Bài giảng môn mô hình tài chính chương 9 DANH mục đầu tư HIỆU QUẢ KHÔNG bán KHỐNG

22 95 0
  • Loading ...
1/22 trang

Thông tin tài liệu

Ngày đăng: 30/11/2016, 22:10

CHƯƠNG 10 Financial Modeling  Định đề - Chương  tìm DMĐT hiệu cách tìm kiếm DM tiếp tuyến với đường biên tập hợp DM nằm vùng khả thi  Giải pháp cho toán tối ưu phải cho phép tỷ trọng VĐT có giá trị âm; Khi xi
- Xem thêm -

Xem thêm: Bài giảng môn mô hình tài chính chương 9 DANH mục đầu tư HIỆU QUẢ KHÔNG bán KHỐNG , Bài giảng môn mô hình tài chính chương 9 DANH mục đầu tư HIỆU QUẢ KHÔNG bán KHỐNG , Bài giảng môn mô hình tài chính chương 9 DANH mục đầu tư HIỆU QUẢ KHÔNG bán KHỐNG , 1 DM HIỆU QUẢ KHÔNG BÁN KHỐNG, 2 GIÁ TRỊ CHỊU RỦI RO VaR

Gợi ý tài liệu liên quan cho bạn

Nhận lời giải ngay chưa đến 10 phút Đăng bài tập ngay