vi tri vai tro cua dang

22 156 0
  • Loading ...
1/22 trang

Thông tin tài liệu

Ngày đăng: 30/11/2016, 22:16

Hệ thống trị (HTCT) phận thuộc kiến trúc thượng tầng, bao gồm toàn tổ chức trị, ;ập để thực quyền lực chunh xã hội - quyền lực trị HỆ THỐNG CHÍNH TRỊ VIỆT NAM Đảng Quốc hội Chủ tịch nước HTCT Nhà nước Chính phủ TAND MTTQ đoàn thể khác VKSND • Đảng cộng sản lãnh tụ trị,là hình thức tổ chức cao nhất,bộ phận tiên tiến giai cấp công nhân,đại biểu trung thành cho lợi ích giai cấp công nhân nhân dân lao động.Lấy chủ nghĩa Mác – Lênin làm tảng tư tưởng kim nam cho hành động,lấy nguyên tắc tập trung dân chủ nghĩa làm nguyên tắc tổ chức Vai trò Đảng nay: - Giữ vai trò hạt nhân lãnh đạo hệ thống trị, lãnh đạo xã hôi Lãnh đạo việc đề đường lối, sách - Đảng gắn bó mật thiết với nhân dân, tôn trọng phát huy quyền làm chủ nhân dân, dựa vào nhân dân để xây dựng Đảng, chịu giám sát nhân dân, hoạt động khuôn khổ Hiến pháp pháp luật Điều cua Hiến pháp Việt Nam 2013 khẳng định vai trò lãnh đạo tuyệt đối đảng: “ DCSVN, đội tiên phong giai cấp công nhân Việt Nam, đại biểu trung thành quyền lợi giai cấp công nhân, nhân dân lao động dân tộc, theo chue nghĩa Mac-leenin tư tưởng Hồ Chí Minh, lực lượng lãnh đạo Nhà nước xã hội.” Nhân đân - TAND Viện KSND - Quốc hội HDND Các Cấp đảng Cac tổ chức CT-XH - ChÍNH phỦ UBND BỘ (CQNB) Các lực lượng vũ trang Vị trí vai trò Mặt trận Tổ Quốc Việt Nam: Khoản điều luật mặt trận Tổ Quốc quy định: “Mặt trận tổ quốc việt nam phận hệ thống trị nước CHXHCN VN tổ chức liên minh trị, liên hiệp tự nguyện tổ chức trị, tổ chức trị - xã hội, tổ chức xã hội cá nhân tiêu biểu giai cấp, tầng lớp xã hội, dân tộc, tôn giáo người Việt Nam định cư nước [3] Mặt trận Tổ quốc có vai trò quan trọng việc tập hợp xây dựng khối đại đoàn kết toàn dân Mặt trận thể cho ý chí nguyện vọng nhân dân, phát huy quyền làm chủ nhân dân; tuyên truyền, động viên nhân dân thực chủ trương Đảng, sách pháp luật Nhà nước; đẩy mạnh công nghiệp hóa, đại hóa đất nước mục tiêu dân giàu, nước mạnh, xã hội công bằng, dân chủ, văn minh vai trò Mặt trận đoàn thể ngày mở rộng Chủ tịch Hồ Chí Minh khẳng định: "Trong cách mạng dân tộc dân chủ nhân dân cách mạng xã hội chủ nghĩa, Mặt trận dân tộc thống lực lượng lớn cách mạng nước ta" Vị trí vai trò nhà nước: Nhà nước trụ cột hệ thống trị nước ta, công cụ tổ chức thực ý chí quyền lực nhân dân, thay mặt nhân dân, chịu trách nhiệm trước nhân dân để quản lý toàn hoạt động đời sống xã hội Nhà nước xã hội chủ nghĩa vừa quan quyền lực, vừa máy trị, hành chính, vừa tổ chức quản lý kinh tế, văn hoá, xã hội nhân dân • • Quốc hội quan đại diện cao nhân dân, quan quyền lực Nhà nước cao nước Cộng hoà xã hội chủ nghĩa Việt Nam, có quyền lập Hiến pháp luật pháp Quốc hội định sách đối nội, đối ngoại, nhiệm vụ phát triển kinh tế-xã hội, nguyên tắc chủ yếu tổ chức hoạt động máy Nhà nước, quan hệ xã hội hoạt động công dân Quốc hội thực quyền giám sát tối cao với toàn hoạt động Nhà nước Vai trò lãnh đạo Đảng: Đảng lãnh đạo Nhà nước, chăm lo xây dựng Nhà nước vững mạnh, tôn trọng vai trò, chức quản lý Nhà nước Nhà nước có trách nhiệm quán triệt, cụ thể hóa quan điểm, đường lối, sách Đảng Đảng lãnh đạo xã hội, lãnh đạo nhân dân Đảng lãnh đạo, nhà nước quản lý, nhân dân làm chủ Đảng lãnh đạo, nhà nước quản lý, nhân dân làm chủ ba thành tố tách rời Nhân dân làm chủ thành tố, vừa mục tiêu cao triển khai chế thực tiễn ⇒Đảng lãnh dạo, nhà nước quản lý thành tố thiếu để nhân dân làm chủ Đảng lãnh đạo, nhà nước quản lý, nhân dân làm chủ thể nội dung chủ yếu sau: Thứ nhất, Đảnh lãnh đạo để nhân dân làm chủ: ĐCSVN “đội tiên phong giai cấp công nhân, đồng thời đội tiên phong nhân dân lao động dân tộc Việt Nam, đại biểu trung thành lợi ích giai cấp công nhân, nhân dân lao động, dân tộc” Lênin viết: “chỉ có Đảng giai câp công nhân tức Đảng cộng sản, tập hợp, giáo dục tổ chức, tổ chức đội tiên phong giai cấp vô sản tất quần chúng lao động, có đội tiên phong chống lại dao động tiểu tư sản…” Thứ 2, Nhà nước quản lý để nhân dân làm chủ: Vì: - Nó hình thức chủ yếu, qua Đảng lãnh đạo xã hội, lãnh đạo nhân dân xây dưng xã hội mới, lãnh đạo nhân dân chủ xã hội - Vì thông qua hoạt động Nhà nước mà Nhân dân làm chủ Thứ 3, Nhân dân làm chủ để phát huy vai trò lãnh đạo Đảng vai trò quản lý Nhà nước: Nhân dân làm chủ không mục tiêu cao mà thành tố tác động trở lại chế Đảng lãnh đạo, nhà nước quản lý
- Xem thêm -

Xem thêm: vi tri vai tro cua dang, vi tri vai tro cua dang, vi tri vai tro cua dang

Từ khóa liên quan

Gợi ý tài liệu liên quan cho bạn

Nhận lời giải ngay chưa đến 10 phút Đăng bài tập ngay