Bài giảng triết học dành cho cao học chương VIII nguyên tắc thống nhất giữa lý luận và thực tiễn của triết học mác lênin

24 105 0
  • Loading ...
1/24 trang

Thông tin tài liệu

Ngày đăng: 30/11/2016, 22:11

ĐẠI HỌC ĐÀ NẴNG ĐỀ CƯƠNG BÀI GIẢNG MÔN TRIẾT HỌC CHƯƠNG TRÌNH CAO HỌC CHƯƠNG VIII NGUYÊN TẮC THỐNG NHẤT GIỮA LÝ LUẬN VÀ THỰC TIỄN CỦA TRIẾT HỌC MÁC-LÊNIN NGƯỜI BIÊN SOẠN PGS.TS NGUYỄN TẤN HÙNG TS LÊ HỮU ÁI NỘI DUNG CHƯƠNG VIII I KHÁI NIỆM THỰC TIỄN VÀ LÝ LUẬN II NHỮNG YÊU CẦU CƠ BẢN CỦA NGUYÊN TẮC THỐNG NHẤT GIỮA LÝ LUẬN VÀ THỰC TIỄN III Ý NGHĨA PHƯƠNG PHÁP LUẬN CỦA NGUYÊN TẮC THỐNG NHẤT GIỮA LÝ LUẬN VÀ THỰC TIỄN TRONG GIAI ĐOẠN CÁCH MẠNG HIỆN NAY Ở NƯỚC TA I KHÁI NIỆM THỰC TIỄN VÀ LÝ LUẬN Phạm trù thực tiễn a) Các quan điểm thực tiễn Một khuyết điểm chủ yếu lý luận nhận thức vật trước Mác chưa thấy hết vai trò thực tiễn nhận thức Một số nhà triết học Ph Bêcơn, Đ Điđơrô …đề cao vai trò thực nghiệm khoa học, chưa đề cập đến vai trò hình thức khác thực tiễn nhận thức G Hêghen có đề cập đến thực tiễn, ông không coi thực tiễn hoạt động vật chất mà hoạt động tinh thần L Phoiơbăc coi lý luận hoạt động đích thực, thực tiễn ông xem xét khía cạnh biểu bẩn thỉu mà C Mác Ph Ăngghen thực bước chuyển biến cách mạng lý luận nhận thức cách đưa phạm trù thực tiễn vào lý luận nhận thức Lênin nhấn mạnh: “Quan điểm đời sống, thực tiễn, phải quan điểm thứ lý luận nhận thức” (Toàn tập, tập 18, tr 167) b) Thực tiễn Thực tiễn toàn hoạt động vật chất có tính xã hội - lịch sử người nhằm biến đổi tự nhiên, xã hội thân người - Thực tiễn hoạt động vật chất - Thực tiễn hoạt động xã hội - Thực tiễn có tính lịch sử c) Các hình thức thực tiễn Hoạt động thực tiễn có hình thức bản: - Lao động sản xuất vật chất hình thức thực tiễn - Hoạt động biến đổi xã hội hình thức thực tiễn cao - Thực nghiệm khoa học hình thức thực tiễn đặc biệt, nhằm mục đích phục vụ nghiên cứu khoa học kiểm tra giả thuyết khoa học 2) Phạm trù lý luận a) Lý luận Lý luận hệ thống tri thức khái quát từ thực tiễn phản ánh mối liên hệ chất, quy luật vật, tượng Quá trình hình thành lý luận: từ trực quan sinh động đến tư trừu tượng, từ nhận thức kinh nghiệm đến nhận thức lý luận, từ giả thuyết đến lý thuyết Cần phân biệt khác giả thuyết lý thuyết (lý luận) Giả thuyết tri thức giả định Chỉ giả thuyết kiểm nghiệm xác nhận trở thành lý luận Như vậy, lý luận kết trình phát triển cao, trình độ cao nhận thức Lý luận hệ thống tri thức chân thực giới, mối liên hệ chất tính quy luật tự nhiên xã hội b) Các cấp độ lý luận - Lý luận triết học - Lý luận ngành II NHỮNG YÊU CẦU CƠ BẢN CỦA NGUYÊN TẮC THỐNG NHẤT GIỮA LÝ LUẬN VÀ THỰC TIỄN Thực tiễn sở, mục đích, động lực lý luận, tiêu chuẩn lý luận - Thực tiễn sở lý luận + Thực tiễn làm nảy sinh vấn đề đề nhiệm vụ nghiên cứu lý luận + Lý luận hình thành nhờ khái quát kinh nghiệm hoạt động thực tiễn nâng chúng lên trình độ Đứng hoạt động thực tiễn có lý luận khoa học - Thực tiễn mục đích lý luận Mục đích lý luận để giải vấn đề thực tiễn, phục vụ cho hoạt động thực tiễn - Thực tiễn động lực lý luận + Nhu cầu thực tiễn thúc đẩy lý luận đời phát triển + Mâu thuẫn thực tiễn đòi hỏi phải phát triển lý luận giải + Thực tiễn tạo phương tiện hỗ trợ việc nghiên cứu lý luận (Thí dụ, công nghệ thông tin thời đại ngày nay) - Thực tiễn tiêu chuẩn xác nhận tính chân lý lý luận + Thế chân lý? Chân lý tri thức người giới khách quan có nội dung phù hợp với giới thực tiễn kiểm nghiệm + Các quan điểm khác tiêu chuẩn chân lý : Tôn giáo: Điều nhiều người tin chân lý Chủ nghĩa lý: Tính rõ ràng, mạch lạc tư tưởng Chủ nghĩa thực chứng: tư tưởng được kiểm tra, chứng thực kinh nghiệm cảm tính Chủ nghĩa thực dụng: điều hữu dụng, đem lại lợi ích hiệu thực tế chân lý + Quan điểm triết học Mác-Lênin thực tiễn với tính cách tiêu chuẩn chân lý: Thực tiễn toàn hoạt động vật chất cải tạo tự nhiên xã hội người, không bó hẹp thực nghiệm khoa học Thực tiễn phải xem xét phạm vi rộng lớn, thời gian lâu dài Chỉ có thực tiễn toàn thể nhân loại lịch sử lâu dài chứng minh hay bác bỏ vấn đề lý luận Tiêu chuẩn thực tiễn có tính tương đối 2 Thực tiễn phải đạo lý luận; ngược lại lý luận phải vận dụng vào thực tiễn, tiếp tục bổ sung phát triển thực tiễn - Thực tiễn phải đạo lý luận vì: + Lý luận giúp người hiểu chất, quy luật, xu thế, dự báo khả phát triển vật, tượng + Lý luận giúp người định hướng mục tiêu, xác định phương pháp, tổ chức lực lượng hoạt động + Lý luận thâm nhập quần chúng tổ chức quần chúng thành lực lượng vật chất tinh thần to lớn Hồ Chí Minh nói: “Lý luận quan trọng Đảng nào? Lênin, người thầy vĩ đại tóm tắt tầm quan trọng lý luận câu sau: “ Không có lý luận cách mạng phong trào cách mạng” Đảng có lý luận tiên phong hướng dẫn làm tròn vai trò chiến sĩ tiên phong” (Hồ Chí Minh, Toàn tập, tập 8, tr 495) - Mục đích lý luận thực tiễn, lý luận phải vận dụng vào thực tiễn để phục vụ thực tiễn không ngừng bổ sung phát triển thực tiễn - Lý luận từ thực tiễn mà khái quát lên Nhưng lý luận nhận thức gián tiếp, trừu tượng nên có khả thoát ly thực tế, phản ánh sai lệch thực Do vậy, lý luận phải thường xuyên kiểm tra hoạt động thực tiễn Hồ Chí Minh viết: “Thống lý luận với thực tiễn nguyên tắc chủ nghĩa Mác-Lênin Thực tiễn lý luận hướng dẫn thành thực tiễn mù quáng Lý luận mà không liên hệ với thực tiễn lý luận suông Vì nhấn mạnh quan trọng lý luận, nhiều lần đồng chí Lênin nhắc nhắc lại lý luận cách mạng giáo điều, kim nam cho hành động cách mạng; lý luận cứng nhắc , đầy tính chất sáng tạo ; lý luận luôn cần bổ sung kết luận rút từ thực tiễn sinh động Những người cộng sản nước phải cụ thể hóa chủ nghĩa Mác-Lênin cho thích hợp với điều kiện hoàn cảnh lúc nơi” (Hồ Chí Minh, Toàn tập, t.8, t 496) Trong quan hệ lý luận-thực tiễn thực tiễn tính thứ nhất, lý luận tính thứ hai Thực tiễn cao lý luận tính phổ biến tính thực trực tiếp Lênin viết: “Thực tiễn cao nhận thức (lý luận), có ưu điểm tính phổ biến, mà của tính thực trực tiếp” (V.I Lênin, Toàn tập, t 29, tr 230) III Ý NGHĨA PHƯƠNG PHÁP LUẬN CỦA NGUYÊN TẮC THỐNG NHẤT GIỮA LÝ LUẬN VÀ THỰC TIỄN TRONG GIAI ĐOẠN CÁCH MẠNG HIỆN NAY Ở NƯỚC TA Xuất phát từ tình hình cụ thể yêu cầu thực tiễn đất nước để đề mục đích, yêu cầu cho hoạt động lý luận - Lý luận phải luôn bám sát thực tiễn, phản ánh yêu cầu thực tiễn - Lý luận phải phù hợp với thực tiễn Hoạt động thực tiễn phải đạo lý luận khoa học cách mạng - Đảng ta lấy chủ nghĩa Mác-Lênin tư tưởng Hồ Chí Minh làm tảng tư tưởng kim nam cho hành động Đảng cách mạng Việt Nam - Vận dụng tri thức khoa học nhân loại Ứng dụng khoa học công nghệ tiên tiến giới để đẩy mạnh công nghiệp hóa, đại hóa đất nước - Nghiên cứu tổng kết kinh nghiệm thực tiễn Việt Nam quốc tế để tiếp tục hoàn thiện lý luận CNXH đường lên CNXH nước ta - Phát triển, đổi giáo dục đào tạo Kết hợp lý luận với thực tiễn, nhà trường xã hội, học đôi với hành 3 Khắc phục bệnh kinh nghiệm bệnh giáo điều Bệnh giáo điều khuynh hướng cường điệu lý luận, coi thường thực tiễn, tách rời lý luận khỏi thực tiễn Bệnh kinh nghiệm khuynh hướng tư tưởng tuyệt đối hóa kinh nghiệm thực tiễn, coi thường lý luận
- Xem thêm -

Xem thêm: Bài giảng triết học dành cho cao học chương VIII nguyên tắc thống nhất giữa lý luận và thực tiễn của triết học mác lênin , Bài giảng triết học dành cho cao học chương VIII nguyên tắc thống nhất giữa lý luận và thực tiễn của triết học mác lênin , Bài giảng triết học dành cho cao học chương VIII nguyên tắc thống nhất giữa lý luận và thực tiễn của triết học mác lênin

Từ khóa liên quan

Gợi ý tài liệu liên quan cho bạn

Nhận lời giải ngay chưa đến 10 phút Đăng bài tập ngay