cá nhân của khách hàng và trang bị các giải pháp đảm bảo an toàn thông tin thông qua hệ Kinh Tế Thông Tin Page 34 thống như phần cứng, phần mềm, bức tưởng lửa, chữ ký số và chứng thực số Qua đó, góp phần xây dựng và phát triển niềm tin điện tử của các khách hàng trong các giao dịch điện tử Hình 8.16 - Chính sách bảo vệ thông tin cá nhân của doanh nghiệp từ năm 2010 - 2012 Kinh Tế Thông Tin. .. dụng các phương tiện thích hợp để thông báo cho các bên chấp nhận chữ ký điện tử và cho tổ chức cung cấp dịch vụ chứng thực chữ ký điện tử trong trường hợp chữ ký điện tử đó có chứng thực; c) Áp dụng các biện pháp cần thiết để bảo đảm tính chính xác và toàn vẹn của mọi thông tin trong chứng thư điện tử trong trường hợp chứng thư điện tử được dùng để chứng thực chữ ký điện tử 3 Người ký chữ ký điện tử. .. luật quy định văn bản cần được đóng dấu của cơ quan, tổ chức thì yêu cầu đó đối với một thông điệp dữ liệu được xem là đáp ứng nếu thông điệp dữ liệu đó được ký bởi chữ ký điện tử của cơ quan, tổ chức đáp ứng các điều kiện quy định tại khoản 1 Điều 22 của Luật giao dịch điện tử và chữ ký điện tử đó có chứng thực Kinh Tế Thông Tin Page 12 3 Chính phủ quy định cụ thể việc quản lý và sử dụng chữ ký điện tử. .. khích các bên có tranh chấp trong giao dịch điện tử giải quy t thông qua hòa giải 2 Trong trường hợp các bên không hòa giải được thì thẩm quy n, trình tự, thủ tục giải quy t tranh chấp về giao dịch điện tử được thực hiện theo quy định của pháp luật 8.2.2 Những quy định về quản lý thương mại điện tử (Luật TMĐT 2013) Ngày 16 tháng 5 năm 2013, Chính phủ ban hành Nghị định số 52⁄2013⁄NĐ-CP về Thương mại điện
- Xem thêm -

Xem thêm: CÁC QUY ĐỊNH HƯỚNG dẫn QUẢN lý GIAO DỊCH điện tử TRONG nền KINH tế THÔNG TIN ở VIỆT NAM THỰC TRẠNG GIAO DỊCH điện tử ở VIỆT NAM, CÁC QUY ĐỊNH HƯỚNG dẫn QUẢN lý GIAO DỊCH điện tử TRONG nền KINH tế THÔNG TIN ở VIỆT NAM THỰC TRẠNG GIAO DỊCH điện tử ở VIỆT NAM, CÁC QUY ĐỊNH HƯỚNG dẫn QUẢN lý GIAO DỊCH điện tử TRONG nền KINH tế THÔNG TIN ở VIỆT NAM THỰC TRẠNG GIAO DỊCH điện tử ở VIỆT NAM, 2 các quy định hướng dẫn quản lý giao dịch điện tử, 3 thực trạng giao dịch điện tử ở việt nam

Từ khóa liên quan

Mục lục

Xem thêm

Gợi ý tài liệu liên quan cho bạn

Nhận lời giải ngay chưa đến 10 phút Đăng bài tập ngay