chương 3 THỐNG kê sử DỤNG THỜI GIAN LAO ĐỘNG

43 174 0
  • Loading ...
1/43 trang

Thông tin tài liệu

Ngày đăng: 30/11/2016, 22:12

CHƯƠNG III THỐNG KÊ SỬ DỤNG  THỜI GIAN LAO ĐỘNG NỘI DUNG I. Hệ thống chỉ tiêu 1. Hệ thống chỉ tiêu thống kê sử dụng thời gian lao động theo đơn vị  ngày­ người 2. Hệ thống chỉ tiêu thống kê sử dụng thời gian lao động theo đơn vị  giờ ­ người II.  Phân  tích  thống  kê  sử  dụng  thời  gian  lao  động 1. Các hệ số sử dụng quỹ thời gian lao động và độ dài ngày làm việc 2. Bảng cân đối thời gian lao động 3. Vận dụng phương pháp dãy số thời gian 4. Các phương pháp phân tích ảnh hưởng của các nhân tố đến việc sử  dụng thời gian lao động I HỆ THỐNG CHỈ TIÊU Thời  gian  lao  động  là  chỉ  tiêu  thời  kỳ,  biểu  hiện chi phí lao động Thời gian lao động được đo bằng: Kế  toán:  giờ  công,  ngày  công  (  ngày  làm  đủ  8  tiêng) Nông nghiệp: ngày công điểm và ngày trời ( ngày  có hai buổi đi làm)  Thống kê: Giờ người, ngày người LUẬT LAO ĐỘNG Điều 104, luật LĐ 2012 Thời giờ  làm  việc  không quá 8 giờ trong một ngày hoặc  48 giờ trong một tuần. Người sử dụng lao động có quyền  quy  định  thời  giờ  làm  việc  theo  ngày  hoặc  tuần,  nhưng  phải thông báo trước cho người lao động biết Thời  giờ  làm  việc  hàng ngày  được rút ngắn từ một  đến  hai  giờ  đối  với  những  người  làm  các  công  việc  đặc  biệt  nặng nhọc, độc hại, nguy hiểm theo danh mục do Bộ Lao  động ­ Thương binh và Xã hội và Bộ Y tế ban hành 1. HỆ THỐNG CHỈ TIÊU THỐNG KÊ SỬ DỤNG THỜI  GIAN LAO ĐỘNG THEO ĐƠN VỊ NGÀY­ NGƯOI a. Các chỉ tiêu quỹ thời gian lao động và tổng thời gian  làm việc thực tế của doanh nghiệp SƠ ĐỒ BIỂU HIỆN CHỈ TIÊU QUỸ THỜI GIAN LAO  ĐỘNG VÀ TỔNG THỜI GIAN LÀM VIỆC THỰC TẾ  THEO ĐƠN VỊ NGÀY NGƯỜI Tổng số ngày – người theo lịch (NDL) Số ngày - người nghỉ lể, chủ nhật Tổng số ngày – người theo chế độ (NCD) Tổng số ngày – người sử dụng lớn (NLN) Số ngày – người có mặt NCM Số ngày – người làm thêm ca Số ngày – người làm việc thực tế chế độ (NTTCD) Tổng số ngày – người LVTT nói chung (NTTNC) Số ngày – người ngưng việc (trọn ngày) Số ngày – người vắng mặt Ngày – người nghỉ phép nghỉ theo luật Tổng số ngày người theo lịch (NDL) là chỉ tiêu  phản  ánh  tổng  quỹ  thời  gian  lao  động  theo  lịch của toàn bộ số lao động các loại mà đơn  vị có.  Cách tính:   +  Cộng  dồn  số  lao  động  của  đơn  vị  trong  tất  cả  các ngày dương lịch trong kỳ;   +  Số  lao  động  bình  quân  kỳ  x  số  ngày  theo  lịch  trong kỳ Tổng  số  ngày  người  theo  chế  độ  (NCD)  là  chỉ  tiêu phản ánh tổng số ngày ­ người mà toàn  bộ số lao động của đơn vị phải làm việc theo  quy  định  của  chế  độ  lao  động  do  nhà  nước  ban hành.  Xác định:     +  Quỹ  thời  gian  lao  động  theo  lịch  –  tổng  số  ngày  người  được  nghỉ  lể,  chủ  nhật  theo  chế  độ  quy định   + Số lao  động bình quân kỳ x số ngày theo chế  Các ngày nghĩ lễ  được quy định ở  Việt Nam? Điều 115 Nghỉ lễ, tết Người lao động nghỉ làm việc, hưởng nguyên lương ngày lễ, tết sau đây: a) Tết Dương lịch 01 ngày (ngày 01 tháng 01 dương lịch); b) Tết Âm lịch 05 ngày; c) Ngày Chiến thắng 01 ngày (ngày 30 tháng dương lịch); d) Ngày Quốc tế lao động 01 ngày (ngày 01 tháng dương lịch); đ) Ngày Quốc khánh 01 ngày (ngày 02 tháng dương lịch); e) Ngày Giỗ Tổ Hùng Vương 01 ngày (ngày 10 tháng âm lịch) B. CÁC CHỈ TIÊU ĐỘ DÀI LÀM VIỆC THỰC TẾ  BÌNH QUÂN NGÀY LAO ĐỘNG  1. Số giờ làm việc thực tế trong chế độ bình quân  một ngày lao động G TTCD TTCD G = TTNC N 2.Số giờ làm việc thực tế nói chung bình  quân một ngày lao động G TTNC TTNC G = TTNC N 3. Hệ số làm thêm giờ TTNC TTNC G G H = TTCD = TTCD G G G Phản ánh tình hình tăng thời gian làm việc trực tiếp ca TỪ CÔNG THỨC NÀY CŨNG CÓ  THỂ TÍNH G TTNC =G G TTNC =G TTCD xH = G TTCD G xH G TTCD G xH xN TTCD C xH xT II. PHÂN TÍCH THỐNG KÊ SỬ DỤNG THỜI GIAN  LAO ĐỘNG 1.  Các  hệ  số  sử  dụng  quỹ  thời  gian  lao  động  và  độ  dài ngày làm việc a Các tiêu phân tích tình hình sử dụng thời gian lao động theo đơn vị ngày - người Hệ số sử dụng quỹ thời gian theo lịch  (HL) TTNC TTNC N N H = = DL N N L HỆ SỐ SỬ DỤNG QUỸ THỜI GIAN THEO  CHẾ ĐỘ (HCD) H CD N TTNC N TTNC = = CD Nk N                  Nk: độ dài chế độ kỳ nghiên cứu HẾ SỐ SỬ DỤNG QUỸ THỜI GIAN CÓ  THỂ SỬ DỤNG LỚN NHẤT (HLN) H LN TTNC N = LN N B. CHỈ TIÊU PHÂN TÍCH TÍNH HÌNH SỬ DỤNG  THỜI GIAN LAO ĐỘNG THEO ĐƠN VỊ GIỜ ­  NGƯỜI  ­ Hệ số sử dụng quỹ thời gian theo chế độ (HGCD) H GCD G TTNC N TTNC = CD = Nn G Nn: độ dài chế độ ngày lao động 2. BẢNG CÂN ĐỐI THỜI GIAN LAO ĐỘNG BẢNG CÂN ĐỐI SỬ DỤNG THỜI GIAN LAO ĐỘNG THEO ĐƠN VỊ  NGÀY – NGƯỜI  Bảng cân đối sử dụng thời gian lao động ĐV: ngày người Chỉ tiêu Nhóm lao động ……… …… …… Tổng lao động Các tiêu quỹ TGLĐ Số ngày người LVTT chế độ Số ngày- người vắng mặt (theo nguyên nhân) Số ngày- người ngưng việc (theo nguyên nhân) Số ngày -người thêm ca B. BẢNG CÂN ĐỐI SỬ DỤNG THỜI GIAN LAO ĐỘNG THEO  ĐƠN VỊ GIỜ – NGƯỜI Bảng cân đối sử dụng thời gian lao động Chỉ tiêu Nhóm lao động ……… …… …… Tổng lao động Các tiêu quỹ TGLĐ Số người LVTT chế độ Số ngày- người vắng mặt (theo nguyên nhân) ĐV: giờ- người Số ngày- người ngưng việc (theo nguyên nhân) Số -người thêm  Từ bảng cân đối sử dụng thời gian lao động có thể tính ­ Quy mô và tỷ lệ thời gian tổn thất là thời gian không sử  dụng được vì các nguyên nhân chủ quan bao gồm vắng  không lý do và ngừng việc ­ Quy mô và tỷ lệ thời gian tổn thất theo các nguyên nhân ­ Các hệ số sử dụng thời gian lao động  ­ So sánh các bảng cân đối sử dụng thời gian lao động và  các chỉ tiêu tính toán được từ chúng trong thời gian và  không gian cho ta thấy được biến động quy mô, cơ cấu và  tỷ lệ của toàn bộ thời gian, thời gian lao động được và  không được sử dụng 4. Các phương pháp phân tích ảnh hưởng của các  nhân tố đến việc sử dụng thời gian lao động Mô hình 1: Phân tích biến động thời gian lao động do  ảnh hưởng các  nhân tố:  lượng thời gian lao động cá biệt cho một đơn vị từng  bộ  phận  sản  phẩm  (t),  quy  mô  và  cơ  cấu  sản  phẩm  theo  bộ  phận (q) I ∑T ∆ ∑ T T ∑ = ∑T T t q ∑ ∑ = x ∑ t q ∑T = ∆ (t ) + ∆ ( q ) 1 Mô hình 2: Phân tích biến động thời gian lao động do  ảnh hưởng của các nhân tố: lượng thời gian lao động  bình quân cho một đơn vị sản phẩm và quy mô sản phẩm I ∑ ∆ T ∑ = ∑T T ∑ T T ∑ = t ∑q = ∆( t ) + ∆( ∑q ) x t ∑q1 ∑T Mô  hình  3:  Phân  tích  biến  động  thời  gian  lao  động  do  ảnh hưởng của các nhân tố: lượng thời gian lao động cá  biệt cho một đơn vị từng bộ phận sản phẩm, cơ cấu sản  phẩm theo bộ phận và quy mô sản phẩm  I ∑T ∆ ∑T T ∑ = ∑T T t q ∑ ∑ = x ∑t q t ∑ q 0 = ∆ (t ) + ∆ ( dq ) + ∆ ( ∑q) 1 x t ∑ q1 ∑T [...]... TTCD G xH G TTCD G xH xN TTCD C xH xT II. PHÂN TÍCH THỐNG KÊ SỬ DỤNG THỜI GIAN LAO ĐỘNG 1.  Các  hệ  số  sử dụng quỹ  thời gian lao động và  độ  dài ngày làm việc a Các chỉ tiêu phân tích tình hình sử dụng thời gian lao động theo đơn vị ngày - người Hệ số sử dụng quỹ thời gian theo lịch  (HL) TTNC TTNC N N H = = DL N N L HỆ SỐ SỬ DỤNG QUỸ THỜI GIAN THEO  CHẾ ĐỘ (HCD) H CD N TTNC N TTNC = = CD...  2. Tính các chỉ tiêu phân tích tình hình sử dụng thời gian lao đông KẾT QUẢ           Số lao động bình quân: 254 lao động Quỹ  thời gian lao động theo  lịch:  254  x  36 5  =  92710  ngày – người Số ngày người nghỉ lễ: 254 x 114 = 28956 ngày – người Quỹ Thời gian lao động trong chế  độ: 92710 – 28956 =  637 54 ngày – người Số ngày – người nghỉ phép: 56 x5 = 280 ngày – người Quỹ thời gian lao động sử dụng lớn nhất:  637 54 – 280 = ... tình hình sử dụng thời gian lao động 1.Số ngày làm việc thực tế trong chế độ bình quân  một lao động trong kỳ N TTCD = N TTCD L 2.SỐ NGÀY LV THỰC TẾ NÓI CHUNG  BÌNH QUÂN MỘT LAO ĐỘNG  N TTNC = N TTNC L 3.  HỆ SỐ LÀM THÊM CA HC TTNC TTNC N N H C = TTCD = TTCD N N Phản tình hình tăng giảm thời gian LVTT trong kỳ, hệ số này càng tăng chứng tỏ số ngày- người làm thêm trong kỳ tăng 4 Hệ số sử dụng tổng...Tổng  số  ngày  người  có  thể  sử dụng lớn  nhất  (NLN)  là  chỉ  tiêu  phản  ánh  tổng  số  ngày  ­  người  lớn  nhất  của  toàn  bộ  số  lao động mà  đơn  vị  có  thể  sử dụng phù hợp với luật lao động.   Cách tính:  Quỹ thời gian lao động theo chế độ ­ tổng  số ngày người nghỉ phép năm theo chế độ  Số ngày ­ người vắng mặt: Là tổng  số  ngày  –  người  mà  người  lao động không đến nơi làm việc (vắng mặt cả ... Người                   240      250        245         270               260 Thời gian nghỉ lể, thứ bảy, chủ nhật: 114 ngày/ năm Số ngày nghỉ phép: 05 ngày/ người Số người nghỉ phép bình quân trong năm  (sử dụng hết thời gian phép):  56 người Thời gian vắng mặt bình quân người lao động 0,1 ngày/ người Trong  năm  qua  có  07  ngày  mất  điện  và  4  ngày  (tính  trung  bình)  máy  hỏng không thể làm việc  1.Điền số liệu vào sơ đồ biểu hiện thời gian lao động theo ngày người... Quỹ thời gian lao động sử dụng lớn nhất:  637 54 – 280 =  634 74 ngày – người Số ngày người vắng mặt: 254 x 0,1 = 25,4 ngày người Số  ngày  –  người  có  mặt:  634 74  ­  25,4  =  634 49  ngày  người Số ngày người ngưng việc: 254 x 11 = 2794 ngày người Số ngày người làm việc trực tiếp trong chế độ (làm việc  THỜI GIAN LAO ĐỘNG THEO ĐƠN VỊ GIỜ ­  NGƯỜI a. Các chỉ tiêu quỹ thời gian lao động và tổng thời gian làm việc thực tế của doanh nghiệp ... gian làm việc thực tế của doanh nghiệp  SƠ ĐỒ BIỂU HIỆN QUỸ THỜI GIAN LAO ĐỘNG VÀ TỔNG  THỜI GIAN LÀM VIỆC THỰC TẾ THEO ĐƠN VỊ GIỜ ­ NGƯỜI Tổng số giờ người chế độ (GCD) Số giờ - người làm Số giờ - người làm việc thêm giờ thực tế theo chế độ Số giờ- người vắng và ngừng trong ca (GTTCD) Tổng số giờ- người làm việc thực tế nói chung (GTTNC) Chú ý: Khi xét sử dụng thời gian lao động theo đơn vị giờ - người, chỉ xét những... độ  (NTTCD) là tổng số ngày người mà người lao động thực tế có  mặt và thực tế có làm việc phù hợp với quy định của luật  lao động Tổng số ngày – người LVTT nói chung (NTTNC) là tổng  số ngày người mà người lao động thực tế có mặt và làm  việc bao gồm cả làm trong chế độ và làm thêm ca Ví dụ 1:  Có số liệu về lao động công ty A được thống kê tại các  thời điểm đầu quý Năm N như sau:  Ngày đầu quý       1/1       1/4         1/7          1/10            1/1/N+1... Người                   240      250        245         270               260 Thời gian nghỉ lể, thứ bảy, chủ nhật: 114 ngày/ năm Số ngày nghỉ phép bình quân: 05 ngày/ người Số người nghỉ phép bình quân trong năm 56 người Thời gian vắng mặt bình quân người lao động 0,1 ngày/ người Trong năm qua có 07 ngày mất điện và 4 ngày (tính trung bình)  máy hỏng không thể làm việc  Y/c: Điền số liệu vào sơ đồ biểu hiện thời gian lao động theo ngày­ người b. Các... không gồm thời gian ngừng việc của cả ca  Số giờ người làm việc thực tế  là tổng số giờ người  mà  người  lao động   thực  tế  có  mặt  và  thực  tế  có  làm  việc, không kể độ dài thời gian làm việc trong giờ của  họ là bao nhiêu   Số  giờ­  người  làm  việc  TT  trong  chế  độ  (GTTCD)  là  tổng số giờ người mà người lao động thực tế  có mặt và  thực  tế  có  làm  việc phù  hợp với quy  định của luật lao
- Xem thêm -

Xem thêm: chương 3 THỐNG kê sử DỤNG THỜI GIAN LAO ĐỘNG , chương 3 THỐNG kê sử DỤNG THỜI GIAN LAO ĐỘNG , chương 3 THỐNG kê sử DỤNG THỜI GIAN LAO ĐỘNG , Hệ thống chỉ tiêu thống kê sử dụng thời gian lao động theo đơn vị ngày- ngưoi, Hệ số sử dụng tổng số ngày người có mặt, Hệ thống chỉ tiêu thống kê sử dụng thời gian lao động theo đơn vị giờ - người, b. Các chỉ tiêu độ dài làm việc thực tế bình quân ngày lao động, a. Các chỉ tiêu phân tích tình hình sử dụng thời gian lao động theo đơn vị ngày - người

Từ khóa liên quan

Mục lục

Xem thêm

Gợi ý tài liệu liên quan cho bạn

Nhận lời giải ngay chưa đến 10 phút Đăng bài tập ngay