Toán đường tròn

12 93 0
  • Loading ...
1/12 trang

Thông tin tài liệu

Ngày đăng: 30/11/2016, 22:10

Tiết 24: ®­êng­trßn ĐƯỜNG TRÒN VÀ HÌNH TRÒN : O Đường tròn tâm O  1,7cm  Bán kính R Đường tròn tâm O, bán kính R hình gồm điểm cách O khoảng R, kí hiệu (O;R) Tiết 24: ®­êng­trßn  N Hình tròn         P  O 1,7 1,7cm cm     M   M điểm nằm (thuộc ) đường tròn N điểm nằm bên đường tròn P điểm nằm bên đường tròn Hình tròn hình gồm điểm nằm đường tròn điểm nằm bên đường tròn Tiết 24: ®­êng­trßn CUNG YnCUNG Bà i tập :VÀ VẽDÂ đườ g tròn :( O;R) Lấy hai điểm A B cho A B nằm đường tròn A  O  B Nếu hai điểm A,B thuộc đường tròn tâm O, hai điểm chia đường tròn thành hai phần, phần gọi cung tròn (gọi tắt cung ) Hai điểm A,B gọi hai mút cung Tiết 24: ®­êng­trßn D C   A  O  Trường hợp A,B,O thẳng hàng cung nửa đường tròn B  Đoạn thẳng nối hai mút của cung dây cung( gọi tắt dây).Dây qua tâm đường kính  Đường kính gấp đôi bán kính Ví dụ : dây CD ; đường kính AB ; bán kính OA ( hay bán kính OB ) Tiết 24: ®­êng­trßn MỘT CÔNG CỤ KHÁC CỦA COMPA Ví dụ 1: Cho hai đoạn thẳng AB CD Dùng compa so sánh hai đoạn thẳng mà không đo độ dài đoạn thẳng Ví dụ : Cho hai đoạn thẳng AB CD Làm để biết tổng độ dài hai đoạn thẳng mà không đo riêng đoạn thẳng ?  Điền vào chỗ trống : gồm 1/ Đường tròn tâm A, bán kính R hình …………………… R điể m cách A khoảng……………………, (A;R) kí hiệu …………… nằm đường 2/ Hình tròn hình gồm điểm ………………………………… tròn bên …… …và điểm nằm ………………………đườ ng tròn đường kính 3/ Dây qua tâm gọi ………………………… …………………  Cho hình vẽ, điền (Đ) sai (S) vào ô vuông N 1/ OC bán kính Đ 2/ MN đường kính S 3/ ON dây cung 4/ CN đường kính S Đ M O C Bài 38 : Trên hình 48, ta có hai đường tròn (O;2cm) (A;2cm) cắt C D Điểm A nằm đường tròn tâm O a/ Vẽ đường tròn tâm C bán kính 2cm b/ Vì đường tròn (C;2cm) qua O,A ? Đường tròn (C;2cm) qua O,A C Vì CA=CO=2cm O A D Bài 39 tr 92: Trên hình 49, ta có hai đường tròn (A;3cm) (B;2cm) cắt C,D AB=4cm Đường tròn tâm A,B cắt đoạn thẳng AB K,I a/ Tính CA,CB,DA,DB C  A I    K  D B b/ I có phải trung điểm đoạn thẳng AB không ? c/ Tính IK Gợi ý C  A I   K  B  D a/ C D nằm đường tròn (A; 3cm) C D nằm đường tròn (B; 2cm) b/ Tính AI : AB-BI (BI bán kính ( B;2cm)) c/ Tính KB : AB-AK ( AK bán kính đường tròn (A; 3cm))  HƯỚNG DẪN VỀ NHÀ : Học thuộc khái niệm : đường tròn, hình tròn; cung; dây cung; bán kính; đường kính Bài tập nhà : 38; 39(b,c); 40; 41; 42 tr 92+93 [...]...Gợi ý C  A I   K  B  D a/ C và D nằm trên đường tròn (A; 3cm) C và D nằm trên đường tròn (B; 2cm) b/ Tính AI : AB-BI (BI là bán kính của ( B;2cm)) c/ Tính KB : AB-AK ( AK là bán kính đường tròn (A; 3cm))  HƯỚNG DẪN VỀ NHÀ : Học thuộc các khái niệm : đường tròn, hình tròn; cung; dây cung; bán kính; đường kính Bài tập về nhà : 38; 39(b,c); 40; 41; 42 tr 92+93
- Xem thêm -

Xem thêm: Toán đường tròn , Toán đường tròn , Toán đường tròn

Gợi ý tài liệu liên quan cho bạn

Nhận lời giải ngay chưa đến 10 phút Đăng bài tập ngay