Báo cáo tổng hợp BIDV Đông Đô

35 141 0
  • Loading ...
1/35 trang

Thông tin tài liệu

Ngày đăng: 30/11/2016, 22:13

Báo cáo tổng hợp dành cho sinh viên chuyên ngành tài chính ngân hàng, các bạn có thể tham khảo, chúc các bạn có kết quả thực tập tốt ........................................................................................................................................................................................................................................................................ Báo cáo thực tập tổng hợp NỘI DUNG NỘI DUNG Phần I: Quá trình hình thành phát triển hệ thống ngân hàng đầu tư phát triển Việt Nam chi nhánh Đông Đô .3 1)Quá trình hình thành phát triển hệ thống ngân hàng đầu tư phát triển Việt Nam 2)Lịch sử hình thành phát triển chi nhánh BIDV Đông Đô .5 Phần II: Cơ cấu tổ chức Ngân hàng đầu tư phát triển Việt Nam – chi nhánh Đông Đô Ngân hàng đầu tư phát triển Việt Nam – chi nhánh Đông Đô có cấu tổ chức hành gồm có 12 phòng/tổ: Phần III: Nhiệm vụ phòng/tổ 3.1)Nhiệm vụ phòng quan hệ khách hàng 1: 3.2)Nhiệm vụ phòng quan hệ khách hàng 2: 3.3)Nhiệm vụ chinh phòng quan hệ khách hàng cá nhân 11 3.4)Nhiệm vụ phòng quản lý rủi ro: 13 3.5)Nhiệm vụ phòng quản trị tín dụng 14 3.6)Nhiệm vụ phòng giao dịch khách hàng cá nhân: 15 3.7)Nhiệm vụ phòng giao dịch khách hàng doanh nghiệp: 16 3.8)Nhiệm vụ phòng Kế hoạch – tổng hợp: 17 3.9)Nhiệm vụ tổ điện toán: 20 4.1)Huy động vốn: 25 4.2)Hoạt động tín dụng: .26 4.3)Kết tài 27 4.4)Những thuận lợi khó khăn chi nhánh Ngân hàng Đầu tư Phát triển Đông Đô .28 4.4.1) Thuận lợi .28 Trang Bùi Đức Minh Ngân hàng 50C 4.4.2) Khó khăn 29 Phần V: Phương hướng hoạt động kinh doanh thời gian tới BIDV chi nhánh Đông Đô 30 5.1)Công tác huy động vốn 30 5.2) Kiểm soát tăng trưởng tín dụng, nâng cao chất lượng tín dụng chuyển dịch cấu tín dụng 32 5.2.1) Kiểm soát tăng trưởng tín dụng 32 5.2.2) Nâng cao chất lượng tín dụng .32 5.2.3) Chuyển dịch cấu tín dụng: .33 5.2.4) Hiệu kinh doanh .33 5.2.5)Phát triển sản phẩm dịch vụ .33 5.2.7) Công tác Marketting, chăm sóc mở rộng khách hàng 34 5.2.8) Quản trị, điều hành hoạt động: .34 Báo cáo thực tập tổng hợp Phần I: Quá trình hình thành phát triển hệ thống ngân hàng đầu tư phát triển Việt Nam chi nhánh Đông Đô 1)Quá trình hình thành phát triển hệ thống ngân hàng đầu tư phát triển Việt Nam Ngân hàng Đầu tư Phát triển Việt Nam bốn Ngân hàng thương mại lớn Việt Nam hình thành sớm lâu đời nhất, doanh nghiệp Nhà nước hạng đặc biệt, tổ chức hoạt động theo mô hình Tổng công ty Nhà nước Bên cạnh việc huy động đầy đủ chức Ngân hàng thương mại phép kinh doanh đa tổng hợp tiền tệ, tín dụng, dịch vụ Ngân hàng phi Ngân hàng, làm Ngân hàng đại lý, phục vụ dự án từ nguồn vốn, tổ chức kinh tế…BIDV khẳng định Ngân hàng chủ lực phục vụ đầu tư phát triển, huy động vốn cho vay dài hạn, trung hạn, ngắn hạn cho thành phần kinh tế; Ngân hàng có nhiều kinh nghiệm đầu tư dự án trọng điểm Thành lập ngày 26/04/1957 với tên gọi Ngân hàng Kiến Thiết Việt Nam Ngày 26/6/1981 chuyển thành Ngân hàng Đầu tư Xây dựng Việt Nam Ngày 14/11/1990 chuyển thành Ngân hàng Đầu tư Phát triển Việt Nam − Thời kỳ 1957 – 1980 Ngày 26/04/1957, Ngân hàng Kiến Thiết Việt Nam ( Trực thuộc Bộ Tài Chính) tiền thân Ngân hàng Đầu tư Phát triển Việt Nam thành lập theo định 177/TTg ngày 26/04/1957 Thủ tướng Chính Phủ Quy mô Trang Bùi Đức Minh Ngân hàng 50C ban đầu gồm chi nhánh, 200 cán Nhiệm vụ chủ yếu Ngân hàng Kiến Thiết thực cấp phát, quản lý vốn kiến thiết từ nguồn vốn ngân sách cho tất lĩnh vực kinh tế, xã hội − Thời kỳ 1981 – 1989 Ngày 24/06/1981, Ngân hàng Kiến Thiết Việt Nam đổi tên thành Ngân hàng Đầu tư Xây dựng Việt Nam trực thuộc Ngân hàng Nhà nước Việt Nam theo định số 259-CP hội đồng Chính Phủ Nhiệm vụ chủ yếu cấp phát, cho vay quản lý vốn đầu tư xây dựng tất lĩnh vực kinh tế thuộc kế hoạch Nhà nước − Thời kỳ 1990 – 2010 + 1990 – 1994: Ngày 14/11/1990, Ngân hàng Đầu tư Xây dựng Việt Nam đổi tên thành Ngân hàng Đầu tư Phát triển theo định số 401 – CT Chủ tịch Hội động Bộ trưởng Đây thời đường lối đổi Đảng Nhà nước, chuyển đổi từ chế tập trung bao cấp sang chế thị trường có quản lý Nhà nước + 1995-1996: Đây mốc đánh dấu chuyển đổi BIDV: phép kinh doanh đa tổng hợp Ngân hàng thương mại, phục vụ chủ yếu cho đầu tư phát triển đất nước 1997-2010: Được ghi nhận thời kỳ chuyển mình, đổi mới, lớn lên đất nước; chuẩn bị móng vững tạo đà cho “cất cánh” BIDV Báo cáo thực tập tổng hợp 2)Lịch sử hình thành phát triển chi nhánh BIDV Đông Đô Chi nhánh BIDV Đông Đô thành lập sở nâng cấp phòng giao dịch 14 Láng Hạ, vào hoạt động từ ngày 31/07/2004 theo QĐ số 191/QĐ- HĐQT ngày 05/07/2004 Hội Đồng Quản Trị BIDV Việt Nam, chi nhánh tiên phong đầu hệ thống BIDV trọng triển khai nghiệp vụ Ngân hàng bán lẻ, lấy phát tiển dịch vụ đem lại tiện ích cho khách hàng làm tảng; hoạt động mô hình giao dịch cửa với quy trình nghiệp vụ Ngân hàng đại công nghệ tiên tiến theo dự án đại hoá Ngân hàng Việt Nam Việc thành lập chi nhánh BIDV Đông Đô phù hợp với tiến trình thực chương trình cấu lại, gắn liền với đổi toàn diện phát triển vững với nhịp độ tăng trưởng cao, phát huy truyền thống phục vụ đầu tư phát triển nâng cao chất lượng sản phẩm dịch vụ ngân hàng, nâng cao hiệu an toàn hệ thống theo đòi hỏi chế thị trường lộ trình hội nhập, làm nòng cốt cho việc xây dựng tập đoàn tài đa Những ngày đầu thành lập, chi nhánh BIDV Đông Đô phải đối mặt với nhiều khó khăn trụ sở chi nhánh đặt địa bàn có 10 tổ chức tín dụng lớn, lượng khách ít, cán nhân viên trẻ thiếu kinh nghiệm Những sau năm, với cố gắng ban lãnh đạo cán nhân viên, chi nhánh trở thành đơn vị hoạt động kinh doanh có hiệu tiêu biểu hệ thống Năm 2005 chi nhánh Đông Đô BIDV Việt Nam khen thưởng chi nhánh đứng đầu toàn hệ thống công tác huy động vốn Riêng tháng đầu năm 2006, lượng vốn huy động toàn chi nhánh đạt gần 1.690 tỷ đồng, dư nợ đạt gần 1.100 tỷ đồng, tỷ lệ nợ hạn đạt thấp 1%, nợ khó thu, thu dịch vụ đạt 80% so với năm 2005 Kết nỗ lực, cố gắng đáng ghi nhận ban lãnh đạo tập thể cán nhân viên Trang Bùi Đức Minh Ngân hàng 50C Phần II: Cơ cấu tổ chức Ngân hàng đầu tư phát triển Việt Nam – chi nhánh Đông Đô Ngân hàng đầu tư phát triển Việt Nam – chi nhánh Đông Đô có cấu tổ chức hành gồm có 12 phòng/tổ: Phòng quan hệ khách hàng Phòng quan hệ khách hàng Phòng quan hệ khách hàng cá nhân Phòng quản lý rủi ro Phòng quản trị tín dụng Phòng giao dịch khách hàng cá nhân Phòng giao dịch khách hàng doanh nghiệp Phòng quản lý dịch vụ kho quỹ Phòng kế hoạch tổng hợp 10 Tổ điện toán 11 Phòng tài chính- kế toán 12 Phòng tổ chức hành Số liệu nhân sự: Ban giám đốc:3 Tổ chức hành chính:18 Kế hoạch -Tổng hợp:8 Tổ điên toán:5 Phòng tài chính-kế toán:15 Phòng quản lý dịch vụ kho quỹ:5 Phòng giao dịch khách hàng cá nhân:30 Báo cáo thực tập tổng hợp Phòng giao dịch khách hàng doanh nghiệp:20 Phòng quản trị tín dụng:9 10 Phòng quản lý rủi ro:9 11 Phòng quan hệ khách hàng cá nhân:10 12 Phòng quan hệ khách hàng 1: 11 13 Phòng quan hệ khách hàng 2: 12 Trang Bùi Đức Minh Ngân hàng 50C Phần III: Nhiệm vụ phòng/tổ 3.1)Nhiệm vụ phòng quan hệ khách hàng 1: Đối tượng khách hàng phòng quan hệ khách hàng doanh nghiệp không bao gồm doanh nghiệp hỏ vừa Tham mưu,đề xuất sách,kế hoạch phát triển khách hàng • Xây dựng sách văn hướng dẫn thực sách khách hàng,phát triển thị trường,thị phần • Xác định thị trường mục tiêu,khách hàng mục tiêu,dịch vụ mục tiêu cho chi nhánh • Đánh giá danh mục sản phẩm khách hàng doanh nghiệp,đề xuất khả khai thác cá sản phẩm kiến nghị cải htieenj dịch vụ Trực tiếp tiếp thị bán sản phẩm: • Triển khai thực sách khách hàng doanh nghiệp BIDV phù hợp với đặc điểm khách hàng chi nhánh • Đầu mối phối hợp phận có liên quan thực biện pháp marketing,quảng bá thương hiệu,bán sản phẩm chi nhánh • Tham gia đề xuất xây dựng sản phẩm mới,cải tiến nâng cao chất lượng dịch vụ sẵn có • Tìm hiểu nhu cầu khách hàng,tư vấn cho khách hàng sản phẩm chi nhánh Chịu trách nhiệm thiết lập,duy trì phát triển quan hệ hợp tác với khách hàng bán sản phẩm ngân hàng Trực tiếp đề xuất hạn mức,giới hạn tín dụng đề xuất tín dụng: • Thu thập thông tin,phân tích,thẩm định đánh giá dự án,khoản vay Báo cáo thực tập tổng hợp • Lập báo cáo đề xuất tín dụng trình Phó Giám đốc phụ trách khối quan hệ khách hàng phê duyệt chuyển phòng quản lý rủi ro rà soát,thẩm định rủi ro theo qui trình cấp tín dụng BIDV • Hướng đãn khách hàng chuẩn bị hồ sơ tín dụng theo quy định • Tiếp nhận,kiểm tra hồ sơ giải ngân/phát hành bảo lãnh đề xuất giải ngân/phát hành bảo lãnh đẻ chuyển phòng quản trị rủi ro tín dụng xử lý • Bàn giao toàn hồ sơ gốc khách hàng cho phòng quản lý rủi ro tín dụng quản lý Theo dõi tình hình hoạt đọng khách hàng.Kiểm tra giám sát tinh hình sử dụng vốn vay tài sản đảm bảo nợ vay.Đôn đốc khách hàng trả nợ gốc lãi ( kể khoản nợ chuyển quản lý ngoại bảng) Phân loại,rà soát phát rủi ro.Lập báo cáo phân tích,đề xuất biện pháp phòng ngừa xử lý rủi ro.Thực xếp hanjgtins dụng nội cho khách hàng theo quy định Tiếp nhận hồ sơ đề nghị miễn/giảm lãi,đề xuất miễn/giảm lãi chuyển phòng quản lý rủi ro xử lý quy định Tuân thủ đầy đủ giới hạn hạn mức tín dụng ngân hàng khách hàng Lưu trữ thông tin,hồ sơ theo qui định 3.2)Nhiệm vụ phòng quan hệ khách hàng 2: Đối tượng khách hàng phòng quan hệ khách hàng khách hàng doanh nghiệp nhỏ vừa Tham mưu,đề xuất sách,kế hoạch phát triển khách hàng • Xây dựng sách văn hướng dẫn thực sách khách hàng,phát triển thị trường,thị phần Trang Bùi Đức Minh Ngân hàng 50C • Xác định thị trường mục tiêu,khách hàng mục tiêu,dịch vụ mục tiêu cho chi nhánh • Đánh giá danh mục sản phẩm khách hàng doanh nghiệp,đề xuất khả khai thác cá sản phẩm kiến nghị cải htieenj dịch vụ Trực tiếp tiếp thị bán sản phẩm: • Triển khai thực sách khách hàng doanh nghiệp BIDV phù hợp với đặc điểm khách hàng chi nhánh • Đầu mối phối hợp phận có liên quan thực biện pháp marketing,quảng bá thương hiệu,bán sản phẩm chi nhánh • Tham gia đề xuất xây dựng sản phẩm mới,cải tiến nâng cao chất lượng dịch vụ sẵn có • Tìm hiểu nhu cầu khách hàng,tư vấn cho khách hàng sản phẩm chi nhánh Chịu trách nhiệm thiết lập,duy trì phát triển quan hệ hợp tác với khách hàng bán sản phẩm ngân hàng Trực tiếp đề xuất hạn mức,giới hạn tín dụng đề xuất tín dụng: • Thu thập thông tin,phân tích,thẩm định đánh giá dự án,khoản vay • Lập báo cáo đề xuất tín dụng trình Phó Giám đốc phụ trách khối quan hệ khách hàng phê duyệt chuyển phòng quản lý rủi ro rà soát,thẩm định rủi ro theo qui trình cấp tín dụng BIDV • Hướng đãn khách hàng chuẩn bị hồ sơ tín dụng theo quy định • Tiếp nhận,kiểm tra hồ sơ giải ngân/phát hành bảo lãnh đề xuất giải ngân/phát hành bảo lãnh đẻ chuyển phòng quản trị rủi ro tín dụng xử lý • Bàn giao toàn hồ sơ gốc khách hàng cho phòng quản lý rủi ro tín dụng quản lý Báo cáo thực tập tổng hợp 3.10)Nhiệm vụ Phòng tài – Kế toán: Quản lý thực công tác hanchj toán kế toán chi tiết,kế toán tổng hợp: • Quản lý phân hệ GL,trực tiếp xử lý hạch toán nghiệp vụ phát sinh phân hệ kế toán tổng hợp (GL) vàn phân hệ quản lý nội • Thực chế độ báo cáo kế toán,công tác toán chi nhánh theo quy định Nhà nước BIDV Thực công tác hậu kiểm hoạt động tài kế toán chi nhánh (bao gồm phòng giao dịch quỹ tiết kiệm) Thực nhiệm vụ quản lý giám sát tài chính: • Đầu mối phối hợp với phòng liên quan xậy dựng trình kế hoạch tài chính,tài sản,kế hoạch quỹ thu nhập hàng năm theo quy định • Đè xuất giao kế hoạch thu chi,lợi nhuận,giao quỹ thu nhập cho đơn vị chi nhánh • Theo dõi ,quản lý tài sản (giá trị),vốn quỹ chi nhánh • Thực nghĩa vụ với ngân sách (tổng hợp,xác định,kê khai,quyết định nộp loại thuế theo quy định) • Thẩm định,quản lý tham gia ý kiến vào phương án,dự toán mua sắm,chi tiêu • Theo dõi tình hình thực kế hoạch tài chính.Định kỳ phân tích,đánh giá kết thực kế hoạch tài chính,đánh giá hiệu hoạt động phòng,khả sinh lời sản phẩm hoạt động kinh doanh toàn chi nhánh đẻ thực công tác quản trị điều hành • Lập toán tài chi nhánh Trang 21 Bùi Đức Minh Ngân hàng 50C Đề xuất tham mưu cho Giám đốc chi nhánh việc hướng dẫn thực chế độ tài chính,kế toán,xây dựng chế độ,biện pháp quản lý tài sản,định mức quản lý tài chính,tiết kiệm chi tiêu nội hợp lý chế độ Kiểm tra định kỳ hay đột xuất việc chấp hành chế độ ,quy chế ,quy trình công tác kế tians luân chuyển chứng từ chi tiêu tài phòng giao dịch/quỹ tiết kiệm phòng nghiệp vụ chi nhánh theo quy định Chịu trách nhiệm tính đắn,chính xác,kịp thời số liệu kế toán,báo cáo kế toán,báo cáo tài Quản lý thông tin lập báo cáo theo quy định Đầu mối phối hợp đơn vị phục vụ công tác kiểm toán độc lập 3.11) Nhiệm vụ phòng Tổ chức – hành Đầu mối tham mưu,đề xuất giúp việc cho Giám đốc triển khai thực công tác tổ chức nhân phát triển nguồn nhân lực chi nhánh: • Phổ biến quán triệt văn quy định,hướng dẫn quy trình nghiệp vụ liên quan tới công tác tổ chức,quản lý nhân phát triển nguồn nhân lực chi nhánh • Hướng dẫn phòng/tổ thuộc trụ sở chi nhánh đơn vị trực thuộc thực công tác quản lý cán quản lý lao động • Tổ chức triển khai thực quản lý công tác thi đua khen thưởng chi nhánh theo quy định • Đầu mối thực công tác sách cán đương chức cán nghỉ hưu chi nhánh Báo cáo thực tập tổng hợp • Đàu mối thực hoàn tất thủ tục pháp lý có liên quan việc thành lập/chấm dứt hoạt động phòng giao dịch/quỹ tiết kiệm • Tham gia ý kiến kế hoạch phát triển mạng lưới,chuẩn bị nhân cho mở rộng mạng lưới,phát triển kênh phân phối sản phẩm Thực công tác văn thư theo quy định;quản lý lưu trữ hồ sơ,tài liệu,sách báo,công văn đi- đến theo quy trình,quy chế bảo mật Quản lý sử dụng dấu chi nhánh theo quy định pháp luật BIDV Kiểm tra giám sát tổng hợp báo cáo việc chấp hành nội quy lao động ,nội quy quan quy định thuộc phạm vi nhiệm vụ giao quản lý Đầu mối tổ chức đại diện cho chi nhánh quan hệ giao tiếp,đón tiếp tổ chức/cá nhân trong,ngoài hệ thống BIDV Tham mưu đề xuất với ban Giám đốc biện pháp quản lý khai thác sử dụng sở vật chất kỹ thuật cho chi nhánh Thực công tác quản lý khai thác sử sụng tài sản cố định,cơ sở vật chất trng thiết bị.,công cụ lao động,phương tiện vận tải phục vụ hoạt động kinh doanh chi nhánh theo quy định,tiết kiệm có hiệu Đảm bảo an ninh cho hoạt động chi nhánh;bảo vệ an toàn quan,tài sản ngân hàng,khách hàng Đầu mối quan hệ với quan quyền địa bàn trú đóng công tác bảo vệ tham gia xây dựng an ninh đường phố 10.Thực số nhiệm vụ khác theo yêu cầu Giám đốc chi nhánh 3.12)Nhiệm vụ phòng quản lý dịch vụ kho quỹ: Trực tiếp thực nhiệm vụ quản lý kho xuất/nhập quỹ Trang 23 Bùi Đức Minh Ngân hàng 50C Chịu trách nhiệm đề xuất tham mưu cho ban giám đốc chi nhánh biện pháp,điều kiện bảo đảm an toàn kho quỹ an ninh tiền tệ;phát triển cacs dịch vụ kho quỹ ;thực quy chế quy trình quản lý kho quỹ.Chịu trách nhiệm hoàn toàn đảm bảo an toàn kho quỹ an ninhn tiền tệ,bảo đảm an toàn tài sản chi nhánh/BIDV khách hàng Báo cáo thực tập tổng hợp Phần IV: Đánh giá tinh hình hoạt động Ngân hàng đầu tư phát triển Việt Nam - Chi nhánh Đông Đô giai đoạn 2007-2010 4.1)Huy động vốn: Đơn vị:tỷ đồng TT Chỉ tiêu Huy động vốn cuối 2007 2008 2009 2010 I kỳ 2566 2960 4210 5133 VND Ngoại tệ 1925 641 2250 710 3502 618 4474 639 Huy động từ tổ 1026 1450 2513 3324 chức kinh tế Huy động từ dân cư 1540 1510 1607 1739 Huy động vốn bình 2630 3020 3318 4510 1591 2102 3296 4346 975 858 824 767 quân Huy động vốn ngắn hạn Huy động vốn trung dài hạn Trong giai đoạn hoạt động huy động vốn chi nhánh Đông Đô diễn hiệu với tốc độ tăng trưởng nguồn vốn nhanh  Tổng số vốn huy động từ 2566 tỷ VND cuối năm 2007 tăng gấp đôi lên mức 5133 tỷ năm cuối 2010 Trang 25 Bùi Đức Minh Ngân hàng 50C  Trong cấu loại tiền nguồn vốn huy động VND chiêm tỷ trọng lớn với 75% cuối năm 2007 87,5% cuối năm 2010.Đáng ý khối lượng nguồn vốn huy động ngoại tệ không tăng,thậm chí có xu hướng giảm thời kỳ  Xét cấu đối tượng khách hàng khách hàng tổ chức kinh tế ngày đóng vai trò quan trọng tổng nguồn vốn huy động chi nhánh Đông Đô (từ 37.7% cuối 2007 lên 65% cuối 2010)  Xét cấu thời hạn tỷ trọng nguồn vốn ngắn hạn chiêm tỷ lệ lớn tông nguồn vốn huy động (62% cuối 2007 lên 85% cuối 2010) 4.2)Hoạt động tín dụng: Đơn vị:tỷ đồng TT Chỉ tiêu II Dư nợ cuối kỳ 2076 2320 2610 2843 VND Ngoại tệ 1578 498 1780 540 1920 690 2360 483 Dư nợ ngắn hạn 1163 1144 1253 1621 Dư nợ TDH 913 1176 1357 1222 Dư nợ TCKT 1910 2111 2535 2601 Dư nợ cá nhân 166 209 75 242 hộ gia đình 2007 2008 2009 2010 Báo cáo thực tập tổng hợp Nợ hạn 215 126 41 Tốc độ tăng trưởng tín dụng trung bình thời kỳ 9.23%/năm.Đây tốc độ tăng trưởng mức độ trung bình nhiên chấp nhận điều kiện kinh tế Việt Nam gặp nhiều khó khăn,sản xuất bị đình trệ  Xét cấu loại tiền tệ hoạt động cấp tín dụng VND chiếm tỷ trọng lớn,luôn mức 75% suốt thời kỳ  Xét cấu đối tượng khách hàng khách hàng tổ chức kinh tế đối tượng khách hàng chinh nhận cấp tín dụng từ chi nhánh với tỷ lệ 92% cuối 2007 91,5% cuối 2010 Mức nợ hạn cao thời kỳ năm 2008 với tỷ lệ 9,26% tông dư nợ ( năm khủng hoảng kinh tế giai đoạn trầm trọng nhất).Tuy nhiên tỷ lệ cải thiện đáng kể vào năm 2010 giảm xuống mức 1,44% tổng dư nợ 4.3)Kết tài Đơn vị:tỷ đồng TT Chỉ tiêu 2007 2008 2009 2010 III Chênh lệch thu chi 2076 2320 2610 2843 Thu dịch vụ ròng Trích DPRR 1578 498 1780 540 1920 690 2360 483 Trang 27 Bùi Đức Minh Lợi nhuận trước thuế Ngân hàng 50C 1163 1144 1253 1621 Chi nhánh hoạt động có lãi kể giai đoạn kinh tế Việt Nam giới nói chung gặp nhiều khó khăn,đây nói thành tích đáng ghi nhận BIDV – chi nhánh Đông Đô.Trong nguồn thu từ dịch vụ nguồn thu đóng góp tỷ trọng lớn (76% cuối 2007 83% cuối 2010).Kết nguyên nhân hoạt động tín dụng ngày rủi ro,chi phí quản lý thấp nên mang lại nguồn thu nhập không cao cho ngân hàng mảng dịch vụ ngày hấp dẫn nhu cầu sử dụng dịch vụ ngân hàng ngày cao rủi ro thấp không cần nhiều vốn 4.4)Những thuận lợi khó khăn chi nhánh Ngân hàng Đầu tư Phát triển Đông Đô 4.4.1) Thuận lợi − Chi nhánh Đông Đô Chi nhánh trẻ có đội ngũ cán chủ chốt cá nhân có kinh nghiệm, nhiệt tình công tác với 80% cán tốt nghiệp Đại học 20% có trình độ Đại học theo học khoá Đại học − Trụ sở Chi nhánh điểm giao dịch đóng địa bàn đông đân cư doanh nghiệp Hiện Chi nhánh có PGD đặt quận Ba Đình, Đống Đa, Thanh Xuân…đây quận có kinh tế phát triển, dân cư có mức thu nhập bình quân cao, nơi có nhiều cao ốc văn phòng hoạt động thuận lợi cho việc phát triển dịch vụ Báo cáo thực tập tổng hợp − Công nghệ ngân hàng tiên tiến đại đáp ứng nhanh, xác nhu cầu khách hàng giao dịch đồng thời công tác quản lý thuận lợi tốt thời gian − Thương hiệu BIDV tạo uy tín lòng khách hàng, giai đoạn khủng hoảng kinh tế giới lan rộng, tâm lý lo ngại gửi tiền TC không thuộc DNNN khách hàng ngày tăng lợi số chi nhánh − Được quan tâm đạo sát hỗ trợ Hội sở mặt hoạt động, nguồn vốn, dịch vụ, tín dụng, đào tạo, phát triển sản phẩm − Các dịch vụ đem lại cho khách hàng nhanh chóng thuận tiện, có hệ thống hồ sơ thông tin chi tiết tình hình hoạt động qua thời kỳ khách hàng phổ biến rộng rãi toàn chi nhánh để cán nắm rõ thông tin khách hàng mà cần phục vụ để từ đáp ứng tốt yêu cầu khách hàng Có nhóm tiếp thị khách hàng phát triển khách hàng 4.4.2) Khó khăn − Sự đạo từ trung ương gấp gáp, không đồng nên gây khó khăn cho chi nhánh việc triển khai, đặt chi nhánh vào bị động, lòng tin khách hàng Chi nhánh − Một số sản phẩm dịch vụ có doanh thu lớn toán quốc tế, kinh doanh ngoại tệ lại phụ thuộc vào dư nợ tín dụng, vào trạng thái ngoại tệ Chi nhánh vào đạo hoạt động mua bán ngoại tệ TW, vào mô hình hoạt động hệ thống, sản phẩm khác nhiều doanh thu chiếm phần nhỏ Trang 29 Bùi Đức Minh Ngân hàng 50C − Dịch vụ thẻ ATM phát triển sớm mốt số NHCP chất lượng cung cấp dịch vụ chưa đa dạng dừng việc rút tiền mặt, gửi tiền tiết kiệm, tới nối kết thẻ Visa mà chưa kết hợp với số dịch vụ khác gửi tiền vào tài khoản, toán hoá đơn điện, nước dịch vụ khác − Các sản phẩm dịch vụ mà chi nhánh cung cấp cho khách hàng tương đối đa dạng thuận tiện để cung cấp cho khách hàng sản phẩm dịch vụ khép kín sản phẩm, dịch vụ chi nhánh nghèo nàn sản phẩm thẻ, séc quốc tế − Dịch vụ chi nhánh chủ yếu tập trung sản phẩm dịch vụ truyền thống bảo lãnh, toán, kinh doanh ngoại tệ Các sản phẩm triển khai nhiều kết hạn chế Cần phải tích cực công tác tiếp thị, quảng cáo để doanh nghiệp, cá nhân thấy mặt tích cực, thuận tiện sản phẩm − Với đội ngũ cán trẻ, kinh nghiệm chưa nhiều nên hạn chế giao tiếp, đa phần tập trung vào hoàn thành công tác hàng ngày giao, chưa chủ động công tác tiếp thị khách hàng − Hoạt động marketing quảng cáo chưa bản, chưa có rõ rệt, đội ngũ marketing chưa chuyên nghiệp Phần V: Phương hướng hoạt động kinh doanh thời gian tới BIDV chi nhánh Đông Đô 5.1)Công tác huy động vốn -Quán triệt đến toàn thể cán nhân viên, thời gian tới mục tiêu quan trọng hàng đầu hoạt động kinh doanh công tác huy động vốn, Báo cáo thực tập tổng hợp từ đầu năm giao tiêu đến đơn vị, cá nhân, có chế khen thưởng, kỷ luật rõ ràng để tạo động lực đẩy mạnh huy động vốn Chi nhánh - Xây dựng sách lãi suất huy động vốn linh hoạt, hình thức huy động đa dạng, chương trình khuyến mại hấp dẫn kỷ niệm ngày lễ lớn đất nước, triển khai kịp thời chương trình huy động vốn TW - Thường xuyên lấy ý kiến thăm dò khách hàng cá nhân cách chủ động tìm hiểu nguyên nhân họ chọn Chi nhánh để giao dịch nhằm tiếp tục đẩy mạnh mạnh có, lý họ chuyển sang Ngân hàng bạn để khắc phục điểm yếu Chi nhánh thời điểm - Lập danh sách khách hàng thân thiết, khách hàng VIP có sách đãi ngộ khách hàng kỷ niệm Chi nhánh cho khách hàng hưởng số đặc quyền tham gia dịch vụ khác Chi nhánh Đây kênh quảng cáo hiệu cho thương hiệu Chi nhánh - Đối với khách hàng có quan hệ tín dụng chủ động tìm hiểu kế hoạch khách hàng để xác định nguồn thu khách hàng, yêu cầu khách hàng thực cam kết chuyển tiền chi nhánh điều kiện để vay vốn - Nâng cao trình độ, chuyên môn, chất lượng phục vụ: nhiệt tình, cở mở giao dịch với khách hàng, hướng dẫn, tư vấn chu đáo cho khách hàng tới giao dịch, tác phong giao dịch quầy, qua điện thoại văn minh, lịch Thực giao dịch nhanh nhẹn, xác, không ảnh hưởng tới tiến độ toán khách hàng đồng thời đảm bảo an toàn cho chi nhánh Trang 31 Bùi Đức Minh Ngân hàng 50C 5.2) Kiểm soát tăng trưởng tín dụng, nâng cao chất lượng tín dụng chuyển dịch cấu tín dụng 5.2.1) Kiểm soát tăng trưởng tín dụng -Phân loại nhóm khách hàng, ngành nghề nhà nước khuyến khích phát triển thời gian tới để ưu tiên tăng trưởng tín dụng -Ưu tiên phát triển tín dụng khách hàng có hiệu kinh doanh tốt, sử dụng nhiều dịch vụ, hạn chế giải ngân nhiều với khách hàng có quan hệ vay vốn, hạn chế khoản vay dự án đồng tài trợ, hợp vốn mà chi nhánh đơn vị đầu mối 5.2.2) Nâng cao chất lượng tín dụng -Khi thực giao dịch cần nghiên cứu, tìm hiểu kỹ doanh nghiệp, thực luân chuyển chứng từ theo mô hình TA2, không nóng vội, cảm tính để có nhìn khách quan doanh nghiệp thời điểm kinh tế có nhiều diễn biến bất lợi Chi nhánh cần chủ động phòng ngừa trước tránh để đổ vỡ khách hàng làm ảnh hưởng trầm trọng đến hoạt động NH -Bám sát tình hình kinh doanh doanh nghiệp có dư nợ chi nhánh để hạn chế thấp phát sinh nợ xấu, lãi treo - Đẩy mạnh công tác đào tạo trình độ chuyên môn trình độ quản lý, tập trung vào nghiệp vụ: Tín dụng, toán quốc tế, tin học, ngoại ngữ, pháp luật …, gắn đào tạo với công tác quy hoạch cán bộ, đảm bảo đáp ứng nhu cầu nhân lực xếp tổ chức mở rộng mạng lưới kinh doanh - Tăng cường tối đa dư nợ có TSĐB nhiều hình thức khác Báo cáo thực tập tổng hợp - Nâng cao chất lượng thẩm định dự án, khoản vay công tác đánh giá khách hàng, quản lý tín dụng Thực kiểm tra, giám sát trước, sau cho vay theo quy định qua phát rủi ro phát sinh kịp thời đề xuất giải pháp xử lý 5.2.3) Chuyển dịch cấu tín dụng: -Tích cực tìm kiếm khách hàng cá nhân, hộ gia đình có phương án kinh doanh tốt, có tài sản đảm bảo … để tăng trưởng tín dụng bán lẻ 5.2.4) Hiệu kinh doanh - Xây dựng từ đầu năm định mức chi phí quản lý kinh doanh như: chi tài sản, chi nhân viên, chi công vụ: tiếp thị, quảng cáo, xăng dầu, điện, nước, điện thoại, ấn … , năm bám sát kế hoạch xây dựng hạn chế thấp phát sinh không cần thiết ảnh hưởng đến lợi nhuận Chi nhánh - Hàng tháng đánh giá nguồn thu, chi Chi nhánh để tìm hiểu nguyên nhân tăng giảm, ước thực cho tháng đồng thời có biện pháp điều chỉnh tiêu lợi nhuận tình hình thực tế hoạt động chi nhánh, tình hình biến động kinh tế 5.2.5)Phát triển sản phẩm dịch vụ -Chủ động phát triển mạnh hoạt động dịch vụ, đặc biệt cần nhanh chóng chiếm lĩnh thị phần, cung ứng dịch vụ khách hàng đối tác chiến lược, khách hàng có quan hệ với BIDV; -Ngoài sản phẩm dịch vụ truyền thống như: bảo lãnh, chuyển tiền, tài trợ thương mại, kinh doanh ngoại tệ đem lại nguồn thu nhập lớn, thời gian Trang 33 Bùi Đức Minh Ngân hàng 50C tới chi nhánh chủ động đẩy mạnh phát triển sản phẩm như: dịch vụ thẻ, BSMS, WU, bảo hiểm … thông qua việc tiếp thị khách hàng cá nhân doanh nghiệp có giao dịch chi nhánh - Đẩy mạnh ứng dụng tiện ích dự án Hiện đại hoá ngân hàng hoạt động toán gắn liền với trình phát triển sở hạ tầng kỹ thuật, phát triển sản phẩm dịch vụ ngân hàng điện tử theo hướng xử lý giao dịch tự động trực tuyến - Nâng cao chất lượng dịch vụ theo chiều sâu cho tất đối tượng khách hàng, gắn với đổi phong cách phục vụ Đối với sản phẩm dịch vụ gắn liền chất lượng dịch vụ với chiến dịch quảng cáo, giới thiệu sản phẩm - Nâng cao trình độ đội ngũ nhân viên, đặc biệt nhân viên trực tiếp giao dịch với khách hàng Thông qua việc tổ chức chương trình đào tạo, tập huấn 5.2.7) Công tác Marketting, chăm sóc mở rộng khách hàng - Tăng cường công tác quảng bá thương hiệu, sản phẩm Ngân hàng kênh truyền thông đại chúng - Xây dựng phận chuyên làm công tác marketing, tìm hiểu thông tin, nhu cầu khách hàng để đáp ứng triệt để yêu cầu khách hàng sản phẩm ngân hàng - Chủ động chăm sóc khách hàng ngày lễ lớn, ngày sinh nhật, ngày kỷ niệm thành lập … - Xác định đối tượng khách hàng để phát triển thời kỳ hình thức khuyến mại, giảm phí, tặng quà … 5.2.8) Quản trị, điều hành hoạt động: -Chu động xây dựng kế hoạch kinh doanh hàng năm, định hướng giải pháp thời gian Xác định tiêu kinh donh cụ thể Báo cáo thực tập tổng hợp đăng ký với NHTW, đồng thời phân khai giao kế hoạch xuống đơn vị Phòng cá nhân làm sở hướng dẫn thực -Thực chế độ phân cấp uỷ quyền, hàng tháng có đánh giá sơ kết, đề mục tiêu giải pháp cho tháng, quý sau, phát động thi đua, khen thưởng vật chất kịp thời tập thể cá nhân có thành tích xuất sắc kỳ Tổ chức buổi học nâng cao nghiệp vụ cho cán Trang 35
- Xem thêm -

Xem thêm: Báo cáo tổng hợp BIDV Đông Đô, Báo cáo tổng hợp BIDV Đông Đô, Báo cáo tổng hợp BIDV Đông Đô, Phần III: Nhiệm vụ chính của từng phòng/tổ., 8)Nhiệm vụ chính của phòng Kế hoạch – tổng hợp:, 9)Nhiệm vụ chính của tổ điện toán:, Phần V: Phương hướng hoạt động kinh doanh trong thời gian tới của BIDV chi nhánh Đông Đô., 2) Kiểm soát tăng trưởng tín dụng, nâng cao chất lượng tín dụng và chuyển dịch cơ cấu tín dụng

Từ khóa liên quan

Mục lục

Xem thêm

Gợi ý tài liệu liên quan cho bạn

Nhận lời giải ngay chưa đến 10 phút Đăng bài tập ngay