Liên kết các câu trong bài bằng cách lặp từ ngữ LTVC lớp 5

21 121 0
  • Loading ...
1/21 trang

Thông tin tài liệu

Ngày đăng: 30/11/2016, 22:11

Phßng gi¸o dơc - ®µo t¹o hun ®an Ph­ỵng Tr­êng tiĨu häc Trung ch©u a vỊ dù héi thi gi¸o viªn d¹y giái Gi¸o viªn thùc hiƯn: Ngun ThÞ Lan Anh §Ịn Th­ỵng n»m chãt vãt trªn ®Ønh nói NghÜa LÜnh Tr­íc ®Ịn, nh÷ng khãm h¶i ®­êng ®©m b«ng rùc ®á, nh÷ng c¸nh b­ím nhiỊu mµu s¾c bay dËp dên nh­ ®ang móa qu¹t x hoa §OµN MINH TN §Ịn Th­ỵng ta thay ®­ỵc dïng lỈp l¹i NÕu Trong c©u intõnghiªng đoạn vănb»ng n»m chãt vãt mét c¸clỈp tõ nhµ, tr­êng, líp bên, tõ nµo l¹i tõchïa, ®· dïng ë c©u tr­ trªn ®Ønh nói th×íc? hai c©u trªn cã cßn g¾n bã víi NghÜa LÜnh Tr­ kh«ng? íc ®Ịn, nh÷ng §Ịn Th­ỵng n»m chãt vãt trªn ®Ønh khãm h¶i ®­êng nói NghÜa LÜnh Tr­íc nhµ, nh÷ng khãm ®©m b«ng rùc h¶i ®­êng ®©m b«ng rùc ®á, nh÷ng c¸nh ®á, nh÷ng c¸nh b­ím nhiỊu mµu s¾c bay dËp dên nh­ b­ím nhiỊu mµu ®ang móa qu¹t x hoa s¾c bay dËp dên nh­ ®ang móa qu¹t x hoa §Ịn Th­ỵng n»m chãt vãt trªn ®Ønh nói NghÜa LÜnh Tr­íc ®Ịn, nh÷ng khãm h¶i ®­êng ®©m b«ng rùc ®á, nh÷ng c¸nh b­ ím nhiỊu mµu s¾c bay dËp dên nh­ ®ang móa qu¹t x hoa §Ịn Th­ỵng n»m chãt vãt trªn ®Ønh nói NghÜa LÜnh Tr­íc chïa, nh÷ng khãm h¶i ®­êng ®©m b«ng rùc ®á, nh÷ng c¸nh b­ím nhiỊu mµu s¾c bay dËp dên nh­ ®ang móa qu¹t x hoa §Ịn Th­ỵng n»m chãt vãt trªn ®Ønh nói NghÜa LÜnh Tr­íc tr­êng, nh÷ng khãm h¶i ®­êng ®©m b«ng rùc ®á, nh÷ng c¸nh b­ím nhiỊu mµu s¾c bay dËp dên nh­ ®ang móa qu¹t x hoa §Ịn Th­ỵng n»m chãt vãt trªn ®Ønh nói NghÜa LÜnh Tr­íc líp, nh÷ng khãm h¶i ®­êng ®©m b«ng rùc ®á, nh÷ng c¸nh b­ím nhiỊu mµu s¾c bay dËp dên nh­ ®ang móa qu¹t x hoa §Ịn Th­ỵng n»m chãt vãt trªn ®Ønh nói NghÜa LÜnh Tr­ íc ®Ịn, nh÷ng khãm h¶i ®­êng ®©m b«ng rùc ®á, nh÷ng c¸nh b­ ím nhiỊu mµu s¾c bay dËp dên nh­ ®ang móa qu¹t x hoa §Ịn Th­ỵng n»m chãt vãt trªn ®Ønh nói NghÜa LÜnh Tr­íc nhµ, nh÷ng khãm h¶i ®­êng ®©m b«ng rùc ®á, nh÷ng c¸nh b­ím nhiỊu mµu s¾c bay dËp dên nh­ ®ang móa qu¹t x hoa §Ịn Th­ỵng n»m chãt vãt trªn ®Ønh nói NghÜa LÜnh Tr­íc chïa, nh÷ng khãm h¶i ®­êng ®©m b«ng rùc ®á, nh÷ng c¸nh b­ím nhiỊu mµu s¾c bay dËp dên nh­ ®ang móa qu¹t x hoa §Ịn Th­ỵng n»m chãt vãt trªn ®Ønh nói NghÜa LÜnh Tr­íc tr­êng, nh÷ng khãm h¶i ®­êng ®©m b«ng rùc ®á, nh÷ng c¸nh b­ím nhiỊu mµu s¾c bay dËp dên nh­ ®ang móa qu¹t x hoa §Ịn Th­ỵng n»m chãt vãt trªn ®Ønh nói NghÜa LÜnh Tr­íc líp, nh÷ng khãm h¶i ®­êng ®©m b«ng rùc ®á, nh÷ng c¸nh b­ím nhiỊu mµu s¾c bay dËp dên nh­ ®ang móa qu¹t x hoa §Ịn Th­ỵng n»m chãt vãt trªn ®Ønh nói NghÜa LÜnh Tr­íc ®Ịn, nh÷ng khãm h¶i ®­êng ®©m b«ng rùc ®á, nh÷ng c¸nh b­ ím nhiỊu mµu s¾c bay dËp dên nh­ ®ang móa qu¹t x hoa Việc lặp lại từ trường hợp có tác dụng ? Trong văn, đoạn văn, câu phải liên kết chặt chẽ với Để liên kết câu với câu đứng trước nó, ta lặp lại câu từ ngữ xuất câu đứng trước Bài 2: Chän tõ ng÷ ngc ®¬n thÝch hỵp víi mçi « trèng ®Ĩ c¸c c©u, c¸c ®o¹n ®­ỵc liªn kÕt víi nhau: Däc theo bê vÞnh H¹ Long, trªn bÕn §oan, bÕn Tµu hay c¶ng Míi, nh÷ng ®oµn thun ®¸nh c¸ rÏ mµn s­¬ng b¹c nèi ®u«i cËp bÕn, nh÷ng c¸nh bm ­ít ¸t nh­ c¸nh chim m­a l­íi muiThun b»ng gi· ®«i mui cong nhËt Thun Thun khu Bèn bm ch÷ nµo còng t«m c¸ ®Çy khoang Ng­êi ThunV¹n Ninh bm c¸nh Ðn Thun ta khiªng tõng sät c¸ nỈng t­¬i roi rãi lªn chỵ Hßn Gai bi s¸ng la liƯt t«m c¸ Nh÷ng kh, vít hµng Chỵ c¸ song giê vÉn gi·y ®µnh ®¹ch, v¶y x¸m hoa ®en lèm ®èm Nh÷ng m×nh dĐt nh­ h×nh chim lóc s¶i c¸nh bay, thÞt ngon vµo lo¹i nhÊt c¸ chim nh× Nh÷ng c¸ nhơ bÐo nóc, tr¾ng lèp, bãng m­ỵt nh­ ®­ỵc qt mét líp mì ngoµi vËy Nh÷ng trßn, thÞt c¨ng lªn tõng ngÊn nh­ cỉ tay cđa trỴ t«mmn b¬i lªn ba, da xanh ¸nh, hµng ch©n choi choi nh­ Theo Thi S¶nh (c¸ song, t«m, thun, c¸ chim, chỵ) Bài 2: Chän tõ ng÷ ngc ®¬n thÝch hỵp víi mçi « trèng ®Ĩ c¸c c©u, c¸c ®o¹n ®­ỵc liªn kÕt víi nhau: Däc theo bê vÞnh H¹ Long, trªn bÕn §oan, bÕn Tµu hay c¶ng Míi, nh÷ng ®oµn thun ®¸nh c¸ rÏ mµn s­¬ng b¹c nèi ®u«i cËp bÕn, nh÷ng c¸nh bm ­ít ¸t nh­ c¸nh chim m­a Thun l­íi mui b»ng Thun gi· ®«i mui cong.Thun khu Bèn bm ch÷ nhËt Thun V¹n Ninh bm c¸nh Ðn Thun nµo còng t«m c¸ ®Çy khoang Ng­êi ta khiªng tõng sät c¸ nỈng t­¬i roi rãi lªn chỵ chỵ Chỵ Hßn Gai bi s¸ng la liƯt t«m c¸ Nh÷ng c¸ song kh, vít hµng giê vÉn giÉy ®µnh ®¹ch, v¶y x¸m hoa ®en lèm ®èm Nh÷ng c¸ chim m×nh dĐt nh­ h×nh chim lóc s¶i c¸nh bay, thÞt ngon vµo lo¹i nhÊt nh× Nh÷ng c¸ nhơ bÐo nóc, tr¾ng lèp, bãng m­ỵt nh­ ®­ỵc qt t«m thÞt c¨ng lªn tõng ngÊn nh­ mét líp mì ngoµi vËy Nh÷ng trßn, cỉ tay cđa trỴ lªn ba, da xanh ¸nh, hµng ch©n choi choi nh­ mn b¬i Theo Thi S¶nh (c¸ song, t«m, thun, c¸ chim, chỵ) Däc theo bê vÞnh H¹ Long, trªn bÕn §oan, bÕn Tµu hay c¶ng Míi, nh÷ng ®oµn thun ®¸nh c¸ rÏ mµn s­¬ng b¹c nèi ®u«i cËp bÕn, nh÷ng c¸nh bm ­ít ¸t nh­ c¸nh chim m­a Thun l­íi mui b»ng Thun gi· ®«i mui cong Thun khu Bèn bm ch÷ nhËt Thun V¹n Ninh bm c¸nh Ðn Thun nµo còng t«m c¸ ®Çy khoang Ng­êi ta khiªng tõng sät c¸ nỈng t­¬i roi rãi lªn chỵ Con Mi-mi hiền ngoan Nó khơng ăn vụng mèo khác Khi em đặt bát cơm gọi nó, phóng đến cạnh em, miệng gừ gừ Rồi thong thả ngửi ngửi, liếm liếm cách nhỏ nhẹ Tối đến khơng ngủ vội Có hai cách: Tìm cặp từ hơ ứng sau: Những từ có nghĩa giống gần giống CóSự Câu kết Các Từ cách nối từ nối nhiều ngữ nối các cụm từ vế ngữ câu Liên C-V dùng trong bình kết nhiều câu câu đoạn đẳng ghép, lần câu văn với được lànhau gọi gọi tạo làlà cách thành gì? gọi?nào? gì? + Nối Cặp từ Th Vì…nên… ếtừ ngữ câu ghép? tác dụng nối hệ gì? Chỉ ngun nhânkết Trời Từ chưa Quan chưa… đồng tối hệ nghĩa hẳn đã… từ trăng đãqn lên đượcdùng gọi + Nối trực tiếp ( khơng từgì? nối) L Ặ P êm Th 30 10 Ă ất M ng hư T t ợ lư N 90 ần h P t Ư 20 80 t P G Ữ 70 lượ 50 60 L N G Ư 40 Đồng hồ T Ừ Đội 60 10 30 50 40 70 80 Đội 60 10 30 50 40 70 80 Đội 60 10 30 50 40 70 80 [...]... Bi 2: Chọn từ ngữ trong ngoặc đơn thích hợp với mỗi ô trống để các câu, các đoạn được liên kết với nhau: Dọc theo bờ vịnh Hạ Long, trên bến Đoan, bến Tàu hay cảng Mới, những đoàn thuyền đánh cá rẽ màn sương bạc nối đuôi nhau cập bến, những cánh buồm ướt át như cánh chim trong mưa lưới muiThuyền bằng giã đôi mui cong nhật Thuyền Thuyền khu Bốn buồm chữ... Thi Sảnh (cá song, tôm, thuyền, cá chim, chợ) Bi 2: Chọn từ ngữ trong ngoặc đơn thích hợp với mỗi ô trống để các câu, các đoạn được liên kết với nhau: Dọc theo bờ vịnh Hạ Long, trên bến Đoan, bến Tàu hay cảng Mới, những đoàn thuyền đánh cá rẽ màn sương bạc nối đuôi nhau cập bến, những cánh buồm ướt át như cánh chim trong mưa Thuyền lưới mui bằng Thuyền giã đôi mui cong.Thuyền khu Bốn buồm chữ nhật... cha Quan cha ng ti h ngha hn ó t trng óquõn lờn ri cdựng gi l + Ni trc tip ( khụng tgỡ? ni) L P ờm Th 30 10 t M ng h T t l N 90 n h P t 20 80 t P G 70 l 50 60 L N G 40 ng h T i 1 60 10 30 50 40 70 80 i 2 60 10 30 50 40 70 80 i 3 60 10 30 50 40 70 80 ... đầy khoang Người ta khiêng từng sọt cá nặng tươi roi rói lên chợ chợ Chợ Hòn Gai buổi sáng la liệt tôm cá Những con cá song khoẻ, vớt hàng giờ vẫn giẫy đành đạch, vảy xám hoa đen lốm đốm Những con cá chim mình dẹt như hình con chim lúc sải cánh bay, thịt ngon vào loại nhất nhì Những con cá nhụ béo núc, trắng lốp, bóng mượt như được quét tôm thịt căng lên từng ngấn như một lớp mỡ ngoài vậy Những con... Tàu hay cảng Mới, những đoàn thuyền đánh cá rẽ màn sương bạc nối đuôi nhau cập bến, những cánh buồm ướt át như cánh chim trong mưa Thuyền lưới mui bằng Thuyền giã đôi mui cong Thuyền khu Bốn buồm chữ nhật Thuyền Vạn Ninh buồm cánh én Thuyền nào cũng tôm cá đầy khoang Người ta khiêng từng sọt cá nặng tươi roi rói lên chợ Con Mi-mi hin v ngoan lm Nú khụng n vng nh cỏc con mốo khỏc Khi em t bỏt cm v gi... phúng n cnh em, ming nú g g Ri nú thong th ngi ngi, lim lim mt cỏch nh nh Ti n nú khụng i ng vi Cú hai cỏch: Tỡm cp t hụ ng trong sau: Nhng t cú ngha ging nhau hoc gn ging nhau CúS my Cõu kt Cỏc T cỏch do ni t ni nhiu gia ng ni cỏc cỏc c cỏc cm t v ng cõu Liờn C-V dựng trong trong hoc bỡnh kt nhiu cõu cõu cỏc on ng ghộp, ln cõu vn vi c c lnhau cũn nhng gi gi c to ll cỏch thnh gỡ? gỡ gi?no? l gỡ? +... cánh én Thuyền ta khiêng từng sọt cá nặng tươi roi rói lên chợ Hòn Gai buổi sáng la liệt tôm cá Những con khoẻ, vớt hàng Chợ cá song giờ vẫn giãy đành đạch, vảy xám hoa đen lốm đốm Những con mình dẹt như hình con chim lúc sải cánh bay, thịt ngon vào loại nhất cá chim nhì Những con cá nhụ béo núc, trắng lốp, bóng mượt như được quét một lớp mỡ ngoài vậy Những con tròn, thịt căng lên từng ngấn như cổ tay
- Xem thêm -

Xem thêm: Liên kết các câu trong bài bằng cách lặp từ ngữ LTVC lớp 5 , Liên kết các câu trong bài bằng cách lặp từ ngữ LTVC lớp 5 , Liên kết các câu trong bài bằng cách lặp từ ngữ LTVC lớp 5

Từ khóa liên quan

Gợi ý tài liệu liên quan cho bạn

Nhận lời giải ngay chưa đến 10 phút Đăng bài tập ngay