Luận án tiến sĩ giáo dục Cơ sở khoa học của dự báo nhu cầu nhân lực trình độ cao đẳng, đại học ở Việt Nam

214 160 0
  • Loading ...
1/214 trang
Tải xuống

Thông tin tài liệu

Ngày đăng: 30/11/2016, 22:20

BỘ GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠO VIỆN KHOA HỌC GIÁO DỤC VIỆT NAM *** -TRẦN THỊ PHƯƠNG NAM CƠ SỞ KHOA HỌC CỦA DỰ BÁO NHU CẦU NHÂN LỰC TRÌNH ĐỘ CAO ĐẲNG, ĐẠI HỌC Ở VIỆT NAM LUẬN ÁN TIẾN SĨ KHOA HỌC GIÁO DỤC Hà Nội, 2014 BỘ GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠO VIỆN KHOA HỌC GIÁO DỤC VIỆT NAM *** TRẦN THỊ PHƯƠNG NAM CƠ SỞ KHOA HỌC CỦA DỰ BÁO NHU CẦU NHÂN LỰC TRÌNH ĐỘ CAO ĐẲNG, ĐẠI HỌC Ở VIỆT NAM Chuyên ngành: Quản lý giáo dục Mã số: 62.14.01.14 LUẬN ÁN TIẾN SĨ KHOA HỌC GIÁO DỤC NGƯỜI HƯỚNG DẪN KHOA HỌC: PGS TS NGUYỄN CÔNG GIÁP TS PHẠM QUANG SÁNG Hà Nội, 2014 Danh mục từ viết tắt Chữ viết tắt ADB Bộ GD&ĐT Bộ LĐ, TB&XH BLS CĐ CNH, HĐH CSDL ĐH GDĐH GDP KHGD KT-XH LĐ, TB & XH LLLĐ NSNN TCCN TCTK TW VN WTO XHCN Chữ viết đầy đủ Ngân hàng phát triển Châu Á Bộ Giáo dục Đào tạo Bộ Lao động, Thương binh xã hội Cục Thống kê lao động, thuộc Bộ Lao động Hoa Kỳ Cao đẳng Công nghiệp hóa, đại hóa Cơ sở liệu Đại học Giáo dục đại học Tổng sản phẩm quốc nội Khoa học giáo dục Kinh tế - xã hội Lao động, Thương binh xã hội Lực lượng lao động Ngân sách nhà nước Trung cấp chuyên nghiệp Tổng cục Thống kê Trung ương Việt Nam Tổ chức Thương mại giới Xã hội chủ nghĩa Danh mục bảng Bảng 1 Hệ số tương quan Lực lượng lao động trình độ CĐ, ĐH với số: GDP, Đầu tư suất lao động Việt Nam 33  Bảng Quan hệ cấu nhân lực lao động trình độ tiến kỹ thuật 40  Bảng Sự gia tăng số lượng giảng viên, sinh viên giáo dục đại học qua giai đoạn 67  Bảng 2 Lực lượng lao động lao động có trình độ CĐ, ĐH 70  Bảng So sánh lực cạnh tranh nhân lực Việt Nam với nước ASEAN Trung Quốc 72  Bảng Tỷ lệ nhân lực có trình độ từ cao đẳng, đại học năm 2011 chia theo nhóm ngành kinh tế 74  Bảng Nhân lực có trình độ CĐ, ĐH số ngành kinh tế 78  Bảng Nhân lực có trình độ cao đẳng, đại học năm 2012 chia theo vùng kinh tế 80  Bảng Kết dự báo cầu lao động 2011-2020 96  Bảng Kết dự báo cầu lao động theo ngành 2011-2020 96  Bảng Kết dự báo cầu lao động theo trình độ đào tạo tỉnh Kon – Tum 98  Bảng 10 Kết khảo sát hệ thống thông tin sở liệu phục vụ dự báo nhân lực 106  Bảng 11 Thông tin nhân làm công tác dự báo đơn vị khảo sát 109  Bảng 12 Trình độ học vấn độ tuổi cán làm công tác dự báo 110  Bảng Dự báo lao động có trình độ CĐ, ĐH đến năm 2020 theo mô hình dự báo hồi quy tuyến tính ngoại suy theo chuỗi thời gian 147  Bảng Dự báo tỷ trọng nhân lực có trình độ CĐ, ĐH 153  Bảng 3 Kết dự báo tổng số lao động có trình độ CĐ, ĐH theo GDP 156  Bảng So sánh tổng số lao động có trình độ CĐ, ĐH theo phương án dự báo 157  Bảng So sánh tỉ trọng lao động trình độ CĐ, ĐH theo phương án 157  Bảng So sánh tốc độ tăng trưởng lao động trình độ CĐ, ĐH theo phương án 159  Bảng Dự báo lao động trình độ CĐ, ĐH đến năm 2020 160  Danh mục hình Hình 1.1 Mô tả dự báo nhu cầu nhân lực 24  Hình Mối quan hệ dân số nhu cầu nhân lực 32  Hình Mối quan hệ thu nhập số năm học 38  Hình Các bước để thực dự báo 46  Hình Các bước thực dự báo mô hình BLS 51  Hình Mô hình dự báo nhân lực Anh 53  Hình Mô hình dự báo nhân lực ngắn hạn Thụy Điển 55  Hình Mô hình dự báo nhân lực Thụy Điển (áp dụng cho tỉnh Hải Dương) 58  Hình Đề xuất bước thực dự báo nhu cầu nhân lực trình độ CĐ, ĐH Việt Nam 62  Hình 10 Khung lý thuyết nghiên cứu sở khoa học dự báo nhu cầu nhân lực trình độ cao đẳng, đại học 63  Hình Ý kiến đơn vị khảo sát vai trò dự báo nhân lực 101  Hình Cấu trúc mô hình dự báo cầu 126  Hình Cầu lao động theo ngành nghề 127  Hình 3 Cung lao động theo kỹ nghề 128  Hình Mô hình dự báo nhu cầu nhân lực trung dài hạn theo cách tiếp cận kinh tế vĩ mô – vi mô 130  Hình Quy trình dự báo nhu cầu nhân lực trình độ CĐ, ĐH 138  Hình Tăng trưởng lao động có trình độ CĐ, ĐH giai đoạn 1999-2010 146  Hình Tỷ trọng nhân lực trình độ CĐ, ĐH tổng lực lượng lao động qua năm 1999-2010 148  MỤC LỤC MỞ ĐẦU 1 Lý chọn đề tài Mục tiêu nghiên cứu 3 Khách thể đối tượng nghiên cứu 3.1 Khách thể nghiên cứu 3.2 Đối tượng nghiên cứu Giả thuyết khoa học Nhiệm vụ nghiên cứu Giới hạn đề tài Phương pháp tiếp cận phương pháp nghiên cứu 7.1 Phương pháp tiếp cận 7.1.1 Cách tiếp cận lịch sử, lôgic 7.1.2 Cách tiếp cận phức hợp 7.1.3 Cách tiếp cận cấu trúc - hệ thống 7.1.4 Cách tiếp cận theo dấu hiệu thị trường 7.2 Các phương pháp nghiên cứu 10 7.2.1 Nghiên cứu lý luận 10 7.2.2 Nghiên cứu thực tiễn 10 Luận điểm bảo vệ 10 Đóng góp luận án 11 10 Cấu trúc luận án 11 CHƯƠNG CƠ SỞ LÝ LUẬN VÀ KINH NGHIỆM QUỐC TẾ VỀ DỰ BÁO NHU CẦU NHÂN LỰC TRÌNH ĐỘ CAO ĐẲNG, ĐẠI HỌC 12 1.1 Tổng quan lịch sử nghiên cứu vấn đề 12 1.1.1 Những công trình nghiên cứu nước 12 1.1.2 Những công trình nghiên cứu nước 14 1.2 Một số khái niệm liên quan 18 1.2.1 Dự báo 18 1.2.2 Nhân lực 19 1.2.3 Nhân lực trình độ cao đẳng, đại học 21 1.2.4 Nhu cầu nhân lực nhu cầu đào tạo 21 1.2.5 Dự báo nhu cầu nhân lực 24 1.3 Vai trò dự báo nhu cầu nhân lực quản lý giáo dục kinh tế - xã hội 25 1.3.1 Vai trò dự báo nhu cầu nhân lực lập kế hoạch xây dựng sách 26 1.3.2 Vai trò dự báo nhu cầu nhân lực việc cung cấp thông tin 28 1.4 Các yếu tố tác động đến nhu cầu nhân lực trình độ cao đẳng, đại học 28 1.4.1 Các yếu tố sách 28 1.4.2 Các yếu tố kinh tế - xã hội 31 1.4.3 Các yếu tố khoa học - công nghệ 39 1.5 Nội dung điều kiện để thực dự báo nhu cầu nhân lực trình độ cao đẳng, đại học 41 1.5.1 Các nội dung chủ yếu dự báo nhu cầu nhân lực 41 1.5.2 Các nhiệm vụ thực dự báo nhu cầu nhân lực có trình độ cao đẳng, đại học 42 1.5.2.1 Xác định vấn đề dự báo: 42 1.5.2.2 Phân tích yếu tố ảnh hưởng phát biến số then chốt 43 1.5.2.3 Thu thập liệu phục vụ dự báo đề xuất giả thiết/giả thuyết cho dự báo 44 1.5.2.4 Tiến hành dự báo kiểm nghiệm kết dự báo 45 1.5.2.5 Ứng dụng dự báo 45 1.5.3 Yêu cầu điều kiện thực dự báo nhu cầu nhân lực 46 1.5.3.1 Về nhận thức vai trò dự báo nhu cầu nhân lực 46 1.5.3.2 Yêu cầu số liệu, liệu 47 1.5.3.3 Về lực người làm dự báo 48 1.5.3.4 Yêu cầu mô hình dự báo phù hợp khả thi 49 1.6 Một số kinh nghiệm quốc tế dự báo nhu cầu nhân lực trình độ cao đẳng, đại học 49 1.6.1 Kinh nghiệm dự báo nhân lực Mỹ 50 1.6.2 Kinh nghiệm dự báo nhân lực Anh 52 1.6.3 Kinh nghiệm dự báo nhân lực Thụy Điển 54 1.6.4 Kinh nghiệm dự báo nhân lực số nước khác 58 1.6.5 Bài học cho dự báo nhân lực Việt Nam 60 Kết chương 1: 64 CHƯƠNG THỰC TRẠNG DỰ BÁO NHU CẦU NHÂN LỰC TRÌNH ĐỘ CAO ĐẲNG, ĐẠI HỌC Ở VIỆT NAM 65 2.1 Khái quát nhân lực có trình độ cao đẳng, đại học Việt Nam 65 2.1.1 Nguồn cung nhân lực trình độ cao đẳng, đại học 66 2.1.2 Cầu nhân lực trình độ cao đẳng, đại học Việt Nam giai đoạn 2007-2012 69 2.1.3 Cơ cấu nhân lực trình độ cao đẳng, đại học Việt Nam giai đoạn 20072012 73 2.2 Các dự báo nhu cầu nhân lực thực 81 2.2.1 Dự báo nhu cầu triển vọng cán chuyên môn nước ta 81 2.2.2 Dự báo thị trường lao động 84 2.2.3 Dự báo nhu cầu đào tạo trung cấp chuyên nghiệp 88 2.2.4 Dự báo nhu cầu đào tạo nhân lực trình độ cao đẳng, đại học Việt Nam giai đoạn 2011-2020 89 2.2.5 Dự báo phát triển nhân lực Việt Nam giai đoạn 2011-2020 90 2.2.5.1 Dự báo lực lượng lao động: 90 2.2.5.2 Dự báo nhu cầu nhân lực toàn kinh tế 91 2.2.5.3 Dự báo nhu cầu nhân lực ngành KT cấp 92 2.2.5.4 Dự báo nhu cầu nhân lực ngành KT cấp 92 2.2.5.5 Dự báo nhu cầu nhân lực phân theo ngành kinh tế 92 2.2.6 Dự báo nhân lực tỉnh Kon Tum giai đoạn 2011 – 2020 93 2.2.6.1 Dự báo cung lao động tỉnh Kontum giai đoạn 2011-2020 93 2.2.6.2 Dự báo cầu lao động tỉnh KonTum giai đoạn 2011-2020 95 2.3 Thực trạng điều kiện để thực dự báo nhu cầu nhân lực Việt Nam 99 2.3.1 Nhận thức quan vai trò công tác dự báo nhân lực 100 2.3.2 Hệ thống cung cấp thông tin sở liệu 102 2.3.2.1 Hệ thống cung cấp thông tin 102 2.3.2.2 Cơ sở liệu 103 2.3.3 Điều kiện kỹ thuật thực 107 2.3.4 Nhân lực làm công tác dự báo 108 2.4 Đánh giá chung dự báo nhu cầu nhân lực có trình độ cao đẳng, đại học Việt Nam 112 Kết chương 2: 116 CHƯƠNG ĐỀ XUẤT QUY TRÌNH, KỸ THUẬT VÀ GIẢI PHÁP TĂNG CƯỜNG CÁC ĐIỀU KIỆN ĐỂ DỰ BÁO NHU CẦU NHÂN LỰC TRÌNH ĐỘ CAO ĐẲNG, ĐẠI HỌC Ở VIỆT NAM 118 3.1 Quan điểm định hướng dự báo phát triển nhân lực trình độ cao đẳng, đại học Việt Nam 119 3.1.1 Quan điểm dự báo phát triển nhân lực trình độ cao đẳng, đại học Việt Nam 119 3.1.2 Định hướng phát triển dự báo nhân lực trình độ cao đẳng, đại học Việt Nam 120 3.1.3 Mô hình dự báo nhu cầu nhân lực đề xuất áp dụng Việt Nam 122 3.2 Đề xuất mô hình, quy trình, kỹ thuật dự báo nhu cầu nhân lực trình độ cao đẳng, đại học 133 3.2.1 Quy trình dự báo nhu cầu nhân lực trình độ cao đẳng, đại học 133 3.2.2 Thực kiểm định bắt buộc cho phương trình dự báo 139 3.2.2.1 Kiểm định hệ số tương quan bội 139 3.2.2.2 Kiểm định tự tương quan 141 3.2.2.3 Kiểm định phương sai sai số (PSSS) thay đổi 142 3.2.3.4 Kiểm định tượng đa cộng tuyến 143 3.2.3.5 Kiểm định tính xác dự báo 144 3.3 Thử nghiệm dự báo nhu cầu nhân lực có trình độ cao đẳng, đại học 145 3.3.1 Tìm mô hình dự báo nhu cầu nhân lực có trình độ cao đẳng đại học 146 3.3.1.1 Mô hình dự báo hồi quy tuyến tính ngoại suy theo chuỗi thời gian 146 3.3.1.2 Mô hình dự báo theo tỉ trọng lao động 148 3.3.1.3 Tìm hàm dự báo nhu cầu nhân lực trình độ CĐ, ĐH theo mối tương quan với GDP 154 3.3.2 So sánh, đánh giá chung kết dự báo nhân lực có trình độ cao đẳng, đại học 156 3.4 Các giải pháp tăng cường điều kiện đảm bảo thực dự báo nhu cầu nhân lực trình độ cao đẳng, đại học 160 3.4.1 Giải pháp sách phát triển nhân lực thị trường lao động 161 3.4.2 Giải pháp nâng cao lực cán làm công tác dự báo 162 3.4.3 Giải pháp hỗ trợ tài phục vụ công tác dự báo 163 3.4.4 Giải pháp tổ chức thực dự báo 164 3.4.5 Giải pháp hoàn thiện hệ thống thông tin, thu thập số liệu định kỳ 166 Kết chương 3: 169 KẾT LUẬN VÀ KHUYẾN NGHỊ 171 Kết luận 171 Khuyến nghị 174 DANH MỤC CÁC CÔNG TRÌNH NGHIÊN CỨU 175 TÀI LIỆU THAM KHẢO 176 PHỤ LỤC 184 Phụ lục Các phương pháp dự báo nhu cầu nhân lực 184 Nhóm phương pháp dự báo định tính 186 1.1 Dự báo phương pháp chuyên gia 187 1.2 Dự báo phương pháp kịch 189 1.3 Dự báo phương pháp so sánh tương tự 191 1.4 Ưu/nhược điểm dự báo phương pháp định tính 191 Nhóm phương pháp dự báo định lượng 194 2.1 Dự báo phương pháp mô hình hóa 194 2.2 Dự báo phương pháp ngoại suy 195 2.3 Phương pháp dự báo theo nhịp tăng 198 2.4 Phương pháp tự hồi quy bậc p 201 2.5 Ưu/nhược điểm dự báo phương pháp định lượng 202 Lựa chọn kết dự báo cuối 203 Phụ lục 2: Các mô hình tìm tham số phương trình theo phương pháp bình phương bé 204 MỞ ĐẦU Lý chọn đề tài Nghị số 29-NQ/TW ngày 04/11/2013, Hội nghị Trung ương khóa XI đổi bản, toàn diện giáo dục đào tạo có quan điểm đạo: “Phát triển giáo dục đào tạo phải gắn với nhu cầu phát triển kinh tế xã hội bảo vệ Tổ quốc; với tiến khoa học công nghệ; phù hợp quy luật khách quan Chuyển phát triển giáo dục đào tạo từ chủ yếu theo số lượng sang trọng chất lượng hiệu quả, đồng thời đáp ứng yêu cầu số lượng” Nghị số 14/2005/NQ-CP ngày 02/11/2005 Chính phủ đổi toàn diện giáo dục đại học (GDĐH) Việt Nam giai đoạn 2006-2020 có quan điểm đạo: “Gắn kết chặt chẽ đổi giáo dục đại học với chiến lược phát triển kinh tế - xã hội,… nhu cầu nhân lực trình độ cao đất nước xu khoa học công nghệ” Ưu tiên đào tạo nhân lực phục vụ nghiệp công nghiệp hoá, đại hoá phát triển kinh tế – xã hội (KT-XH) mục tiêu quan trọng chiến lược phát triển giáo dục nước ta tương lai Với xu toàn cầu hoá cách mạng khoa học công nghệ phát triển vũ bão, đặc biệt Việt Nam gia nhập Tổ chức Thương mại Thế giới (WTO), để cạnh tranh có hiệu quả, giáo dục phải thực quốc sách hàng đầu, đáp ứng kịp thời nguồn nhân lực số lượng, cấu chất lượng, phù hợp với phát triển khoa học công nghệ nhu cầu phát triển kinh tế – xã hội Đồng thời, giáo dục phải góp phần giữ gìn sắc dân tộc trình hội nhập phát triển Thực tiễn cho thấy giáo dục yếu tố quan trọng để đánh giá phát triển quốc gia Một kinh tế có tốc độ phát triển cao hôm sụp đổ ngày mai, giáo dục bền vững đảm bảo khả cạnh tranh quốc gia 50 năm chí 100 năm tới Bác Hồ nói: “Vì lợi ích mười năm trồng cây, lợi ích trăm năm trồng người” Ngân hàng Thế giới đưa báo cáo xếp loại giàu có quốc gia, theo tổng sản phẩm quốc nội (GDP) không tiêu chuẩn hàng đầu để đánh giá, mà dành tầm quan trọng cho yếu tố tài nguyên thiên nhiên, chất lượng môi trường, giáo dục tính động xã hội Trang Bước Đánh giá ý nghĩa: Các chuyên gia dự báo xác định tác động kịch kết hợp cho đối tượng dự báo lựa chọn phương án phù hợp Lập kế hoạch dựa kịch củng cố khái niệm quản lý rủi ro Ngày nay, người ta quan tâm nhiều kết dự báo trình dự báo Người làm dự báo cần thận trọng xây dựng kịch bản, kịch lạc quan bi quan dẫn đến kết dự báo xa vời với thực tế 1.3 Dự báo phương pháp so sánh tương tự Trong phương pháp so sánh tương tự, người ta so sánh thời kỳ dự báo đối tượng nghiên cứu với thời kỳ "tương tự" đối tượng khác mà quy luật phát triển hiểu rõ Vấn đề quan trọng phương pháp tìm đối tượng có "bản chất" theo nghĩa với đối tượng cần dự báo thời kỳ phát triển thích hợp để so sánh Chẳng hạn, người ta dự báo phát triển nước ASEAN theo kiểu so sánh tương tự phát triển nước NIC với độ lùi thời gian thập niên (Newly Industrialized Country – NIC – thuật ngữ dùng để quốc gia công nghiệp hóa giới Đây quốc gia chưa đạt trình độ tiến kinh tế - xã hội nước thuộc giới thứ có phát triển vượt trội so với nước phát triển thuộc giới thứ ba) 1.4 Ưu/nhược điểm dự báo phương pháp định tính Ưu điểm:  Nếu có nhiều người tham gia có nhiều thông tin Một tập thể lựa chọn gồm chuyên gia giỏi lĩnh vực chắn có nhiều thông tin gấp bội, có nhiều ý kiến sáng suốt Trang 191  Số yếu tố tập thể xem xét toàn diện Ưu điểm quan trọng không ưu điểm Việc nghiên cứu dự báo không xác cho thấy, nguyên nhân phổ biến không tính hết yếu tố tác động đến vấn đề dự báo, yếu tố tác động từ bên Thêm người, khía cạnh vấn đề xem xét toàn diện Các phương pháp định tính đặc biệt thích hợp để dự báo trường hợp sau đây: 1) Đối tượng dự báo thiếu thông tin, thiếu số liệu thống kê đầy đủ toàn diện đáng tin cậy hình thức biểu thực tế quy luật vận động đối tượng dự báo khứ 2) Đối tượng dự báo thiếu sở lý luận thực tiễn chắn bảo đảm cho việc mô tả quy luật vận động đối tượng cách sử dụng phương pháp giải thích thực nghiệm mô hình toán học nói chung 3) Đối tượng dự báo có độ bất định lớn, độ tin cậy thấp hình thức thể hiện, chiều hướng biến thiên phạm vi bao hàm quy mô cấu 4) Đối tượng dự báo chịu ảnh hưởng nhiều nhân tố, phần lớn nhân tố khó lượng hoá, đặc biệt nhân tố thuộc tâm lý xã hội (thị hiếu, thói quen, lối sống, đặc điểm dân cư ) tiến kỹ thuật (phát minh ứng dụng, “mốt” xuất ) 5) Khi dự báo dài hạn siêu dài hạn phương pháp chuyên gia đặc biệt phát huy ưu điểm (các phương pháp khác không tính đến thay đổi lớn phát minh, ứng dụng khoa học kỹ thuật) Trang 192 6) Phương pháp chuyên gia áp dụng tốt trường hợp xác định vấn đề xuất phát mục tiêu chương trình nghiên cứu đề tài lớn 7) Trong hoàn cảnh cấp bách với khoảng thời gian ngắn mà phải lựa chọn phương án quan trọng, người ta sử dụng phương pháp chuyên gia 8) Áp dụng đối tượng dự báo hoàn toàn mẻ (ngành mới), không chịu ảnh hưởng chuỗi số liệu lịch sử, mà chịu ảnh hưởng phát minh khoa học Vì trình phát triển mình, đối tượng dự báo có nhiều đột biến quy mô, cấu, chất lượng mà không nhờ đến tài nghệ chuyên gia mô trở nên vô nghĩa Nhược điểm:  Lấy lý kiến tập thể để hy vọng thông tin sai lệch người đính thông tin xác người khác Nhưng thực tế, điều xảy  Kết luận tập thể dựa thống ý kiến đa số Tuy nhiên, có trường hợp có ý kiến người người khác sai trước áp lực có tính tập thể đó, người phải từ bỏ ý kiến  Lấy ý kiến tập thể để mong muốn có trí cao vấn đề thảo luận Nhiều khi, yêu cầu trí cao lại coi trọng tìm ý kiến Thế người ta dễ dàng thống ý kiến vấn đề để chẳng lòng nhiều người không đồng tình điều mà đồng ý Trang 193 Chúng ta kể nhiều nhược điểm phương pháp lấy ý kiến tập thể có liên quan đến cá tính, ý đồ riêng tư, chí việc người tham gia sợ thời vào việc tranh luận kéo dài khiến kết qủa thường bị sai lệch Nhóm phương pháp dự báo định lượng 2.1 Dự báo phương pháp mô hình hóa Mô hình hóa tái đặc trưng khách thể dựa khách thể khác tương tự xây dựng lên để phục vụ cho việc nghiên cứu Khách thể khác gọi mô hình Mô hình thực vai trò mức độ tương ứng với khách thể xác định cách tương đối chặt chẽ Người ta xây dựng mô hình nghiên cứu thân khách thể cách trực tiếp gặp khó khăn, tốn kém, cần nhiều thời gian làm khách thể bé lớn, phức tạp Cơ sở mô hình hóa tương tự định mô hình khách thể nghiên cứu Đây tương tự đặc trưng vật lí, chức mà chúng thực hiện, tính đồng mô tả toán học “hành vi” chúng Sự tương tự cho phép chuyển từ mô hình sang khách thể, cho phép sử dụng kết thu nhận nhờ mô hình lên khách thể Ngày nay, phương pháp mô hình hóa sử dụng rộng rãi nghiên cứu, đặc biệt có liên quan đến tính toán dự báo Mô hình hóa biện pháp nhận thức khoa học nói chung Ở đây, mô hình hoá xem đồng với mô tả toán học, phương trình hay hệ gồm nhiều phương trình mô tả gần liệu đối tượng Phương pháp dự báo mô hình tiến hành theo bước sau: Bước 1: Lập mô hình đối tượng Trang 194 Bước 2: Kiểm tra mô hình Bước 3: Sử dụng mô hình để dự báo Trong trình thực hiện, bước phức tạp, đòi hỏi người sử dụng phải có am hiểu lĩnh vực cần dự báo cách sâu sắc lí luận thực tiễn Bước lập mô hình cần phải có hiểu biết mối quan hệ nhân tố ảnh hưởng đến đối tượng dự báo, quy luật thân chuỗi thời gian, quy luật phát triển đối tượng, vv Việc xây dựng mô hình dựa vào liệu có sẵn Phương pháp thường sử dụng để có ước lượng tốt phương pháp bình phương cực tiểu (OLS) (Xem thêm số mô hình áp dụng dự báo phát triển kinh tế - xã hội phụ lục 1) 2.2 Dự báo phương pháp ngoại suy Ngoại suy (Extrapolation) dựa số liệu có đối tượng quan tâm để đưa suy đoán dự báo hành vi đối tượng tương lai Ngoại suy có dạng ngoại suy theo chuỗi số liệu lịch sử (Time-series extrapolation) ngoại suy theo số liệu lát cắt (Extrapolation for cross-sectional data) Ngoại suy theo chuỗi số liệu lịch sử, gọi dự báo theo chuỗi số liệu, dựa chuỗi số liệu lịch sử sử dụng kỹ thuật kinh tế lượng để đưa dự báo biến quan tâm Giả thiết hành vi biến dự báo tiếp tục tương lai diễn khứ Đặc trưng phương pháp sử dụng ngoại suy chuỗi thời gian để dự báo cách xem xét mối liên hệ hành vi đối tượng khứ ngoại suy xu hướng cho tương lai Sử dụng chuỗi số liệu Trang 195 sử dụng với phương pháp dự báo đơn giản ngoại suy tuyến tính (mô hình Naïve) mô hình ngẫu nhiên phức tạp (mô hình BoxJenkins) để dự báo Phân tích chuỗi thời gian đơn biến tương đối đơn giản, tin cậy kinh tế Nó giúp làm giảm việc đưa ý kiến chủ quan cá nhân vào trình dự báo Người làm dự báo tập trung vào xem xét xu hướng, tính chu kỳ yếu tố mùa vụ, đưa vào mô hình dự báo cách nghiên cứu liệu sử dụng nhân lực khứ (Bryant, 1973) Tuy nhiên, hạn chế không nhân tố tác động đến thay đổi nhu cầu nhân lực hay cấu trúc ngành nghề Đánh giá dự báo bị cản trở lặp lại sai lầm khứ Nhược điểm giả thiết tương lai tiếp tục xu hướng xảy khứ Ngoại suy làm sai số dự báo lớn có đột biến xảy khoảng thời gian dự báo Kết hợp với điều chỉnh chuyên gia (bằng phương pháp chuyên gia) cung cấp cho kết dự báo có ích cho nhà hoạch định sách sở đào tạo quan phủ Phương pháp dự báo sử dụng Cơ quan Giáo dục Nhân lực Hồng Kông SAR, Văn phòng Trung tâm Giáo dục Phần Lan, Bộ Giáo dục việc làm Anh Chính phủ Ba Lan (Tessaring, 2003) Ngoại suy theo số liệu lát cắt Giả thiết trường hợp hành vi số thành phần thời điểm định sử dụng để ngoại suy hành vi thành phần khác Nhà nghiên cứu cần phải xác định tỷ lệ sở đối tượng tương tự Chẳng hạn, để dự báo liệu người tìm việc trụ lại năm nơi thử việc, cần sử dụng tỷ lệ % 50 người thuê làm công việc tương tự trụ năm Trang 196 Trong dự báo nhu cầu nhân lực trình độ cao đẳng, đại học, chủ yếu quan tâm đến phương pháp dự báo ngoại suy theo chuỗi số liệu lịch sử a Các tình nên sử dụng ngoại suy Không phải lúc sử dụng ngoại suy tốt Chỉ nên sử dụng ngoại suy gặp tình sau  Khi số lượng dự báo lớn  Khi người dự báo nhiều tình cần dự báo  Khi tình cần dự báo tương đối ổn định  Khi phương pháp khác chịu ảnh hưởng thiên lệch người dự báo  Khi cần sử dụng ngoại suy thang chuẩn để đánh giá tác động thay đổi sách b Ưu điểm phương pháp ngoại suy  Tương đối đơn giản  Thực nhanh  Ít tốn  Dễ dàng tự động hoá c Nhược điểm  Ngoại suy lưu ý đến tượng xảy khứ mà bỏ qua tác động xuất xuất Trang 197 tương lai Các tác động làm thay đổi vận động tượng cần dự báo so với xảy khứ, dự báo không xác Vì lý mà ngoại suy nên ứng dụng cho dự báo ngắn hạn, tác động chưa kịp xuất hiện, xuất chưa kịp gây tác động lớn đến tượng cần dự báo  Sai số xảy ngoại suy tương đối khó dự đoán d Các bước tiến hành ngoại suy (chi tiết xin xem phần phụ lục) Bước 1: Lựa chọn, thu thập xử lý số liệu Bước 2: Điều chỉnh thời vụ Bước 3: Tiến hành ngoại suy Bước 4: Đánh giá tính bất định 2.3 Phương pháp dự báo theo nhịp tăng a Nội dung phương pháp Giả sử Y biến số kinh tế - xã hội Phương trình dự báo Y theo nhịp tăng (hay tốc độ tăng trung bình ) có dạng Yt = Y0 ( + r ) t (1) Y0 giá trị Y thời điểm xuất phát, r tốc độ tăng trung bình (hay nhịp tăng) Y, Yt giá trị dự báo biến Y thời điểm t Khi ta có có Yt = Yt-1 (1+r) Để xác định mô hình dự báo Y theo nhịp tăng, trước hết ta loga số e phương trình trên, ta nhận được: lnYt = lnY0 + t ln(1+r) hay lnYt = a.t + b (2) Trang 198 a = ln(1+r) từ ta có 1+ r = e a hay r = e a - Vấn đề đặt cần tính ước lượng hệ số a, b ta tính lnYt năm t luỹ thừa số e lnYt ta nhận Yt từ: e a ta tính Yt = Yt-1 e a 1+ r = b Thực phương pháp sử dụng bảng tính EXCEL2 Lập bảng tính EXCEL dưới: Năm t t* = t- t0 (1) (2) Y lny (3) (t*- t ) (4) (t- t )2 (t- t ) lny (5) (6) (7) t0 y0 lny0 (0- t ) (0- t ) lny0 (0- t )2 t1 y1 lny1 (1- t ) (1- t ) lny1 (1- t )2 tn N yn lnyn (n- t ) (n- t ) lnyn (n- t )2 : Phương pháp dự báo theo nhịp tăng Phương pháp độ co giãn thực ứng dụng phần mềm EVIEW thuận lợi, nhanh chóng hiệu nhiều Tuy nhiên đòi hỏi người ứng dụng có kiến thức mức định Kinh tế lượng biết sử dụng phần mềm này, đồng thời cần đỏi hỏi phải có 13 quan sát Để khắc phục trở ngại này, nhóm nghiên cứu đề xuất sử dụng bảng tinh EXCEL hầu hết cán lập kế hoạch tỉnh sử dụng Những cần lưu ý kết dự báo theo phương pháp thực môi trường gần thực tế chuỗi số liệu được sử dụng để dự báo có độ dài Trang 199 t  n i  n  i0  (i- t )lnyi  (i- t ) Giải thích: - Trong cột ghi năm từ t0 đến 2010, trường hợp năm t0 năm 2010 tương ứng năm năm gần thu thập số liệu y; - Cột có giá trị tính từ cột cách lấy Cột trừ năm chuỗi số liệu y; - Cột ghi giá trị số liệu y tương ứng theo năm; - Cột ghi giá trị lny; - Tính tổng số Cột chia cho số quan sát (trong trường hợp bảng n+1) ta giá trị t Cột Cột trừ t - Cột có giá trị giá trị tương ứng Cột nhân với Cột 5; - Cột có giá trị bình phương giá trị tương ứng Cột Khi đó: a = Tổng cột 6/Tổng cột y(2011) = y(2010).ea Và tiếp tục ta dự báo y(t) đến năm 2020 Một số lưu ý: a) Hệ số a = ln(1+r) không phụ thuộc vào chuỗi số liệu y(t), mà phụ thuộc vào năm thời đoạn từ năm t0 đến năm t, điều có nghĩa t thay đổi nhịp tăng r nói chung thay đổi Bởi nhịp tăng Trang 200 trung bình giai đoạn 2000 đến 2010 nói chung khác với giai đoạn từ 2000 đến 2011, hay từ 2000 đến 2012, … Điều cho phép dự báo xác nhịp tăng r lấy trung bình cho giai đoạn b) Phương pháp theo nhịp tăng ứng dụng chuỗi liệu xu tăng không ứng dụng chuỗi số liệu có xu tăng, giảm chuỗi số liệu có yếu tố mùa vụ chẳng hạn 2.4 Phương pháp tự hồi quy bậc p a Nội dung phương pháp Giả sử Y1, Y2, …, Yt chuỗi số liệu cho trước biến số kinh tế - xã hội Y đó, để dự báo Yt+1 phương pháp tự hồi quy bậc p, ta việc ước lượng (theo phương pháp bình phương nhỏ nhất) hệ số  , , , p cho: Yt+1 = 1Yt + 2Yt-1 + …+ pYt-p+1 Trường hợp đơn giản phương pháp là: 1=2=….= p =1/p Yt+1 trung bình cộng bậc p p số liệu đứng trước b Thực hành phương pháp3 Với người biết sử dụng phần mềm EVIEW kiến thức kinh tế lượng nên sử dụng hàm tự tương quan riềng phần mềm để xác định bậc p ước lượng hệ số Kết dự báo tốt hơn, trường hợp chưa có kinh nghiệm thực hành phương pháp đề nghị Trang 201 Để đơn giản hoá, ta sử dụng trung bình cộng bậc để dự báo giá trị số biến số KT-XH Việt Nam theo năm, nhiên cần lưu ý kết hợp với phân tích định tính khác để nhận kết cuối 2.5 Ưu/nhược điểm dự báo phương pháp định lượng Ưu điểm: Ưu điểm phương pháp dự báo định lượng là: - Xác định mối quan hệ định lượng yếu tố; - Đưa xu tác động yếu tố tới nhu cầu nhân lực - Phản ánh xu biến số cần dự báo Nhược điểm: - Kết dự báo thiếu xác biến độc lập mô hình phân tán; - Khi mô hình sử dụng yếu tố phụ thuộc thời gian làm phức tạp trình tính toán - Số liệu phải liên tục; Kết dự báo bị sai lệch lớn tình hình kinh tế - xã hội vận động không ổn định; Không tác động hay mối liên hệ cụ thể yếu tố đến biến số cần dự báo Trong công tác nghiên cứu kinh tế nói chung nghiên cứu hoạch định chiến lược phát triển nói riêng, với việc áp dụng rộng rãi máy vi tính, dự báo đối tượng nghiên cứu, đề cập tới ngày nhiều Đó phương hướng quan trọng nhằm nâng cao trình độ chất Trang 202 lượng nghiên cứu kinh tế, phục vụ tốt cho việc tiếp nhận ứng dụng kết nghiên cứu quan lãnh đạo quản lý Đảng Nhà nước Lựa chọn kết dự báo cuối Để sử dụng thành công kết dự báo, nhà nghiên cứu phải có nhiều kinh nghiệm lĩnh vực dự báo phải sử dụng kết hợp nhiều phương pháp dự báo Kết dự báo thường mang tính đa trị có tính xác suất, vậy, cần có phần kiểm chứng, so sánh kết dự báo phương án dự báo với Việc lựa chọn phương pháp dự báo phụ thuộc vào lĩnh vực hoạt động, lĩnh vực dự báo liên quan đến phát triển kinh tế - xã hội thường hay sử dụng phương pháp định lượng mô hình hóa, phương pháp kịch bản,… Tuy nhiên tùy vào lĩnh vực, ngành mà phương pháp dự báo khác Kết cuối chấp nhận thường kết hợp phương pháp dự báo định tính (thường sử dụng phương pháp chuyên gia) phương pháp dự báo định lượng Việc kết hợp ăn ý chuyên gia làm việc quan Nhà nước, viện nghiên cứu doanh nghiệp với nhà thực dự báo định thành công kết dự báo Trang 203 Phụ lục 2: Các mô hình tìm tham số phương trình theo phương pháp bình phương bé Mô hình kinh tế lượng: phương pháp dựa lí thuyết kinh tế lượng để lượng hoá trình kinh tế xã hội thông qua phương pháp thống kê Ý tưởng phương pháp mô tả mối quan hệ đại lượng kinh tế phương trình hệ phương trình đồng thời Với số liệu khứ, tham số mô hình ước lượng phương pháp thống kê Sử dụng mô hình ước lượng để dự báo kĩ thuật ngoại suy mô Mô hình chuỗi thời gian: Phương pháp dự báo tiến hành sở giả định quy luật phát khứ trì tương lai phạm vi tầm xa dự báo Các quy luật xác định nhờ phân tích chuỗi thời gian sử dụng để suy diễn tương lai Một số mô hình thuộc phương pháp này: a) Dự báo phương pháp san mũ b) Dự báo phương pháp thời vụ c) Dự báo mô hình tự hồi quy d) Mô hình tăng trưởng bão hoà Mô hình tối ưu hoá: Điển hình mô hình toán quy hoạch tối ưu, bố trí nguồn lực nhằm tối ưu hoá mục tiêu Trong dự báo mô hình tối ưu sử dụng để xây dựng dự báo có tính chất thiết kế Mô hình I/O (Input/Output): Ý tưởng mô hình I/O dựa mối liên hệ liên ngành bảng đầu - đầu vào diễn tả mối quan hệ trình sản xuất yếu tố đầu vào, chi phí trung gian đầu sản xuất Trang 204 Mô hình nhân tố: Phân tích mối liên hệ tiêu với lượng hoá mối quan hệ Việc lượng hoá thực nhờ phương pháp phân tích hồi quy dự báo tiêu kết sở thay đổi tiêu nguyên nhân hay tiêu giải thích Với dự báo nguồn nhân lực, nhân tố gợi ý GDP, suất lao động Mô hình nhân tố dùng thích hợp cho dự báo đảm bảo số yêu cầu sau: - Mô hình phải xây dựng sở lý thuyết chắn, tức phải có quan hệ phương diện lý thuyết thực tế - Số liệu sử dụng cho mô hình phải đáng tin cậy Các giá trị tương lai biến độc lập (giải thích) phải xác định để tiến hành dự báo giá trị phụ thuộc Mô hình cân tổng quát: Lý thuyết cân tổng quát cho kinh tế cạnh tranh hoàn hảo cung cầu thị trường tự điều chỉnh để đạt trạng thái cân tổng quát Mô hình chủ yếu tập trung vào mặt định tính Sự phát triển kỹ thuật, tin học công cụ thống kê, cho phép lượng hoá tính toán máy tính Trang 205
- Xem thêm -

Xem thêm: Luận án tiến sĩ giáo dục Cơ sở khoa học của dự báo nhu cầu nhân lực trình độ cao đẳng, đại học ở Việt Nam, Luận án tiến sĩ giáo dục Cơ sở khoa học của dự báo nhu cầu nhân lực trình độ cao đẳng, đại học ở Việt Nam, Luận án tiến sĩ giáo dục Cơ sở khoa học của dự báo nhu cầu nhân lực trình độ cao đẳng, đại học ở Việt Nam

Từ khóa liên quan

Gợi ý tài liệu liên quan cho bạn

Nhận lời giải ngay chưa đến 10 phút Đăng bài tập ngay