Slide môn tiền tệ ngân hàng chương 1 TỔNG QUAN về TIỀN tệ

28 209 0
  • Loading ...
1/28 trang

Thông tin tài liệu

Ngày đăng: 30/11/2016, 22:13

Chương 1: TỔNG QUAN VỀ TIỀN TỆ Tiền tệ - Ngân hàng - Chương I Tổng quan tiền tệ II Các hình thái phát triển tiền tệ III Chức tiền 01/12/16 Kết cấu chương I Tổng quan tiền tệ Định nghĩa Đặc điểm nguyên tắc tiền tệ - ngân hàng Tiền tệ vật chấp nhận chung rộng rãi trao đổi hàng hoá, dịch vụ việc toán khoản nợ Tài tiền tệ- Chương • 01/12/16 Định nghĩa Tài tiền tệ- Chương a Được chấp nhận chung b Để mua hàng để trả nợ c Sức mạnh tiền biểu thông qua sức mua • * Sức mua tiền tệ - Sức mua đối nội - Sức mua đối ngoại 01/12/16 Đặc điểm Tài tiền tệ- Chương a Tiền có giá trị thời gian b Rủi ro cần phải đền bù c Thông tin tảng để đưa định d Giá phân bổ nguồn lực xác định thị trường e Sự ổn định tăng cường phúc lợi 01/12/16 nguyên tắc tiền tệ - ngân hàng Tài tiền tệ- Chương 1 Sự đời tiền tệ Các hình thái phát triển tiền Các chế độ lưu thông tiền 01/12/16 II Các hình thái phát triển tiền tệ Sự đời tiền tệ - Tiền đời nhu cầu trao đổi người với lúc tiền đóng vai trò vật ngang giá chung - Các tiêu chí: • + Được chấp nhận rộng rãi • + Tương đối sẵn có • + Dễ bảo quản, lâu hao mòn • + Vận chuyển dễ dàng • + Dễ chia nhỏ Các hình thái phát triển tiền tệ • a Các hình thái tiền tệ - Hoá tệ (commodity money) Tiền dấu hiệu • b Các chế độ vị tiền tệ a Các hình thái tiền tệ: Hóa tệ - Bản thân đồng tiền hoá tệ loại hàng hoá -> Hoá tệ tiền có giá trị thực - Giá trị vật trung gian trao đổi phải ngang với giá trị hàng hoá đem trao đổi: trao đổi ngang giá - Có hình thức hoá tệ: • + Hoá tệ phi kim • + Hoá tệ kim loại Phương tiện trao đổi Thước đo giá trị Phương tiện cất trữ Phương tiện toán Tài tiền tệ- Chương • • • • 01/12/16 III Chức tiền tệ 14 Phương tiện trao đổi - Tiền tệ xã hội sử dụng với tư cách vật trung gian trình trao đổi hàng hoá, dịch vụ - Nếu xuất tiền tệ việc trao đổi diễn có “sự trùng hợp kép nhu cầu” - Tiền tệ giúp kinh tế hiệu hơn, khắc phục hạn chế trao đổi hàng hoá trực tiếp Thước đo giá trị - Tiền có khả đo lường tính toán giá trị kinh tế - Nếu tiền tệ khó khăn để xác định giá so sánh giá Thước đo giá trị Số mặt hàng 10 1000 Số lượng giá Số lượng giá kinh tế đổi chác kinh tế tiền tệ 45 499500 10 100 Phương tiện cất trữ - Khi tạm thời chưa có nhu cầu sử dụng, tiền cất trữ để dành cho giao dịch tương lai - Tiền sử dụng làm phương tiện cất trữ giá trị vì: + Tính lỏng (liquidity) + Mỗi tài sản, kể tiền hàm chứa rủi ro giá ? Tiền đóng vai trò cất trữ giá trị có phải chứa đầy đủ giá trị không 19 Tài tiền tệ- Chương 01/12/16 Phương tiện toán • Tiền sử dụng phương tiện toán khoản nợ (phương tiện trả nợ) Câu hỏi Tiền giấy ngày nay: a Chỉ chiếm tỷ trọng nhỏ tổng phương tiện toán b.Được phép đổi vàng theo tỷ lệ luật định c.Cả a b Tài tiền tệ- Chương • Tiền tệ thực chức thước đo giá trị sử dụng để: • a Niêm yết giá ghi chép khoản nợ • b Cất trữ cải qua thời gian • c Bảo vệ cải khỏi tụt giảm giá trị tác động lạm phát • d Không có đáp án 01/12/16 Câu hỏi 22 Câu hỏi • a b c d Hình thức toán sau cho phép người sử dụng “tiêu tiền trước, trả tiền sau”: Thanh toán thẻ ghi nợ Thanh toán séc doanh nghiệp Thanh toán thẻ tín dụng Thanh toán séc du lịch Câu hỏi • Trong chức tiền tệ: a Chức phương tiện trao đổi phản ánh chất tiền tệ b Chức cất trữ giá trị chức thấy tiền tệ c Cả a b Câu hỏi • Tính lỏng tất loại tiền nhau: a Đúng b Sai Câu hỏi Tài tiền tệ- Chương a.Là séc b.Không thể chuyển đổi sang kim loại quý c.Thẻ tín dụng d.Tiền xu 01/12/16 • Tiền pháp định: 26 Tài tiền tệ- Chương Hoạt động toán thẻ phát triển làm cho: a.Tỷ lệ nắm giữ tiền mặt tăng lên b.Tỷ lệ nắm giữ tiền mặt giảm xuống 01/12/16 Câu hỏi 27 Tài tiền tệ- Chương • Khi thực chức sau đây, tiền KHÔNG cần diện thực tế • a Thước đo giá trị • b Phương tiện toán • c Phương tiện trao đổi • d Phương tiện cất trữ 01/12/16 Câu hỏi 28 [...]... Câu hỏi 6 Tài chính tiền tệ- Chương 1 a.Là séc b.Không thể chuyển đổi sang kim loại quý hiếm c.Thẻ tín dụng d .Tiền xu 01/ 12 /16 • Tiền pháp định: 26 Tài chính tiền tệ- Chương 1 Hoạt động thanh toán thẻ phát triển làm cho: a.Tỷ lệ nắm giữ tiền mặt tăng lên b.Tỷ lệ nắm giữ tiền mặt giảm xuống 01/ 12 /16 Câu hỏi 7 27 Tài chính tiền tệ- Chương 1 • Khi thực hiện chức năng nào sau đây, tiền KHÔNG cần hiện diện... chính tiền tệ- Chương 1 • • • • 01/ 12 /16 III Chức năng của tiền tệ 14 1 Phương tiện trao đổi - Tiền tệ được xã hội sử dụng với tư cách là vật trung gian trong quá trình trao đổi hàng hoá, dịch vụ - Nếu không có sự xuất hiện của tiền tệ thì việc trao đổi chỉ diễn ra khi có “sự trùng hợp kép về nhu cầu” - Tiền tệ giúp nền kinh tế hiệu quả hơn, khắc phục được những hạn chế của trao đổi hàng hoá trực tiếp... hình thái tiền tệ: Tiền dấu hiệu • Tiền giấy - Hầu như không chứa giá trị mà chỉ đóng vai trò đại biểu cho giá trị - Tiền pháp định • Tiền tín dụng: là tiền nằm trên các tài khoản mở ở ngân hàng và được hình thành trên các khoản tiền gửi vào ngân hàng - Séc (cheque): là 1 tờ lệnh do người chủ TK Séc phát hành yêu cầu NH giữ TK chuyển 1 số tiền từ TK của người phát hành đến một người khác • Tiền điện... Là tiền sử dụng trong thanh toán điện tử - Phân biệt thẻ ghi nợ (debit cards) và thẻ tín dụng (credit cards) 12 Tài chính tiền tệ- Chương 1 01/ 12 /16 b Các chế độ bản vị tiền tệ - Chế độ hai bản vị: + Chế độ bản vị song song + Chế độ bản vị kép -Chế độ bản vị vàng -Chế độ lưu thông tiền giấy 1 Phương tiện trao đổi 2 Thước đo giá trị 3 Phương tiện cất trữ 4 Phương tiện thanh toán Tài chính tiền tệ- Chương. .. tương lai - Tiền được sử dụng làm phương tiện cất trữ giá trị vì: + Tính lỏng (liquidity) + Mỗi tài sản, kể cả tiền đều hàm chứa trong nó một rủi ro mất giá ? Tiền đóng vai trò cất trữ giá trị có phải chứa trong nó đầy đủ giá trị không 19 Tài chính tiền tệ- Chương 1 01/ 12 /16 4 Phương tiện thanh toán • Tiền được sử dụng như một phương tiện thanh toán các khoản nợ (phương tiện trả nợ) Câu hỏi 1 Tiền giấy... tiếp 2 Thước đo giá trị - Tiền có khả năng đo lường và tính toán giá trị trong nền kinh tế - Nếu không có tiền tệ thì sẽ rất khó khăn để xác định giá và so sánh giá Thước đo giá trị Số mặt hàng 3 10 10 00 Số lượng giá trong một Số lượng giá trong nền kinh tế đổi chác một nền kinh tế tiền tệ 3 45 499500 3 10 10 0 3 Phương tiện cất trữ - Khi tạm thời chưa có nhu cầu sử dụng, tiền được cất trữ để dành cho... tỷ trọng nhỏ trong tổng các phương tiện thanh toán b.Được phép đổi ra vàng theo tỷ lệ do luật định c.Cả a và b Tài chính tiền tệ- Chương 1 • Tiền tệ thực hiện chức năng thước đo giá trị khi nó được sử dụng để: • a Niêm yết giá và ghi chép các khoản nợ • b Cất trữ của cải qua thời gian • c Bảo vệ của cải khỏi sự tụt giảm giá trị do tác động của lạm phát • d Không có đáp án đúng 01/ 12 /16 Câu hỏi 2 22 Câu... người sử dụng “tiêu tiền trước, trả tiền sau”: Thanh toán bằng thẻ ghi nợ Thanh toán bằng séc doanh nghiệp Thanh toán bằng thẻ tín dụng Thanh toán bằng séc du lịch Câu hỏi 4 • Trong các chức năng của tiền tệ: a Chức năng phương tiện trao đổi phản ánh bản chất của tiền tệ b Chức năng cất trữ giá trị là chức năng chỉ thấy ở tiền tệ c Cả a và b Câu hỏi 5 • Tính lỏng của tất cả các loại tiền là như nhau:... Tài chính tiền tệ- Chương 1 • Khi thực hiện chức năng nào sau đây, tiền KHÔNG cần hiện diện thực tế • a Thước đo giá trị • b Phương tiện thanh toán • c Phương tiện trao đổi • d Phương tiện cất trữ 01/ 12 /16 Câu hỏi 8 28
- Xem thêm -

Xem thêm: Slide môn tiền tệ ngân hàng chương 1 TỔNG QUAN về TIỀN tệ , Slide môn tiền tệ ngân hàng chương 1 TỔNG QUAN về TIỀN tệ , Slide môn tiền tệ ngân hàng chương 1 TỔNG QUAN về TIỀN tệ , Chương 1: TỔNG QUAN VỀ TIỀN TỆ, I. Tổng quan về tiền tệ, Thước đo giá trị, Phương tiện thanh toán

Từ khóa liên quan

Gợi ý tài liệu liên quan cho bạn

Nhận lời giải ngay chưa đến 10 phút Đăng bài tập ngay