Quan hệ thức ăn trong tự nhiên

22 106 0
  • Loading ...
1/22 trang

Thông tin tài liệu

Ngày đăng: 30/11/2016, 22:20

BÀI KIỂM * Trong trình sống, động vật cần lấy vào thể thải môi trường gì? BÀI KIỂM * Trong trình sống, động vật cần lấy vào thể thải môi trường gì? Hoạt động 1: Mối quan hệ thực vật yếu tố vô sinh tự nhiên Hoạt động 1: Mối quan hệ thực vật yếu tố vô sinh tự nhiên -Kể tên vẽ hình -Ý nghóa chiều mũi tên có sơ đồ -Mũi tên xuất phát từ khí các-bô-níc vào ngô cho biết khí các-bô-níc ngô hấp thu qua -Mũi tên xuất phát từ nước, chất khoáng vào rễ ngô cho biết nước, chất khoáng ngô hấp thụ qua rễ - “Thức ăn” ngô ? Khí các-bô-níc, nước, chất khoáng, ánh sáng - Từ “thức ăn” ngô chế tạo chất dinh dưỡng để nuôi ? - Từ “thức ăn” ngô chế tạo chất bột đường, chất đạm để nuôi - “Thức ăn” ngô ? Khí các-bô-níc, nước, chất khoáng, ánh sáng - Từ “thức ăn” ngô chế tạo chất dinh dưỡng để nuôi ? - Từ “thức ăn” ngô chế tạo chất bột đường, chất đạm để nuôi Kết luận Cây ngô dùng nước, chất khoáng, khí các-bô-níc, ánh sáng để tạo thành chất dinh dưỡng chất bột đường, chất đạm,… **Chỉ có thực vật trực tiếp hấp thụ lượng ánh sáng mặt trời lấy chất vô nước, khí các-bôníc để tạo thành chất dinh dưỡng nuôi thực vật sinh vật khác **Chỉ có thực vật trực tiếp hấp thụ lượng ánh sáng mặt trời lấy chất vô nước, khí các-bôníc để tạo thành chất dinh dưỡng nuôi thực vật sinh vật khác Hoạt động 2: Thực hành vẽ sơ đồ mối quan hệ thức ăn sinh vật -Thức ăn châu chấu ? Lá ngô -Giữa ngô châu chấu có quan hệ ? Cây ngô thức ăn châu chấu -Thức ăn ếch ? Châu chấu -Giữa châu chấu ếch có quan hệ ? Châu chấu thức ăn ếch -Thức ăn châu chấu ? Lá ngô -Giữa ngô châu chấu có quan hệ ? Cây ngô thức ăn châu chấu -Thức ăn ếch ? Châu chấu -Giữa châu chấu ếch có quan hệ ? Châu chấu thức ăn ếch Cây ngô Châu chấu Ếch *Sơ đồ chữ sinh vật thức ăn sinh vật Cây ngô Châu chấu Ếch *Sơ đồ chữ sinh vật thức ăn sinh vật THI ĐUA Ai nhanh, ? *Các nhóm thi đua vẽ sơ đồ thể sinh vật thức ăn sinh vật *Nhóm vẽ xong trước, đẹp thắng [...]... cây ngô và châu chấu có quan hệ gì ? Cây ngô là thức ăn của châu chấu -Thức ăn của ếch là gì ? Châu chấu -Giữa châu chấu và ếch có quan hệ gì ? Châu chấu là thức ăn của ếch -Thức ăn của châu chấu là gì ? Lá ngô -Giữa cây ngô và châu chấu có quan hệ gì ? Cây ngô là thức ăn của châu chấu -Thức ăn của ếch là gì ? Châu chấu -Giữa châu chấu và ếch có quan hệ gì ? Châu chấu là thức ăn của ếch Cây ngô Châu... năng lượng ánh sáng mặt trời và lấy các chất vô cơ như nước, khí các-bôníc để tạo thành chất dinh dưỡng nuôi chính thực vật và sinh vật khác **Chỉ có thực vật mới trực tiếp hấp thụ năng lượng ánh sáng mặt trời và lấy các chất vô cơ như nước, khí các-bôníc để tạo thành chất dinh dưỡng nuôi chính thực vật và sinh vật khác Hoạt động 2: Thực hành vẽ sơ đồ mối quan hệ thức ăn giữa các sinh vật -Thức ăn. ..- Thức ăn của cây ngô là gì ? Khí các-bô-níc, nước, các chất khoáng, ánh sáng - Từ những thức ăn đó cây ngô có thể chế tạo ra những chất dinh dưỡng nào để nuôi cây ? - Từ những thức ăn đó cây ngô có thể chế tạo ra chất bột đường, chất đạm để nuôi cây Kết luận Cây ngô đã dùng nước, các chất... ếch có quan hệ gì ? Châu chấu là thức ăn của ếch Cây ngô Châu chấu Ếch *Sơ đồ bằng chữ sinh vật này là thức ăn của sinh vật kia Cây ngô Châu chấu Ếch *Sơ đồ bằng chữ sinh vật này là thức ăn của sinh vật kia THI ĐUA Ai nhanh, ai đúng ? *Các nhóm thi đua vẽ một sơ đồ thể hiện sinh vật này là thức ăn của sinh vật kia *Nhóm nào vẽ xong trước, đúng và đẹp là thắng cuộc
- Xem thêm -

Xem thêm: Quan hệ thức ăn trong tự nhiên , Quan hệ thức ăn trong tự nhiên , Quan hệ thức ăn trong tự nhiên

Gợi ý tài liệu liên quan cho bạn

Nhận lời giải ngay chưa đến 10 phút Đăng bài tập ngay