Luận án tiến sĩ giáo dục Quản lí đổi mới phương pháp dạy học ở trường trung học phổ thông thành phố Đà Nẵng

232 197 0
  • Loading ...
1/232 trang
Tải xuống

Thông tin tài liệu

Ngày đăng: 30/11/2016, 22:23

BỘ GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠO VIỆN KHOA HỌC GIÁO DỤC VIỆT NAM TRẦN VĂN QUANG QUẢN LÍ ĐỔI MỚI PHƢƠNG PHÁP DẠY HỌC Ở TRƢỜNG TRUNG HỌC PHỔ THÔNG THÀNH PHỐ ĐÀ NẴNG LUẬN ÁN TIẾN SĨ KHOA HỌC GIÁO DỤC HÀ NỘI – 2015 BỘ GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠO VIỆN KHOA HỌC GIÁO DỤC VIỆT NAM TRẦN VĂN QUANG QUẢN LÍ ĐỔI MỚI PHƢƠNG PHÁP DẠY HỌC Ở TRƢỜNG TRUNG HỌC PHỔ THÔNG THÀNH PHỐ ĐÀ NẴNG Chuyên ngành : Quản lí giáo dục Mã số : 62 14 01 14 LUẬN ÁN TIẾN SĨ KHOA HỌC GIÁO DỤC Người hướng dẫn khoa học: - PGS.TS Bùi Minh Hiền - TS Vũ Đình Chuẩn HÀ NỘI - 2015 MỤC LỤC LỜI CAM ĐOAN MỤC LỤC DANH MỤC CÁC CHỮ VIẾT TẮT i DANH MỤC CÁC BẢNG ii DANH MỤC CÁC BIỂU ĐỒ iv MỞ ĐẦU 1 Lí chọn đề tài Mục đích nghiên cứu Khách thể nghiên cứu 4 Đối tượng nghiên cứu .4 Giả thuyết khoa học Nhiệm vụ nghiên cứu Giới hạn phạm vi nghiên cứu Phương pháp luận phương pháp nghiên cứu Các luận điểm bảo vệ 10 Đóng góp luận án .8 11 Bố cục luận án CHƢƠNG CƠ SỞ LÍ LUẬN VỀ QUẢN LÍ ĐỔI MỚI PHƢƠNG PHÁP DẠY HỌC Ở TRƢỜNG TRUNG HỌC PHỔ THÔNG .10 1.1 Tổng quan nghiên cứu vấn đề 10 1.1.1 Nghiên cứu vấn đề đổi phương pháp dạy học 10 1.1.2 Nghiên cứu vấn đề quản lí đổi phương pháp dạy học 14 1.2 Một số khái niệm quan niệm 20 1.2.1 Quản lí nhà trường 20 1.2.2 Quá trình dạy học .29 1.2.3 Phương pháp dạy học 32 1.2.4 Đổi phương pháp dạy học 39 1.2.5 Quản lí đổi phương pháp dạy học 40 1.3 Trƣờng trung học phổ thông hệ thống giáo dục quốc dân 41 1.3.1 Vị trí trường trung học phổ thông .41 1.3.2 Nhiệm vụ quyền hạn trường trung học phổ thông 41 1.3.3 Mục tiêu giáo dục trường trung học phổ thông 42 1.3.4 Nội dung chương trình, phương pháp giáo dục trung học phổ thông 42 1.3.5 Nhiệm vụ, quyền hạn hiệu trưởng trường trung học phổ thông 43 1.4 Lí luận đổi phƣơng pháp dạy học trƣờng trung học phổ thông 45 1.4.1 Ý nghĩa, tầm quan trọng đổi phương pháp dạy học 45 1.4.2 Đổi phương pháp dạy học theo định hướng phát triển lực học sinh .46 1.4.3 Các biện pháp đổi phương pháp dạy học 48 1.4.4 Đổi phương pháp dạy học mối quan hệ với thành tố trình dạy học 53 1.5 Các tiếp cận xác định nội dung quản lí đổi phƣơng pháp dạy học trƣờng trung học phổ thông 55 1.5.1 Tiếp cận theo chức đối tượng quản lí 55 1.5.2 Tiếp cận đổi phương pháp dạy học theo định hướng phát triển lực học sinh 56 1.6 Nội dung quản lí đổi phƣơng pháp dạy học trƣờng trung học phổ thông hiệu trƣởng .56 1.6.1 Nâng cao nhận thức, thay đổi tư đổi phương pháp dạy học 56 1.6.2 Lập kế hoạch đổi phương pháp dạy học 58 1.6.3 Tổ chức máy quản lí đổi phương pháp dạy học 59 1.6.4 Chỉ đạo thực hoạt động đổi phương pháp dạy học giáo viên học sinh 60 1.6.5 Tổ chức bồi dưỡng phương pháp dạy học theo định hướng phát triển lực học sinh cho giáo viên 64 1.6.6 Quản lí ứng dụng công nghệ thông tin, đảm bảo sở vật chất, trang thiết bị phục vụ đổi phương pháp dạy học 65 1.6.7 Kiểm tra, đánh giá thực đổi phương pháp dạy học 67 1.6.8 Tạo chế thúc đẩy, tạo động lực thực đổi phương pháp dạy học 68 1.7 Các yếu tố ảnh hƣởng đến quản lí đổi phƣơng pháp dạy học trƣờng trung học phổ thông 71 1.7.1 Các tếu tố khách quan .71 1.7.2 Các yếu tố chủ quan 73 KẾT LUẬN CHƢƠNG 77 CHƢƠNG THỰC TRẠNG QUẢN LÍ ĐỔI MỚI PHƢƠNG PHÁP DẠY HỌC Ở TRƢỜNG TRUNG HỌC PHỔ THÔNG THÀNH PHỐ ĐÀ NẴNG 78 2.1 Khái quát điều kiện tự nhiên, tình hình kinh tế - xã hội giáo dục thành phố Đà Nẵng 78 2.1.1 Vị trí địa lý điều kiện tự nhiên thành phố Đà Nẵng 78 2.1.2 Tình hình kinh tế - xã hội phương hướng phát triển thời gian tới .79 2.1.3 Khái quát tình hình giáo dục thành phố Đà Nẵng .81 2.2 Khái quát giáo dục trung học phổ thông thành phố Đà Nẵng 82 2.2.1 Chất lượng dạy học chất lượng giáo dục toàn diện .82 2.2.2 Chất lượng đội ngũ giáo viên yêu cầu đổi phương pháp dạy học 84 2.2.3 Các nguồn lực phục vụ cho đổi phương pháp dạy học 85 2.3 Tổ chức khảo sát thực trạng 89 2.4 Thực trạng đổi phƣơng pháp dạy học trƣờng trung học phổ thông thành phố Đà Nẵng .92 2.4.1 Quan niệm cán quản lý, giáo viên đổi phương pháp dạy học 92 2.4.2 Nhận thức cán quản lí, giáo viên tầm quan trọng cần thiết đổi phương pháp dạy học 94 2.4.3 Năng lực, kỹ sử dụng phương pháp dạy học tích cực giáo viên 96 2.5 Thực trạng quản lí đổi phƣơng pháp dạy học trƣờng trung học phổ thông thành phố Đà Nẵng .99 2.5.1 Nhận thức tầm quan trọng, ý nghĩa hoạt động quản lí đổi phương pháp dạy học 99 2.5.2 Nâng cao nhận thức cho cán quản lí, giáo viên đổi phương pháp dạy học .101 2.5.3 Lập kế hoạch đổi phương pháp dạy hoc 103 2.5.4 Tổ chức máy đạo hoạt động đổi phương pháp dạy học .106 2.5.5 Chỉ đạo tổ chuyên môn giáo viên đổi phương pháp dạy học .108 2.5.6 Tổ chức bồi dưỡng nâng cao trình độ chuyên môn, nghiệp vụ sư phạm, kỹ sử dụng phương pháp dạy học tích cực cho giáo viên .114 2.5.7 Quản lí ứng dụng công nghệ thông tin, sở vật chất, trang thiết bị dạy học phục vụ cho thực đổi phương pháp dạy học .117 2.5.8 Kiểm tra, đánh giá thực đổi phương pháp dạy học 121 2.5.9 Tạo chế thúc đẩy, tạo động lực thực đổi phương pháp dạy học 124 2.6 Đánh giá thực trạng quản lí đổi phƣơng pháp dạy học trƣờng trung học phổ thông thành phố Đà Nẵng 126 2.6.1 Những điểm mạnh 126 2.6.2 Những điểm yếu 127 2.6.3 Cơ hội thách thức .128 KẾT LUẬN CHƢƠNG 129 CHƢƠNG BIỆN PHÁP QUẢN LÍ ĐỔI MỚI PHƢƠNG PHÁP DẠY HỌC Ở TRƢỜNG TRUNG HỌC PHỔ THÔNG THÀNH PHỐ ĐÀ NẴNG 131 3.1 Định hƣớng đề xuất biện pháp 131 3.1.1 Định hướng đổi toàn diện giáo dục Việt Nam 131 3.1.2 Chiến lược phát triển giáo dục - đào tạo Việt Nam 2011 - 2020 133 3.1.3 Định hướng phát triển giáo dục - đào tạo thành phố Đà Nẵng đến năm 2020 134 3.2 Nguyên tắc đề xuất biện pháp .135 3.2.1 Đảm bảo tính mục đích 135 3.2.2 Đảm bảo tính hiệu 137 3.2.3 Đảm bảo tính hệ thống 137 3.2.4 Đảm bảo tính đồng .138 3.2.5 Đảm bảo tính thực tiễn khả thi 138 3.3 Đề xuất nhóm biện pháp quản lí đổi phƣơng pháp dạy học trƣờng trung học phổ thông thành phố Đà Nẵng 139 3.3.1 Nhóm biện pháp lập kế hoạch đổi phương pháp dạy học 139 3.3.2 Nhóm biện pháp nâng cao nhận thức lực đổi phương pháp dạy học cho tổ trưởng chuyên môn giáo viên 146 3.3.3 Nhóm biện pháp phát triển sở vật chất - kỹ thuật, thiết bị phục vụ đổi phương pháp dạy học 160 3.3.4 Nhóm biện pháp kiểm tra, đánh giá đổi phương pháp dạy học .163 3.3.5 Nhóm biện pháp xây dựng chế, tạo động lực thúc đẩy đổi phương pháp dạy học .173 3.4 Mối quan hệ nhóm biện pháp 182 3.5 Khảo nghiệm tính cấp thiết khả thi biện pháp đề xuất 183 3.6 Thử nghiệm biện pháp 184 3.6.1 Mục đích thử nghiệm 184 3.6.2 Nội dung thử nghiệm 184 3.6.3 Tiến trình phương pháp thử nghiệm 184 3.6.4 Kết thử nghiệm 185 KẾT LUẬN VÀ KHUYẾN NGHỊ .193 Kết luận 193 Khuyến nghị .195 DANH MỤC NHỮNG BÀI VIẾT ĐÃ CÔNG BỐ CÓ LIÊN QUAN ĐẾN LUẬN ÁN .196 TÀI LIỆU THAM KHẢO 197 PHỤ LỤC .205 i DANH MỤC CÁC CHỮ VIẾT TẮT BCHTW : Ban chấp hành trung ương CBQL : Cán quản lí CNTT : Công nghệ thông tin CSTĐ : Chiến sĩ thi đua CSVC : Cơ sở vật chất Đ : Điểm GD : Giáo dục GD&ĐT : Giáo dục Đào tạo GV : Giáo viên GVCN : Giáo viên chủ nhiệm HS : Học sinh KTĐG : Kiểm tra đánh giá PPDH : Phương pháp dạy học QLGD : Quản lí giáo dục SL : Số lượng THPT : Trung học phổ thông TNCSHCM : Thanh niên cộng sản Hồ Chí Minh TW : Trung ương UBND : Uỷ ban nhân dân XHCN : Xã hội chủ nghĩa ii DANH MỤC CÁC BẢNG Số hiệu Tên bảng Trang bảng 2.1 Thống kê kết hai mặt giáo dục 83 2.2 Kết tốt nghiệp THPT thành phố Đà Nẵng 83 2.3 Kết xếp loại giáo viên THPT 84 2.4 Kết giáo viên đạt danh hiệu chiến sĩ thi đua sở 85 2.5 Tổng hợp sở vật chất trường THPT 87 2.6 Nguồn tài (Ngân sách học phí) 87 2.7 Quan niệm CBQL, giáo viên đổi PPDH 92 2.8 2.9 2.10 2.11 2.12 Nhận thức CBQL, giáo viên tầm quan trọng cần thiết đổi PPDH Mức độ thực đổi PPDH giáo viên Nhận thức ý nghĩa, tầm quan trọng hoạt động quản lí đổi PPDH trường THPT Quản lí nâng cao nhận thức đổi PPDH Quản lí xây dựng kế hoạch đổi PPDH tổ chuyên môn cá nhân 95 96 99 102 104 2.13 Mức độ tổ chức máy đạo hoạt động đổi PPDH 106 2.14 Quản lí xây dựng Quy chế hoạt động tổ chuyên môn 108 2.15 Quản lí tổ chuyên môn giáo viên đổi PPDH 111 2.16 Tổ chức bồi dưỡng chuyên môn, nghiệp vụ cho giáo viên 114 2.17 Quản lí điều kiện sở vật chất, thiết bị dạy học, CNTT 117 2.18 Kiểm tra, đánh giá thực đổi PPDH 122 2.19 Quản lí tạo chế, động lực thực đổi PPDH 125 3.1 Phiếu đánh giá xếp loại dạy 165 iii Số hiệu Tên bảng Trang bảng 3.2 Mẫu kế hoạch thao giảng tập trung năm học 168 3.3 Kế hoạch kiểm tra hoạt động tổ chuyên môn đổi PPDH 171 3.4 Đánh giá tính cấp thiết khả thi biện pháp 183 3.5 Xây dựng tiêu chí đánh giá dạy đổi PPDH 185 3.6 Kết tổ chức hội giảng đổi PPDH 186 3.7 Kết hội thi giáo viên dạy giỏi đổi PPDH 188 3.8 Kết kiểm tra hoạt động đổi PPDH 189 3.9 Hiệu hoạt động tổ kiểm tra chuyên môn 190 206 Câu 2: Ý kiến đánh giá thầy (cô) thực trạng thực đổi phương pháp dạy học giáo viên trường THPT nơi thầy (cô) công tác Nội dung Nhận thức rõ cần thiết tầm quan trọng đổi PPDH việc nâng cao chất lượng dạy học Tinh thần tâm, đồng thuận, ủng hộ đổi Lập kế hoạch đổi PPDH cá nhân Soạn bài, thiết kế giáo án theo hướng đổi PPDH Vận dụng phối hợp phương pháp dạy học để tích cực hóa hoạt động nhận thức học sinh giảng Sử dụng phương pháp dạy học tích cực Năng lực ứng dụng CNTT trang thiết bị đại dạy học Đăng ký dạy thử nghiệm đổi PPDH Tham gia sinh hoạt chuyên môn đổi PPDH 10 Chia sẻ, trao đổi kinh nghiệm với đồng nghiệp đổi PPDH 11 Kết đánh giá dạy đổi PPDH 12 Học tập, bồi dưỡng tiếp cận đổi PPDH 13 Tinh thần kết tự học, sáng tạo đổi PPDH 14 Cơ sở vật chất, trang thiết bị, hạ tầng CNTT phục vụ cho đổi PPDH Tốt Bình thường Chưa tốt 207 Câu 3: Thầy (cô) đánh giá ý nghĩa, tầm quan trọng hoạt động quản lí đổi PPDH trường THPT Nội dung Quan trọng Bình thường Không quan trọng Thúc đẩy thực đổi bản, toàn diện giáo dục Việt Nam Tác động tích cực đổi mục tiêu, nội dung chương trình, sở vật chất, trang thiết bị dạy học Nâng cao chất lượng dạy học giáo dục toàn diện nhà trường Nâng cao lực, kỹ sư phạm giáo viên hoạt động dạy học, giáo dục Phát triển lực tự học, chủ động, sáng tạo học tập học sinh Thúc đẩy sử dụng phương pháp dạy học tích cực Phát triển lực ứng dụng CNTT trang thiết bị đại dạy học Câu 4: Đánh giá biện pháp hiệu trưởng sử dụng quản lí đổi PPDH nhà trường THPT nơi thầy (cô) công tác Nội dung Mức độ thực hiên Tốt Bình thường Nâng cao nhận thức đổi PPDH - Tổ chức phổ biến, quán triệt cho CBQL, giáo viên, học sinh chủ trương, định hướng, cần thiết, ý nghĩa đổi PPDH - Đưa nội dung đổi PPDH vào Nghị Đảng bộ, Chi quán triệt đảng viên - Thống quan điểm đổi PPDH - Chỉ đạo tổ chuyên môn sinh hoạt, thảo luận chuyên đề đổi PPDH Chưa tốt 208 - Chỉ đạo phận chức ý thức sẵn sàng phối hợp phục vụ đổi PPDH Xây dựng quy chế hoạt động tổ chuyên môn - Ban hành Quy chế hoạt động tổ chuyên môn - Bổ sung, điều chỉnh, hoàn thiện Quy chế hoạt động tổ chuyên môn theo yêu cầu đổi giáo dục - Chú trọng nội dung đổi PPDH Quy chế hoạt động tổ chuyên môn - Hướng dẫn thực Quy chế hoạt động tổ chuyên môn Lập kế hoạch đổi PPDH - Lập kế hoạch đổi PPDH tổng thể cấp trường - Chỉ đạo lập kế hoạch đổi PPDH tổ chuyên môn - Chỉ đạo lập kế hoạch đổi PPDH cá nhân giáo viên - Lập kế hoạch bồi dưỡng giáo viên tiếp cận phương pháp dạy học tích cực Tổ chức máy lãnh đạo hoạt động đổi PPDH - Xây dựng kiện toàn máy (Ban đạo) đổi PPDH - Phân công nhiệm vụ, trách nhiệm cho thành viên Ban đạo - Phân công nhiệm vụ, trách nhiệm cho phận chức - Quy định phối hợp, hỗ trợ phận, thành viên máy tổ chức thực đổi PPDH Chỉ đạo tổ chuyên môn giáo viên thực đổi PPDH - Chỉ đạo tổ chuyên môn xây dựng tiêu chí đánh 209 giá dạy đổi PPDH - Chỉ đạo tổ chuyên môn giáo viên lựa chọn nội dung, thiết kế hoạt động, soạn theo hướng đổi PPDH - Chỉ đạo tổ chuyên môn xây dựng giáo án mẫu, dạy thử nghiệm việc tổ chức hoạt động dạy học tích cực - Chỉ đạo tổ chuyên môn tổ chức thao giảng, dự giờ, chia sẻ kinh nghiệm đổi PPDH - Chỉ đạo tổ chuyên môn đề kiểm tra theo ma trận, chấm trả quy định - Chỉ đạo tổ chuyên môn tổ chức sinh hoạt chuyên đề, viết sáng kiến kinh nghiêm, hội thảo, sinh hoạt cụm, hội thi đổi PPDH Kiểm tra, đánh giá hoạt động đổi PPDH - Kiểm tra, đánh giá việc xây dựng tiêu chí đánh giá dạy đổi PPDH - Kiểm tra, dự giờ, đánh giá việc tổ chức xây dựng giáo án mẫu, dạy thử nghiệm việc tổ chức hoạt động dạy học tích cực lớp - Dự đánh giá thao giảng giáo viên tổ chuyên môn - Kiểm tra, dự đột xuất đánh giá dạy giáo viên - Kiểm tra, đánh giá việc thực chương trình, soạn, giảng, dự giờ, thao giảng giáo viên - Kiểm tra, đánh giá tra việc tổ chức sinh hoạt chuyên đề, viết sáng kiến kinh nghiêm, hội thảo, sinh hoạt cụm, hội thi đổi PPDH - Kiểm tra, đánh giá việc ứng dụng CNTT, sử dụng trang thiết bị dạy học đổi PPDH - Kiểm tra viêc thẩm định đề kiểm tra tổ chuyên môn - Thu thập, xử lý thông tin phản hồi đổi 210 PPDH - Chỉ đạo tổ chuyên môn đánh giá, tổng kết hoạt động đổi PPDH - Sử dụng kết đổi PPDH đánh giá thi đua, khen thưởng giáo viên Tổ chức bồi dưỡng, khuyến khích tự bồi dưỡng nâng cao lực đổi PPDH giáo viên - Tổ chức bồi dưỡng cấp trường chuyên môn, nghiệp vụ sư phạm - Tổ chức bồi dưỡng ứng dụng CNTT sử dụng phương tiện dạy học đại - Phối hợp tổ chức hội thảo, sinh hoạt cụm chuyên môn liên trường đổi PPDH - Chỉ đạo tổ chuyên môn tổ chức hoạt động bồi dưỡng giáo viên - Tạo chế, tạo động lực cho giáo viên tự bồi dưỡng, tự phát triển nghề nghiệp - Tạo điều kiện cho giáo viên học tập nâng chuẩn, tham gia lớp bồi dưỡng cấp tổ chức đổi PPDH Xây dựng sở hạ tầng CNTT, sở vật chất, trang thiết bị dạy học phục vụ đổi PPDH - Trang bị máy tính phục vụ dạy học môn học, kết nối internet, mạng LAN nội - Xây dựng website trường, kho liệu điện tử, tài liệu dạy học điện tử - Trang bị hệ thống trang thiết bị dạy học đổi phương pháp (Projector, máy chiếu, phần mềm tiện ích, tivi, bảng thông minh, TBDH tối thiểu ) - Huy động giáo viên, học sinh tạo sản phẩm ứng dụng CNTT đồ dung dạy học tự làm - Xây dựng phát triển phòng học môn - Cơ sở vật chất thiết bị dạy học đại khác 211 Tạo chế, sách nội bộ, tạo động lực cho giáo viên đổi PPDH - Tăng quyền tự chủ quản lí chuyên môn cho tổ môn - Phát huy tính tự chủ, tự chịu trách nhiệm giáo viên tổ chuyên môn - Quy định khen thưởng sáng kiến đổi PPDH giáo viên học sinh - Sử dụng kết đổi PPDH để dánh giá giáo viên (theo chuẩn nghề nghiệp) xét danh hiệu thi đua - Sử dụng kết đổi PPDH để thăng tiến cho giáo viên giỏi, giáo viên cốt cán - Phối hợp với đoàn thể xây dựng chế phối hợp để khuyến khích giáo viên thực đổi PPDH - Chỉ đạo tổ chức hội nghị nâng cao lực tự học, sáng tạo học tập cho học sinh * Xin Thầy (Cô) vui lòng cho biết thêm số biện pháp mà theo thầy (cô) thực có hiệu nơi công tác * Xin Thầy (Cô) vui lòng cho biết số thông tin thân - Nơi công tác: 212 - Giới tính: □ Nam □ Nữ - Tuổi đời: □ Dưới □ Từ 30 - 44 □ Từ 45 - 59 - Số năm công tác giảng dạy: - Số năm công tác quản lí: - Chuyên môn giảng dạy: Xin chân thành cám ơn! 213 Phiếu số PHỤ LỤC PHIẾU TRƯNG CẦU Ý KIẾN Về việc đánh giá thực trạng quản lí đổi phương pháp dạy học Trường THPT thành phố Đà Nẵng (Dành cho giáo viên) Để phục vụ cho nghiên cứu đề tài “Quản lí đổi phương pháp dạy học trường THPT thành phố Đà Nẵng, xin Thầy (Cô) vui lòng cho biết ý kiến vấn đề sau cách đánh dấu x vào ô trống nội dung mà Thầy (Cô) cho thích hợp Xin trân trọng cám ơn cộng tác nhiệt tình Qúy Thầy (Cô) Câu 1: Quan niệm thầy (cô) đổi PPDH Nội dung Thay phương pháp dạy học cũ Đúng Phân vân Sai phương pháp dạy học Sử dụng phương pháp dạy học cũ theo cách thức Sử dụng hoàn toàn phương pháp dạy học mới, tích cực, đại Ứng dụng công nghệ thông tin phương tiện đại dạy học Sử dụng phối hợp phương pháp dạy học truyền thống tích cực hóa hoạt động nhận thức, tư học sinh Sử dụng phối hợp phương pháp dạy học truyền thống tích cực hóa hoạt động nhận thức, tư duy, tình cảm học sinh, phát huy tối đa tiềm năng, lực học sinh học tập Câu 2: Ý kiến đánh giá thầy (cô) thực trạng thực đổi phương pháp dạy học giáo viên trường THPT nơi thầy (cô) công tác Nội dung Nhận thức rõ cần thiết tầm quan trọng đổi PPDH việc nâng cao chất lượng dạy học Tinh thần tâm, đồng thuận, ủng hộ đổi Tốt Bình thường Chưa tốt 214 Lập kế hoạch đổi PPDH cá nhân Soạn bài, thiết kế giáo án theo hướng đổi PPDH Vận dụng phối hợp phương pháp dạy học để tích cực hóa hoạt động nhận thức học sinh giảng Sử dụng phương pháp dạy học tích cực Năng lực ứng dụng CNTT trang thiết bị đại dạy học Đăng ký dạy thử nghiệm đổi PPDH Tham gia sinh hoạt chuyên môn đổi PPDH Chia sẻ, trao đổi kinh nghiệm với đồng nghiệp đổi PPDH Kết đánh giá dạy đổi PPDH 10 Học tập, bồi dưỡng tiếp cận đổi PPDH 11 Tinh thần kết tự học, sáng tạo đổi PPDH 12 Cơ sở vật chất, trang thiết bị, hạ tầng CNTT phục vụ cho đổi PPDH Câu 3: Thầy (cô) đánh giá ý nghĩa, tầm quan trọng hoạt động quản lí đổi PPDH trường THPT Nội dung Thúc đẩy thực đổi bản, toàn diện giáo dục Việt Nam Tác động tích cực đổi mục tiêu, nội dung chương trình, sở vật chất, trang thiết bị dạy học Nâng cao chất lượng dạy học giáo dục toàn diện nhà trường Nâng cao lực, kỹ sư phạm giáo viên hoạt động dạy học, giáo dục Quan trọng Bình thường Không quan trọng 215 Phát triển lực tự học, chủ động, sáng tạo học tập học sinh Thúc đẩy sử dụng phương pháp dạy học tích cực Phát triển lực ứng dụng CNTT trang thiết bị đại dạy học Câu 4: Đánh giá biện pháp hiệu trưởng sử dụng quản lí đổi PPDH nhà trường THPT nơi thầy (cô) công tác Nội dung Mức độ thực hiên Tốt Bình thường Nâng cao nhận thức đổi PPDH - Tổ chức phổ biến, quán triệt cho CBQL, giáo viên, học sinh chủ trương, định hướng, cần thiết, ý nghĩa đổi PPDH - Đưa nội dung đổi PPDH vào Nghị Đảng bộ, Chi quán triệt đảng viên - Thống quan điểm đổi PPDH - Chỉ đạo tổ chuyên môn sinh hoạt, thảo luận chuyên đề đổi PPDH - Chỉ đạo phận chức ý thức sẵn sàng phối hợp phục vụ đổi PPDH Xây dựng quy chế hoạt động tổ chuyên môn - Ban hành Quy chế hoạt động tổ chuyên môn - Bổ sung, điều chỉnh, hoàn thiện Quy chế hoạt động tổ chuyên môn theo yêu cầu đổi giáo dục - Chú trọng nội dung đổi PPDH Quy chế hoạt động tổ chuyên môn - Hướng dẫn thực Quy chế hoạt động tổ chuyên môn Chưa tốt 216 Lập kế hoạch đổi PPDH - Lập kế hoạch đổi PPDH tổng thể cấp trường - Chỉ đạo lập kế hoạch đổi PPDH tổ chuyên môn - Chỉ đạo lập kế hoạch đổi PPDH cá nhân giáo viên - Lập kế hoạch bồi dưỡng giáo viên tiếp cận phương pháp dạy học tích cực Tổ chức máy lãnh đạo hoạt động đổi PPDH - Xây dựng kiện toàn máy (Ban đạo) đổi PPDH - Phân công nhiệm vụ, trách nhiệm cho thành viên Ban đạo - Phân công nhiệm vụ, trách nhiệm cho phận chức - Quy định phối hợp, hỗ trợ phận, thành viên máy tổ chức thực đổi PPDH Chỉ đạo tổ chuyên môn giáo viên thực đổi PPDH - Chỉ đạo tổ chuyên môn xây dựng tiêu chí đánh giá dạy đổi PPDH - Chỉ đạo tổ chuyên môn giáo viên lựa chọn nội dung, thiết kế hoạt động, soạn theo hướng đổi PPDH - Chỉ đạo tổ chuyên môn xây dựng giáo án mẫu, dạy thử nghiệm việc tổ chức hoạt động dạy học tích cực - Chỉ đạo tổ chuyên môn tổ chức thao giảng, dự giờ, chia sẻ kinh nghiệm đổi PPDH - Chỉ đạo tổ chuyên môn đề kiểm tra theo ma trận, chấm trả quy định 217 - Chỉ đạo tổ chuyên môn tổ chức sinh hoạt chuyên đề, viết sáng kiến kinh nghiêm, hội thảo, sinh hoạt cụm, hội thi đổi PPDH Kiểm tra, đánh giá hoạt động đổi PPDH - Kiểm tra, đánh giá việc xây dựng tiêu chí đánh giá dạy đổi PPDH - Kiểm tra, dự giờ, đánh giá việc tổ chức xây dựng giáo án mẫu, dạy thử nghiệm việc tổ chức hoạt động dạy học tích cực lớp - Dự đánh giá thao giảng giáo viên tổ chuyên môn - Kiểm tra, dự đột xuất đánh giá dạy giáo viên - Kiểm tra, đánh giá việc thực chương trình, soạn, giảng, dự giờ, thao giảng giáo viên - Kiểm tra, đánh giá tra việc tổ chức sinh hoạt chuyên đề, viết sáng kiến kinh nghiêm, hội thảo, sinh hoạt cụm, hội thi đổi PPDH - Kiểm tra, đánh giá việc ứng dụng CNTT, sử dụng trang thiết bị dạy học đổi PPDH - Kiểm tra viêc thẩm định đề kiểm tra tổ chuyên môn - Thu thập, xử lý thông tin phản hồi đổi PPDH - Chỉ đạo tổ chuyên môn đánh giá, tổng kết hoạt động đổi PPDH - Sử dụng kết đổi PPDH đánh giá thi đua, khen thưởng giáo viên Tổ chức bồi dưỡng, khuyến khích tự bồi dưỡng nâng cao lực đổi PPDH giáo viên - Tổ chức bồi dưỡng cấp trường chuyên môn, nghiệp vụ sư phạm - Tổ chức bồi dưỡng ứng dụng CNTT sử dụng phương tiện dạy học đại 218 - Phối hợp tổ chức hội thảo, sinh hoạt cụm chuyên môn liên trường đổi PPDH - Chỉ đạo tổ chuyên môn tổ chức hoạt động bồi dưỡng giáo viên - Tạo chế, tạo động lực cho giáo viên tự bồi dưỡng, tự phát triển nghề nghiệp - Tạo điều kiện cho giáo viên học tập nâng chuẩn, tham gia lớp bồi dưỡng cấp tổ chức đổi PPDH Xây dựng sở hạ tầng CNTT, sở vật chất, trang thiết bị dạy học phục vụ đổi PPDH - Trang bị máy tính phục vụ dạy học môn học, kết nối internet, mạng LAN nội - Xây dựng website trường, kho liệu điện tử, tài liệu dạy học điện tử - Trang bị hệ thống trang thiết bị dạy học đổi phương pháp (Projector, máy chiếu, phần mềm tiện ích, tivi, bảng thông minh, TBDH tối thiểu ) - Huy động giáo viên, học sinh tạo sản phẩm ứng dụng CNTT đồ dung dạy học tự làm - Xây dựng phát triển phòng học môn - Cơ sở vật chất thiết bị dạy học đại khác Tạo chế, sách nội bộ, tạo động lực cho giáo viên đổi PPDH - Tăng quyền tự chủ quản lí chuyên môn cho tổ môn - Phát huy tính tự chủ, tự chịu trách nhiệm giáo viên tổ chuyên môn - Quy định khen thưởng sáng kiến đổi PPDH giáo viên học sinh - Sử dụng kết đổi PPDH để dánh giá giáo viên (theo chuẩn nghề nghiệp) xét danh hiệu thi đua 219 - Sử dụng kết đổi PPDH để thăng tiến cho giáo viên giỏi, giáo viên cốt cán - Phối hợp với đoàn thể xây dựng chế phối hợp để khuyến khích giáo viên thực đổi PPDH - Chỉ đạo tổ chức hội nghị nâng cao lực tự học, sáng tạo học tập cho học sinh * Xin Thầy (Cô) vui lòng cho biết thêm số biện pháp mà theo thầy (cô) thực có hiệu nơi công tác * Xin Thầy (Cô) vui lòng cho biết số thông tin thân - Nơi công tác: - Giới tính: □ Nam □ Nữ - Tuổi đời: □ Dưới □ Từ 30 - 44 □ Từ 45 - 59 - Số năm công tác giảng dạy: - Số năm công tác quản lí: - Chuyên môn giảng dạy: Xin chân thành cám ơn! 220 PHỤ LỤC Phiếu số PHIẾU THĂM DÒ Về tính cấp thiết tính khả thi biện pháp Quản lí đổi phương pháp dạy học trường trung học phổ thông thành phố Đà Nẵng (Dành cho chuyên gia, CBQL GV) Để có sở khách quan, toàn diện cho việc triển khai biện pháp quản lí đổi PPDH trường THPT thành phố Đà Nẵng, xin Ông/Bà vui lòng cho ý kiến biện pháp quản lí đổi PPDH trường THPT (Đề nghị đánh dấu X vào ô đồng ý): TT Biện pháp Mức độ cấp thiết Rất Không Cấp cấp cấp thiết thiết thiết Mức độ khả thi Rất khả thi Khả thi Không khả thi BP1: Nhóm biện pháp lập kế hoạch đổi PPDH BP2: Nhóm biện pháp nâng cao nhận thức lực đổi PPDH cho tổ trưởng chuyên môn giáo viên BP3: Nhóm biện pháp phát triển sở vật chất-kỹ thuật, trang thiết bị phục vụ đổi PPDH BP4: Nhóm biện pháp kiểm tra, đánh giá đổi PPDH BP5: Nhóm biện pháp xây dựng chế, tạo động lực thúc đẩy đổi PPDH Xin Ông/Bà cho biết thêm ý kiến biện pháp quản lí đổi PPDH trường THPT đáp ứng yêu cầu đổi giáo dục đào tạo ……………………………………………………………………………………… …………………………………………………………………………… Xin cảm ơn Ông/Bà./
- Xem thêm -

Xem thêm: Luận án tiến sĩ giáo dục Quản lí đổi mới phương pháp dạy học ở trường trung học phổ thông thành phố Đà Nẵng, Luận án tiến sĩ giáo dục Quản lí đổi mới phương pháp dạy học ở trường trung học phổ thông thành phố Đà Nẵng, Luận án tiến sĩ giáo dục Quản lí đổi mới phương pháp dạy học ở trường trung học phổ thông thành phố Đà Nẵng

Từ khóa liên quan

Gợi ý tài liệu liên quan cho bạn

Nhận lời giải ngay chưa đến 10 phút Đăng bài tập ngay