Chương 1 TỔNG QUAN về THỐNG kê NHÂN lực

24 81 0
  • Loading ...
1/24 trang

Thông tin tài liệu

Ngày đăng: 30/11/2016, 22:11

CHƯƠNG TỔNG QUAN VỀ THỐNG NHÂN LỰC Tại phải nghiên cứu vấn đề liên quan đến nguồn nhân lực? o o o William Petty: Lao động cha, đất đai mẹ cải vật chất C.Mác : Con người yếu tố số LLSX Truyền thống VN : ''Hiền tài nguyên khí quốc gia " Bộ Luật Lao động Của Nước Cộng Hoà Xã Hội Chủ Nghĩa Việt Nam Lời Nói đầu Lao động hoạt động quan trọng người, tạo cải vật chất giá trị tinh thần xã hội Lao động có suất, chất lượng hiệu cao nhân tố định phát triển đất nước Nguồn nhân lực nhà quản trị thừa nhận Năng lực cốt lõi để sáng tạo giá trị cho tổ chức, cho khách hàng tạo lập vị cạnh tranh bền vững cho công ty Nghiên cứu nguồn nhân lực yêu cầu bắt buộc lĩnh vực liên quan đến hoạt động quản trị Dưới gốc độ nhà quản trị Nghiên cứu nguồn nhân lực khía cạnh :  Chiến lược nguồn nhân lực;  Hoạch định nguồn nhân lực;  Phân tích thiết kế công việc  Thu hút nguồn nhân lực;  Đào tạo phát triển nguồn nhân lực;  Đánh giá nguồn nhân lực; trả lương … Dưới gốc độ thống học  Xác định số lượng chất lượng lao động;  Nhu cầu lao động;  Thời gian, suất thù lao lao động… I Khái niệm nguồn nhân lực  Liên Hợp Quốc: Tất kiến thức, kỹ năng, kinh nghiệm, lực tính sáng tạo người có quan hệ tới phát triển cá nhân đất nước  NH giới: Toàn vốn người bao gồm thể lực, trí lực, kỹ nghề nghiệp… cá nhân  Tổ chức lao động quốc tế: Toàn người độ tuổi có khả tham gia lao động Tóm lại  Nguồn nhân lực: Kinh nghiệm, Kỹ năng, Trình độ đào tạo tận tâm, nổ lực hay đặc điểm khác người lao động  Thế nguồn nhân lực chất lượng cao?? 10 tiêu chuẩn nhân viên hoàn hảo 1.Sự truyền đạt: Là khả truyền đạt hiệu suy nghĩ ý tưởng mình, thu hút ý lắng nghe người khác, từ mở quan điểm ý kiến người khác 2.Tính sáng tạo: Là khả suy nghĩ hành động, sáng tạo để khám phá nhiều điều đổi phương cách làm việc Công nghệ: Am hiểu nhiều khoa học công nghệ, có khả sử dụng thành thạo hệ thống máy vi tính, hệ thống phần mềm… Làm việc nhóm: Là khả làm việc đem lại hiệu cao vị trí nhóm Sử dụng người để đem lại kết làm việc tốt nhất, có khả đuổi kịp tiến lên phía trước Tính mềm dẻo: Là khả thích hợp hoàn cảnh Quảnthông tin: Là khả nhận biết, tìm kiếm, xác định nắm bắt thông tin Quản lý thân: Là khả quản lý tự chủ mình, thể phong cách chuyên nghiệp hoàn cảnh Khi bạn quản lý suy nghĩ hành động mình, bạn người biết đối phó tình làm bạn căng thẳng 8 Chăm sóc khách hàng: Là khả hiểu, đáp ứng lợi ích khách hàng cần Quan trọng cách phục vụ bạn, cách để bạn có thêm nhiều khách hàng đối tác Tính cách: Tính cách tranh phản ánh rõ nét người bạn Tính cách bạn điềm tĩnh hay sôi nổi… quy tụ lại với đặc điểm: lương thiện, trung thực, tin tưởng tín nhiệm Đó nhân cách nhà lãnh đạo 10 Phát triển cá nhân: Là khả liên tục cải tiến kỹ thân, tận tâm học hỏi Xác định nguồn nhân lực nào? Xác định thông tin định tính định lượng nhiều khía cạnh khác nhau: Quy mô nguồn nhân lực; Cơ cấu nguồn nhân lực theo tiêu thức khác nhau; Mô tả tận tâm, tiềm người lao động tổ chức II Sự đời phát triển thống nguồn nhân lực Nguồn gốc ??? - Thời cổ đại, chế độ phong kiến thời kỳ đầu TBCN Ghi chép số nô lệ, xác định dân số, việc làm, tiền lương, nhu cầu lao động - Năm 1866 Đại hội đồng minh quốc tế giai cấp công nhân Giơnevơ thông qua đề nghị Mac xây dựng loại thống lao động giai cấp công nhân gồm: đề cương điều tra; kế hoạch trình tự thu thập số liệu… - Năm 1919 phòng thống lao động thuộc tổ chức lao động quốc tế (ILO) thành lập; năm 1945 trởi thành quan chuyên môn Liên hiệp quốc làm nhiệm vụ công bố niên giám thống lao động (Yearbook of Labour Statistics) III Đối tượng nghiên cứu thống nguồn nhân lực Nghiên cứu mặt lượng mối quan hệ mật thiết với mặt chất tượng trình kinh tế xã hội số lớn diễn trình hình thành phân phối sử dụng nguồn nhân lực tái sản xuất sức lao động điều kiện thời gian địa điểm cụ thể Phân biệt thống nguồn nhân lực với khoa học khác Thứ nhất: Nghiên cứu mặt lượng quan hệ mật thiết với mặt chất; dùng số để biểu chất tính quy luật làm cho số thống phải phù hợp với thực khách quan (phân biệt toán học) Thứ hai: Thống phải nghiên cứu chủ yếu tượng số lớn (phân biệt với kế toán) Thứ ba: Thống nguồn nhân lực không nghiên cứu khía cạnh tự nhiên người mà nghiên cứu người tổng hòa quan hệ xã hội, quan hệ sản xuất, quan hệ phân phối… Thứ tư: Điều kiện thời gian không gian IV Hệ thống tiêu thống nguồn nhân lực Tổ chức thống lao động Việt Nam Thống lao động thuộc thống nhà nước Thống lao động riêng sở Thống lao động doanh nghiệp Hệ thống tiêu thống nguồn nhân lực Thống lao động thuộc thống nhà nước (Hệ thống tiêu thống lao động thống nhà nước thực hiện) Tổng cục thống Thống lao động riêng sở (Hệ thống tiêu thống lao động riêng bộ, sở phòng thống sở thực hiện) Thống lao động doanh nghiệp (hệ thống tiêu thống lao động đơn vị kinh tế sở) Sự khác  Số lượng tiêu  Phương pháp tính toán  Chế độ thu thập thông tin Các nhóm tiêu lớn: o Nguồn nhân lực mức độ huy động o Thời gian lao động o Năng suất lao động o Thù lao o Môi trường lao động V Phương pháp nghiên cứu  Điều tra thống Tổng hợp thông tin  Các tiêu đo mức độ tượng kinh tế - xã hội  Dãy số thời gian  Chỉ số  Hồi quy tương quan
- Xem thêm -

Xem thêm: Chương 1 TỔNG QUAN về THỐNG kê NHÂN lực , Chương 1 TỔNG QUAN về THỐNG kê NHÂN lực , Chương 1 TỔNG QUAN về THỐNG kê NHÂN lực , II. Sự ra đời và phát triển của thống kê nguồn nhân lực, III. Đối tượng nghiên cứu của thống kê nguồn nhân lực, Hệ thống chỉ tiêu thống kê nguồn nhân lực

Từ khóa liên quan

Gợi ý tài liệu liên quan cho bạn

Nhận lời giải ngay chưa đến 10 phút Đăng bài tập ngay