Toán tiết 47 tính chất phép cộng của các số nguyên

20 85 0
  • Loading ...
1/20 trang

Thông tin tài liệu

Ngày đăng: 30/11/2016, 22:11

Kiểm tra cũ Câu 1: a Điền từ thích hợp vào chỗ trống: Muốn cộng hai số nguyên khác dấu ta tìm (1) hiệu hai giá trị tuyệt đối chúng (số lớn trừ số nhỏ), đặt (2) trước kết tìm đư ợc, dấu số co giá trị tuyệt đối (3) lớn b Thực phép tính: (-5) + = 32 + (-32) = Kiểm tra cũ Câu 2: a Nêu tính chất phép cộng số tự nhiên? b Viết công thức tổng quát đáp án - Tính chất giao hoán: a + b = b + a - Tính kết hợp: (a + b) + c = a + (b + c) - Tính chất cộng với 0: a + = + a = Với a, b, c N Tiết 47: Tính chất phép cộng số nguyên Tính chất giao hoán ?1 Thực phép tính so sánh a) (-2) + (-3) (-3) + (-2) b) (-8) + (+4) (+4) + (-8) c) (-5) + (+7) (+7) + (-5) Đáp án a) (-2) + (-3) = (-3) + (-2) = (-5) b) (-8) + (+4) = (+4) + (-8) = (-4) c) (-5) + (+7) = (+7) + (-5) = (+2) Tiết 47: Tính chất phép cộng số nguyên Tính chất giao hoán a Kết luận: Tổng hai số nguyên không đổi ta đổi chỗ số hạng b Công thức tổng quát: a+b=b+a Tính chất kết hợp a ?2 Kết Tínhluận: soMuốn sánhcộng tổng hai số với số thứ 3, ta lấy số (-3) + 4thứ+nhất cộng với tổng số thứ số thứ b Công thức tổng quát: (-3) + (4 + 2) (-3) + + (a + b) + c = a + (b + c) = (a + c) +b Kết quả: (-3) + + = (-3) + (4 + 2) = (-3) + + = Tiết 47: Tính chất phép cộng số nguyên Tính chất giao hoán a Kết luận: b Công thức tổng quát: a+b=b+a Tính chất kết hợp a Kết luận: b Công thức tổng quát: (a + b) + c = a + (b + c) = (a + c) +b c Chú ý: SGK Kết gọi tổng ba số a, b, c viết a + b + c Tương tự, ta nói đến tổng bốn, năm, số nguyên Khi thực cộng nhiều số ta thay đổi tuỳ ý thứ tự số hạng, nhóm số hạng cách tuỳ ý dấu ( ), , { } Ví dụ: (-3) + 10 + (-7) + (-10) = (-3) + 10 + (-7) + (-10) = {10 + (-3) + (-7) }+ (-10) = Bài tập: Tính nhanh: a 126 + (-20) + 2007 + (-106) b (-199) + (-200) + (-201) Đáp án: a 126 + (-20) + 2007 + (-106) = 126 + (-20) + (-106) + 2007 = 126 + (-126) + 2007 = + 2007 = 2007 b (-199) + (-200) + (-201) = (-199) + (-201) + (-200) = (- 400) + (-200) = (- 600) Tiết 47: Tính chất phép cộng số nguyên Tính chất giao hoán a Kết luận: b Công thức tổng quát: a+b=b+a Tính chất kết hợp a Kết luận: b Công thức tổng quát: (a + b) + c = a + (b + c) = (a + c) +b c Chú ý: SGK Tính chất cộng với a Kết luận: Một số cộng với b Công thức tổng quát a+0=0+a=a 4- Cộng với số đối Thực phép tính sau : 12 + ( - 12) =0 Số đối nguyên a kí hiệu : - a -7 a) nghĩa + -(-a) Khi số đối (-a) cũng( = 0= a áp dụng : Tìm số đối a biết : 1) a = 15 1) Số đối a -15 2) a = - 2) Số đối a 3) a = 3) Số đối a Vậy a + (-a) = Vậy hai số đối có tổng Ví Ngược dụ: alại: + b = a b hai số đối Khi ta có a = -b b = -a Hai số có tổng chúng hai số đối Bài tập: Số đối số nguyên a số âm hay số dương a a số nguyên âm? a Số đối a số nguyên dương b a số nguyên dương? b Số đối a số nguyên âm Tiết 47: Tính chất phép cộng số nguyên Tính chất giao hoán a Kết luận: b Công thức tổng quát: a+b=b+a Tính chất kết hợp a Kết luận: b Công thức tổng quát: (a + b) + c = a + (b + c) = (a + c) +b c Chú ý: SGK Tính chất cộng với a Kết luận: b Công thức tổng quát a+0=0+a=a Tính chất cộng với s i a Kết luận: b Công thức tổng quát a + (-a) = Bài tập Nêu tính chất phép cộng số nguyên? So sánh với tính chất phép cộng số tự nhiên đáp án Tính chất phép cộng stt Số tự nhiên Số nguyên t/c giao hoán t/c giao hoán t/c kết hợp t/c kết hợp t/c cộng với t/c cộng với t/c cộng với số đối Bài tập Tìm tổng tất số nguyên a biết -3 < a < Đáp án a = -2; -1; 0; 1; Tính tổng: (-2) + (-1) + +1 + = (-2) + + (-1) + + =0 i A i B HƯớNG DẫN Về NHà - Học thuộc tính chất phép cộng số nguyên - áp dụng làm tập số 37, 39, 40, 41, 42 (SGK) Bài 59, 61, 63 (SBT) Câu 1: Những tính chất sử dụng lời giải đây? (-55) + 80 + (-25) = 80 + (-55) + (-25) = 80 + (-80) =0 đáp án: tính chất kết hợp tính chất giao hoán tính chất cộng với số đối 10 Hết Câu 2: Tìm số nguyên y biết: 18 + (-20) + y = Đáp án: 18 + (-20) + y = -2 + y = Vậy y = 10 Hết Câu 3: Thực phép tính: (-17) + + + 17 Đáp án: (-17) + + + 17 = (-17) + 17 + (5 + 8) = = 13 + 13 10 Hết Câu 4: Chiếc diều bạn Sơn bay độ cao m (so với mặt đất) Sau lúc độ cao diều tăng thêm m sau giảm m Hỏi diều độ cao mét (so với mặt đất) sau hai lần thay đổi? Đáp án: Lúc đầu độ cao: m Lần thứ tăng thêm :3 m Lần thứ hai giảm 4m, hay tăng (-4)m Vậy độ cao diều sau hai lần tăng là: 7+ 3+(-4) = m 10 Hết [...].. .Tiết 47: Tính chất của phép cộng các số nguyên 1 Tính chất giao hoán a Kết luận: b Công thức tổng quát: a+b=b+a 2 Tính chất kết hợp a Kết luận: b Công thức tổng quát: (a + b) + c = a + (b + c) = (a + c) +b c Chú ý: SGK 3 Tính chất cộng với 0 a Kết luận: b Công thức tổng quát a+0=0+a=a 4 Tính chất cộng với s i a Kết luận: b Công thức tổng quát a + (-a) = 0 Bài tập 1 Nêu các tính chất của phép cộng số. .. Bài tập 1 Nêu các tính chất của phép cộng số nguyên? So sánh với tính chất của phép cộng số tự nhiên đáp án Tính chất của phép cộng stt Số tự nhiên Số nguyên 1 t/c giao hoán t/c giao hoán 2 t/c kết hợp t/c kết hợp 3 t/c cộng với 0 t/c cộng với 0 4 t/c cộng với số đối Bài tập 2 Tìm tổng của tất cả các số nguyên a biết -3 < a < 3 Đáp án a = -2; -1; 0; 1; 2 Tính tổng: (-2) + (-1) + 0 +1 + 2 = (-2) + 2... DẫN Về NHà - Học thuộc các tính chất của phép cộng các số nguyên - áp dụng làm bài tập số 37, 39, 40, 41, 42 (SGK) Bài 59, 61, 63 (SBT) Câu 1: Những tính chất nào được sử dụng trong lời giải dưới đây? (-55) + 80 + (-25) = 80 + (-55) + (-25) = 80 + (-80) =0 đáp án: 1 tính chất kết hợp 2 tính chất giao hoán 3 tính chất cộng với số đối 10 4 3 2 9 8 7 1 0 6 5 Hết giờ Câu 2: Tìm số nguyên y biết: 18 + (-20)... Đáp án: 18 + (-20) + y = 0 -2 + y = 0 Vậy y = 2 10 4 3 2 9 8 7 1 0 6 5 Hết giờ Câu 3: Thực hiện phép tính: (-17) + 5 + 8 + 17 Đáp án: (-17) + 5 + 8 + 17 = (-17) + 17 + (5 + 8) = = 13 0 + 13 10 4 3 2 9 8 7 1 0 6 5 Hết giờ Câu 4: Chiếc diều của bạn Sơn bay ở độ cao 7 m (so với mặt đất) Sau một lúc độ cao của chiếc diều tăng thêm 3 m rồi sau đó giảm đi 4 m Hỏi chiếc diều ở độ cao bao nhiêu mét (so với... sau đó giảm đi 4 m Hỏi chiếc diều ở độ cao bao nhiêu mét (so với mặt đất) sau hai lần thay đổi? Đáp án: Lúc đầu ở độ cao: 7 m Lần thứ nhất tăng thêm :3 m Lần thứ hai giảm 4m, hay tăng (-4)m Vậy độ cao của diều sau hai lần tăng là: 7+ 3+(-4) = 6 m 10 4 3 2 9 8 7 1 0 6 5 Hết giờ
- Xem thêm -

Xem thêm: Toán tiết 47 tính chất phép cộng của các số nguyên , Toán tiết 47 tính chất phép cộng của các số nguyên , Toán tiết 47 tính chất phép cộng của các số nguyên

Gợi ý tài liệu liên quan cho bạn

Nhận lời giải ngay chưa đến 10 phút Đăng bài tập ngay