Liên kết các câu trong bài bằng từ ngữ nối LTVC lớp 5

32 94 0
  • Loading ...
1/32 trang

Thông tin tài liệu

Ngày đăng: 30/11/2016, 22:12

Nhit lit cho mng cỏc th y cụ giỏo v d gi Môn : Luyện từ câu Lp : 5c Nm hc : 2015 2016 Giỏo viờn: Dng Th Hng Trng PTCS TT Tõn Hip Th t ngy 16 thỏng nm 2016 Luyn t v cõu KIM TRA BI C: M RNG VN T TRUYN THNG Em hóy c cõu tc ng hoc ca dao núi v truyn thng on kt ca nhõn dõn ta Th t ngy 16 thỏng nm 2016 Luyn t v cõu Tit 54 P N: Mt s cõu tc ng hoc ca dao núi v truyn thng on kt ca nhõn dõn ta l: - Khụn ngoan i ỏp ngi ngoi G cựng mt m ch hoi ỏ - Bu i thng ly cựng Tuy rng khỏc ging nhng chung mt gin - Nhiu iu ph ly giỏ gng Ngi mt nc phi thng cựng Th t ngy 16 thỏng nm 2016 Luyn t v cõu Tit 54 Em hóy c cõu tc ng hoc ca dao núi v lũng nhõn ỏi ca nhõn dõn ta Th t ngy 16 thỏng nm 2016 Luyn t v cõu Tit 54 P N: Mt s cõu tc ng hoc ca dao núi v lũng nhõn ỏi ca nhõn dõn ta l: - Mụi h rng lnh - Ch ngó, em nõng - Anh em nh th tay chõn Rỏch lnh ựm bc, khú khn n BI MI Th t ngy 16 thỏng nm 2016 Luyn t v cõu Tit 54 LIấN KT CC CU TRONG BI BNG T NG NI I Nhn xột: Mi t ng c in m di dõy cú tỏc dng gỡ? (1) Miờu t mt em hoc mt chỳ mốo, mt cỏi cõy, mt dũng sụng m cng miờu t ging thỡ khụng thớch (2) c Vỡ vy quan sỏt miờu t, ngi vit phi tỡm cỏi mi, cỏi riờng Theo Phm ni H t em vi chỳ mốo cõu - T hoc - Cm t vỡ vy ni cõu vi cõu Th t ngy 16 thỏng nm 2016 Luyn t v cõu Tit 54 LIấN KT CC CU TRONG BI BNG T NG NI I.Nhn xột: Tỡm thờm nhng t ng m em bit cú tỏc dng ging nh cm t vỡ vy on trờn Th t ngy 16 thỏng nm 2016 Luyn t v cõu Tit 54 LIấN KT CC CU TRONG BI BNG T NG NI Mt s t ng cú tỏc dng ni ging nh cm t vỡ vy on trớch nh: nhiờn, mc dự, nhng, thm chớ, cui cựng, ngoi ra, mt khỏc, vy thỡ, th thỡ, vỡ th, ri, trỏi li, ng thi, - Qua nhn xột v 2, em no cho cụ bit th hin mi quan h v ni dung gia cỏc cõu bi, ta cú th lm gỡ? th hin mi quan h v ni dung gia cỏc cõu bi, ta cú th liờn kt cỏc cõu y bng quan h t hoc mt s t ng cú tỏc dng kt ni - Hóy nờu mt s t ng cú tỏc dng kt ni cỏc cõu, cỏc on bi Cỏc t ng cú tỏc dng kt ni nh: nhng, nhiờn, thm chớ, cui cựng, ngoi ra, mt khỏc, trỏi li, ng thi, mc dự, Th t ngy 16 thỏng nm 2016 Luyn t v cõu Tit 54 LIấN KT CC CU TRONG BI BNG T NG NI ON (4) Vỡ th , tụi thng l a phỏt hin bụng hoa go u tiờn n trờn cõy go trc n Ngc Sn (5) Ri bụng n gi bụng kia, bụng n ganh bụng kia, ch vi hụm sau, cõy go ó nh mt cõy uc ln chỏy rng rc gia tri Vỡ th ni cõu vi cõu 3, ni on vi on Ri ni cõu vi cõu n Ngc Sn (H Ni) Cõy go v hoa go Th t ngy 16 thỏng nm 2016 Luyn t v cõu Tit 54 LIấN KT CC CU TRONG BI BNG T NG NI ON (6) Nhng la cõy go sp li thỡ nú li bộn sang nhng cõy vụng cnh cu Thờ Hỳc (7) Ri thỡ c mt bói vụng li bng lờn, gay, gt sut c thỏng t Nhng ni cõu vi cõu 5, ni on vi on Ri ni cõu vi cõu Cu Thờ Hỳc (H Ni) Cõy vụng QUA NHNG MA HOA (BA ON VN U) (1) Trờn ng t nh n trng, tụi phi i qua b H Gm Nhng (2)Lỳc cú bn thỡ chuyn trũ tớu tớt, cú ui sut dc ng (3) i mt mỡnh, tụi thớch ụm cp vo ngc, nhỡn lờn cỏc vũm cõy, va i va lm nhm ụn bi Vỡ th (4) , tụi thng l a phỏt hin bụng hoa go u tiờn n trờn Ri cõy go trc n Ngc Sn (5) bụng n gi bụng kia, bụng n ganh bụng kia, ch vi hụm sau, cõy go ó nh mt cõy uc ln chỏy rng rc gia tri (6) la cõy go sp li thỡ nú li bộn sang nhng cõy vụng Nhng cnh cu Thờ Hỳc (7) thỡ c mt bói vụng li bng lờn, gay, gt Ri sut c thỏng t nhng ni cõu vi cõu vỡ th ni cõu vi cõu 3, ni on vi on nhng ni cõu vi cõu 5, ni on vi on ri ni cõu vi cõu ON 1: ON 2: ON 3: Th t ngy 16 thỏng nm 2016 Luyn t v cõu Tit 54 LIấN KT CC CU TRONG BI BNG T NG NI Bi 2: Mu chuyn vui di õy cú mt ch dựng sai t ni, em hóy cha li cho ỳng: - B i, b cú th vit búng ti c khụng? - B vit c - Nhng b hóy tt ốn i v kớ vo s liờn lc cho -?! MINH CHU su tm Th t ngy 16 thỏng nm 2016 Luyn t v cõu Tit 54 LIấN KT CC CU TRONG BI BNG T NG NI T ni dựng sai - B i, b cú th vit búng ti c khụng? - B vit c - Nhng b hóy tt ốn i v kớ vo s liờn lc cho -?! Cỏch cha Thay t nhng bng vy, vy thỡ, th thỡ, nu th thỡ, nu vy thỡ Cõu s l: - Vy (vy thỡ, nu vy thỡ, th thỡ, nu th thỡ) b hóy tt ốn i v kớ vo s liờn lc cho Th t ngy 16 thỏng nm 2016 Luyn t v cõu Tit 54 LIấN KT CC CU TRONG BI BNG T NG NI I Nhn xột: Mi t ng c in m di dõy cú tỏc dng gỡ? - T hoc ni t em vi chỳ mốo cõu - Cm t vỡ vy ni cõu vi cõu 2 Tỡm thờm nhng t ng m em bit cú tỏc dng ging nh cm t vỡ vy on trờn Cỏc t nh: nhiờn, mc dự, nhng, thm chớ, cui cựng, ngoi ra, mt khỏc, vy thỡ, th thỡ, vỡ th, ri, trỏi li, ng thi, II.Ghi nh: th hin rừ mi quan h v ni dung gia cỏc cõu bi, ta cú th liờn kt cỏc cõu y bng quan h t hoc mt s t cú tỏc dng kt ni nh: nhng, nhiờn, thm chớ, cui cựng, ngoi ra, mt khỏc, trỏi li, ng thi, III.Luyn tp: Bi 1: c bi Qua nhng hoa Gch di cỏc t ng cú tỏc dng ni v gii thớch thờm t ng ú cú tỏc dng ni cõu, ni on nh th no ON 1: nhng ni cõu vi cõu ON 2: vỡ th ni cõu vi cõu 3, ni on vi on ON 3: nhng ni cõu vi cõu 5, ni on vi on ri ni cõu vi cõu Bi 2: Mu chuyn vui di õy cú mt ch dựng sai t ni, em hóy cha li cho ỳng: (MINH CHU su tm) T ni dựng sai: Nhng Cỏch cha: Thay t nhng bng vy, vy thỡ, th thỡ, nu th thỡ, nu vy thỡ Cõu s l: - Vy (vy thỡ, nu vy thỡ, th thỡ, nu th thỡ) b hóy tt ốn i v kớ vo s liờn lc CNG C th hin rừ mi quan h v ni dung gia cỏc cõu bi, ta cú th liờn kt cỏc cõu y bng quan h t hoc mt s t cú tỏc dng kt ni nh: nhng, nhiờn, thm chớ, cui cựng, ngoi ra, mt khỏc, trỏi li, ng thi, Dn dũ - Hc thuc lũng phn ghi nh - Lm bi (4 on cũn li) - Xem trc bi ễn tp, SGK trang 100 NHN XẫT TIT HC Kớnh chaứ o caự c thay coõ giaự o
- Xem thêm -

Xem thêm: Liên kết các câu trong bài bằng từ ngữ nối LTVC lớp 5 , Liên kết các câu trong bài bằng từ ngữ nối LTVC lớp 5 , Liên kết các câu trong bài bằng từ ngữ nối LTVC lớp 5

Từ khóa liên quan

Gợi ý tài liệu liên quan cho bạn

Nhận lời giải ngay chưa đến 10 phút Đăng bài tập ngay