Bài giảng môn mô hình tài chính chương 5 các phép tính tài chính cơ bản CPSDV

20 75 0
  • Loading ...
1/20 trang

Thông tin tài liệu

Ngày đăng: 30/11/2016, 22:10

CHƯƠNG CÁC PHÉP TÍNH TÀI CHÍNH CƠ BẢN & CHI PHÍ SỬ DỤNG VỐN Financial Modeling MỤC TIÊU CỦA CHƯƠNG Nắm lại vài kiến thức tài & cách sử dụng Excel để giải vấn đề này, như: ◦ Lãi suất ◦ Tính giá NPV ◦ Tính tỷ suất sinh lợi IRR ◦ Giá trị tương lai (FV) khoản tiền ◦ Chi phí sử dụng vốn nguồn vốn thành phần, ◦ Chi phí sử dụng vốn bình quân (WACC),… Financial Modeling NỘI DUNG CỦA CHƯƠNG Financial Modeling 5.1 Các phép tính tài 5.1.1 Hiện giá (PV) & giá (NPV): a Hàm PV: tính giá chuỗi tiền tệ đều,  cú pháp: = PV(Rate,Nper,Pmt,[Fv],[Type]) Rate : lãi suất chuỗi tiền tệ Nper : số kỳ chuỗi tiền tệ Pmt : Số tiền phát sinh kỳ FV : số tiền tương lai Mặc định Type : 0: chuỗi cuối kỳ 1: chuỗi đầu kỳ Mặc định Financial Modeling 5.1 Các phép tính tài b.Tương tự, hàm RATE, PMT, NPER để tính yếu tố khác liên quan đến chuỗi tiền tệ  Cụ thể: = RATE(nper,pmt,pv,[fv],[type]) = PMT(rate,nper,pv,[fv],[type]) = NPER(rate,pmt,pv,[fv],[type]) Financial Modeling 5.1 Các phép tính tài c Hàm NPV áp dụng để tính giá chuỗi tiền tệ không đều, phát sinh cuối kỳ: = NPV(rate,value1,value2…) Để tính toán giá dòng tiền sử dụng hàm NPV Excel & sau trừ (-) bổ sung giá trị VĐT năm Financial Modeling 5.1 Các phép tính tài 5.1.2.Tỷ suất sinh lợi nội IRR (%) Tỷ suất hoàn vốn nội IRR: tỷ suất sinh lợi mà cân giá dòng thu nhập tương lai với vốn đầu tư bỏ ra, hay NPV =  sử dụng công cụ GoalSeek để tìm IRR hay dùng hàm IRR = IRR(value, [guess]) Financial Modeling 5.1 Các phép tính tài IRR đa trị:  Thực tế có DAĐT mà dòng tiền đặc thù có IRR đa trị (nhiều trị IRR)  Sử dụng hàm IRR để tìm giá trị IRR  =IRR(values, guess)  Luận guess điểm khởi đầu cho thuật toán mà Excel sử dụng để tìm trị IRR Lưu ý : ◦ Luận guess phải gần sát với giá trị IRR cần tìm & giá trị ◦ Để xác định số trị IRR & giá trị xấp xỉ chúng  sử dụng đồ thị NPV đồ thị hàm số biểu diễn NPV thay đổi theo lãi suất chiết khấu r% Financial Modeling 5.2 Chi phí sử dụng vốn 5.2.1 Chi phí sử dụng vốn cổ phần - re: a Mô hình Gordon: ∞ D1 D1 (1 + g ) D1 (1 + g ) D1 (1 + g )3 D1 (1 + g )t −1 D1 P0 = + + + + = ∑ = t + re (1 + re ) (1 + re ) (1 + re ) (1 + re ) re − g t =1 D1 re = +g P0  D0 (1 + g ) re = +g P0 Điều kiện gr P02 = r − g (1 + r ) H  Financial Modeling 10 5.2 Chi phí sử dụng vốn Ứng dụng MH Gordon thực tiễn:  Các yếu tố D0 & P0 có sẵn, vấn đề g  Thứ 1: sử dụng số liệu cổ tức khứ để tìm g Lưu ý: g khứ, g dự báo tương lai  Thứ 2: sử dụng báo cáo dự kiến tương lai để tìm g (chương sau)  Thứ 3: sử dụng số liệu dự báo công ty nghiên cứu thị trường Financial Modeling 11 5.2 Chi phí sử dụng vốn b Mô hình CAPM để xác định re: b.1 thuế: re= rf + β[E(rM) – rf] Rf: TSSL phi rủi ro (có thể sử dụng lãi suất kỳ phiếu phủ) Rm: TSSL thị trường Beta: COV (TSSL A, TSSL M ) βA = Varp (TSSL M ) b.2 Có thuế: sử dụng MH SML để tính sau thuế re= rf *(1-Tc)+ β[E(rM) – rf *(1-Tc)] Financial Modeling 12 5.2 Chi phí sử dụng vốn Ứng dụng mô hình CAPM thực tiễn:  rf: lãi suất kỳ phiếu phủ rm: sử dụng danh mục (chỉ số) đại diện thị trường  Beta: Sử dụng công thức thống kê Sử dụng đường Trendine Excel Sử dụng hồi quy để tính  Financial Modeling 13 5.3 Chi phí sử dụng NỢ P.pháp 1: CPSD nợ vay bình quân: CPSD nợ = Lãi vay/Dư nợ bình quân  khó phân biệt CP nợ vay khứ & CP nợ vay tương lai  P.pháp 2: TSSL điều chỉnh rủi ro: Sử dụng TSSL chứng khoán cty có mức rủi ro Nếu cty xếp hạng A & hầu hết nợ cty nợ trung hạn, ta sử dụng TSSL đầu tư vào chứng khoán nợ trung hạn cty xếp hạng tín nhiệm A CPSD nợ công ty  PP không điều chỉnh CPSD Nợ vay cty theo mức rủi ro thích hợp  Financial Modeling 14 5.3 Chi phí sử dụng NỢ  P.pháp 3: Sử dụng mô hình CAPM TH1: MH CAMP cổ điển (không có thuế) rD = rf + β nợ vay[E(rM) – rf] A β No vay = Cov (rNoA vay , rM ) Varp (rM ) TH2: MH điều chỉnh sau thuế rD= rf + β nợ vay [E(rM) – rf *(1-Tc)] Financial Modeling 15 5.3 Chi phí sử dụng NỢ Lưu ý: Thực tế, beta nợ cty liên quan đến yếu tố:  Thời gian đáo hạn nợ vay: thời gian đáo hạn xa rủi ro cao tương ứng & ngược lại  Rủi ro không trả nợ: rủi ro không trả nợ cao hệ số beta nợ cao Financial Modeling 16 5.4 Chi phí sử dụng vốn bình quân Chi phí sử dụng vốn bình quân (WACC): E D WACC = rE + rD (1 − TC ) E+D E+D Financial Modeling 17 5.5 Các trục trặc mô hình   Đối với mô hình Gordon: Đối với công ty không chi trả cổ tức dòng cổ tức không ổn định làm MH không xác Có thể điều chỉnh vấn đề cách dựa vào báo cáo tài dự kiến tương lai Financial Modeling 18 5.5 Các trục trặc mô hình Đối với mô hình CAPM  Đôi khi, số thống kê hàm chứa vấn đề (ví dụ: beta âm ý nghĩa thống kê beta không cao)  Chúng ta giải vấn đề cách quan sát trực tiếp yếu tố rủi ro công ty thị trường Financial Modeling 19 5.6 Kết luận  Luôn sử dụng vài MH khác để tính toán chi phí sử dụng vốn  Tính toán CPSDV không cho cty phân tích mà cho cty ngành  Rút ước lượng quán CPSDV, loại bỏ số không hợp lý (như CPSDV âm cty Big City)  tính toán CPSDV không đơn giản tập + = Financial Modeling 20 [...]... (1 − TC ) E+D E+D Financial Modeling 17 5. 5 Các trục trặc trong mô hình   Đối với mô hình Gordon: Đối với các công ty không chi trả cổ tức hoặc dòng cổ tức không ổn định sẽ làm MH không còn chính xác Có thể điều chỉnh vấn đề này bằng cách dựa vào những báo cáo tài chính dự kiến trong tương lai Financial Modeling 18 5. 5 Các trục trặc trong mô hình Đối với mô hình CAPM  Đôi khi, những con số thống... này bằng cách quan sát trực tiếp các yếu tố rủi ro của công ty trên thị trường Financial Modeling 19 5. 6 Kết luận  Luôn luôn sử dụng 1 vài MH khác nhau để tính toán chi phí sử dụng vốn  Tính toán CPSDV không chỉ cho cty đang phân tích mà còn cho những cty cùng ngành  Rút ra được một ước lượng nhất quán CPSDV, loại bỏ những con số không hợp lý (như CPSDV âm của cty Big City)  tính toán CPSDV không... Financial Modeling 11 5. 2 Chi phí sử dụng vốn b Mô hình CAPM để xác định re: b.1 không có thuế: re= rf + β[E(rM) – rf] Rf: TSSL phi rủi ro (có thể sử dụng lãi suất kỳ phiếu chính phủ) Rm: TSSL thị trường Beta: COV (TSSL A, TSSL M ) βA = Varp (TSSL M ) b.2 Có thuế: sử dụng MH SML để tính sau thuế re= rf *(1-Tc)+ β[E(rM) – rf *(1-Tc)] Financial Modeling 12 5. 2 Chi phí sử dụng vốn Ứng dụng mô hình CAPM trong.. .5. 2 Chi phí sử dụng vốn Ứng dụng MH Gordon trong thực tiễn:  Các yếu tố D0 & P0 đều có sẵn, vấn đề duy nhất là g  Thứ 1: có thể sử dụng số liệu cổ tức trong quá khứ để tìm g Lưu ý: đây là g quá khứ, không phải g dự báo trong tương lai  Thứ 2: sử dụng các báo cáo dự kiến trong tương lai để tìm g (chương sau)  Thứ 3: sử dụng số liệu dự báo của các công ty nghiên cứu trên... & hầu hết nợ của cty là nợ trung hạn, khi đó ta có thể sử dụng TSSL khi đầu tư vào các chứng khoán nợ trung hạn của các cty xếp hạng tín nhiệm là A như là CPSD nợ của công ty  2 PP này không điều chỉnh CPSD Nợ vay của cty theo mức rủi ro thích hợp  Financial Modeling 14 5. 3 Chi phí sử dụng NỢ  P.pháp 3: Sử dụng mô hình CAPM TH1: MH CAMP cổ điển (không có thuế) rD = rf + β nợ vay[E(rM) – rf] A β No... phiếu chính phủ rm: sử dụng 1 danh mục (chỉ số) đại diện thị trường  Beta: Sử dụng công thức thống kê Sử dụng đường Trendine trong Excel Sử dụng hồi quy để tính  Financial Modeling 13 5. 3 Chi phí sử dụng NỢ P.pháp 1: CPSD nợ vay bình quân: CPSD nợ = Lãi vay/Dư nợ bình quân  khó phân biệt giữa CP nợ vay quá khứ & CP nợ vay trong tương lai  P.pháp 2: TSSL điều chỉnh rủi ro: Sử dụng TSSL chứng khoán các. .. nợ vay [E(rM) – rf *(1-Tc)] Financial Modeling 15 5.3 Chi phí sử dụng NỢ Lưu ý: Thực tế, beta đối với nợ của 1 cty liên quan đến 2 yếu tố:  Thời gian đáo hạn của nợ vay: thời gian đáo hạn xa hơn thì rủi ro cao hơn tương ứng & ngược lại  Rủi ro không trả được nợ: rủi ro không trả được nợ cao hơn thì hệ số beta của nợ sẽ cao hơn Financial Modeling 16 5. 4 Chi phí sử dụng vốn bình quân Chi phí sử dụng... đang phân tích mà còn cho những cty cùng ngành  Rút ra được một ước lượng nhất quán CPSDV, loại bỏ những con số không hợp lý (như CPSDV âm của cty Big City)  tính toán CPSDV không chỉ đơn giản là một bài tập 2 + 2 = 4 Financial Modeling 20
- Xem thêm -

Xem thêm: Bài giảng môn mô hình tài chính chương 5 các phép tính tài chính cơ bản CPSDV , Bài giảng môn mô hình tài chính chương 5 các phép tính tài chính cơ bản CPSDV , Bài giảng môn mô hình tài chính chương 5 các phép tính tài chính cơ bản CPSDV , 1 Các phép tính tài chính cơ bản, 2 Chi phí sử dụng vốn, 3 Chi phí sử dụng NỢ

Gợi ý tài liệu liên quan cho bạn

Nhận lời giải ngay chưa đến 10 phút Đăng bài tập ngay