Toán ôn tập học kỳ i

29 109 0
  • Loading ...
1/29 trang

Thông tin tài liệu

Ngày đăng: 30/11/2016, 22:10

Tiết 55 ÔN TẬP HỌC KỲ I(t1) I Lý thuyết: Cách viết tập hợp, số phần tử tập hợp Các phép toán tập hợp số Tự Nhiên: cộng, trừ, nhân, chia, luỹ thừa, thứ tự thực phép tính Cách viết tập hợp, số phần tử tập hợp Các dấu hiệu chia hết Ước bội, số nguyên tố, hợp số Cách phân tích số thừa số nguyên tố, cách tìm ƯC, BC, ƯCLN, BCNN Các phép toán cộng, trừ số nguyên, quy tắc dấu ngoặc Tiết 55 ÔN TẬP HỌC KỲ I(t1) II Bài tập Bài Viết tập hợp sau: a) Tập hợp A số tự nhiên x cho 3< x ≤ b) Tập hợp B số tự nhiên x không vượt Đáp án Tiết 55 ÔN TẬP HỌC KỲ I(t1) Bài Mỗi tập hợp sau có phần tử? A = {Cam; Quýt; Táo; Bưởi; Hồng} B = {21; 22; 23; … ; 65} C = {1; 3; 5; 7; … ; 55} Đáp án Tiết 55 ÔN TẬP HỌC KỲ I(t1) Bài Thực phép tính: a)36 : 34 + 23.22 b)12 : {390 : [500 – (125 + 35.7)]} Đáp án Tiết 55 ÔN TẬP HỌC KỲ I(t1) Bài 4.Trong số sau: 236; 345; 177; 2070; 1125 a) Số chia hết cho 2? b) Số chia hết cho 3? c) Số chia hết cho 5? d) Số chia hết cho 9? e) Số chia hết cho 5? g) Số chia hết cho mà không chia hết cho 9? h) Số chia hết cho mà không chia hết cho 2? Tiết 55 ÔN TẬP HỌC KỲ I(t1) Bài Không thực phép tính, xét xem: a) Tổng 2.3.4.5.6 + 7.8.9.10 có chia hết cho không? b) Hiệu 79.81.91 – 13.17.19 có chia hết cho không? Đáp án Tiết 55 ÔN TẬP HỌC KỲ I(t1) Bài Phân tích số sau thừa số nguyên tố: a) 300 b) 180 c) 84 Bài a)Tìm ƯCLN(16;24); ƯC(16; 24) b)BCNN(12; 16); BC(12; 16) Bài 10 Tìm số tự nhiên x, biết 48 Mx; 60 Mx x >5 Tiết 55 ÔN TẬP HỌC KỲ I(t1) Bài 11: Số học sinh khối khoảng từ 80 đến 100 học sinh Khi xếp hàng 6, hàng thừa học sinh Tính số học sinh khối 6? Các em thảo luận theo nhóm để làm tập vòng phút HDVN Đáp án Trò chơi: Thử tài kiến thức Mỗi dãy bàn chọn em đại diện để tham gia trò chơi Có 12 câu hỏi Các đội quyền chọn câu hỏi, suy nghó vòng 10 giây Sau trả lời Nếu trả lời sai, đội quyền trả lời Đội giành chiến thắng đội có số điểm cao Sau đây, trò chơi bắt đầu 11 22 33 44 55 66 77 88 99 10 10 11 11 12 12 HDVN Câu 5: Kết phép tính 2008 – 5.2008 bao nhiêu? Đáp án: 2008 0:03 0:02 0:01 0:05 0:10 0:00 0:04 0:09 0:08 0:07 0:06 Câu 6: Em viết kết phép tính sau dạng luỹ thừa: 2008 2008 2008 Đáp án: 20088 0:03 0:02 0:01 0:05 0:10 0:00 0:04 0:09 0:08 0:07 0:06 0:03 0:02 0:01 0:05 0:10 0:00 0:04 0:09 0:08 0:07 0:06 Câu 7: Tổng 4.5.9 + 10.12 chia hết cho số sau đây: 2; 3; 5; 6; 9? Đáp án: Tổng chia hết cho số 2; 3; 5; Câu 8: Tớ số nguyên tố lẻ nhỏ Đố bạn biết tớ số nào? 0:03 0:02 0:01 0:05 0:10 0:00 0:04 0:09 0:08 0:07 0:06 Đáp án: Tớ số bạn Tiếp tục Câu 9: Mọi số không chia cho tớ Vậy tớ số nào? 0:03 0:02 0:01 0:05 0:10 0:00 0:04 0:09 0:08 0:07 0:06 Đáp án: Số Câu 10:Phân tích số 420 thừa số nguyên tố Trong cách viết sau, cách viết đúng? A)420 = 3.4.5.7 B)420 = 22.15.7 C)420 = 22.3.5.7 D)420 = 2.5.6.7 Đáp án: C) 420 = 22.3.5.7 0:03 0:02 0:01 0:05 0:10 0:00 0:04 0:09 0:08 0:07 0:06 Câu 11: Hai bạn An Hoà Cùng đến Thư viện đọc sách ngày Sau 12 ngày An lại đến Thư viện, 10 ngày Hoà lại đến Thư viện Hỏi sau ngày hai bạn lại đến Thư viện? Đáp án: 60 ngày Tiếp 0:03 0:02 0:01 0:05 0:10 0:00 0:04 0:09 0:08 0:07 0:06 Câu 12: Tìm số tự nhiên x, biết 12 18 chia hết cho x x > 0:03 0:02 0:01 0:05 0:10 0:00 0:04 0:09 0:08 0:07 0:06 Đáp án: x = Tiếp Xem lại cách giải tập Ôn tập số nguyên, phép tính cộng, trừ số nguyên, ôn tập quy tắc “dấu ngoặc” Tiết học đến kết thúc Bài Viết tập hợp sau: a) Tập hợp A số tự nhiên x cho 3< x ≤ A = {4; 5; 6; 7; 8} b)Tập hợp B số tự nhiên x không vượt là: B = {0; 1; 2; 3; 4; 5; 6; 7} Trở Bài +Tập hợp A = {Cam; Quýt; Táo; Bưởi; Hồng} có phần tử + Tập hợp B = {21; 22; 23; … ; 65} cósố phần tử là: (65 – 21) + = 45phần tử + Tập hợp C = {1; 3; 5; 7; … ; 55} có số phần tử là: (55 – 1):2 + = 28 phần tử Trở lại Bài Thực phép tính: a)Ta có: 36 : 34 + 23.22 = 32 + 25 = + 32 = 41 b)Ta có: 12 : {390 : [500 – (125 + 35.7)]} = 12 : {390 : [500 – (125 + 245]} = 12 : {390 : [500 – 270] = 12 : {390 : 130} = 12 : = Trở Bài a) Tổng 2.3.4.5.6 + 7.8.9.10 có chia hết cho không? b) Hiệu 79.81.91–13.17.19 có chia hết cho không? Giải a) Vì M5 nên 2.3.4.5.6 M5  2.3.4.5.6 +.8.9.10 M5 Vì 10 M5 nên 7.8.9.10 M b) Ta có 79.81.91 số lẻ; 13.17.19 số lẻ nên 79.81.91 – 13.17.19 số chẵn  hiệu chia hết cho } Trở lại Câu 4: Số học sinh khối khoảng từ 80 đến 100 học sinh Khi xếp hàng 6, hàng thừa học sinh Tính số học sinh khối 6? Giải Gọi a số học sinh khối suy 80 ≤ a ≤ 100 a-1⋮6 ; a-1⋮5 79 ≤ a-1 ≤ 99  a-1 ∈ BC(6,5) Ta có = 3.2; = nên BCNN(6;5) = 2.3.5 = 30  BC(6,5) = B(30) = { 0; 30;60;90;120; …} Vì 79 ≤ a-1 ≤ 99 Nên a-1 = 90  a = 90 + 1= 91 Vậy số học sinh khối 91 hs Trở lại [...]... = 6 Tiếp Xem l i cách gi i các b i tập Ôn tập về số nguyên, các phép tính cộng, trừ số nguyên, ôn tập về quy tắc “dấu ngoặc” Tiết học đến đây kết thúc B i 1 Viết tập hợp sau: a) Tập hợp A các số tự nhiên x sao cho 3< x ≤ 8 là A = {4; 5; 6; 7; 8} b )Tập hợp B các số tự nhiên x không vượt quá 7 là: B = {0; 1; 2; 3; 4; 5; 6; 7} Trở về B i 2 +Tập hợp A = {Cam; Quýt; Táo; Bư i; Hồng} có 5 phần tử + Tập. .. 79.81.91–13.17.19 có chia hết cho 2 không? Gi i a) Vì 5 M5 nên 2.3.4.5.6 M5  2.3.4.5.6 +.8.9.10 M5 Vì 10 M5 nên 7.8.9.10 M 5 b) Ta có 79.81.91 là số lẻ; 13.17.19 là số lẻ nên 79.81.91 – 13.17.19 là số chẵn  hiệu trên chia hết cho 2 } Trở l i Câu 4: Số học sinh kh i 6 khoảng từ 80 đến 100 học sinh Khi xếp hàng 6, hàng 5 đều thừa 1 học sinh Tính số học sinh kh i 6? Gi i G i a là số học sinh kh i 6 suy ra 80 ≤ a ≤ 100... 0:10 0:00 0:04 0:09 0:08 0:07 0:06 Câu 11: Hai bạn An và Hoà Cùng đến Thư viện đọc sách một ngày Sau đó cứ 12 ngày An l i đến Thư viện, 10 ngày Hoà l i đến Thư viện H i sau ít nhất bao nhiêu ngày thì hai bạn l i cùng đến Thư viện? Đáp án: 60 ngày Tiếp 0:03 0:02 0:01 0:05 0:10 0:00 0:04 0:09 0:08 0:07 0:06 Câu 12: Tìm số tự nhiên x, biết 12 và 18 cùng chia hết cho x và x > 5 0:03 0:02 0:01 0:05 0:10... + Tập hợp C = {1; 3; 5; 7; … ; 55} có số phần tử là: (55 – 1):2 + 1 = 28 phần tử Trở l i B i 3 Thực hiện phép tính: a)Ta có: 36 : 34 + 23.22 = 32 + 25 = 9 + 32 = 41 b)Ta có: 12 : {390 : [500 – (125 + 35.7)]} = 12 : {390 : [500 – (125 + 245]} = 12 : {390 : [500 – 270] = 12 : {390 : 130} = 12 : 3 = 4 Trở về B i 5 a) Tổng 2.3.4.5.6 + 7.8.9.10 có chia hết cho 5 không? b) Hiệu 79.81.91–13.17.19 có chia... là không ph i số nguyên tố, cũng không là hợp số và tớ khác 0 Đố các bạn biết tớ là số nào? Đáp án: Tớ là số 1 đấy các cậu ạ Trở la i Câu 2: Tìm ƯCLN(30; 45; 180) Đáp án: 30 Trở la i 0:03 0:02 0:01 0:05 0:10 0:00 0:04 0:09 0:08 0:07 0:06 Câu 3: Tìm BCNN(60; 15; 12) 0:03 0:02 0:01 0:05 0:10 0:00 0:04 0:09 0:08 0:07 0:06 Đáp án: 60 Trở la i Câu 4: Tập hợp A = {1; 5; 9; 13; … ; 401} có bao nhiêu phần... chia hết cho các số 2; 3; 5; 6 Câu 8: Tớ là số nguyên tố lẻ nhỏ nhất Đố các bạn biết tớ là số nào? 0:03 0:02 0:01 0:05 0:10 0:00 0:04 0:09 0:08 0:07 0:06 Đáp án: Tớ là số 3 đấy các bạn ạ Tiếp tục Câu 9: M i số đều không chia được cho tớ Vậy tớ là số nào? 0:03 0:02 0:01 0:05 0:10 0:00 0:04 0:09 0:08 0:07 0:06 Đáp án: Số 0 Câu 10:Phân tích số 420 ra thừa số nguyên tố Trong các cách viết sau, cách viết... phần tử Trở la i Câu 5: Kết quả của phép tính 2008 2 3 – 5.2008 bằng bao nhiêu? Đáp án: 2008 0:03 0:02 0:01 0:05 0:10 0:00 0:04 0:09 0:08 0:07 0:06 Câu 6: Em hãy viết kết quả của phép tính sau dư i dạng một luỹ thừa: 2008 2008 2008 4 3 Đáp án: 20088 0:03 0:02 0:01 0:05 0:10 0:00 0:04 0:09 0:08 0:07 0:06 0:03 0:02 0:01 0:05 0:10 0:00 0:04 0:09 0:08 0:07 0:06 Câu 7: Tổng 4.5.9 + 10.12 chia hết cho các... ; a-1⋮5 và 79 ≤ a-1 ≤ 99  a-1 ∈ BC(6,5) Ta có 6 = 3.2; 5 = 5 nên BCNN(6;5) = 2.3.5 = 30  BC(6,5) = B(30) = { 0; 30;60;90;120; …} Vì 79 ≤ a-1 ≤ 99 Nên a-1 = 90  a = 90 + 1= 91 Vậy số học sinh kh i 6 là 91 hs Trở l i
- Xem thêm -

Xem thêm: Toán ôn tập học kỳ i , Toán ôn tập học kỳ i , Toán ôn tập học kỳ i

Gợi ý tài liệu liên quan cho bạn

Nhận lời giải ngay chưa đến 10 phút Đăng bài tập ngay