Toán tiết 48 luyện tập

15 85 0
  • Loading ...
1/15 trang

Thông tin tài liệu

Ngày đăng: 30/11/2016, 22:11

Gìờ học kết thúc! Kính Chúc thầy cô giáo mạnh khoẻ Hạnh phúc thành đạt! Chúc Các em học sinh! Chăm ngoan học giỏi Hẹn gặp lại! Kiểm tra cũ Hỏi Phát biểu tính chấtcủa phép cộng số nguyên, viết công thức tổng quát Chữa tập 62 SBT_61 Tính tổng sau: a, (-17) + + + 17 b, (-4) + (-440) + (-6) + 440 Trả lời Các tính chất phép cộng số nguyên công thức tổng quát tương ứng là: a, Tính chất giao hoán a+b=b+a b, Tính chất kết hợp (a + b) + c = a + (b + c) c, Tính chất cộng với số a+0=0+a=a d, Tính chất cộng với số đối a + (-a) = Chữa tập 62 SBT_61 Tính tổng sau: a,(17) + + + 17 = [ (17) + 17] + ( + ) = = b, (-4) + (-440) + (-6) + 440 = [ (440) + 440 ] + [ (4) + (6)] = + (-10) = (-10) + 13 13 I Luyện tập Tit 48: Bài 1: Bài 60 (a) SBT trang 61: Tính a, + (-7) + + (-11) + 13 + (-15) Bài 1: Tính a, + (-7) + + (-11) + 13 + (-15) = [5 + (-7)] + [9 + (-11)] +[ 13 + (-15)] = (- 2) + (-2) + -(2) = -6 Bài 2: Bài 66(b) SBT trang 61: Bài 2: Bai 66(b) SBT trang 61: Tính nhanh Tính nhanh b, Tính tổng tất số nguyên có b, Ta có: x 15 giá trị tuyệt đối nhỏ 15 => x = -15; -14; ; -1; 0; 1; ;14; 15 Tổng tất giá trị x là: (-15) + (-14) + + (-1) + + + + 14 + 15 = [(-15) + 15] + [(-14) + 14] + [(-1) + 1] + =0 15 đơn vị 15 đơn vị < >< > > -15 -10 -5 10 15 c, Tính tổng tất số nguyên có c, Ta có: x n => Làm tương tự ý b ta có tổng tất giá trị tuyệt đối nhỏ n giá trị x ( với n N ) I Luyện tập Tit 48: Bài 1: Bài 60 SBT trang 61: Tính Bài 2: Bài 66 SBT trang 61: Tính nhanh Bài 3: Bài 63 SBT trang 61: Rút gọn biểu thức a, -11 + y + b, x + 22 + (-14) c, a + (-15) + 62 Bài 3: Bài 63 SBT trang 61: Rút gọn biểu thức a, -11 + y + = [(-11) + 7] + y = +y b, x + 22 + (-14) = x + [ 22 + (-14)] = x+ c, a + (-15) + 62 = a + [(-15) + 62) = a+ 47 I Luyện tập Tit 48: Dạng 1: Tính tổng, tính nhanh Bài 1: Bài 60 SBT trang 61: Bài 2: Bài 66 SBT trang 61: Bài 3: Bài 63 SBT trang 61: C1: Cộng từ trái sang phải C2: Cộng số dương, số âm tính tổng C3: Nhóm hợp lý số hạng tính I Luyện tập Tit 48: Dạng 1: Tính tổng, tính nhanh C1: Cộng từ trái sang phải C2: Cộng số dương, số âm tính tổng C3: Nhóm hợp lý số hạng tính Bài 4: Bài 45 SGK trang 80 Bài 4: Bài 45 SGK_80 Đố vui: Hai ban Hùng Vân tranh luận với nhau: Hùng nói có hai số nguyên mà tổng chúng nhỏ số hạng, Vân lại nói Theo bạn: Ai đúng, Nêu ví dụ Kết quả: Bạn Hùng nói tổng hai số nguyên âm nhỏ số hạng tổng Ví dụ: (-4) + (-5) = -9 Ta có: (-5) > (-9) (-4) > (-9) Tiết trước biết, cộng Khi cộng số nguyên với số nguyên số nguyên với số nguyên âm âm tổng nhỏ số ban đầu tổng có đặc điểm gì? I Luyện tập Tit 48: Dạng 1: Tính tổng, tính nhanh C1: Cộng từ trái sang phải C2: Cộng số dương, số âm tính tổng C3: Nhóm hợp lý số hạng tính Bài 4: Bài 45 SGK trang 80 Bài 5: Bài 64 SBT trang 61 Đố: Điền số -1; -2; -3; -4; 5; 6; vào ô trống hình sau (mỗi số vào ô) cho tổng ba số thẳng hàng Bài 5: Bài 64 SBT trang 61 Gọi x bẩy số cho cộng ba hàng ta được: x (-1) + (-2) + (-3) + (-4) + + + + 2x = + 2x Vì tổng hàng nên tổng ba hàng + 2x = => x = -4 -1 -2 tổng hai ô đối phải -4 => ta có cặp số là: -3 (-1) (-3) (-2) I Luyện tập Tit 48: Dạng 1: Tính tổng, tính nhanh C1: Cộng từ trái sang phải C2: Cộng số dương, số âm tính tổng C3: Nhóm hợp lý số hạng tính Dạng 2: Toán đố vui Bài 4: Bài 45 SGK trang 80 Bài 5: Bài 64 SBT trang 61 Bài 6: Bài 72 SBT trang 61 B1: Đọc kỹ hiểu rõ yêu cầu đề B2: Tìm tính chất đặc trưng yếu tố toán B3: p dụng tính chất đặc trưng để giải dựa vào kiến thức học I Luyện tập Tit 48: Dạng 1: Tính tổng, tính nhanh Dạng 2: Toán đố vui B1: Đọc kỹ hiểu rõ yêu cầu đề B2: Tìm tính chất đặc trưng yếu tố toán B3: p dụng tính chất đặc trưng để giải dựa vào kiến thức học C1: Cộng từ trái sang phải C2: Cộng số dương, số âm tính tổng C3: Nhóm hợp lý số hạng tính Bài 7: Bài 46 SGK trang 80 Nút + - dùng để đổi dấu + thành dấu - ngược lại, nút- dùng làm dấu - số âm: Nút ấn Phép tính 25 + (-13) (-76) + 20 + - + Hoặc - (-135) + (-65) Hoặc 1 3 5 Kết = 12 = -56 + + + = -56 = -200 = -200 I Luyện tập Tit 48: Dạng 2: Toán đố vui Dạng 1: Tính tổng, tính nhanh B1: Đọc kỹ hiểu rõ yêu cầu đề B2: Tìm tính chất đặc trưng yếu tố toán B3: p dụng tính chất đặc trưng để giải dựa vào kiến thức học C1: Cộng từ trái sang phải C2: Cộng số dương, số âm tính tổng C3: Nhóm hợp lý số hạng tính Bài 7: Bài 46 SGK trang 80 Nút ấn Phép tính 187 25 ++(-13) (-54) (-203) (-76) ++ 20 349 12 85 + + 53 - 27 60 + + 30 Hoặc 73 -(-175) (-135)++(-213) (-65) Hoặc 11 Ap dụng tính: 133 187 + (-54) = 1 73 73 55 5+ Kết 133 12 = = = 146 -56 = 146 -56 + 3+ 42 +2 61 35 = -388 -200 + + 61 35 = -388 -200 146 (-203) + 349 = = -388 (-175) + (-213) = I Luyện tập Tit 48: Dạng 1: Tính tổng, tính nhanh C1: Cộng từ trái sang phải C2: Cộng số dương, số âm tính tổng C3: Nhóm hợp lý số hạng tính Dạng 3: Sử dụng máy tính bỏ túi Dạng 2: Toán đố vui B1: Đọc kỹ hiểu rõ yêu cầu đề B2: Tìm tính chất đặc trưng yếu tố toán B3: p dụng tính chất đặc trưng để giải dựa vào kiến thức học Sử dụng linh hoạt nút may tính để thực phép cộng số nguyên cách chĩnh xác II Củng cố Nhắc lại tính chất a, Tính chất giao hoán b, Tính chất kết hợp phép cộng số nguyên? a+b=b+a (a + b) + c = a + (b + c) c, Tính chất cộng với số d, Tính chất cộng với số đối a+0=0+a=a a + (-a) = Nêu ý nghĩa tính chất 2, Ta vận dụng tính chất vào giải toán Tính nhanh, toán đố cách dễ dàng phép cộng số nguyên? I Luyện tập II Củng cố Tit 48: 1, a, Tính chất giao hoán a+b=b+a c, Tính chất cộng với số a+0=0+a=a b, Tính chất kết hợp (a + b) + c = a + (b + c) d, Tính chất cộng với số đối a + (-a) = 2, Ta vận dụng tính chất vào giải toán Tính nhanh, toán đố cách dễ dàng Bài 70 SBT trang 62: Điền vào ô trống x y x+ y x+y x+y +x -5 -2 -14 -2 -2 -7 -4 14 I Luyện tập II Củng cố Tit 48: 1, a, Tính chất giao hoán a+b=b+a c, Tính chất cộng với số a+0=0+a=a b, Tính chất kết hợp (a + b) + c = a + (b + c) d, Tính chất cộng với số đối a + (-a) = 2, Ta vận dụng tính chất vào giải toán Tính nhanh, toán đố cách dễ dàng III Công việc nhà - Ôn lại quy tác tính chất phép cộng số nguyên.0 -Sử dụng thành thạo máy tính bỏ túi để kiểm tra lại kết quảcủa tập Dạng -Bài tập nhà: Bài 43 Bài 44SGK trang 80 Bài 65; 67; 68; 71; 72 SBT trang 61; 62 I Luyện tập II Củng cố * Tit 48: a, Tính chất giao hoán b, Tính chất kết hợp a+b=b+a (a + b) + c = a + (b + c) c, Tính chất cộng với số d, Tính chất cộng với số đối a+0=0+a=a a + (-a) = 2, Ta vận dụng tính chất vào giải toán Tính nhanh, toán đố cách dễ dàng III Hướng dẫn 43 SGK_84 Dạng 4: Toán thực tế Dạng toán chuyển động 10 km < > < > >< -7 km km B A C D a, Sau Ca nô 10 km vị trí B Sau Ca nô km vị trí D Hai Ca nô cách nhau: 10 = 3(km) b, Sau Ca nô 10 km vị trí B Sau Ca nô -7 km vị trí A Hai Ca nô cách nhau: 10 + = 17(km) Ngoài ta cách tính khác => Hai Ca nô cách nhau: 10 (-7) = 17(km) Kính Chúc thầy cô giáo mạnh khoẻ Hạnh phúc thành đạt! Chúc Các em học sinh! Chăm ngoan học giỏi [...]... tính chất trên vào giải các bài toán Tính nhanh, toán đố một cách dễ dàng của phép cộng các số nguyên? I Luyện tập II Củng cố Tit 48: 1, a, Tính chất giao hoán a+b=b+a c, Tính chất cộng với số 0 a+0=0+a=a b, Tính chất kết hợp (a + b) + c = a + (b + c) d, Tính chất cộng với số đối a + (-a) = 0 2, Ta có thể vận dụng nhưng tính chất trên vào giải các bài toán Tính nhanh, toán đố một cách dễ dàng Bài 70... quảcủa các bài tập trong Dạng 1 -Bài tập về nhà: Bài 43 và Bài 44SGK trang 80 Bài 65; 67; 68; 71; 72 SBT trang 61; 62 I Luyện tập II Củng cố * Tit 48: 1 a, Tính chất giao hoán b, Tính chất kết hợp a+b=b+a (a + b) + c = a + (b + c) c, Tính chất cộng với số 0 d, Tính chất cộng với số đối a+0=0+a=a a + (-a) = 0 2, Ta có thể vận dụng nhưng tính chất trên vào giải các bài toán Tính nhanh, toán đố một cách... trống x y x+ y x+y x+y +x -5 7 -2 3 -14 -2 -2 -7 -4 2 7 4 3 14 2 I Luyện tập II Củng cố Tit 48: 1, a, Tính chất giao hoán a+b=b+a c, Tính chất cộng với số 0 a+0=0+a=a b, Tính chất kết hợp (a + b) + c = a + (b + c) d, Tính chất cộng với số đối a + (-a) = 0 2, Ta có thể vận dụng nhưng tính chất trên vào giải các bài toán Tính nhanh, toán đố một cách dễ dàng III Công việc về nhà - Ôn lại các quy tác...I Luyện tập Tit 48: Dạng 1: Tính tổng, tính nhanh C1: Cộng từ trái sang phải C2: Cộng các số dương, các số âm rồi tính tổng C3: Nhóm hợp lý các số hạng rồi tính Dạng 3: Sử dụng máy tính bỏ túi Dạng 2: Toán đố vui B1: Đọc kỹ và hiểu rõ yêu cầu của đề B2: Tìm ra các tính chất đặc trưng của các yếu tố trong bài toán B3: p dụng các tính chất đặc trưng đó để giải... d, Tính chất cộng với số đối a+0=0+a=a a + (-a) = 0 2, Ta có thể vận dụng nhưng tính chất trên vào giải các bài toán Tính nhanh, toán đố một cách dễ dàng III Hướng dẫn bài 43 SGK_84 Dạng 4: Toán thực tế Dạng toán chuyển động 10 km < > < > >< -7 km 7 km B A C D a, Sau 1 giờ Ca nô 1 đi được 10 km và ở vị trí B Sau 1 giờ Ca nô 2 đi được 7 km và ở vị trí D Hai Ca nô cách nhau: 10 7 = 3(km) b, Sau 1 giờ
- Xem thêm -

Xem thêm: Toán tiết 48 luyện tập , Toán tiết 48 luyện tập , Toán tiết 48 luyện tập

Gợi ý tài liệu liên quan cho bạn

Nhận lời giải ngay chưa đến 10 phút Đăng bài tập ngay