bài tập chương II hóa học lớp 10

7 437 0
  • Loading ...
1/7 trang

Thông tin tài liệu

Ngày đăng: 30/11/2016, 22:24

Chương trình Hóa học 10 cung cấp cho các em những kiến thức bổ ích về Hóa học đại cương và một phần Hóa học vô cơ. Các em sẽ biết nguyên tử được cấu tạo như thế nào, thế nào là các nguyên tố hóa học, quy tắc sắp xếp các nguyên tố hóa học trong bảng hệ thống tuần hoàn ra sao,các kiến thức về tốc độ phản ứng, cân bằng hóa học, đặc điểm và tính chất hóa học của các nguyên tố phi kim điển hình như nhóm halogen, oxi lưu huỳnh... Hãy cùng khám phá nhé TÌM TÊN NGUYÊN TỐ HOẶC HỢP CHẤT DỰA VÀO % KHỐI LƯỢNG VÀ THEO PTPƯ Câu 3: Nguyên tố R kim loại kiềm, hiđroxit R chứa 57,5% khối lượng R a Xác định R, Cho biết vị trí R BTH ? b Tính thể tích dd H2SO4 0,5M cần trung hoà hết 120 g dd ROH 10% ? Câu 4: R có công thức R2Oy Oxi chiếm 47,06%, biết phân tử khối R 102 a Xác định R, Cho biết vị trí R BTH ? b Hòa tan 3,06 g oxit vào 100 ml dd H2SO4 1,5 M Tính nồng độ mol dd thu sau phản ứng ? Câu :Cho m gam kim loại R nhóm IIA tác dụng hoàn toàn với dung dịch HCl, thu 125 gam dung dịch X muối có nồng độ 30,4% 0,8 gam H2 ((a Xác định kim loại R, tính giá trị m ? b Tính khối lượng dd HCl ?)) Câu 6: Cho 41,1 g kim loại D nhóm IIA tan hoàn toàn 214,8 ml H2O thu 6,72 lít khí (đktc) dd A Xác định D, tính C% dd A ? Câu 7: Hòa tan 1,8 gam muối sunfat kim loại R nhóm IIA vào H2O pha loãng thành 50ml dung dịch B Để phản ứng hết với 50ml dd B cần 200ml dd BaCl2 0,75M a Xác định kim loại R, cho biết vị trí R BTH b Tính nồng độ mol dd B Câu 8: Hoà tan oxit kim loại nhóm IIA lượng vừa đủ dd H2SO4 10% thu dd muối B có nồng độ 11,765% Xác định Công thức oxit ? Câu 9: Y hidroxit nguyên tố M thuộc nhóm IA IIA IIIA Cho 80g dd 50% Y pư hết với dd HCl cô cạn thu 5,85 gam muối khan Xác định Y? Câu 10: cho 0,345 gam kim loại có hóa trị không đổi tác dụng với nước thu 168ml khí H2 đktc Tìm tên kim loại vị trí bảng HTTH? Câu 11: Hòa tan oxit kim loại hóa trị II lượng vừa đủ dd H2SO4 10% thu dd muối có nồng độ 15,17% Tìm công thức oxit kim loại đó? Câu 12: Hòa tan hoàn toàn 8,4g muối cacbonat kim loại nhóm IIA dd HCl thu 2,24(l) CO2 (đkc).Xác định tên kim loại Câu 13: Hoà tan 11,1 g kim loại B nhóm IA vào 4,05 g H2O dd C khí H2, lượng H2 tác dụng đủ với CuO cho 5,12 g Cu Xác định kim loại A, tính nồng độ % dd B? Câu 14: Hoà tan 1,8 g muối sunfat kim loại nhóm IIA vào H2O pha loãng thành 50 ml dd B Để phản ứng hết với 50 ml dd B cần 20 ml dd BaCl2 0,75 M a Xác định kim loại A, cho biết vị trí A BTH ? b Tính nồng độ mol dd B ? Câu 15: Cho 17 g oxit kim loại A ( nhóm III) vào dd H2SO4 vừa đủ, thu 57 g muối Xác định kim loại A ? Tính khối lượng dd H2SO4 10% dùng ? Câu 16: Nguyên tố R tạo hai oxit có công thức ROx ROy chứa 50% 60% oxi khối lượng Xác định nguyên tố R, viết công thức hóa học oxit biết x,y hai số nguyên liên tiếp Câu 17: cho 0,345 gam kim loại có hóa trị không đổi tác dụng với nước thu 168ml khí H2 đktc Tìm tên kim loại vị trí bảng HTTH? Câu 18 : Cho 15,07 g kim loại M tác dụng hết với nước thu 0,22 g khí H2 60,68 ml dd Y ( D = 1,03 g/ml ) a Xác định M ? b Tính nồng độ % dd Y thể tích nước dùng ban đầu ? Câu 19 : Cho 8,6 g hỗn hợp gồm kim loại kiềm X nằm chu kì nhỏ Ca tác dụng với nước, sinh 4,48 lít khí (đktc) a Xác định X ? b So sánh tính kim loại X với ngtố A ( Z = 12); B ( Z = 19 ); D ( Z = 20) ? c Tính thành phần phần trăm hỗn hợp ban đầu ? d Tính thể tích dd H2SO4 2M cần trung hoà hết dd thu ? Câu 20: Cho 3,1 gam hỗn hợp kim loại kiềm hai chu kì liên tiếp tác dụng hết với nước, ta thu 1,12 lít khí dktc Xác định kim loại % theo khối lượng chúng hh? Câu 21: X kim loại có hóa trị II Hòa tan hoàn toàn 6,082g X vào dung dịch HCl dư thu 5,6 lít H2 đktc a Tìm khối lượng nguyên tử tên nguyên tố X b X có đồng vị, biết tổng số khối đồng vị 75 Số khối đồng vị thứ nhì trung bình cộng số khối hai đồng vị Đồng vị thứ có số p số notron Đồng vị thứ chiếm 11,4% số nguyên tử có số notron nhiều đồng vị thứ hai đơn vị - Tìm số khối số notron đồng vị? - Tìm % số nguyên tử đồng vị lại? c Mỗi có 50 nguyên tử đồng vị thứ nhì có nguyên tử đồng vị lại? Câu 22: Cho 3,1 gam hỗn hợp kim loại kiềm hai chu kì liên tiếp tác dụng hết với nước, ta thu 1,12 lít khí dktc Xác định kim loại % theo khối lượng chúng hh? Câu 23: Cho 10,4g hai kim loại X,Y chu kì liên tiếp thuộc nhóm IIA tác dụng với 490,2 g dd HCl 6,72 lít khí (đktc) dd A a Xác định X, Y %m kim loại b Tính C% chất dung dịch A, biết HCl dư 20% so với phản ứng Câu 24: Cho 6,2g hỗn hợp kim loại kiềm thuộc chu kì liên tiếp tác dụng với H2O thu 2,24 lít khí (đktc) a Xác định kim loại kiềm b Tính khối lượng hidroxit thu c Tính V dung dịch H2SO4 1M cần trung hòa hết hidroxit Câu 25: Hai nguyên tố X,Y nhóm A thuộc chu kì liên tiếp BTH có tổng số proton 32 a Xác định số hiệu nguyên tử X, Y tên X, Y? b Hòa tan hết 4,4 gam hỗn hợp X, Y vào dung dịch HCl vừa đủ, thu 3,36 lít khí H2 (đktc) Tính khối lượng muối khan thu Câu 26: Cho 11,2 gam hỗn hợp kim loại kiềm A,B chu kì liên tiếp BTH vào 200ml H2O thu 4,48 lít khí ( đktc) dung dịch X a Xác định A,B b Tính C % chất có dd X c Để trung hòa dd X cần dùng ml dd H2SO4 1M ? Câu 27: Cho 7,2 gam hỗn hợp muối cacbonat hai kim loại kiềm thổ thuộc chu kì liên tiếp tác dụng với dung dịch HCl dư thấy thoát khí B Cho khí B hấp thụ hết vào dung dịch Ba(OH)2 dư thu 15,76g kết tủa Xác định muối cacbonat tính thành phần % chúng? Câu 28: Hòa tan 2,84gam hh hai muối cacbonat hai kim loại kiềm thổ thuộc chu kì liên tiếp tác dụng với dung dịch HCl dư thu dung dịch A khí B Cô cạn dd A thu 3,17g muối khan a Tính thể tích khí B đktc? b Xác định tên hai kim loại? Câu 29: cho nguyên tố kim loại hai chu kì liên tiếp thuộc phân nhóm nhóm IIA bảng HTTH Biết 4,4gam hh hai kim loại tác dụng với dung dịch HCl dư thu 3,36 lít khí H2 đktc Xác định tên hai kim loại đó? Câu 30: Hai nguyên tố A, B đứng chu kì bảng HTTH có tổng số điện tích hạt nhân 25 Xác định vị trí A, B bảng HTTH? Câu 31: Hòa tan hoàn toàn 17 gam hh hai kim loại kiềm A, B thuộc hai chu kì liên tiếp vào nước 6,72 lít khí đktc Xác định tên hai kim loại kiềm thành phần % khối lượng kim loại hh? Câu 32: Hòa tan hoàn toàn 20 gam hh hai kim loại kiềm thổ A, B thuộc hai chu kì liên tiếp vào dd HCl dư thu 15,68 lít kí đktc Xác định tên hai kim loại kiềm thổ thành phần % khối lượng kim loại hh? Câu 33: Hòa tan hoàn toàn 14,2g hai muối cacbonat hai kim loại A, B liên tiếp nhóm IIA lượng vừa đủ dd H2SO4 Sau pư thu 3,36 lít khí đktc Xác định CTPT hai muối % k.l muối hh? Câu 34: Hòa tan 28,4 gam muối cacbonat kim loại hóa trị II dung dịch HCl dư thu 6,72 lít khí đktc dd A a Tính khối lượng muối có dd A? b Xác định hai kim loại, biết chúng hai chu kì liên tiếp phân nhóm nhóm II? c Tính % theo k.l muối hh đầu? Câu 35: Đem m gam hh hai kim loại kiềm tác dụng với HCl dư thu 2,24 lít khí thoát đktc Cô cạn sản phẩm thu 11,7 gam muối khan a Tính m? b Xác định tên hai KL kiềm m kim loại, biết chúng cách chu kì bảng HTTH? Câu 36: Một hh X gồm muối cacbonat kim loại kiềm A, B thuộc hai chu kì liên tiếp bảng HTTH có tổng khối lượng 41,9 gam Xác định A, B số mol cacbonat hh X biết cho X tác dụng với H2SO4 dư cho khí CO2 tạo pư hết với nước vôi dư ta thu 3,5g kết tủa Câu 37: Cho gam hh hai kim loại hai chu kì liên tiếp thuộc phân nhóm nhóm II tác dụng hết với dd H2SO4 10% cô cạn thu 8,72 gam hh muối khan a Xác định kim loại? b Tính khối lượng dd H2SO4 dùng? Câu 38: Hai nguyên tố A B phân nhóm HTTH thuộc chu kì liên tiếp HTTH B D hai nguyên tố kế cận chu kì a)Nguyên tố A có 6e lớp Hợp chất X A với H chứa 11,1% H Xác định phân tử lượng X suy A, B b)Hợp chất Y có công thức AD2 nguyên tố A D đạt cấu bền khí Xác định tên D c)Hợp chất Z gồm nguyên tố B, A, D có tỉ lệ khối lượng mA: mB: mD = 1: 1: 2,2 Hỗn hợp gồm lit Y lit Z có d/H2 = 51,5 Xác định công thức phân tử Z Câu 39: Cho 5,05 g hỗn hợp gồm Kali kim loại kiềm X tan hết nước Sau phản ứng cần dùng 250 ml dd H2SO4 0,3 M để trung hoà dd thu Cho biết tỉ lệ số mol X Kali lớn 1: X kim loại nào? Câu 40: Cho 3,60 g hỗn hợp gồm K kim loại kiềm M tác dụng hết với nước cho 1,12 lít khí H2(đktc) Biết số mol kim loại M hỗn hợp lớn 10% tổng số mol hai kim loại Kim loại M? Câu 41: Nguyên tử X3+ Y- có số Câu 45: X Y hai nguyên tố electron 23 18 nhóm A hai chu kì liên a, Hãy cho biết số proton, số tiếp bảng tuần hoàn Tổng số proton electron, điện tích hạt nhân nguyên tử hạt nhân hai nguyên tử X ,Y X Y 30 Viết cấu hình electron nguyên tử xác định vị trí nguyên tố X, b, Viết cấu hình electron X2+, Y bảng tuần hoàn X3+, X, Y-, Y tính chất hóa học đặc trưng X,Y Câu 46: Hai nguyên tố A B hai nhóm A liên tiếp BTH, A thuộc Câu 42: Sắp xếp nguyên tố sau theo nhóm VA Ở trạng thái đơn chất, A B thứ tự tính phi kim giảm dần bán kính không phản ứng với Tổng số proton tăng dần: S, Mg, Na, Al, P, Si hạt nhân X Y 23.Cho biết Câu 43: Viết công thức hợp chất: oxit tên nguyên tố cao nhất, hợp chất với hiđro Câu 47: cho 24,95g hỗn hợp hai kim nguyên tố thuộc chu kì Viết phương loại nằm hai chu kì liên tiếp trình xảy cho hợp chất oxit cao thuộc nhóm IIA bảng tuần hoàn tác tác dụng với nước Cho biết dụng với axit H2SO4 loãng thu 4,48 sản phẩm chât axit, chất lít khí H2 (đktc) Xác định vị trí hai bazơ kim loại bảng tuần hoàn Câu 44: Nguyên tố M có tổng số hạt Câu 48: Một nguyên tố tác dụng với proton, electron, nơtron 60 Xác oxi tạo oxit tạo muối có công thức định vị trí nguyên tố M BTH R2O5, tác dụng với hiđro tạo hợp chất khí chứa 3,85% hiđro Cho biết tên nguyên tố BAI49/ Hòa tan hết a gam oxit kim loại M (thuộc nhóm IIA) lượng vừa đủ dung dịch H2SO4 17,5% thu dung dịch muối có nồng độ 20% Xác định công thức oxit kim loại M BÀI 50) A, B kim loại nằm chu kỳ liên tiếp thuộc nhóm IIA Cho 4,4 gam hỗn hợp gồm A B tác dụng với dung dịch HCl 1M (dư) thu 3,36 lit khí (đktc) Viết phương trình phản ứng xác định tên kim loại Tính thể tích dung dịch HCl dùng, biết HCl dùng dư 25% so với lượng cần thiết BÀI 51: Một hợp chất ion cấu tạo từ M+ X2- Trong phân tử M2X có tổng số hạt proton, nơtron, electron 140 hạt Trong số hạt mang điện nhiều số hạt không mang điện 44 hạt Số khối ion M + lớn số khối ion X2- 23 Tổng số hạt proton, nơtron, electron ion M+ nhiều ion X2- 31 Viết cấu hình electron M X 2 Xác định vị trí M X bảng tuần hoàn Tính khối lượng muối hỗn hợp đầu BÀI 55: A B hai kim loại thuộc nhóm IIA Hòa tan hoàn toàn 15,05 gam hỗn hợp X gồm hai muối clorua A B vào nước thu 100 gam dung dịch Y Để kết tủa hết ion Cl- có 40 gam dung dịch Y dung dịch AgNO3 thu 17,22 Phần 1: cho tác dụng với dung dịch NaOH gam kết tủa Hãy xác định kim loại A dư, lọc kết tủa đem nung đến khối lượng B, biết tỉ số khối lượng nguyên tử chúng không đổi thu gam chất rắn 3:5 Xác định kim loại M tính nồng độ % BÀI 56: Cho 19,2 g Cu tác dụng hết với dung dịch axit dùng dung dịch HNO3 Tất lượng khí NO sinh Phần 2: làm bay nước thu 6,15 gam đem oxi hóa thành NO2 sục vào nước muối ngậm nước dạng MSO4.nH2O Xác với dòng khí oxi để chuyển hết thành định công thức muối ngậm nước HNO3 Tính thể tích oxi (đktc) tham gia BÀI 53: X nguyên tố thuộc chu kì 3, X tạo vào trình với hiđro hợp chất khí có công thức H 2X, BAI 4.7 Cho ag hỗn hợp A gồm FeO, CuO, X có số oxi hóa thấp Fe3O4 (có số mol nhau) tác dụng vừa đủ Xác định vị trí X bảng tuần hoàn với 250ml dung dịch HNO thu dung Viết phương trình phản ứng dịch B 3,136 lit hỗn hợp NO2 NO có tỉ cho H2X tác dụng với nước Cl2, dung dịch khối so với hiđro 20,143 Tính a C M FeCl3, dung dịch CuSO4 HNO3 BÀI 54: Một dung dịch nước có chứa 35 BAI 4.8 Để m g phoi bào sắt (A) không gam hỗn hợp muối cacbonat hai kim khí sau thời gian biến thành hỗn hợp (B) loại kiềm thuộc hai chu kì liên tiếp Thêm từ có khối lượng 30g gồm Fe oxit FeO, từ khuấy dung dịch HCl 0,5M vào Fe3O4, Fe2O3 Cho B tác dụng hoàn toàn với dung dịch Khi phản ứng xong, thu axit nitric thấy giải phóng 5,6 lit khí NO 2,24 lit khí CO2 đktc dung dịch A (đktc) Tính m? Thêm lượng nước vôi dư vào dung BAI 4.9 Hòa tan hết 4,431g hỗn hợp Al dịch A, thu 20 gam kết tủa Mg HNO loãng thu dung dịch A BÀI 52: M kim loại hóa trị II Hòa tan m gam M vào 200 gam dung dịch H2SO4 loãng, vừa đủ thu dung dịch A 0,672 lit khí (ở 54,60C atm) Chia A thành phần nhau: Xác định kim loại kiềm 1,568lit (đktc) hỗn hợp hai khí (đều không màu) có khối lượng 2,59g, khí bị hóa nâu không khí Bỏ qua hòa tan clo nước hiệu suất điện phân 100% 1.Tính thành phần % thể tích khí hỗn hợp bai 4.12 Dung dịch X chứa HCl, CuSO4, Fe2(SO4)3 Lấy 400ml dung dịch X đem điện Tính số mol HNO3 tham gia phản phân điện cực trơ, cường độ dòng điện 7,72A, đến katot thu 5,12g Cu ứng dừng lại Khi anot có 2,24 lit chất Cô cạn dung dịch A thu bao khí bay (đktc) Dung dịch sau điện phân nhiêu gam muối khan? tác dụng vừa đủ với 1,25 lit dung dịch BAI 4.10 Điện phân dung dịch chứa 0,02 Ba(OH)2 0,2M đun nóng dung dịch mol FeSO4 0,06mol HCl với dòng điện không khí cho phản ứng xảy hoàn 1,34 A giờ(điện cực trơ, có màng toàn thu 56,76g kết tủa ngăn) Tính khối lượng kim loại thoát Tính thời gian điện phân katot thể tích khí thoát anot (đktc) Tính CM chất dung dịch ban đầu 4.15Xác định số oxi hóa nguyên tử C chất a) CH3-CH2-CH3 b) CH3-CH2-CH=CH2 c) C6H5-CH3 d) CH3-CH2-CH=O e) CH3-COO-CH2-CH3 f) HCOOH 8) K2Cr2O7 + FeSO4 + H2SO4 → Cr2(SO4)3 + Fe2(SO4)3 + K2SO4 + H2O 7) NaBr + H2SO4 + KMnO4 → Br2 + MnSO4 + K2SO4 + H2O 10) Cu + KNO3 + H2SO4 → Cu(SO4)2 + NO↑ + K2SO4 + H2O BÀI 4.16 9) H2S + Cl2 + H2O → H2SO4 + HCl 1) HBr + H2SO4 đặc nóng → Br2 + SO2 + H2O 10) H2O2 + PbS → Pb(SO4) + H2O 11) Mg + HCl → MgCl2 + H2↑ 2) Cl2 + SO2 + H2O → HCl + H2SO4 1) Zn + HNO3 (rất loãng) → Zn(NO3)2 + t 3) C + H 2SO4đ → CO2 + SO2↑ + NH4NO3 + H2O H2O 6) CuO + H2 t → Cu + H2O 2) Zn + HNO3 (loãng) + H2O 8) O3 + KI + H2O → O2↑ + I2 + ) Zn + HNO3 (đặc) NO2↑ + H2O KOH → Zn(NO3)2 + NO↑ → Zn(NO3)2 + Al2(SO4)3 + SO2↑ dung dịch A hỗn hợp khí B gồm NO2, CO2 Cho dung dịch A tác dụng với + H2O BaCl2 thấy xuất kết tủa trắng Hấp thụ 5) Al + NaOH + H2O → NaAlO2 + toàn hỗn hợp khí B dung dịch NaOH H2↑ dư Viết phương trình hóa học xảy 9) H2O2+ KMnO4 + H2SO4 → O2 + MnSO2 + 4.30 Dẫn luồng khí H2 dư qua bình đựng hỗn K2SO4 + H2O hợp Fe3O4 CuO, thu chất rắn X Hòa t 11) PbO2 + HCl → PbCl2 + Cl2 + tan hoàn toàn X dung dịch H2SO4 đặc H2O nóng dung dịch Y khí Z 4.29 Hòa tan hoàn toàn hỗn hợp FeS2, Fe3O4, Khí Z có khả làm màu dung dịch FeCO3 dung dịch HNO3 đặc nóng thu Br2 Viết phương trình hóa học xảy 4) Al + H2SO4 (đặc) t →
- Xem thêm -

Xem thêm: bài tập chương II hóa học lớp 10, bài tập chương II hóa học lớp 10, bài tập chương II hóa học lớp 10

Từ khóa liên quan

Gợi ý tài liệu liên quan cho bạn

Nhận lời giải ngay chưa đến 10 phút Đăng bài tập ngay