Toán trừ hai số nguyên

18 57 0
  • Loading ...
1/18 trang

Thông tin tài liệu

Ngày đăng: 30/11/2016, 22:11

SỐ HỌC TIẾT 49 BÀI 1: Điền số thích hợp vào trống: a -15 -3 -a 15 -2 -(-3) BÀI 2: Điền số thích hợp vào trống : x -2 -9 y -7 -8 -15 -9 -8 -5 x+y -15 Điều kiện để thực phép trừ hai số tự nhiên ? Số bị trừ lớn số trừ – (-2) = ? TIẾT 49 Bài 7: PHÉP TRỪ HAI SỐ NGUN ? Hãy quan sát ba dòng đầu dự đốn kết tương tự hai dòng cuối: (-1) a)3 – 11 = + (–1) b)2 – = + (-2) - = + (-2) – = + (-1) - = + (-3) 2–0 =2+0 + (-4) 2+1 - = ……… – (-1)=……… + (-5) 2+2 – (-2)=……… - = … …… * Nhận xét: Trừ hai số ngun, ta lấy số bị trừ cộng với số đối số trừ TIẾT 49 Bài 7: PHÉP TRỪ HAI SỐ NGUN Hiệu hai số ngun : * Quy tắc: Muốn trừ số ngun a cho số ngun b, ta cộng a với số đối b a – b = a + (- b) VD: - = +(-5) = -2 - (-2)= + = * Nhận xét : Ở ta quy ước nhiệt độ giảm 30 C nghĩa nhiệt độ tăng - 30 C Điều nầy hồn tồn phù hợp với phép trừ Bài 7: PHÉP TRỪ HAI SỐ NGUN Hiệu hai số ngun : BÀI TẬP ÁP DỤNG Thực phép tính: + (-7) = -5 a) – = ………………… 1+2 =3 b) – (- 2) = ………………… (-3) + (-4) = -7 c) (-3) – = ………………… (-3) + = d) (-3) – (-4)= ………………… – (-2) = + (+2) = e) – (7 – 9) = ………………… – (-2) = (-3) + (+2) = -1 f) (-3) – (4 –6)= (-3) ………………… Bài 7: PHÉP TRỪ HAI SỐ NGUN Hiệu hai số ngun : 2.Ví dụ : Nhiệt độ Sa Pa hơm qua 20C, hơm nhiệt độ giảm 30C Hỏi nhiệt độ hơm Sa Pa độ C ? GIẢI: Do nhiệt độ giảm 30C , nên ta có : – = + (-3) = -1 Vậy : nhiệt độ hơm Sa Pa -10C * Nhận xét : phép trừ N khơng phải thực được, Z ln thực Bài 7: PHÉP TRỪ HAI SỐ NGUN Hiệu hai số ngun : 2.Ví dụ : 13 20 12 14 19 18 17 11 10 16 15 BÀI TẬP: Thực phép tính Nhóm 1, 3, câu a, b, c) ; Nhóm 2, 4, câu d, e, f) + (-7) = -7 a) – = ………………… a+0=a b) a – = ………………… – (-2) = + (+2) = c) – (7 – 9) = ………………… 7+0 =7 d) – = ………………… + (– a) = (– a) e) – a = ………………… (-3) – (-2) = (-3) + (+2) = -1 f) (-3) – (4 –6)= ………………… BÀI 1: Cho x = -98, y = 32 tính giá trị biểu thức: 15 - x + y Giải: Thay giá trị x, y vào biểu thức: 15 - x + y =15 - (-98) + 32 = =15 + 98 + 32 =145 BÀI 2: Tính tuổi thọ nhà bác học Ác-si-mét, biết ơng sinh năm -287 năm -212 Giải: Nhà bác học Ác-si-mét Sinh năm -287 Mất năm -212 Tuổi thọ nhà bác học Ác-si-mét là: -212 - (-287) = -212 +287 = 75 HƯỚNG DẪN SỬ DỤNG MÁY TÍNH PhÐp tÝnh M¸y tÝnh th«ng th­êng 37-105 BÀI 4: 102-(-5) Nót Ên 1 - KÕt qu¶ - 5 hc a.169 – 733 PhÐp tÝnh b.53-(-478) M¸y tÝnh 37-105 c -135-(-1936) FX500MS, FX570MS, FX500ES 102-(-5) -69-(-9) Hc - - = +/- = +/- = Nót Ên - - 107 -60 KÕt qu¶ - -68 +/- Dùng máy tính bỏ túi để +/- tính -69-(-9) = -68 = = 107 (-) - (-) = - - - = -60 Hướng dẫn nhà -Nắm vững quy tắc trừ hai số ngun -Học bài theo SGK và vở ghi -Làm bài tập 53 ; 54 ; 56 SGK tr.82 - 83 Tiết sau lụn tập , ch̉n bị máy tính Xin chân thành cám ơn q thầy cô đến tham dự Chúc q thầy cô nhiều sức khoẻ hạnh phúc Chúc em học sinh vui tươi học giỏi BÀI 3: Tìm số ngun x biết: a/ x + =-7 b/ x + = Giải: a/x + = -7 x = -7 - x = -7 + (-5) x = -12 b/ x + = x = -6 Hướng dẫn nhà BT 50/82 sgk x - 9 x x = = = 25 29 10 = -3 = 15 = -4 x Tr¶ lêi c©u hái Mn trõ ®i mét sè nguyªn ta lµm thÕ nµo ? 1.Ta céng sè bÞ trõ víi sè ®èi cđa sè trõ Trong tËp sè nguyªn Z nµo phÐp trõ kh«ng thùc hiƯn ®­ỵc ? Trong Z lóc nµo phÐp trõ còng thùc hiƯn ®­ỵc Trong phÐp trõ nµo hiƯu hai sè lín h¬n sè bÞ trõ ? HiƯu hai sè lín h¬n sè bÞ trõ nÕu sè trõ ©m Trong phÐp trõ nµo hiƯu hai sè b»ng sè bÞ trõ ? HiƯu hai sè b»ng sè bÞ trõ nÕu sè trõ b»ng kh«ng Trong phÐp trõ nµo hiƯu nhá h¬n sè bÞ trõ ? HiƯu hai sè nhá h¬n sè bÞ trõ nÕu sè trõ d­¬ng Bµi tËp: Cho x = -98, y =32 TÝnh gi¸ trÞ cđa biĨu thøc §¸p ¸n 15 - x + y Thay gi¸ trÞ cđa x, y vµo biĨu thøc: 15 - x + y =15 - (-98) + 32 = =15 + 98 + 32 =145 13 20 12 14 19 18 17 11 10 16 15 [...]... ®­ỵc ? 2 Trong Z lóc nµo phÐp trõ còng thùc hiƯn ®­ỵc 3 Trong phÐp trõ khi nµo hiƯu hai sè lín h¬n sè bÞ trõ ? 3 HiƯu hai sè lín h¬n sè bÞ trõ nÕu sè trõ ©m 4 Trong phÐp trõ khi nµo hiƯu hai sè b»ng sè bÞ trõ ? 4 HiƯu hai sè b»ng sè bÞ trõ nÕu sè trõ b»ng kh«ng 5 Trong phÐp trõ khi nµo hiƯu nhá h¬n sè bÞ trõ ? 5 HiƯu hai sè nhá h¬n sè bÞ trõ nÕu sè trõ d­¬ng Bµi tËp: Cho x = -98, y =32 TÝnh gi¸ trÞ... (-) 9 = - 6 9 - - 9 = -60 Hướng dẫn về nhà -Nắm vững quy tắc trừ hai số ngun -Học bài theo SGK và vở ghi -Làm bài tập 53 ; 54 ; 56 SGK tr.82 - 83 Tiết sau lụn tập , ch̉n bị máy tính Xin chân thành cám ơn q thầy cô đến tham dự Chúc q thầy cô nhiều sức khoẻ và hạnh phúc Chúc các em học sinh luôn vui tươi và học giỏi BÀI 3: Tìm số ngun x biết: a/ x + 5 =-7 b/ x + 6 = 0 Giải: a/x + 5 = -7
- Xem thêm -

Xem thêm: Toán trừ hai số nguyên , Toán trừ hai số nguyên , Toán trừ hai số nguyên

Gợi ý tài liệu liên quan cho bạn

Nhận lời giải ngay chưa đến 10 phút Đăng bài tập ngay