slide môn học MySQL bài 1 2 MYSQL knowledge

4 68 0
  • Loading ...
1/4 trang

Thông tin tài liệu

Ngày đăng: 30/11/2016, 22:10

MYSQL knowledge Session Các khái niệm    Shell (OS shell , CMD shell,…) Computer port Services Concepts of RDBMS and SQL Server 2000/Session 1/ of 27 Cài đặt Mysql     Bộ cài đọc lập http://mysql.com Bộ cài tích hợp appserv,XAMPP Biến môi trường Mysql shell Concepts of RDBMS and SQL Server 2000/Session 1/ of 27 Các khái niệm mysql  Storage engine Concepts of RDBMS and SQL Server 2000/Session 1/ of 27
- Xem thêm -

Xem thêm: slide môn học MySQL bài 1 2 MYSQL knowledge , slide môn học MySQL bài 1 2 MYSQL knowledge , slide môn học MySQL bài 1 2 MYSQL knowledge

Từ khóa liên quan

Gợi ý tài liệu liên quan cho bạn

Nhận lời giải ngay chưa đến 10 phút Đăng bài tập ngay