Mở rộng vốn từ về quyền và bổn phận LTVC lớp 5

21 200 0
  • Loading ...
1/21 trang

Thông tin tài liệu

Ngày đăng: 30/11/2016, 22:13

Nêu tác dụng dấu ngoặc kép? Thứ tư ngày tháng năm 2010 Luyện từ câu: • Tác dụng dấu ngoặc kép: + Dấu ngoặc kép đánh dấu lời nói trực tiếp nhân vật + Dấu ngoặc kép đánh dấu ý nghĩ nhân vật + Dấu ngoặc kép đánh dấu từ ngữ dùng với ý nghĩa đặc biệt Thứ tư ngày tháng năm 2010 Luyện từ câu: • Nêu ví dụ tác dụng dấu ngoặc kép? + Dấu ngoặc kép đánh dấu lời nói trực tiếp nhân vật Thứ tư ngày tháng năm 2010 Luyện từ câu: • Nêu ví dụ tác dụng dấu ngoặc kép? + Dấu ngoặc kép đánh dấu lời nói trực tiếp nhân vật + Dấu ngoặc kép đánh dấu ý nghĩ nhân vật Thứ tư ngày tháng năm 2010 Luyện từ câu: • Nêu ví dụ tác dụng dấu ngoặc kép? + Dấu ngoặc kép đánh dấu lời nói trực tiếp nhân vật + Dấu ngoặc kép đánh dấu ý nghĩ nhân vật + Dấu ngoặc kép đánh dấu từ ngữ dùng với ý nghĩa đặc biệt Thứ tư ngày tháng năm 2010 Luyện từ câu: Mở rộng vốn từ: Quyền bổn phận • Bài 1: Dựa theo nghĩa tiếng “quyền”, em xếp từ cho ngoặc đơn thành hai nhóm: a) Quyền điều mà pháp luật xã hội công nhận cho hưởng, làm, đòi hỏi b) Quyền điều có địa vị hay chức vụ mà làm ( quyền hạn, quyền hành, quyền lợi, quyền lực, nhân quyền, thẩm quyền ) Thứ tư ngày tháng năm 2010 Luyện từ câu: Mở rộng vốn từ: Quyền phận  quyền hành  quyền lợi  quyền lực  nhân quyền  thẩm quyền  quyền hạn bổn a) Quyền điều mà pháp luật xã hội công nhận cho hưởng, làm, đòi hỏi: b) Quyền điều có địa vị hay chức vụ mà làm: Thứ tư ngày tháng năm 2010 Luyện từ câu: Mở rộng vốn từ: Quyền phận • • • • • • quyền hạn quyền lợi quyền lực nhân quyền thẩm quyền quyền hành bổn a) Quyền điều mà pháp luật xã hội công nhận cho hưởng, làm, đòi hỏi:  quyền lợi nhân quyền • b) Quyền điều có địa vị hay chức vụ mà làm: Thứ tư ngày tháng năm 2010 Luyện từ câu: Mở rộng vốn từ: Quyền phận • • • • • • quyền hạn quyền lợi quyền lực nhân quyền thẩm quyền quyền hành bổn a) Quyền điều mà pháp luật xã hội công nhận cho hưởng, làm, đòi hỏi:  quyền lợi nhân quyền b) Quyền điều có địa vị hay chức vụ mà làm:  quyền hạn quyền hành quyền lực thẩm quyền Thứ tư ngày tháng năm 2010 Luyện từ câu: Mở rộng vốn từ: Quyền bổn phận • Bài 2: Trong từ đây, từ đồng nghĩa với “ Bổn phận” ? • nghĩa vụ, nhiệm vụ, chức vụ, chức năng, chức trách, trách nhiệm, phận sự, địa phận Thứ tư ngày tháng năm 2010 Luyện từ câu: Mở rộng vốn từ: Quyền bổn phận • Bài 2: Những từ đồng nghĩa với từ “ Bổn phận” :  nghĩa vụ  nhiệm vụ trách nhiệm  phận Thứ tư ngày tháng năm 2010 Luyện từ câu: Mở rộng vốn từ: Quyền bổn phận • Bài 3: Đọc lại Năm điều Bác Hồ dạy thiếu nhi trả lời câu hỏi: a) Năm điều Bác Hồ dạy nói quyền hay bổn phận thiếu nhi? b) Lời Bác dạy thiếu nhi trở thành quy định Luật bảo vệ, chăm sóc giáo dục trẻ em mà em vừa học? Thứ tư ngày tháng năm 2010 Luyện từ câu: Mở rộng vốn từ: Quyền phận  Năm điều Bác Hồ dạy thiếu nhi: Yêu Tổ quốc, yêu đồng bào  Học tập tốt, lao động tốt Đoàn kết tốt, kỉ luật tốt Giữ gìn vệ sinh thật tốt Khiêm tốn, thật thà, dũng cảm bổn Thứ tư ngày tháng năm 2010 Luyện từ câu: Mở rộng vốn từ: Quyền phận bổn  Năm điều Bác Hồ dạy thiếu nhi: Yêu Tổ quốc, yêu đồng bào  Học tập tốt, lao động tốt Đoàn kết tốt, kỉ luật tốt Giữ gìn vệ sinh thật tốt Khiêm tốn, thật thà, dũng • a) Năm điều Bác Hồ dạy nói bổn phận thiếu nhi Thứ tư ngày tháng năm 2010 Luyện từ câu: Mở rộng vốn từ: phận Quyền bổn • a) Năm điều Bác Hồ Năm điều Bác Hồ dạy thiếu nhi: Yêu Tổ quốc, yêu đồng bào  Học tập tốt, lao động tốt Đoàn kết tốt, kỉ luật tốt Giữ gìn vệ sinh thật tốt Khiêm tốn, thật thà, dũng cảm dạy nói bổn phận thiếu nhi • b) Lời Bác dạy trở thành quy định nêu điều 21 Luật bảo vệ, chăm sóc giáo dục trẻ em Thứ tư ngày tháng năm 2010 Luyện từ câu: Mở rộng vốn từ: Quyền phận bổn • a) Năm điều Bác Hồ dạy nói bổn phận thiếu nhi • b) Lời Bác dạy trở thành quy định nêu điều 21 Luật bảo vệ, chăm sóc giáo dục trẻ em Thứ tư ngày tháng năm 2010 Luyện từ câu: Mở rộng vốn từ: Quyền bổn phận • Bài 4: Viết đoạn văn khoảng câu trình bày suy nghĩ em nhân vật Út Vịnh tập đọc em học tuần 32 Thứ tư ngày tháng năm 2010 Luyện từ câu: Mở rộng vốn từ: phận Quyền bổn • Đoạn văn khoảng câu trình bày suy nghĩ em nhân vật Út Vịnh: VD: “ Út Vịnh nhỏ có ý thức trách nhiệm công dân Không Vịnh tôn trọng quy định an toàn giao thông mà thuyết phục bạn không chơi dại thả diều đường tàu Vịnh nhanh trí, dũng cảm cứu sống em nhỏ Hành động Vịnh thật đáng Thứ tư ngày tháng năm 2010 Luyện từ câu: Mở rộng vốn từ: Quyền phận bổn
- Xem thêm -

Xem thêm: Mở rộng vốn từ về quyền và bổn phận LTVC lớp 5 , Mở rộng vốn từ về quyền và bổn phận LTVC lớp 5 , Mở rộng vốn từ về quyền và bổn phận LTVC lớp 5

Từ khóa liên quan

Gợi ý tài liệu liên quan cho bạn

Nhận lời giải ngay chưa đến 10 phút Đăng bài tập ngay