tiết 8lets learn some more

20 62 0
  • Loading ...
1/20 trang

Thông tin tài liệu

Ngày đăng: 30/11/2016, 22:10

Unit Let’s learn some more Exercise 1: XÕp tõ thµnh c©u Are are/birds/yes/?/they/these/are/ these birds ? Yes, they are 2.Are these Jump ropes? No, they are not Jump ropes/these/No/are/they/?/not/are/ kites/aren Are these’ t/these/Are/they/No/?/ kites? No, they aren’t Exercise 2: T×m tõ kh¸c lo¹i
- Xem thêm -

Xem thêm: tiết 8lets learn some more , tiết 8lets learn some more , tiết 8lets learn some more , Unit 1. Let’s learn some more

Gợi ý tài liệu liên quan cho bạn

Nhận lời giải ngay chưa đến 10 phút Đăng bài tập ngay