Toán số đo góc (t1)

16 52 0
  • Loading ...
1/16 trang

Thông tin tài liệu

Ngày đăng: 30/11/2016, 22:36

KIỂM TRA BÀI CŨ 1/ Vẽ góc xAy Chỉ rõ đỉnh , cạnh góc ? 2/ Vẽ tia nằm hai cạnh góc đặt tên tia ? Đọc tên viết kí hiệu góc hình vừa vẽ, có tất góc ? TIẾT 18 ĐO GĨC x y o Hãy xác đònh số đo góc a x O b O y •Nhận xét : •- Mỗi gócsố đo •- Số đo góc bẹt 1800 •- Số đo góc không vượt quá180 ?1 Đo độ mở kéo (h.11), com pa (h.12) sgk trang 77 Chú ý y x x o o y SO SÁNH GĨC Hai góc số đo chúng y v O I x u ¶ ·pIq ¶ lớn số đo ·pIq sOt lớn số đo sOt s q O t I p ?2: Ở hình 16, điểm I trung điểm đoạn thẳng BC Hãy đo để kiểm tra xem hai góc BAI IAC có không? B · · CAI > IAB I A C GÓC VUÔNG GÓC NHỌN x x ·xOy = 90 α O y O GÓC TÙ x y GÓC BẸT 90 < α < 180 x α O < α < 90 y O ·xOy = 180 y Bài 11 / 79 : Đọc số đo góc xOy, xOz ,xOt t z y x TÌM CÂU ĐÚNG – SAI TRONG CÁC CÂU SAU: y a) Góc xOy = 1200 b) Gócsố đo = 700 góc nhọn c) Góc lớn 900 góc tù d) Gócsố đo = 900 góc vuông, gócsố đo 1800 góc bẹt x Bài 14 / 79 *-Học *Làm BT : 15 , 16 ,17 trang 80 · ¶ + ·yOz = xoz *Xem trước Khi thìxOy [...]... của đo n thẳng BC Hãy đo để kiểm tra xem hai góc BAI và IAC có bằng nhau không? B · · CAI > IAB I A C GÓC VUÔNG GÓC NHỌN x x ·xOy = 90 0 α O y O GÓC TÙ x y GÓC BẸT 0 90 < α < 180 0 x α O 0 < α < 90 0 y O ·xOy = 180 0 y 0 Bài 11 / 79 : Đọc số đo của các góc xOy, xOz ,xOt t z y x TÌM CÂU ĐÚNG – SAI TRONG CÁC CÂU SAU: y a) Góc xOy = 1200 b) Góc số đo = 700 là góc nhọn c) Góc lớn hơn 900 là góc tù d) Góc. .. : Đọc số đo của các góc xOy, xOz ,xOt t z y x TÌM CÂU ĐÚNG – SAI TRONG CÁC CÂU SAU: y a) Góc xOy = 1200 b) Góc số đo = 700 là góc nhọn c) Góc lớn hơn 900 là góc tù d) Góc số đo = 900 là góc vuông, góc số đo 1800 là góc bẹt x 0 Bài 14 / 79 1 2 3 6 4 5 *-Học bài *Làm BT : 15 , 16 ,17 trang 80 · ¶ + ·yOz = xoz *Xem trước bài Khi nào thìxOy
- Xem thêm -

Xem thêm: Toán số đo góc (t1) , Toán số đo góc (t1) , Toán số đo góc (t1)

Gợi ý tài liệu liên quan cho bạn

Nhận lời giải ngay chưa đến 10 phút Đăng bài tập ngay