Bài giảng môn mô hình tài chính chương 6 mô hình lập kế hoạch tài chính định giá DN

28 74 0
  • Loading ...
1/28 trang

Thông tin tài liệu

Ngày đăng: 30/11/2016, 22:10

CHƯƠNG Financial Modeling Financial Modeling Financial Modeling Báo cáo thu nhập Doanh thu Chi phí hàng bán (CGS – Cost of Goods Sold) 2.160 1.944 EBIT Lãi vay (INT) * 216 36 Lãi trước thuế Thuế thu nhập (50) (TAX) 180 90 Lãi ròng 90 Financial Modeling Nguồn & sử dụng nguồn Nguồn vốn Lãi ròng (NET) Khấu hao (DEP)** 90 80 Dòng tiền hoạt động (OCF) Vay (∆D) Phát hành cổ phần (SI) 170 64 Tổng nguồn Sử dụng nguồn Tăng vốn luân chuyển (∆NWC) Đầu tư (INV) Lợi tức cổ phần 234 Tổng sử dụng 234 40 140 54 Financial Modeling Bảng cân đối kế toán Tài sản Vốn luân chuyển (NWC)*** Tài sản cố định (FA) Tổng tài sản Nợ vốn cổ phần Nợ vay (D) Vốn cổ phần (E) Tổng nợ vốn cổ phần 2004 2003 Thay đổi 200 160 +40 800 1.000 740 900 +60 +100 400 600 1.000 400 500 900 +100 +100 Financial Modeling Lập MH kế hoạch tài tập trung sử dụng BCTC dự kiến để:  Định giá doanh nghiệp & chứng khoán DN  Phân tích tài cho DN  Phân tích kế toán  Các MH kế hoạch tài tham vấn chủ yếu từ doanh số DN khoản mục BCĐKT & BCTN thay đổi trực tiếp hay gián doanh số Financial Modeling Hầu hết MH kế hoạch tài phụ thuộc vào D.Số Các thông số bảng CĐKT & BCTN phụ thuộc D.Số:  TSCĐ  Khoản phải thu  Nhu cầu vốn luân chuyển…  Tuy nhiên, có khoản mục không phụ thuộc vào doanh số gọi định sách như: nợ (nợ dài hạn), cổ tức, Lợi nhuận giữ lại … Financial Modeling Ví dụ: lập kế hoạch tài năm cho cty sau: Doanh số 1000 Tốc độ tăng Doanh số: 10% TSLĐ 15%/DS vào cuối năm Nợ ngắn hạn 8%/DS vào cuối năm TSCĐ ròng 77%/DS vào cuối năm Khấu hao 10%/ giá trị BQ sổ sách TSCĐ DN không trả nợ dài hạn vay thêm năm TM & Chứng khoán TT “hạng mục cân đối” BCĐKT Thu nhập tiền lãi: 8%/năm Financial Modeling Khi TM & CK hạng mục cân đối có hàm ý:  Ý nghĩa mặt tính toán: TM & CKTT = Tổng nợ & VCP –TSLĐ – TSCĐ ròng  Ý nghĩa tài chính: Việc xác định TM & CKTT hạng mục cân đối  tính toán mức độ tự tài trợ DN DN không phát hành thêm cổ phiếu, không trả bớt nợ không vay thêm tiền Financial Modeling 10  Nợ ngắn hạn = Nợ ngắn hạn/doanh số * Doanh số  Vốn cổ phần không thay đổi (Doanh nghiệp không phát hành thêm VCP)  LNGL lũy kế = LNGL lũy kế năm trước + LNGL bổ sung năm Financial Modeling 14 Financial Modeling 15 Lưu ý:  Các MH BCTC dự kiến Excel bao gồm ô tham chiếu qua lại lẫn  giải pháp MH dựa khả Excel giải ô tham chiếu lẫn tạo thành vòng lặp  Để đảm bảo MH bảng tính tính toán  chọn Tools/Options/Calculation & click Iteration (hoặc Excel Option/Formulas & click Enable Iterative Calculation – Excel 2007) Financial Modeling 16 Financial Modeling 17 Nợ hạng mục cân đối  Khi TM & CKTT hạng mục cân đối nợ không thay đổi Tuy nhiên, số trường hợp TM & CKTT MH bị âm  ý nghĩa kinh tế số âm này: với mức tăng trưởng doanh số cho trước  dẫn đến mức tăng tương ứng TSLĐ & TSCĐ Trong nhu cầu VĐT tăng thêm & %chi trả cổ tức mức cao  DN buộc phải huy động thêm vốn từ bên Financial Modeling 18 Để chạy lại MH, cần lưu ý vấn đề sau:  Tiền mặt âm  Khi DN cần nguồn tài trợ bổ sung, DN vay nợ phát hành cổ phiếu Nhưng ví dụ này, để đơn giản, giả định DN vay nợ bổ sung cần huy động vốn  Khi đó, nợ hạng mục cân đối Financial Modeling 19 MH tuân thủ điều kiện sau:  TM & CKTT hạng mục cân đối Tuy nhiên:  TSLĐ + TSCĐ ròng > Nợ ngắn hạn + Nợ dài hạn năm trước + VCP + LNGL lũy kế  TH TM & CKTT =  DN cần huy động nợ vay tăng thêm để tài trợ cho HĐSXKD  TSLĐ + TSCĐ ròng < Nợ ngắn hạn + Nợ dài hạn năm trước + VCP + LNGL lũy kế  TH không cần thiết phải vay thêm nợ DN có TM & CKTT dương Financial Modeling 20 Duy trì tỷ lệ D/E mục tiêu:  Tình huống: MH kế hoạch tài mà hạng mục cân đối lại liên quan đến trì cấu trúc vốn mục tiêu  Nợ vay = Tỷ số nợ/VCP mục tiêu * (VCP + LNGL)  VCP = Tổng tài sản – Nợ ngắn hạn – Nợ dài hạn – LNGL lũy kế Financial Modeling 21 Lập kế hoạch tài kỹ phân tích TCDN Lập kế hoạch tài kết hợp giữa:  Các định tài  Những đồng thức kế toán  Kỹ xử lý bảng tính Excel - MH thiết lập cho phù hợp với tình & dự báo xảy ra, - MH phải dễ hiểu & giải thích kết quả, mối quan hệ đại lượng MH Financial Modeling 22  Hầu hết dự báo nhằm mục đích xác định dòng tiền tự (FCF)  FCF: lưu lượng tiền mặt tạo từ hoạt động DN mà không cần đến nguồn tài trợ  cách đo lường tốt tiền mặt tạo từ hoạt động DN Financial Modeling 23 Lợi nhuận Đo lường khả tạo lợi nhuận DN, chịu tác sau thuế động nhiều nhân tố: dòng tiền từ hoạt động tài trợ (lãi vay); chi phí không tiền mặt (khấu hao) Khấu hao Chi phí tiền mặt cộng trở lại vào lợi nhuận sau thuế Thanh toán lãi vay sau thuế (ròng) Dòng tiền tự FCF: tiêu đo lường khả tạo tiền mặt từ hoạt động DN Vì thế: Cộng trở lại chi phí lãi vay sau thuế (khi mà chi phí lãi vay chi phí khấu trừ thu nhập chịu thuế) Trừ lãi nhận từ CKTT sau thuế Financial Modeling 24 Gia tăng TSLĐ Khi D.Số gia tăng, DN có nhu cầu đầu tư thêm vào hàng tồn kho, khoản phải thu v.v CP chi tiêu tiền mặt DN Gia tăng nợ D.Số tăng dẫn đến nhu cầu gia tăng ngắn hạn nguồn tài trợ có liên quan đến D.Số (VD: gia tăng khoản phải trả, khoản nợ thuế phải trả) Sự gia tăng nợ ngắn hạn cung cấp thêm tiền mặt cho DN Gia tăng Sự gia tăng TSCĐ nội dung chi tiêu nguyên giá TSCĐ tiền mặt & làm giảm dòng tiền tự FCF Financial Modeling 25 Sử dụng dòng tiền tự để định giá DN & cổ phần  Giá trị DN: bao gồm giá trị Nợ DN, giá trị chứng khoán chuyển đổi & giá trị cổ phần DN V0 =  FCF5 V5 FCF1 FCF2 + + + + (1 + WACC )1 (1 + WACC ) (1 + WACC )5 (1 + WACC )5 Trong công thức: V5 giá trị DN vào cuối năm thứ & giá trị xấp xỉ giá tất dòng tiền FCF từ năm thứ trở Financial Modeling 26 Lưu ý sử dụng dòng tiền tự để định giá DN & cổ phần ∞ FCFt +5 FCF5 (1 + g %)t ∞ FCF5 (1 + g %) V5 = ∑ =∑ =∑ t t t =1 (1 + WACC ) t =1 (1 + WACC ) t =1 WACC − g % ∞     Thực tế, có cách khác để xác định giá trị đến hạn vào thời điểm H: Cách 1: VH = (Tỷ số GTTT/ Giá trị sổ sách) * (Giá trị sổ sách năm H) Cách 2: VH = Tỷ số P/E * Lợi nhuận năm H + Giá trị sổ sách nợ vay năm H Cách 3: VH = Tỷ số EBITDA * EBITDA mong đợi vào năm H Financial Modeling 27 Chiết khấu dòng tiền thời điểm năm (1/2 năm) V0 =  FCF5 V5 FCF1 FCF2 + + + + (1 + WACC ) 0,5 (1 + WACC )1,5 (1 + WACC ) 4,5 (1 + WACC ) 4,5 Phân tích độ nhạy: Chúng ta phân tích độ nhạy thấy giá trị VCP nhạy cảm đối với:  Tỷ lệ tăng trưởng doanh số  Chi phí sử dụng vốn bình quân  Cả hai nhân tố Financial Modeling 28 [...]... ngắn hạn – Nợ dài hạn – LNGL lũy kế Financial Modeling 21 Lập kế hoạch tài chính là 1 kỹ năng cơ bản của phân tích TCDN Lập kế hoạch tài chính chính là sự kết hợp giữa:  Các quyết định tài chính  Những đồng nhất thức kế toán  Kỹ năng xử lý bảng tính Excel - MH được thiết lập cho phù hợp với các tình huống & dự báo có thể xảy ra, - MH phải dễ hiểu & giải thích được kết quả, mối quan hệ giữa các đại... gia tăng trong nợ ngắn hạn sẽ cung cấp thêm tiền mặt cho DN Gia tăng trong Sự gia tăng trong TSCĐ là nội dung chi tiêu nguyên giá TSCĐ tiền mặt & sẽ làm giảm dòng tiền tự do FCF Financial Modeling 25 Sử dụng dòng tiền tự do để định giá DN & cổ phần  Giá trị DN: bao gồm giá trị Nợ của DN, giá trị chứng khoán có thể chuyển đổi & giá trị cổ phần của DN V0 =  FCF5 V5 FCF1 FCF2 + + + + (1 + WACC )1 (1 +... )5 Trong công thức: V5 là giá trị của DN vào cuối năm thứ 5 & giá trị xấp xỉ bằng hiện giá của tất cả các dòng tiền FCF từ năm thứ 6 trở đi Financial Modeling 26 Lưu ý khi sử dụng dòng tiền tự do để định giá DN & cổ phần ∞ FCFt +5 FCF5 (1 + g %)t ∞ FCF5 (1 + g %) V5 = ∑ =∑ =∑ t t t =1 (1 + WACC ) t =1 (1 + WACC ) t =1 WACC − g % ∞     Thực tế, có 3 cách khác để xác định giá trị đến hạn vào thời... để tài trợ cho HĐSXKD  TSLĐ + TSCĐ ròng < Nợ ngắn hạn + Nợ dài hạn năm trước + VCP + LNGL lũy kế  TH này không cần thiết phải vay thêm nợ vì hiện DN đang có TM & CKTT dương Financial Modeling 20 Duy trì tỷ lệ D/E mục tiêu:  Tình huống: MH kế hoạch tài chính mà trong đó hạng mục cân đối lại liên quan đến duy trì cấu trúc vốn mục tiêu  Nợ vay = Tỷ số nợ/VCP mục tiêu * (VCP + LNGL)  VCP = Tổng tài. .. số  TSCĐ = TSCĐ ròng/doanh số * Doanh số  Khấu hao lũy kế = Khấu hao lũy kế năm trước + %khấu hao * Nguyên giá TSCĐ BQ trong năm  Nguyên giá TSCĐ = TSCĐ ròng + Khấu hao lũy kế Financial Modeling 13  Nợ ngắn hạn = Nợ ngắn hạn/doanh số * Doanh số  Vốn cổ phần không thay đổi (Doanh nghiệp không phát hành thêm VCP)  LNGL lũy kế = LNGL lũy kế năm trước + LNGL bổ sung năm nay Financial Modeling 14... Khi DN cần nguồn tài trợ bổ sung, DN sẽ vay nợ hoặc phát hành cổ phiếu Nhưng ví dụ này, để đơn giản, giả định là DN chỉ vay nợ bổ sung khi cần huy động vốn  Khi đó, nợ là hạng mục cân đối Financial Modeling 19 MH mới sẽ tuân thủ các điều kiện sau:  TM & CKTT là hạng mục cân đối Tuy nhiên:  TSLĐ + TSCĐ ròng > Nợ ngắn hạn + Nợ dài hạn năm trước + VCP + LNGL lũy kế  TH ngay cả khi TM & CKTT = 0  DN. ..Các phương trình khi lập kế hoạch tài chính (BCTN):      Doanh số = D.S năm 0 * (1 + % tăng trưởng D.Số) Giá vốn hàng bán = Doanh số * GVHB/Doanh số Lãi vay nợ dài hạn = %Lãi vay * Nợ dài hạn BQ Thu nhập từ TM & CKTT = Lãi suất CK * TM & CKTT BQ trong năm Khấu hao = %khấu hao * Nguyên giá TSCĐ BQ trong năm Financial Modeling 11  LN trước thuế = Doanh... các dự báo đều nhằm mục đích xác định dòng tiền tự do (FCF)  FCF: lưu lượng tiền mặt được tạo ra từ hoạt động của DN mà không cần đến nguồn tài trợ nào  là cách đo lường tốt nhất tiền mặt đã được tạo ra từ hoạt động của DN như thế nào Financial Modeling 23 Lợi nhuận Đo lường khả năng tạo lợi nhuận của DN, chịu tác sau thuế động nhiều nhân tố: dòng tiền từ hoạt động tài trợ (lãi vay); chi phí không... hoạt động DN Vì thế: Cộng trở lại chi phí lãi vay sau thuế (khi mà chi phí lãi vay là một chi phí khấu trừ thu nhập chịu thuế) Trừ lãi nhận được từ CKTT sau thuế Financial Modeling 24 Gia tăng trong TSLĐ Khi D.Số gia tăng, DN có nhu cầu đầu tư thêm vào hàng tồn kho, khoản phải thu v.v CP này là chi tiêu tiền mặt của DN Gia tăng trong nợ D.Số tăng dẫn đến các nhu cầu gia tăng các ngắn hạn nguồn tài trợ... t t =1 (1 + WACC ) t =1 (1 + WACC ) t =1 WACC − g % ∞     Thực tế, có 3 cách khác để xác định giá trị đến hạn vào thời điểm H: Cách 1: VH = (Tỷ số GTTT/ Giá trị sổ sách) * (Giá trị sổ sách năm H) Cách 2: VH = Tỷ số P/E * Lợi nhuận năm H + Giá trị sổ sách của nợ vay năm H Cách 3: VH = Tỷ số EBITDA * EBITDA mong đợi vào năm H Financial Modeling 27 Chiết khấu dòng tiền tại thời điểm giữa năm (1/2
- Xem thêm -

Xem thêm: Bài giảng môn mô hình tài chính chương 6 mô hình lập kế hoạch tài chính định giá DN , Bài giảng môn mô hình tài chính chương 6 mô hình lập kế hoạch tài chính định giá DN , Bài giảng môn mô hình tài chính chương 6 mô hình lập kế hoạch tài chính định giá DN , 1 LẬP KẾ HOẠCH TÀI CHÍNH

Gợi ý tài liệu liên quan cho bạn

Nhận lời giải ngay chưa đến 10 phút Đăng bài tập ngay