Mở rộng vốn từ công dân LTVC lớp 5

15 97 0
  • Loading ...
1/15 trang

Thông tin tài liệu

Ngày đăng: 30/11/2016, 22:11

Phòng giáo dục – Đào tạo Tân Trụ Hội thi giáo viên dạy giỏi cấp huyện năm học 2011-2012 Thứ tư, ngày 11 tháng năm 2012 Luyện từ câu Kiểm tra cũ Câu 1: Có cách nối vế câu ghép? Đó cách nào? Câu Đặt câu ghép cách nối vế câu ghép đó? Thứ tư, ngày 11 tháng năm 2012 Luyện từ câu MỞ RỘNG VỐN TỪ: CÔNG DÂN Dòng nêu nghĩa từ Cơng dân? a) Người làm việc quan nhà nước b) Người dân nước, có quyền lợi nghĩa vụ đất nước c) Người lao động chân tay làm ăn lương Thứ tư, ngày 11 tháng năm 2012 Luyện từ câu MỞ RỘNG VỐN TỪ: CÔNG DÂN Bài 2: Xếp từ chứa tiếng cơng cho vào nhóm thích hợp: cơng dân, cơng nhân, cơng bằng, cơng cộng, cơng lí, cơng nghiệp, cơng chúng, cơng minh, cơng tâm a) Cơng có nghĩa “ nhà nước, chung” b) Cơng có nghĩa “ khơng thiên vị” c) Cơng có nghĩa “ thợ, khéo tay” Bài 2: Xếp từ chứa tiếng cơng cho vào nhóm thích hợp: cơng dân, cơng nhân, cơng bằng, cơng cộng, cơng lí, cơng nghiệp, cơng chúng, cơng minh, cơng tâm Cơng có nghĩa “ nhà nước, chung” Cơng có nghĩa “ khơng thiên vị” Cơng có nghĩa “ thợ, khéo tay” cơng dân, cơng cộng, cơng chúng cơng bằng, cơng lí, cơng minh, cơng tâm cơng nhân, cơng nghiệp Thứ tư, ngày 11 tháng năm 2012 Luyện từ câu MỞ RỘNG VỐN TỪ: CÔNG DÂN PHIẾU HỌC TẬP Ghi dấu x vào ô trống trước từ đồng nghóa với từ công dân: đồng bào X dân X nhân dân nông dân X dân chúng công chúng dân tộc Bài 4: Có thể thay từ cơng dân câu nói nhân vật Thành ( Người cơng dân số Một) từ đồng nghĩa với khơng? Vì sao? Làmthân thânnơnơlệlệmà màmuốn muốnxóa xóabỏbỏkiếp kiếpnơnơlệlệthìthìsẽsẽthành thành Làm cơng phận nơn,lệdâthì mãinmãi đầy chonơ lệ (dânn , nhâ n dâ n g),còn cơngdân, dân ntớ phận người ta mãi đầy tớ cho người ta TRÒ CHƠI CHÚ TỄU LEO NÚI ĐỘI ĐỎ ĐỘI XANH Câu Cơng dân có nghĩa là: a) Người lao động làm cơng ăn lương b) Người làm việc quan nhà nước c) Người dân nước, có quyền lợi nghĩa vụ với đất nước Câu Từ đồng nghĩa với từ cơng dân là: a) Dân chúng b)Đồng bào c)Cơng chúng Câu Từ chứa tiếng cơng có nghĩa “của nhà nước, chung’: a) Cơng cộng b)Cơng nhân c) Cơng Câu Từ chứa tiếng cơng có nghĩa “khơng thiên vị”: a) Cơng dân b) Cơng c) Cơng nghiệp Câu Từ chứa tiếng cơng có nghĩa : thợ, khéo tay”: a) Cơng tâm b) Cơng lí c) Cơng nhân Câu Từ khơng đồng nghĩa với từ cơng dân? a) Nhân dân b) Dân chúng c) Nơng dân [...]...Câu 3 Từ nào chứa tiếng công có nghĩa là “của nhà nước, của chung’: a) Công cộng b )Công nhân c) Công bằng Câu 4 Từ nào chứa tiếng công có nghĩa là “không thiên vị”: a) Công dân b) Công bằng c) Công nghiệp Câu 5 Từ nào chứa tiếng công có nghĩa là : thợ, khéo tay”: a) Công tâm b) Công lí c) Công nhân Câu 6 Từ nào không đồng nghĩa với từ công dân? a) Nhân dân b) Dân chúng c) Nông dân
- Xem thêm -

Xem thêm: Mở rộng vốn từ công dân LTVC lớp 5 , Mở rộng vốn từ công dân LTVC lớp 5 , Mở rộng vốn từ công dân LTVC lớp 5

Gợi ý tài liệu liên quan cho bạn

Nhận lời giải ngay chưa đến 10 phút Đăng bài tập ngay