VẬN DỤNG các TIÊU CHUẨN THẨM ĐỊNH dự án đầu tư TRONG THỰC TIỄN

35 273 0
  • Loading ...
1/35 trang

Thông tin tài liệu

Ngày đăng: 30/11/2016, 22:13

CHUN ĐỀ VẬN DỤNG CÁC TIÊU CHUẨN THẨM ĐỊNH DỰ ÁN ĐẦU TƯ TRONG THỰC TIỄN Chun ngành TCDN Hoạch định NS vốn đầu tư NỘI DUNG CHÍNH CỦA CHƯƠNG • Đánh giá dự án đầu tư trường hợp nguồn vốn bị giới hạn • Thời điểm tối ưu để đầu tư • Các dự án đầu tư khơng đồng thời gian • Quyết định nên thay đổi máy hữu • Giá phải trả cho tận dụng thiết bị hữu • Nhân tố thời vụ • IRR dự án khơng bình thường Chun ngành TCDN Hoạch định NS vốn đầu tư Nguồn vốn bị giới hạn • Cơng ty khơng có khả khơng muốn gia tăng tài trợ đến mức u cầu nguồn cung cấp bị hạn chế gọi hard capital rationing (giới hạn nguồn vốn cứng) • Cơng ty cảm thấy khơng đủ khả quản lý mở rộng đến mức gọi giới hạn nguồn vốn mềm (soft capital rationing) • Trong thực tế hạn chế nguồn vốn cứng tương đối Hầu hết trường hợp giới hạn nguồn vốn thường giới hạn nguồn vốn mềm Chun ngành TCDN Hoạch định NS vốn đầu tư Nguồn vốn bị giới hạn • Nguồn vốn bị giới hạn thời kỳ • Nguồn vốn bị giới hạn nhiều thời kỳ • Cả hai trường hợp trên, qui luật NPV khơng thể áp dụng khơng có điều chỉnh thích hợp • Tuy nhiên, tảng định đầu tư dựa NPV Quyết định đầu tư phải tối đa hóa NPV đạt (tối đa hóa giá trị doanh nghiệp) • Giả định giải nguồn vốn giới hạn dự án thực phần Chun ngành TCDN Hoạch định NS vốn đầu tư Nguồn vốn bị giới hạn • Trong trường hợp nguồn vốn bị giới hạn thời kỳ, dự án nên xếp hạng theo giá trị NPV tính đồng vốn đầu tư ban đầu hay nói cách khác số PI • Ví dụ: Một cơng ty khơng có khả đủ vốn đầu tư nhiều 500 triệu đồng năm hành Dự án Vốn đầu tư ban đầu (triệu đồng) NPV (triệu đồng) A B C D E 100.000 150.000 140.000 210.000 180.000 15.000 29.000 31.000 22.000 36.000 Chun ngành TCDN Hoạch định NS vốn đầu tư Nguồn vốn bị giới hạn Cách giải quyết: Xếp hạng dự án theo số PI sau: Dự án PI Xếp hạng A B C D E 1,15 1,19 1,22 1,10 1,20 Chun ngành TCDN Hoạch định NS vốn đầu tư Nguồn vốn bị giới hạn Cơng ty chọn theo thứ tự xếp hạng PI sử dụng hết nguồn vốn Dự án Vốn đầu tư (triệu đồng) C E B 3/10A 140.000 180.000 150.000 30.000 500.000 Chun ngành TCDN Hoạch định NS vốn đầu tư Nguồn vốn bị giới hạn Trong trường hợp nguồn vốn bị giới hạn qua nhiều thời kỳ, sử dụng phương pháp quy hoạch tuyến tính LP (linear programming) Dự án Năm Năm Năm Năm W X Y Z - 70 - 80 - 20 - 90 10 - 50 60 60 60 30 60 50 30 30 NPV (r = 10%) 6,44 5,30 1,18 1,86 Lưu ý: Các giá trị NPV tính năm thời điểm dự án W đòi hỏi dòng tiền chi năm năm Chun ngành TCDN Hoạch định NS vốn đầu tư Nguồn vốn bị giới hạn • Tìm danh mục đầu tư kết hợp bốn dự án cho tổng NPV cao với nguồn vốn bị giới hạn năm năm • Gọi w, x, y z tỷ trọng vốn đầu tư vào bốn dự án W, X,Y Z, tìm giá trị cực đại NPV • NPV = 6,44w + 5,30x + 1,18y + 1,86z tiến tới max • Với 70w + 80y ≤ 100 (nghĩa tổng vốn đầu tư vào dự án W, Y năm phải bé 100) • 20w + 90x – 10y + 50z ≤ 100 (nghĩa tổng vốn đầu tư vào dự án năm phải bé 100 • ≤ w,x,y,z ≤ Chun ngành TCDN Hoạch định NS vốn đầu tư Nguồn vốn bị giới hạn • Cách giải tối ưu thực kỹ thuật LP, tìm giá trị tối đa hàm số mục tiêu cho giới hạn khác • Các kết phương pháp LP cung cấp thơng tin sau: • Giá trị NPV tối đa • Phải chi cho vốn đầu tư tăng thêm để gia tăng NPV • Cần nguồn vốn năm trước thiếu hụt vốn đầu tư khơng giới hạn nguồn vốn Chun ngành TCDN Hoạch định NS vốn đầu tư 10 Các dự án khơng đồng thời gian EA( máy1) = NPV (A1 ) 562 = = 324 $ PVFA(10%, 2) 1,7355 EA ( máy 2) = NPV (A2 ) 671 = = 212$ PVFA(10%,4) 3,1699 Tài sản Thời gian NPV (r=10%) EA (r=10%) Máy A 562 324 Máy A 671 212 Chun ngành TCDN Hoạch định NS vốn đầu tư 21 Thời điểm thay thiết bị hữu • Trong trường hợp trước, đời sống loại máy xem cố định • Trong thực tế, thời điểm thay thiết bị phản ánh q trình xem xét mặt kinh tế dự án hư hỏng kỹ thuật • Chúng ta phải định nên thay thiết bị thiết bị định giùm Chun ngành TCDN Hoạch định NS vốn đầu tư 22 Thời điểm thay thiết bị hữu • • Ví dụ: Một máy cũ dự kiến tạo dòng tiền ròng 4.000$ năm đến 4.000$ năm Sau chết • Thay máy với giá 15.000$ mang lại dòng tiền vào 8.000$ năm vòng năm • Bạn muốn biết liệu bạn nên thay hay chờ đợi thêm năm nữa? Chun ngành TCDN Hoạch định NS vốn đầu tư 23 Thời điểm thay thiết bị hữu NPV máy dòng tiền tương đương hàng năm Dòng tiền Máy Chuỗi tiền tệ năm tương đương Chun ngành TCDN C0 C1 C2 C3 NPV r = 6% -15 +8 +8 +8 6,38 +2,387 +2,387 +2,387 Hoạch định NS vốn đầu tư 6,38 24 Chi phí cho việc sử dụng thiết bị hữu • Giả sử có dự án đầu tư đòi hỏi sử dụng nhiều máy vi tính Vấn đề đặt chấp nhận dự án phải chuyển thời điểm mua máy từ năm thứ sang năm thứ • Máy vi tính có đời sống kinh tế năm, giá chi phí mua sắm vận hành 500.000$, lãi suất chiết khấu 6% Chun ngành TCDN Hoạch định NS vốn đầu tư 25 Chi phí cho việc sử dụng thiết bị hữu • Dự án tạo chi phí tăng thêm 118.700$ vào năm với giá 118.700/(1,06)4 = 94.000$ • Chi phí tính riêng cho dự án NPV dự án âm • 500.000$ giá chi phí mua sắm vận hành máy vi tính sang chi phí tương đương hàng năm 118.700$ năm • Thực dự án có đáng giá hay khơng thay chúng vào cuối năm thứ mà khả dư thừa máy tính lúc khơng hợp thời Chun ngành TCDN Hoạch định NS vốn đầu tư 26 Nhân tố mùa vụ • Một nhà máy vận hành hai máy, máy có cơng suất 1000 sản phẩm năm, có chi phí hoạt động 2$/ sản phẩm • Giả định nhà máy mang tính thời vụ sản phẩm dễ bị hư hỏng Mùa xn mùa hè máy hoạt động với 50% cơng suất • Nếu lãi suất chiết khấu 10% máy sử dụng mãi giá trị chi phí 30.000$ Chun ngành TCDN Hoạch định NS vốn đầu tư 27 Nhân tố mùa vụ • • • • • Hai máy cũ Sản lượng hàng năm máy 750 sản phẩm Chi phí h/đ hàng năm máy x 750 = 1.500$ PV tổng chi phí h/đ máy 1.500 / 0,1 = 15.000$ PV tổng chi phí h/đ hai máy x 15.000 = 30.000$ • Cơng ty xem xét liệu có nên thay hai máy hai máy hay khơng? Chun ngành TCDN Hoạch định NS vốn đầu tư 28 Nhân tố mùa vụ • • • • • • • • • Mỗi máy giá 6.000$ Chi phí hoạt động 1$/một sản phẩm Giá trị chi phí hai máy 27.000$ Hai máy Sản lượng hàng năm máy 750 sản phẩm Đầu tư máy 6.000$ Chi phí h/đ hàng năm máy x 750 = 750$ PV tổng chi phí h/đ máy 6.000+ 750x0,1=13.500$ PV tổng chi phí h/đ hai máy x 13.500 = 27.000$ Vì nên bỏ hai máy cũ mua hai máy Chun ngành TCDN Hoạch định NS vốn đầu tư 29 Nhân tố mùa vụ • Cơng ty có hồn tồn khơng nghĩ hai máy tốt hai máy cũ? Một máy cũ Sản lượng hàng năm máy Đầu tư máy Chi phí hoạt động máy PV toàn chi phí máy 500sp x 500 = 1.000$ 1.000/0,1 = 10.000$ PV toàn chi phí máy Chun ngành TCDN Một máy Hoạch định NS vốn đầu tư 1.000sp 6.000$ x 1.000 = 1.000$ 6.000 + 1.000/ 0,1 = 16.000$ 26.000$ 30 IRR dự án khơng bình thường • Một dự án đầu tư bình thường dự án mà dòng tiền thu vào chi có dạng sau: • - + + + + (chỉ có dấu - dòng tiền chi ra) • Một dự án đầu tư khơng bình thường dự án mà dòng tiền đổi dấu lần: • -++++hoặc - + + - + + + • Có hai khó khăn sử dụng tiêu chuẩn IRR để đánh giá dự án đầu tư khơng bình thường • Có trường hợp khơng tồn IRR thực • Có trường hợp lại có hai nhiều IRR Chun ngành TCDN Hoạch định NS vốn đầu tư 31 IRR dự án khơng bình thường Năm Dự án A -25000$ 50000$ - 36.000$ Chun ngành TCDN Hoạch định NS vốn đầu tư 32 IRR dự án khơng bình thường Năm Dự án B 1500$ - 3000$ 2250$ -750$ 300$ Chun ngành TCDN Hoạch định NS vốn đầu tư 33 IRR dự án khơng bình thường Năm Dự án C -20.000$ 64.000$ -48.000$ Chun ngành TCDN Hoạch định NS vốn đầu tư 34 IRR dự án khơng bình thường Năm Dự án C -20.000$ 64.000$ -48.000$ Chun ngành TCDN Hoạch định NS vốn đầu tư 35 [...]... tối ưu để đầu tư • Trong thực tế, khi một dự án có NPV dương khơng có nghĩa là thực hiện dự án ngay bây giờ là tốt nhất • Dự án này có thể có giá trị hơn nếu được thực hiện trong tư ng lai • Tư ng tự như thế, một dự án có NPV âm có thể trở thành cơ hội đáng giá nếu chúng ta chờ đợi trong một thời gian • Bất kỳ dự án nào đều có hai lựa chọn loại trừ nhau, đó là thực hiện bây giờ hoặc đầu tư sau này... khó khăn khi sử dụng tiêu chuẩn IRR để đánh giá những dự án đầu tư khơng bình thường • Có trường hợp khơng tồn tại IRR thực • Có trường hợp lại có hai hoặc nhiều IRR Chun ngành TCDN Hoạch định NS vốn đầu tư 31 7 IRR của những dự án khơng bình thường Năm Dự án 0 1 2 A -25000$ 50000$ - 36.000$ Chun ngành TCDN Hoạch định NS vốn đầu tư 32 7 IRR của những dự án khơng bình thường Năm Dự án 0 1 2 3 4 B 1500$... máy Chun ngành TCDN Một máy mới Hoạch định NS vốn đầu tư 1.000sp 6.000$ 1 x 1.000 = 1.000$ 6.000 + 1.000/ 0,1 = 16.000$ 26.000$ 30 7 IRR của những dự án khơng bình thường • Một dự án đầu tư bình thường là dự án mà trong đó dòng tiền thu vào và chi ra có dạng sau: • - + + + + (chỉ có một dấu - ở dòng tiền chi ra) • Một dự án đầu tư khơng bình thường là dự án mà trong đó dòng tiền đổi dấu hơn một lần:... NS vốn đầu tư 25 5 Chi phí cho việc sử dụng các thiết bị hiện hữu • Dự án mới tạo ra một chi phí tăng thêm là 118.700$ vào năm 4 với hiện giá là 118.700/(1,06)4 = 94.000$ • Chi phí này được tính riêng cho dự án mới NPV của dự án có thể âm • 500.000$ hiện giá của chi phí mua sắm vận hành của máy vi tính sang chi phí tư ng đương hàng năm là 118.700$ trong 5 năm • Thực hiện dự án ngay bây giờ có đáng giá... điểm tối ưu để đầu tư Tip: Có thể chọn thời điểm tối ưu để đầu tư thơng qua tốc độ tăng của giá trị tư ng lai thuần và so sánh với lãi suất chiết khấu Chun ngành TCDN Hoạch định NS vốn đầu tư 12 2 Thời điểm tối ưu để đầu tư • Thí dụ, bạn sở hữu một khu rừng trồng cây lấy gỗ Để khai thác gỗ, bạn phải đầu tư làm đường và các phương tiện khác để vận chuyển gỗ Càng đợi lâu thì bạn phải đầu tư càng nhiều... vốn đầu tư 15 3 Các dự án khơng đồng nhất về thời gian • Phương pháp dòng tiền thay thế • Tạo ra một (hoặc nhiều) dự án có dòng tiền thay thế cho các dự án ban đầu sao cho dòng tiền của các dự án thay thế mang tính chất đồng nhất về thời gian • Ví dụ: xem xét 2 dự án loại trừ lẫn nhau sau : Máy 0 1 2 3 4 NPV với r = 10% A1 -1000 900 900 - - 562 A2 -1500 685 685 685 685 671 Chun ngành TCDN Hoạch định. .. 0 1 2 3 4 B 1500$ - 3000$ 2250$ -750$ 300$ Chun ngành TCDN Hoạch định NS vốn đầu tư 33 7 IRR của những dự án khơng bình thường Năm Dự án 0 1 2 C -20.000$ 64.000$ -48.000$ Chun ngành TCDN Hoạch định NS vốn đầu tư 34 7 IRR của những dự án khơng bình thường Năm Dự án 0 1 2 C -20.000$ 64.000$ -48.000$ Chun ngành TCDN Hoạch định NS vốn đầu tư 35 ... của các dự án phải được xem xét • Nếu xem xét NPV là giá trị tăng thêm mà dự án tạo ra, chúng ta phải gắn NPV vào yếu tố vòng đời dự án Chúng ta chỉ có thể so sánh NPV của 2 dự án có vòng đời bằng nhau • Trong trường hợp các dự án có vòng đời khác nhau, có thể sử dụng 2 phương pháp sau: • Phương pháp dòng tiền thay thế • Phương pháp chuỗi tiền tệ đều thay thế hàng năm – EA Chun ngành TCDN Hoạch định. .. - EA • Phương pháp này bắt nguồn từ cách tiếp cận khái niệm chi phí tư ng đương hàng năm • Chúng ta hay xem xét một dự án có vốn đầu tư 40 triệu với thời gian sử dụng dự kiến là 10 năm • Giả sử chi phí sử dụng nguồn vốn của dự án là r = 5% 40 40 EA = = = 5,18 PVFA (5%,10) 7,217 Chun ngành TCDN Hoạch định NS vốn đầu tư 19 3 Các dự án khơng đồng nhất về thời gian • “Chuỗi tiền tệ thay thế đều hàng năm... giá trị tư ng lai thuần hơn 10% (lãi suất chiết khấu) vì thế việc chờ đợi sẽ đem lại giá trị tăng thêm Sau năm thứ 4, giá trị tư ng lai thuần vẫn tăng nhưng dưới 10% nên việc trì hỗn khơng hiệu quả Chun ngành TCDN Hoạch định NS vốn đầu tư 14 3 Các dự án khơng đồng nhất về thời gian • Khi các dự án là độc lập với nhau, sự khơng đồng nhất về mặt thời gian khơng quan trọng • Nhưng khi các dự án là loại
- Xem thêm -

Xem thêm: VẬN DỤNG các TIÊU CHUẨN THẨM ĐỊNH dự án đầu tư TRONG THỰC TIỄN , VẬN DỤNG các TIÊU CHUẨN THẨM ĐỊNH dự án đầu tư TRONG THỰC TIỄN , VẬN DỤNG các TIÊU CHUẨN THẨM ĐỊNH dự án đầu tư TRONG THỰC TIỄN , Nguồn vốn bị giới hạn, Thời điểm tối ưu để đầu tư, Các dự án không đồng nhất về thời gian, Thời điểm thay thế thiết bị hiện hữu, Nhân tố mùa vụ, IRR của những dự án không bình thường

Tài liệu mới bán

Gợi ý tài liệu liên quan cho bạn

Nhận lời giải ngay chưa đến 10 phút Đăng bài tập ngay