Toán tuần 26 tam giác

13 79 0
  • Loading ...
1/13 trang

Thông tin tài liệu

Ngày đăng: 30/11/2016, 22:12

KIỂM TRA BÀI CŨ 1.NÊU ĐỊNH NGHĨA ĐƯỜNG TRÒN TÂM O BÁN KÍNH R 2.NÊU ĐỊNH NGHĨA HÌNH TRÒN 3.SỬA BÀI 39/SGK TRANG 92 BÀI 39/SGK TRANG 92 C A I K B D a)CA = DA = 3cm CB = DB = 2cm b) Có I nằm A B nên:IA+IB=AB IA= AB-IB = - 2= 2(cm) Vậy IA = IB= 2(cm) Nên I trung điểm AB c)Có I nằm A K nên: AI+IK=AK IK=AK-AI IK=3-2 TUẦN 28 Tiết 25 BÀI 9: TAM GIÁC TAM GIÁC ABC LÀ GÌ ? A B C TAM GIÁC ABC LÀ HÌNH GỒM BA ĐOẠN THẲNG AB, AC, BC KHI BA ĐIỂM A , B , C KHÔNG THẲNG HÀNG KÍ HIỆU: ABC , ACB , BAC , BCA , CAB , CBA A B C BA ĐỈNH: A , B , C BA CẠNH: AB , AC , BC BA GÓC: ·BAC , ABC · , ACB · A N I M H B C ĐIỂM M NẰM BÊN TRONG TAM GIÁC (ĐIỂM TRONG CỦA TAM GIÁC) ĐIỂM N NẰM BÊN NGOÀI TAM GIÁC ( ĐIỂM NGOÀI CỦA TAM GIÁC) BÀI 43/SGK TRANG 94 a)HÌNH TẠO THÀNH BỞI BA ĐOẠN THẲNG MN , MP , NP KHI BA ………………………………………………………………………………… ĐIỂ M M , N , P KHÔNG THẲNG HÀNG ………………………………………………………………………………… ĐƯC GỌI LÀ TAM GIÁC MNP b) TAM GIÁC TUV LÀ HÌNH…………………… GỒM BA ĐOẠN THẲNG TU , TV , UV …………………………………………………………………………………… KHI BA ĐIỂM T , U , V KHÔNG ………………………………………………………………………………… THẲNG HÀNG BÀI 44/SGK TRANG 95 Xem hình 55 điền vào bảng sau Tên tam giác  ABI AIC Tên Tên góc Tên cạnh đỉnh · , IBA · · A,B,I IAB AB , AI , , AIB IB, AC , IC · · · AI A, I ,C IAC , ACI , CIA ABC · , BAC · , ACB · AB, BC, AC A,B,C ABC C I A B I C 25 23 24 29 30 13 22 20 12 26 27 28 11 14 21 15 215803 10 16 18 19 17 VẼ TAM GIÁC VD: VẼ TAM GIÁC ABC BIẾT BA CẠNH BC=4cm , AB=3cm, AC=2cm A B C VỀ NHÀ: - HỌC THUỘC ĐỊNH NGHĨA TAM GIÁC , BIẾT KÍ HIỆU TAM GIÁC -LÀM BÀI 45,46/SGK TRANG 95 -ÔN LẠI CÁC HÌNH TRANG 95 VÀ HỌC THUỘC CÁC TÍNH CHẤT TRANG 96 -ÔN TẬP CHUẨN BỊ KIỂM TRA MỘT TIẾT [...]...25 23 24 29 30 13 22 20 12 7 26 27 28 4 11 14 21 9 15 6 215803 10 16 18 19 17 2 VẼ TAM GIÁC VD: VẼ TAM GIÁC ABC BIẾT BA CẠNH BC=4cm , AB=3cm, AC=2cm A B C VỀ NHÀ: - HỌC THUỘC ĐỊNH NGHĨA TAM GIÁC , BIẾT KÍ HIỆU TAM GIÁC -LÀM BÀI 45,46/SGK TRANG 95 -ÔN LẠI CÁC HÌNH TRANG 95 VÀ HỌC THUỘC CÁC TÍNH CHẤT TRANG 96 -ÔN TẬP CHUẨN
- Xem thêm -

Xem thêm: Toán tuần 26 tam giác , Toán tuần 26 tam giác , Toán tuần 26 tam giác

Gợi ý tài liệu liên quan cho bạn

Nhận lời giải ngay chưa đến 10 phút Đăng bài tập ngay