Toán trung điểm của đoạn thẳng

12 73 0
  • Loading ...
1/12 trang

Thông tin tài liệu

Ngày đăng: 30/11/2016, 22:11

Kính chào q thầy em học sinh KIỂM TRA BÀI CŨ Câu hỏi : Khi AM + MB = AB ?  Nếu điểm M nằm hai điểm A B AM + MB = AB Ngược lại, MA+MB=AB điểm M nằm hai điểm A B ? Quan sát hình vẽ sau cho biết điểm M hình có đặc điểm gì? A M B B A A M M Hình Hình Hình B §10 TRUNG ĐIỂM CỦA ĐOẠN THẲNG Trung điểm đoạn thẳng  Trung điểm M đoạn thẳng AB điểm nằm hai điểm A, B cách A, B (MA = MB) A M B §10 TRUNG ĐIỂM CỦA ĐOẠN THẲNG Trung điểm đoạn Ví dụ : Đoạn thẳng AB có độ dài thẳng cm Hãy vẽ trung điểm M  Trung điểm M của đoạn thẳng AB đoạn thẳng AB điểm Vì M trung điểm đoạn thẳng nằm hai điểm A, B AB nên : cách A, B (MA AM + MB = AB AM = MB = MB) AM + AM = AB hay 2AM = AB Cách vẽ trung điểm AB đoạn thẳng = 2,5 Suy AM = MB = = 2 (cm) Cách 1: Vẽ điểm M đoạn AB cho AM = 2,5 cm M A 2,5cm B §10 TRUNG ĐIỂM CỦA ĐOẠN THẲNG Trung điểm đoạn thẳng  Trung điểm M đoạn thẳng AB điểm nằm hai điểm A, B cách A, B (MA = MB) Cách vẽ trung điểm đoạn thẳng Cách : Gấp giấy - Vẽ đoạn thẳng AB giấy - Gấp giấy cho điểm A trùng với điểm B - Nếp gấp cắt đoạn thẳng AB trung điểm M x A B M A B y Bước Bước x A M B y Bước §10 TRUNG ĐIỂM CỦA ĐOẠN THẲNG Trung điểm đoạn thẳng  Trung điểm M đoạn thẳng AB điểm nằm hai điểm A, B cách A, B (MA = MB) Cách vẽ trung điểm đoạn thẳng ? Nếu dùng sợi dây để “chia” gỗ thành hai phần dài làm ? §10 TRUNG ĐIỂM CỦA ĐOẠN THẲNG A M  M trung điểm đoạn thẳng AB ⇔ B MA+MB = AB MA = MB ⇔ AM = MB = AB Bài 63/126 BÀI TẬP Khi ta kết luận điểm I trung điểm đoạn thẳng AB? Em chọn câu trả lời câu trả lời sau? Điểm I trung điểm đoạn thẳng AB khi: a) IA = IB S b) IA + IB = AB S c) IA + IB = AB IA = IB d) IA = IB = AB Đ Đ Bài 60/125 BÀI TẬP Trên tia Ox, vẽ hai điểm A, B cho OA = 2cm, OB = 4cm a) Điểm A có nằm hai điểm O B không ? b) So sánh OA AB c) Điểm A có trung điểm đoạn thẳng OB không? Vì sao? Giải B O A x    a) Ta có: A B nằm tia Ox, mà OA
- Xem thêm -

Xem thêm: Toán trung điểm của đoạn thẳng , Toán trung điểm của đoạn thẳng , Toán trung điểm của đoạn thẳng , §10. TRUNG ĐIỂM CỦA ĐOẠN THẲNG

Từ khóa liên quan

Gợi ý tài liệu liên quan cho bạn

Nhận lời giải ngay chưa đến 10 phút Đăng bài tập ngay