Toán tiết 12 trung điểm của đoạn thẳng

13 81 0
  • Loading ...
1/13 trang

Thông tin tài liệu

Ngày đăng: 30/11/2016, 22:38

KIỂM TRA BÀI CŨ Bµi 1: Trªn tia Ax vÏ ®iĨm M, B cho AM = 2cm, AB = 4cm a §iĨm M cã n»m gi÷a hai ®iĨm A vµ B kh«ng? b So s¸nh AM vµ BM? M A cm B x Bµi 2: Trªn tia Ax vÏ ®iĨm N, B cho AN = 3cm, AB = 4cm a §iĨm N cã n»m gi÷a hai ®iĨm A vµ B kh«ng? b So s¸nh AN vµ BN ? N A B x cm cm cm Bµi 3: Trong hình sau, hình có P trung điểm MN P không trung điểm MN P không nằm MN P không trung điểm MN PM không PN P trung điểm MN P nằm MN PM=PN Mçi ®o¹n th¼ng cã bao nhiªu trung ®iĨm? Bµi 4: Cho M trung điểm AB chứng tỏ AM = MB =AB Bằng cách điền vào dấu …… M trung điểm cđa ®o¹n th¼ng AB ta có: AM = MB MB Và ……………………… AM + AB = Nên AB = AM + AM 2AM Hay AB = AB Do AM = AB Vậy AM = MB = A M Bµi tËp nµy cho c¸c em kÕt ln g× ? B Bµi 5: H·y x¸c ®Þnh trung ®iĨm M cđa ®o¹n th¼ng AB cho tríc? *Cách 1: Dùng thước thẳng có chia khoảng Bước 1: Đo đoạn thẳng AB AB Bước 2: Tính MA = MB = Bước 3: Trên AB vẽ điểm M cho AM BM= AB * Cách 2: Gấp giấy A B A B a) b) x A M B y c) §è c¸c em: Sợi dây Chia gỗ thành hai phần với sợi dây ta làm ? Thanh gỗ A M B Cân Robecvan Trung điểm M đoạn thẳng AB Bµi 6: Cho hai tia ®èi Ox vµ Ox’ Trªn tia Ox vÏ ®iĨm A cho OA = 2cm, trªn tia Ox’ vÏ ®iĨm B cho OB = 2cm Hái O cã lµ trung ®iĨm cđa AB kh«ng? V× sao? Gi¶i V× A, B n»m trªn hai tia ®èi gèc O nªn O lµ ®iĨm n»m gi÷a A, B Theo bµi ra, ta cã: OA = OB = 2cm VËy O lµ trung ®iĨm cđa AB x A O B x’ Hướng dẫn nhà: 1/ N¾m v÷ng ®Þnh nghÜa, tÝnh chÊt cđa trung ®iĨm ®o¹n th¼ng BiÕt c¸ch vÏ trung ®iĨn cđa ®o¹n th¼ng 2/ Xem l¹i c¸c bµi tËp ®· lµm 3/ Làm tập: - Dµnh cho hs TB: Bµi 60 (t¬ng tù nh bµi phÇn KTBC), Bµi 63, bµi 65 sgk - HS kh¸ lµm thªm: Bµi 62 ; 64 sgk 4/ Soạn câu hỏi ơn tập làm tập ơn tập chương Tiết sau ơn tập Bµi 7: Khi ta kết luận điểm I trung điểm đoạn thẳng AB? Em chọn câu trả lời câu trả lời sau: a) IA = IB b) AI + IB = AB c) AI + IB = AB IA = IB d) IA = IB = AB Trß ch¬i « ch÷: T×m mét kh¸i niƯm to¸n häc ®· häc Cã Vµ chØ mét ®êng th¼ng ®i qua hai ®iĨm ph©n biƯt Tªn ho¹ sÜ ngêi Ph¸p (1982 - 1960) víi bøc tranh lơa nỉi tiÕng, bøc tranh ®ã cã c¸c h×nh h×nh häc quen thc M¸y tÝnh ®iƯn tư (tiÕng Anh) H×nh gåm hai ®iĨm vµ tÊt c¶ c¸c ®iĨm n»m gi÷a hai ®iĨm ®ã Trong ba ®iĨm th¼ng hµng, cã vµ chØ mét ®iĨm hai ®iĨm cßn l¹i M é T H E R B I C OM P U T E R § O¹ N T H ¼ N G N »M G I ÷ A TiÕng Anh cã nghÜa lµ “trung ®iĨm” M I Mét ®iĨm n»m trªn ®êng th¼ng lµ gèc chung cđa hai tia Cã h×nh ¶nh lµ mét chÊm nhá trªn trang giÊy tr¾ng NÕu M n»m gi÷a hai ®iĨm A vµ B ta cã AM + = AB N § P O I § è I § I N T N H A U Ĩ M MB [...]... ®Þnh nghÜa, tÝnh chÊt cđa trung ®iĨm ®o¹n th¼ng BiÕt c¸ch vÏ trung ®iĨn cđa ®o¹n th¼ng 2/ Xem l¹i c¸c bµi tËp ®· lµm 3/ Làm bài tập: - Dµnh cho hs TB: Bµi 60 (t¬ng tù nh bµi 1 phÇn KTBC), Bµi 63, bµi 65 sgk - HS kh¸ lµm thªm: Bµi 62 ; 64 sgk 4/ Soạn các câu hỏi ơn tập và làm bài tập ở ơn tập chương Tiết sau ơn tập Bµi 7: Khi nào ta kết luận được điểm I là trung điểm của đoạn thẳng AB? Em hãy chọn những... tÊt c¶ c¸c ®iĨm n»m gi÷a hai ®iĨm ®ã 5 Trong ba ®iĨm th¼ng hµng, cã 1 vµ chØ mét ®iĨm hai ®iĨm cßn l¹i 3 1 M é T 2 H E R B I C OM P U T E R 4 § O¹ N T H ¼ N G 5 N »M G I ÷ A 6 TiÕng Anh cã nghÜa lµ trung ®iĨm” 6 M I 7 Mét ®iĨm n»m trªn ®êng th¼ng lµ gèc chung cđa hai tia 8 Cã h×nh ¶nh lµ mét chÊm nhá trªn trang giÊy tr¾ng 7 9 NÕu M n»m gi÷a hai ®iĨm A vµ B ta cã AM + = AB N 8 § P O I § è I § I
- Xem thêm -

Xem thêm: Toán tiết 12 trung điểm của đoạn thẳng , Toán tiết 12 trung điểm của đoạn thẳng , Toán tiết 12 trung điểm của đoạn thẳng

Gợi ý tài liệu liên quan cho bạn

Nhận lời giải ngay chưa đến 10 phút Đăng bài tập ngay