Toán ước chung lớn nhất (t1)

14 94 0
  • Loading ...
1/14 trang

Thông tin tài liệu

Ngày đăng: 30/11/2016, 22:11

Câu : Thế giao hai tập hợp ? • Sửa tập 172 ( SBT ) Câu : Thế ước chung hai hay nhiều số ? • Sửa tập 171 ( SBT ) • Bài tập 172(SBT) • Bài tập 171(SBT) • Giải : • Giải : a A I B = { mèo } b A I B = { 1, } c A I B = ∅ • Số cách chia a c • thực Cách Số chia nhóm Số nam nhóm Số nữ ởû nhóm a 10 12 c 6 §17 Ước chung lớn Tiết 32 Ước chung lớn Ví dụ 1: Tìm tập hợp ước chung 12 30 Vậ y nà o Ư(12) = { , , , , , 12 } Viế t tậ p hợ p ướ c chung lớ n nhấ t Ư(30) = { , , , , , 10 , 15cá ,c 30ướ } c 12 Viế t tậ p hợ p củ a hai hay ƯC(12,30) ước 30 ƯC(12,30) == {{ 11 ,, 22 ,, 33 ,, 66 }} Các ướcnhiề làu số ? Ư(12) = ? Ư(30) = ? ướcƯCLN(12,30) chung củ=a6hai Số lớn tập tập hợp ? hợp ước chung 12 30 số ? §17 Ước chung lớn Tiết 32 Ước chung lớn Ước chung lớn hai hay nhiều số số lớn tập hợp ước chung số Nhận xét : Ư(6) = ? Ư(6) = Ư(6) = { , , , } 1,2,3,6 ƯC(12,30) ƯC(12,30) ƯC(12,30)= =?= {{ 11 ,, 22 ,, 33 ,, 66 }} Viết tập hợp ước Viết tập hợp ước chung Tấ cá c ướ c chung 12 Cótnhậ n xé t tất củ cảacủ cá ac 12 30 ( củ , 2a, 12 , ) 30 đềuvớlài ướ30 c chung ướcƯCLN(12,30) ƯCLN(12,30) ? Tiết 32 §17 Ước chung lớn Ước chung lớn Ước chung lớn hai hay nhiều số số lớn tập hợp ước chung số Nhận xét : (SGK) ► Chú ý : Số có ước Do với số tự nhiên a b , ta có : ƯCLN(a,1) = ; ƯCLN(a,b,1) = Ví dụ : ƯCLN(5,1) = ; ƯCLN(12,30,1) = Tìm ước chung lớn cách phân tích số thừa số nguyên tố Ví dụ : Tìm ƯCLN (36,84,168) GiảBướ i : c : ( Phân tích số thừa số nguyên tố ) Thừ a2 số 2.3 36 = 84 36 168   chungThừ cóa số chung 42 23 có số 18mũ2 84 31.7  84 = 22.3.7 số mũ nhỏ nhỏ 21t nhấ nhấ9t là31 42  168 = 223.3.7 33 7 21 7 3 Bước : ( Chọn ra=cá2c2thừ ƯCLN(36,84,168) a=số12nguyên tố chung ) 7 Thừ Thừaa số sốâ âchung chung: : 22 33 2.3.7 2.32 84 = 36 = Bước : ( Lập tích thừa số chọn , thừa số Trong thực hành ta trình thựt ccủhà n.hTích tó trình 3.3.7 168phả = i2tìm) lấy với số Trong mũ nhỏ nhấ a ƯCLN bày lời giả2i ƯCLN(36,84,168) = = 12 ?1 Tìm ƯCLN (12,30) Giải : 12 = 222 3 30 = 2.3.5 2.3.5 3.5 ƯCLN(12,30) = 2.3 = ?2 Tìm ƯCLN(8,9) ; ƯCLN(8,12,15) ; ƯCLN(24,16,8) Giải : Hãy so sánh số Vì ƯCLN(8,9) = Hai số 3 nhỏ nhấ t = 24 = ƯCLN(8,12,15) = Ta ig8có vàthừ ;a số khô n ba số 16 n=tố 8=, 312 15 sốnguyê nguyê n2tố chung 24 , 16 = 23 ƯCLN(8,9) với = Vậy số nguyên tố ƯCLN(24,16,8) Ba số , 12 15 = 23 ? = ƯCLN(8,16,24) thừa số 12 = 22.3 nguyên tố chung 15 = 3.5 ƯCLN(8,12,15) = =8 ► Chú ý : a) Nếu số cho thừa số nguyên tố chung ƯCLN chúng Hai hay nhiều số có ƯCLN gọi số nguyên tố b) Trong số cho , số nhỏ ước số lại ƯCLN số cho số nhỏ Ví dụ : ƯCLN(8,16,24) = Cách tìm ước chung thông qua tìm ƯCLN Để tìm ước số chung nhiều số ta làm sau : Cách thứ : + Liệt kê tất ước số số cho + Chọn ước số chung Cách thứ : + Tìm ƯCLN số cho + Tìm ước ƯCLN Ví dụ : Tìm ƯC (12,30) ỨCLN(12,30) = ; Mà Ư(6) = { , , , } Vậy ƯC(12,30) = { , , , } Củng cố : Bài tập 139/56 a 56 = 23.7 140 = 22.5.7 ƯCLN(56,140) = 22.7 = 28 b Do 60 ước 180 nên ƯCLN(60,180) = 60 Học kỹ phần 1,2 ( SGK – 54,55) Bài tập 140/56 (SGK) 176/24 (SBT) [...]... nguyên tố nào chung thì ƯCLN của chúng bằng 1 Hai hay nhiều số có ƯCLN bằng 1 gọi là các số nguyên tố cùng nhau b) Trong các số đã cho , nếu số nhỏ nhất là ước của các số còn lại thì ƯCLN của các số đã cho chính là số nhỏ nhất Ví dụ : ƯCLN(8,16,24) = 8 3 Cách tìm ước chung thông qua tìm ƯCLN Để tìm các ước số chung của nhiều số ta có thể làm như sau : Cách thứ 1 : + Liệt kê tất cả các ước số của các... thứ 1 : + Liệt kê tất cả các ước số của các số đã cho + Chọn ra các ước số chung Cách thứ 2 : + Tìm ƯCLN của các số đã cho + Tìm các ước của ƯCLN Ví dụ : Tìm ƯC của (12,30) ỨCLN(12,30) = 6 ; Mà Ư(6) = { 1 , 2 , 3 , 6 } Vậy ƯC(12,30) = { 1 , 2 , 3 , 6 } Củng cố : Bài tập 139/56 a 56 = 23.7 140 = 22.5.7 ƯCLN(56,140) = 22.7 = 28 b Do 60 là ước của 180 nên ƯCLN(60,180) = 60 Học kỹ phần 1,2 của bài ( SGK –
- Xem thêm -

Xem thêm: Toán ước chung lớn nhất (t1) , Toán ước chung lớn nhất (t1) , Toán ước chung lớn nhất (t1)

Gợi ý tài liệu liên quan cho bạn

Nhận lời giải ngay chưa đến 10 phút Đăng bài tập ngay