Chương 5 + 6 + 7 môn nguyên lý kế toán

209 437 0
  • Loading ...
1/209 trang
Tải xuống

Thông tin tài liệu

Ngày đăng: 30/11/2016, 22:12

TRƯỜNG ĐẠI HỌC KINH TẾ TP HỒ CHÍ MINH KHOA KẾ TOÁN – KIỂM TOÁN NGUYÊN LÝ KẾ TOÁN GV PHẠM THANH LIÊM CHƯƠNG CHỨNG TỪ KẾ TOÁN VÀ KIỂM KÊ MỤC TIÊU HỌC TẬP Khái niệm ý nghóa chứng từ kế Tác dụng tính chất pháp lý chứng toán; Phân loại chứng từ; Tổ chức lập xử lý chứng từ kế toán; Khái niệm tác dụng kiểm kê; Phân loại kiểm kê; Phương pháp kiểm kê toán; từ kế 5.1 Khái niệm Khái niệm Theo điều chương “Luật kế toán Việt Nam”:  Chứng từ kế toán giấy tờ vật mang tin phản ánh nghiệp vụ kinh tế tài phát sinh hoàn thành, làm ghi sổ kế toán  Lập chứng từ phương pháp kế toán dùng để ghi nhận nghiệp vụ kinh tế tài phát sinh thực hoàn thành theo thời gian, theo đòa điểm phát sinh nghiệp vụ giấy tờ vật mang tin theo quy đònh pháp luật Nội dung phương pháp chứng từ: – Ghi chép đầy đủ, trung thực kòp thời nghiệp vụ liên quan đến tài sản, nguồn vốn doanh nghiệp vận động chúng – Thông tin kòp thời tình trạng đối tượng vận động chúng theo yêu cầu quản lý Hình thức biểu phương pháp chứng từ:  Hệ thống chứng từ kế toán  Kế hoạch luân chuyển chứng từ 5.2 Ý nghóa, tác dụng tính chất pháp lý chứng từ kế toán  Lập chứng từ để ghi nhận nghiệp vụ kinh tế tài phát sinh thực hoàn thành Dó đó, chứng từ để kiểm tra tính hợp pháp, hợp lệ nghiệp vụ kinh tế;  Chứng từ pháp lý để ghi sổ kế toán;  Chứng từ kế toán sở pháp lý thiếu cho tra, kiểm tra, khiếu nại, khiếu tố, chứng kiểm toán;  Chứng từ xác đònh trách nhiệm vật chất đơn vò cá nhân liên quan đến nghiệp vụ kinh tế phát sinh  Chứng từ để thực kiểm tra tình hình nộp thuế  Chứng từ phương tiện giúp lãnh đạo doanh nghiệp truyền đạt kiểm tra việc thực thò, mệnh lệnh công tác Ví dụ như: lệnh chi, lệnh xuất kho, lệnh điều động lao động 5.3 Phân loại chứng từ kế toán Phân loại theo nội dung kinh tế Hiện hệ thống chứng từ kế toán nước ta bao gồm nội dung: - Chứng từ lao động tiền lương - Chứng từ hàng tồn kho - Chứng từ bán hàng - Chứng từ tiền tệ - Chứng từ tài sản cố đònh Phân loại theo tính chất pháp lý a Hệ thống chứng từ kế toán thống bắt buộc  Là chứng từ phản ánh quan hệ kinh tế pháp nhân có yêu cầu quản lý chặt chẽ mang tính chất phổ biến rộng rãi  Áp dụng thống cho tất doanh nghiệp 10 TK 1562 SDĐK: Chi phí thu mua hàng hóa đầu kỳ Chi phí thu mua hàng hóa thực Chi phí thu mua hàng hóa tế phát sinh kỳ phân bổ cho khối lượng hàng hóa tiêu thụ kỳ SDCK: Chi phí thu mua hàng hóa cuối kỳ 195 Nội dung kế toán mua hàng Khi mua hàng hóa nhập kho, vào hóa đơn phiếu nhập kho, ghi: Nợ TK 156 (1561) Giá mua chưa thuế Nợ TK 133 Thuế GTGT đầu vào Có TK 111, 112, 331,… Tổng giá toán Phản ánh cho phí thu mua hàng hóa phát sinh: Nợ TK 156 (1562) Chi phí chưa thuế Nợ TK 133 Thuế GTGT đầu vào Có TK 111, 112, 331,… Tổng giá toán 196 7.6 KẾ TOÁN BÁN HÀNG Các tiêu cần xác đònh liên quan đến trình bán hàng như: - Doanh thu bán hàng, Giá vốn hàng bán; - Chiết khấu thương mại; hàng bán bò trả lại; giảm giá hàng bán; thuế tiêu thụ đặc biệt, thuế xuất khẩu; - Các tiêu chi phí bán hàng, chi phí quản lý doanh nghiệp… - Chi phí thuế thu nhập doanh nghiệp; trình bày phần kế toán trình tiêu thụ thành phẩm 197 Chú ý Trò giá hàng hóa xuất kho để bán (Giá vốn hàng bán) áp dụng phương pháp sau:  Nhập trước – Xuất trước  Nhập sau - Xuất trước  Bình quân gia quyền  Thực tế đích danh 198 Việc phân bổ chi phí mua hàng cho khối lượng hàng bán kỳ khối lượng hàng lại cuối kỳ, nhằm:  Xác đònh Giá vốn hàng bán Từ đó, tính xác kết kinh doanh  Đảm bảo nguyên tắc phù hợp doanh thu chi phí Giá vốn hàng bán = Trò giá hàng hóa + Chi phí thu mua xuất kho để bán phân bổ cho hàng bán kỳ (TK 632) (TK 1561) (TK 1562) 199 Nội dung kế toán bán hàng Căn vào hóa đơn thuế GTGT, phản ánh doanh thu bán hàng: Nợ TK 111, 112, 131 Tổng giá toán Có TK 511 Giá bán chưa thuế GTGT Có TK 333 (3331) Thuế GTGT đầu Phản ánh trò giá hàng hóa xuất kho xác đònh tiêu thụ: Nợ TK 632 Có TK 156 (1561) 200 Cuối kỳ, tính phân bổ chi phí thu mua cho hàng bán kỳ: Nợ TK 632 Có TK 156 (1562) Các nghiệp vụ khác tập hợp chi phí bán hàng, chi phí quản lý doanh nghiệp, chi phí thuế TNDN với nghiệp vụ kết chuyển cuối kỳ để xác đònh kết kinh doanh giống phần kế toán tiêu thụ thành phẩm 201 Đáp án tập 41 Nợ TK 156(1561) 432.000 Nợ TK 133 43.200 Có TK 331 475.200 2a Nợ TK 111 1.210.000 Có TK 511 1.100.000 Có TK 333(3331) 110.000 2b Nợ TK 632 712.000 Có TK 156(1561) 712.000 Trò giá xuất kho – 4.00 đơn vò: (4.000 đv x 160) + (400 đv x 180) = 712.000 202 3a Nợ TK 131 495.000 Có TK 511 450.000 Có TK 333(3331) 45.000 3b Nợ TK 632 324.000 Có TK 156(1561) 324.000 Trò giá xuất kho – 1.800 đơn vò: 1.800 đv x 180 = 324.000 Nợ TK 156(1561) 646.000 Nợ TK 133 64.600 Có TK 331 710.600 203 5a Nợ TK 112 825.000 Có TK 511 750.000 Có TK 333(3331) 75.000 5b Nợ TK 632 512.000 Có TK 156(1561) 512.000 Trò giá xuất kho – 3.000 đơn vò: (200 đv x 180) + (2.800 đv x 170) = 512.000 204 6a Nợ TK 641 8.400 Nợ TK 642 6.000 Có TK 152 14.400 6b Nợ TK 641 9.600 Nợ TK 642 8.200 Có TK 153 17.800 6c Nợ TK 641 24.000 Nợ TK 642 18.000 Có TK 334 42.000 6d Nợ TK 641 14.000 Nợ TK 642 10.000 Có TK 214 24.000 205 6e Nợ TK 641 20.800 Nợ TK 642 22.000 Có TK 111 42.800 6f Nợ TK 641 6.600 Nợ TK 642 7.600 Nợ TK 133 1.420 Có TK 331 15.620 7a Nợ TK 333(3331) 109.220 Có TK 133 109.200 7b Nợ TK 333(3331) 120.780 Có TK 112 120.780 206 Cuối kỳ kết chuyển: 8a Nợ TK 511 Có TK 911 8b Nợ TK 911 Có TK 632 8c Nợ TK 911 Có TK 641 8d Nợ TK 911 Có TK 642 2.300.000 2.300.000 1.548.000 1.548.000 83.400 83.400 71.800 71.800 207 Xác đònh kết kinh doanh Lãi = 2.300.000 – 1.548.000 – 83.400 – 71.800 = 596.800 8d Nợ TK 911 Có TK 421 596.800 596.800 208 Chúc bạn ôn tập thi tốt môn học 209 [...]... các khoản thanh toán thực hiện bằng phương pháp đối chiếu số dư của từng tài khoản giữa sổ kế toán của doanh nghiệp với sổ phụ của ngân hàng hoặc đơn vò có quan hệ thanh toán Mọi khoản chênh lệch phải được điều chỉnh thích hợp, những trường hợp chưa rõ nguyên nhân phải kết chuyển vào các khoản phải thu khác, hay phải trả khác và xử lý phù hợp 34 CHƯƠNG 6 SỔ KẾ TOÁN & HÌNH THỨC KẾ TOÁN 35 MỤC TIÊU HỌC... Trình tự xử lý chứng từ kế toán a Kiểm tra chứng từ Chứng từ kế toán trước khi ghi sổ phải được kiểm tra chặt chẽ nhằm bảo đảm tính trung thực, tính hợp pháp và hợp lệ của chứng từ Việc kiểm tra chứng từ có ý nghóa quyết đònh đối với chất lượng công tác kế toán 20 Trình tự kiểm tra chứng từ kế toán  Kiểm tra tính rõ ràng, trung thực, đầy đủ của các chỉ tiêu, các yếu tố ghi chép trên chứng từ kế toán, đối... chứng từ phục vụ cho việc ghi sổ kế toán Bao gồm: Ghi số tiền vào chứng từ, phân loại, sắp xếp chứng từ kế toán, đònh khoản… 23 c Luân chuyển chứng từ Luân chuyển chứng từ là xác đònh trình tự luân chuyển của chứng từ qua các bộ phận kế toán có liên quan để kiểm tra, xử lý và ghi sổ kế toán Trình tự luân chuyển của mỗi loại chứng từ sẽ khác nhau tùy theo tổ chức kế toán và tổ chức hệ thống thông tin... ghi rõ lý do, số lượng từng loại chứng từ kế toán bò niêm phong, tạm giữ và ký tên, đóng dấu 25 Bảo quản và lưu trữ chứng từ  Theo chế độ bảo quản chứng từ hiện hành: chứng từ kế toán được lưu trữ tại Dn 10 năm Sau đó phải nộp vào kho lưu trữ của nhà nước (Khi nộp phải có biên bản giao nhận)  Chỉ được hủy chứng từ kế toán sau khi có quyết đònh của Hội đồng đánh giá tài liệu lưu trữ 26 KIỂM KÊ 5. 5 Khái... từ kế toán 15 b Chứng từ ghi sổ (Chứng từ tổng hợp; Bảng kê chứng từ gốc) Chứng từ ghi sổ là loại chứng từ dùng để tổng hợp số liệu của nhiều chứng từ gốc cùng loại, cùng nghiệp vụ để ghi chép vào sổ kế toán được đơn giản, nhanh chóng, không phải lập lại nhiều lần những bút toán giống nhau Mẫu chứng từ ghi sổ – Xem trang 134 Giáo trình 16 5. 4 Tổ chức lập và xử lý chứng từ 1 Tổ chức lập chứng từ kế toán. .. lập chứng từ kế toán Theo luật kế toán:  Mọi nghiệp vụ kinh tế phát sinh liên quan đến hoạt động của doanh nghiệp đều phải lập chứng từ kế toán Chứng từ kế toán chỉ lập một lần cho một nghiệp vụ kinh tế, tài chính phát sinh  Nội dung chứng từ kế toán phải đầy đủ các chỉ tiêu, phải rõ ràng, trung thực với nội dung nghiệp vụ kinh tế, tài chính phát sinh  Chứng từ kế toán phải được lập đủ số liên theo... 2 Ngày, tháng, năm lập chứng từ kế toán 3 Tên và đòa chỉ của đơn vò và cá nhân lập chứng từ kế toán 4 Tên và đòa chỉ của đơn vò và cá nhân nhận chứng từ kế toán 5 Nội dung nghiệp vụ kinh tế tài chính phát sinh 6 Số lượng, đơn giá và số tiền của nghiệp vụ kinh tế tài chính ghi bằng số Riêng tổng số tiền của chứng từ dùng để thu, chi tiền phải ghi bằng số và bằng chữ 7 Chữ ký, họ và tên của người lập,... lý phù hợp 34 CHƯƠNG 6 SỔ KẾ TOÁN & HÌNH THỨC KẾ TOÁN 35 MỤC TIÊU HỌC TẬP 1 Khái niệm và tác dụng của sổ kế toán; 2 Các loại sổ kế toán; 3 Kỹ thuật ghi sổ, sửa sổ kế toán; 4 Các hình thức kế toán áp dụng tại các doanh nghiệp  Nhật ký – Sổ cái  Nhật ký chung  Chứng từ ghi sổ  Nhật ký chứng từ 36 ... khoản 1 điều 30 của Luật kế toán: “Kiểm kê tài sản là việc cân, đong, đo, đếm số lượng, xác nhận và đánh giá chất lượng, giá trò của tài sản, nguồn vốn hiện có tại thời điểm kiểm kê để kiểm tra, đối chiếu số liệu trong sổ kế toán 27 2 Tác dụng của kiểm kê a Kiểm kê nhằm kiểm tra tại chổ tài sản hiện có, đối chiếu giữa sổ sách kế toán và thực tế để phát hiện kòp thời các hiện tượng, nguyên nhân gây ra chênh... hợp: là chứng từ kết hợp đặc điểm của 2 loại chứng từ kể trên như : Lệnh kiêm phiếu xuất kho, Hóa đơn kiêm phiếu xuất kho, Phiếu xuất kho kiêm vận chuyển nội bộ… 13 Các yếu tố cơ bản của một chứng từ gốc Theo nội dung quy đònh trong khoản 1, điều 17, mục I chương 2 của Luật kế toán, bất kỳ một chứng từ gốc nào cũng bao gồm các yếu tố cơ bản dưới đây: 14 1 Tên và số hiệu của chứng từ kế toán 2 Ngày, tháng,
- Xem thêm -

Xem thêm: Chương 5 + 6 + 7 môn nguyên lý kế toán , Chương 5 + 6 + 7 môn nguyên lý kế toán , Chương 5 + 6 + 7 môn nguyên lý kế toán , MỤC TIÊU HỌC TẬP, 3 Phân loại chứng từ kế toán, Các yếu tố cơ bản của một chứng từ gốc, 4 Tổ chức lập và xử lý chứng từ, Trình tự xử lý chứng từ kế toán, Trình tự kiểm tra chứng từ kế toán, d. Bảo quản và lưu trữ chứng từ, Bảo quản và lưu trữ chứng từ, Phương pháp kiểm kê, 2 Các loại sổ kế toán, 3 Kỹ thuật mở sổ, ghi sổ, khóa sổ và sửa sổ kế toán, b. Phương pháp ghi bổ sung, Chứng từ ghi sổ 18/BS Ngày 30/9/2010, c. Phương pháp ghi số âm, TH1: Đònh khoản đúng, Số tiền ghi sai > Số tiền ghi đúng., Chứng từ ghi sổ 36/BS Ngày 30/11/2010, TH3: Phát hiện ra sai sót sau khi đã nộp báo cáo tài chính cho cơ quan có thẩm quyền., Hình thức kế toán bao gồm các nội dung cơ bản như sau:, Trình tự ghi chép, Quá trình hoạt động của doanh nghiệp sản xuất, 2 KẾ TOÁN QUÁ TRÌNH CUNG CẤP (KẾ TOÁN CÁC YẾU TỐ CƠ BẢN CỦA QUÁ TRÌNH SẢN XUẤT), Kế toán tăng, giảm TSCĐ hữu hình, TK 214 – Hao mòn TSCĐ, TK 133 – Thuế GTGT được khấu trừ, b. KẾ TOÁN TĂNG TSCĐ HỮU HÌNH, c . KẾ TOÁN GIẢM TSCĐ HỮU HÌNH, Kế toán khấu hao tài sản cố đònh, Nội dung kế toán khấu hao TSCĐ, Kế toán nhập, xuất nguyên vật liệu, công cụ, dụng cụ, b. Kế toán nhập kho vật liệu, công cụ, dụng cụ, c. Kế toán xuất kho vật liệu, công cụ, dụng cụ, Sơ đồ kế toán nhập – xuất vật tư, công cụ, Kế toán tiền lương, 3 KẾ TOÁN QUÁ TRÌNH SẢN XUẤT (KẾ TOÁN TỔNG HP CHI PHÍ SX VÀ TÍNH GIÁ THÀNH SẢN PHẨM), Phân loại chi phí, b. Phân loại chi phí theo mối tương quan với đối tượng chòu chi phí, Nội dung kế toán chi phí NVL trực tiếp, Nội dung kế toán chi phí nhân công trực tiếp, c. Kế toán chi phí sản xuất chung, Nội dung kế toán chi phí sản xuất chung, Ví dụ (Bài tập 35), Trình tự kế toán tổng hợp chi phí sản xuất, c. Bước 3: Tính giá thành sản phẩm hoàn thành, 4 KẾ TOÁN QUÁ TRÌNH TIÊU THỤ VÀ XÁC ĐỊNH KẾT QUẢ KINH DOANH, Các thông tin trên Báo cáo kết quả hoạt động kinh doanh, b. Các khoản giảm trừ doanh thu, Nội dung kế toán tập hợp chi phí bán hàng và chi phí quản lý doanh nghiệp, b. Nội dung kế toán xác đònh kết quả kinh doanh, Nếu thuế GTGT đầu ra < thuế GTGT đầu vào, 5 KẾ TOÁN MUA HÀNG, 6 KẾ TOÁN BÁN HÀNG, Đáp án bài tập 41

Mục lục

Xem thêm

Gợi ý tài liệu liên quan cho bạn

Nhận lời giải ngay chưa đến 10 phút Đăng bài tập ngay