Slide môn tiền tệ ngân hàng chương 2 lãi xuất

43 226 0
  • Loading ...
1/43 trang

Thông tin tài liệu

Ngày đăng: 30/11/2016, 22:13

Kết cấu chương I Khái niệm lãi suất II Các phương pháp đo lường lãi suất III Phân loại lãi suất IV Các nhân tố ảnh hưởng tới lãi suất V Cấu trúc rủi ro cấu trúc kỳ hạn lãi suất VI Chính sách lãi suất Việt Nam Tài tiền tệ- Chương 01/12/16 I Khái niệm lãi suất Định nghĩa  Lãi suất tỷ lệ phần trăm tính số tiền vay mà người vay phải trả cho người cho vay để có quyền sử dụng vốn vay Công thức  - Lãi suất = Tiền lãi / Tiền gốc Tiền lãi (interest payment) số tiền mà người vay phải trả cho người cho vay với tư cách chi phí sử dụng vốn vay Tiền gốc (principal) số tiền người vay sử dụng theo hợp đồng tín dụng II Các phương pháp đo lường lãi suất Giá trị thời gian tiền tệ Lãi đơn Lãi ghép Tần số ghép lãi Giá trị thời gian tiền tệ VD: có lựa chọn sau cho khoản tiền 100 triệu nhàn rỗi: -Gửi tiền tiết kiệm với lãi suất 8%/năm -Cho đối tác vay với thời hạn năm, lãi năm triệu, tiền gốc hoàn trả sau năm -Đầu tư dự án kinh doanh Dự tính năm thứ thu 35 triệu, năm 45 triệu năm 50 triệu Giá trị thời gian tiền tệ  - Với lượng tiền nhận được, giá trị không giống vào thời điểm khác  - Số tiền có tay ngày hôm có giá trị lớn số tiền tương tự dự tính nhận tương lai Giá trị thời gian tiền tệ • Giá trị tương lai (FV) giá trị mà khoản đầu tư đạt đến sau thời gian định với mức lãi suất định • Giá trị tương lai thời điểm tn giá trị khoản đầu tư tính thực thời điểm • Giá trị (PV) giá trị dòng tiền vào Phương pháp tính lãi đơn - Khoản vay đơn (simple interest): tiền lãi kỳ tính số vốn ban đầu PV số tiền gốc ban đầu, i lãi suất I tiền lãi kỳ: I = I1 = I2 =…=In = PV*i  Số tiền thu sau n kỳ: FVn = PV+n*I = PV + n*PV*i -> FVn = PV*(1+n*i)  VD: Gửi 100$ vào tài khoản kỳ hạn 15 tháng, lãi suất 9%/năm Tính số tiền nhận đến hạn? Phương pháp tính lãi ghép b Phương pháp tính lãi ghép -Tiền lãi kỳ trước cộng vào tiền gốc để làm tính tiền lãi kỳ sau -PV: tiền gốc, i: lãi suất, FV: số tiền nhận sau kỳ FV1 = PV + PV*i = PV (1+i) FV2 = PV(1+i) + PV(1+i)*i = PV(1+i)(1+i) = PV(1+i)2 -> FVn = PV(1+i)n Ví dụ  Giả sử vay 100 triệu với lãi suất 10%/năm Số tiền phải trả sau năm bao nhiêu? * Nếu áp dụng lãi đơn: FV2 = PV(1+2*i) = 100 (1+2*10%) = 120tr * Nếu áp dụng lãi ghép: FV1 = 100(1+10%) = 110tr -> khoản vay đơn FV2 = 110(1+10%) = 121tr = 100(1+10%)(1+10%)  121 = 100 + 10 + 10 + Lãi ghép Gốc Lãi đơn Cấu trúc kỳ hạn lãi suất  Mô tả mối quan hệ lãi suất ngắn hạn lãi suất dài hạn: - Lãi suất dài hạn cao lãi suất ngắn hạn - Lãi suất dài hạn có xu hướng trung bình lãi suất ngắn hạn suốt thời kỳ Đường cong lãi suất Các lý thuyết giải thích cấu trúc kỳ hạn lãi suất a Lý thuyết kỳ vọng b Lý thuyết thị trường phân mảnh c Lý thuyết môi trường ưu tiên Lý thuyết kỳ vọng Tài tiền tệ- Chương 01/12/16 33 Lý thuyết kỳ vọng int = i1t + i e 1t +1 +i e 1t + + + i e 1t + n −1 n Tài tiền tệ- Chương 01/12/16 34 VI Chính sách lãi suất Việt Nam - Tháng 10/1990 Tháng 6/1992 Năm 1996 Tháng 6/1997 Tháng 8/2000 Tháng 6/2002 Tháng 5/2008 Câu hỏi Lãi suất tín dụng phụ thuộc vào yếu tố sau: a.Rủi ro khoản vay b.Thời hạn cho vay c.Cách tính lãi d.Cả a, b c Tài tiền tệ- Chương 01/12/16 37 Câu hỏi Lãi suất: a.Phản ánh chi phí việc vay vốn b.Phản ánh mức sinh lời từ đồng vốn cho vay c.Cả a b Tài tiền tệ- Chương 01/12/16 38 Câu hỏi Lãi suất tái chiết khấu thông thường: a.Thấp lãi suất chiết khấu b.Cao lãi suất chiết khấu c.Không kết luận Tài tiền tệ- Chương 01/12/16 39 Câu hỏi Lãi suất liên ngân hàng chịu sức ép phải tăng khi: a.Lãi suất tái chiết khấu tăng b.Lãi suất chiết khấu tăng c.Cả a b Tài tiền tệ- Chương 01/12/16 40 Câu hỏi Đường cong lãi suất thể a Lãi suất trái phiếu có rủi ro vỡ nợ khác b Lãi suất trái phiếu có thuế suất khác c Lãi suất trái phiếu có kỳ hạn khác d Lãi suất trái phiếu có mệnh giá khác Tài tiền tệ- Chương 01/12/16 41 Câu hỏi Trái phiếu kho bạc có mức lãi cao mức lãi tín phiếu kho bạc vì: a) Rủi ro không trả nợ cao b) Có tài sản đảm bảo c) Tính khoản cao d) Rủi ro cao thời hạn dài Tài tiền tệ- Chương 01/12/16 42 Câu hỏi Giả sử yếu tố khác không thay đổi, rủi ro vỡ nợ khoản vay cao lãi suất cho vay: a Càng cao b Càng thấp c Không thay đổi Tài tiền tệ- Chương 01/12/16 43 [...]... người đi vay phải trả cho ngân hàng (là người cho vay) Lãi suất chiết khấu: lãi suất ngân hàng cho vay dưới hình thức chiết khấu thương phiếu hoặc giấy tờ có giá khác chưa đến hạn thanh toán của khách hàng Lãi suất liên ngân hàng: lãi suất mà các ngân hàng áp dụng khi cho nhau vay trên thị trường liên ngân hàng 5 Theo quản lý Nhà nước a Lãi suất trần/ sàn b Lãi suất cơ bản c Lãi suất tái chiết khấu/... cố định của ngân hàng b Lãi suất thả nổi (floating rate) Là mức lãi suất của hợp đồng tín dụng được neo vào một lãi suất không cố định trên thị trường VD: quy định lãi suất hợp đồng tín dụng mỗi 6 tháng là LS LIBOR 6 tháng cùng kỳ cộng 5 bps 4 Theo nội dung hoạt động của ngân hàng a b c d Lãi suất nhận gửi: lãi suất ngân hàng trả cho các khoản tiền gửi vào ngân hàng Lãi suất cho vay: lãi suất mà...Năm Số tiền đầu năm Lãi đơn Lãi gộp Tổng lãi Số tiền cuối năm 1 $100.00 $10 $0 $10 $110.00 2 110.00 10 1 11 121 .00 3 121 .00 10 2. 1 12. 1 133.10 4 133.10 10 3.31 13.31 146.41 5 146.41 10 4.64 14.64 161.05 50 11.05 61.05 Tổng Ví dụ  Anh A vay anh B số tiền là 60 triệu trong 5 năm Tính số tiền anh A phải trả anh B trong cả 2 trường hợp tính lãi theo phương pháp lãi đơn và phương pháp lãi ghép Lãi suất... trường phân mảnh c Lý thuyết môi trường ưu tiên Lý thuyết kỳ vọng Tài chính tiền tệ- Chương 5 01/ 12/ 16 33 Lý thuyết kỳ vọng int = i1t + i e 1t +1 +i e 1t + 2 + + i e 1t + n −1 n Tài chính tiền tệ- Chương 5 01/ 12/ 16 34 VI Chính sách lãi suất ở Việt Nam - Tháng 10/1990 Tháng 6/19 92 Năm 1996 Tháng 6/1997 Tháng 8 /20 00 Tháng 6 /20 02 Tháng 5 /20 08 ... tắc 72  Số năm cần thiết để một khoản đầu tư tăng gấp đôi giá trị sẽ xấp xỉ bằng 72/ r , với r là lãi suất tính theo %/năm  VD: Gửi 100 triệu vào ngân hàng với lãi suất 9%/năm Sau bao nhiêu năm số tiền này tăng gấp đôi? Tần suất ghép lãi - APR: lãi suất được công bố theo năm với tần suất ghép lãi nhất định - EAR: lãi suất hiệu quả năm (là lãi suất tương đương với lãi suất APR nhưng chỉ ghép lãi 1... Tính lãi suất hiệu quả năm của 1 hợp đồng tín dụng thời hạn 1 năm, lãi suất 12% /năm, lãi tính 3 tháng/lần và được nhập gốc APR Tần suất ghép lãi  VD: EAR của khoản vay với lãi suất APR là 6%/năm  Tần suất ghép lãi Công thức EAR      Hàng năm Nửa năm một Hàng quý Hàng ngày Liên tục (1 + 0.060)1 – 1 (1 + 0.030 )2 – 1 (1 + 0.015)4 – 1 (1 + 0.06/365)365 – 1 e0.06 – 1  VD: Bạn chọn vay từ ngân hàng. .. RIR) Là mức lãi suất danh nghĩa đã được điều chỉnh theo tỷ lệ lạm phát  RIR = NIR - tỷ lệ lạm phát ? Khi lạm phát cao, người gửi tiền tiết kiệm hay người vay tiền được lợi Tài chính tiền tệ- Chương 5 01/ 12/ 16 19 3 Theo tính linh hoạt của lãi suất a Lãi suất cố định (fixed rate) Là mức lãi suất được quy định chính xác trong suốt thời gian của hợp đồng tín dụng VD: khung lãi suất huy động tiền gửi tiết... APR = 12% , ghép lãi 6 tháng/lần - NH B: APR = 11.9%, ghép lãi 1 tháng/lần - NH C: APR = 12. 5%, ghép lãi 1 năm/lần 6.00% 6.09% 6.136% 6.18313% 6.18365% II Phân loại lãi suất  1 2 3 4 5 Các tiêu chí phân loại: Theo thời hạn Theo thu nhập thực tế của người cho vay Theo tính linh hoạt của lãi suất Theo nội dung hoạt động của ngân hàng Theo quản lý Nhà nước 1 Theo thời hạn  a Lãi suất không kỳ hạn: lãi suất... tế sau thuế và phải được bù đắp tiền nộp thuế thuế Bảng xếp hạng tín dụng 2 Cấu trúc kỳ hạn của lãi suất  Mô tả mối quan hệ giữa lãi suất ngắn hạn và lãi suất dài hạn: - Lãi suất dài hạn cao hơn lãi suất ngắn hạn - Lãi suất dài hạn có xu hướng bằng trung bình các lãi suất ngắn hạn trong suốt thời kỳ đó Đường cong lãi suất Các lý thuyết giải thích cấu trúc kỳ hạn của lãi suất a Lý thuyết kỳ vọng b Lý... thời gian đáo hạn  b Lãi suất ngắn hạn: lãi suất áp dụng cho hợp đồng tín dụng từ 1 năm trở xuống  c Lãi suất trung và dài hạn: lãi suất áp dụng cho hợp đồng tín dụng trung và dài hạn 2 Theo thu nhập thực tế của người cho vay a Lãi suất danh nghĩa (nominal interest rate – NIR) Là mức lãi suất được quy định trong hợp đồng tín dụng và cố định suốt toàn bộ thời gian hợp đồng b Lãi suất thực (real interest
- Xem thêm -

Xem thêm: Slide môn tiền tệ ngân hàng chương 2 lãi xuất , Slide môn tiền tệ ngân hàng chương 2 lãi xuất , Slide môn tiền tệ ngân hàng chương 2 lãi xuất , Giá trị thời gian của tiền tệ, Giá trị thời gian của tiền tệ, Phương pháp tính lãi đơn, Phương pháp tính lãi ghép, Tần suất ghép lãi, V. Cấu trúc rủi ro và cấu trúc kỳ hạn của lãi suất, Bảng xếp hạng tín dụng, Cấu trúc kỳ hạn của lãi suất, Lý thuyết kỳ vọng, VI. Chính sách lãi suất ở Việt Nam

Gợi ý tài liệu liên quan cho bạn

Nhận lời giải ngay chưa đến 10 phút Đăng bài tập ngay