Bài giảng môn mô hình tài chính chương 2 mô hình tối ưu hóa tuyến tính

32 139 0
  • Loading ...
1/32 trang

Thông tin tài liệu

Ngày đăng: 30/11/2016, 22:10

CHƯƠNG Financial Modeling MỤC TIÊU CỦA CHƯƠNG Nắm vững số kỹ thuật để lập công thức cho MH quy hoạch tuyến tính Một số nguyên tắc xây dựng MH QHTT nhằm tạo thuận lợi cho việc sử dụng Solver Sử dụng Solver để giải toán tối ưu hóa từ MH QHTT Financial Modeling NỘI DUNG CỦA CHƯƠNG 2.1 Bài toán quy hoạch tuyến tính 2.2 Nghệ thuật lập toán QHTT 2.3 Ví dụ toán QHTT 2.4 Giải MH tối ưu hóa bảng tính 2.5 Tối ưu hóa nguồn vốn bị giới hạn Financial Modeling 2.1 BÀI TOÁN QUY HOẠCH TUYẾN TÍNH • Mọi MH QHTT có điểm quan trọng: • Hàm mục tiêu tối đa hóa tối thiểu hóa • Biến số định • Các điều kiện ràng buộc • Bài toán QHTT  MH tối ưu hóa đối ngẫu • Một MH tối ưu hóa đối ngẫu trình bày vấn đề phân bổ nguồn lực bị giới hạn cho tối ưu hóa mục tiêu lợi ích Financial Modeling 2.1 BÀI TOÁN QUY HOẠCH TUYẾN TÍNH a Các điều kiện ràng buộc Các ràng buộc: giới hạn mà biến số định phải tuân theo  Có loại ràng buộc:   ràng buộc từ hạn chế  ràng buộc từ yêu cầu đòi hỏi Hoặc phân loại ràng buộc như:  ràng buộc mang tính tự nhiên; hạn chế nguồn vốn, chi trả cổ tức  ràng buộc sách chi phối: yêu cầu UBCK, Financial Modeling 2.1 BÀI TOÁN QUY HOẠCH TUYẾN TÍNH b Hàm mục tiêu: Thông số đo lường kết thực  tối đa hóa (lợi nhuận, TSSL tính hiệu quả)  tối thiểu hóa (chi phí thời gian) Financial Modeling 2.2 NGHỆ THUẬT LẬP BÀI TOÁN QHTT •Diễn đạt mục tiêu từ ngữ & đo lường kết thực hàm mục tiêu •Diễn đạt từ ngữ ràng buộc, xác lập yêu cầu ràng buộc cẩn trọng theo yêu cầu ≥; ≤ hay = •Xác định biến số định  cần xác định xác Financial Modeling 2.3 VÍ DỤ VỀ BÀI TOÁN QHTT Khung tình huống:  Cty C SX loại ghế sp1 & sp2 Cty C cho tuần cty tiêu thụ số lượng SP SX  Cty phải xác định mục tiêu SX kỳ tới: cty nên SX sp1 & sp2 cty muốn tối đa hóa lợi nhuận? Financial Modeling 2.3 VÍ DỤ VỀ BÀI TOÁN QHTT • Phần bù định phí/đv: Sp1: 56$ & Sp2: 40$ • Phụ tùng g1, g2, g3, g4: có giới hạn & tăng thêm Loại phụ tùng Các yêu cầu phụ tùng SP1 Dữ trữ phụ tùng SP2 Tồn kho ĐK g1 1.280 g2 12 1.600 Chân ghế 4 760 g3 140 g4 120 • Theo hợp đồng tổng số lượng SX tuần không thấp 100 sản phẩm Financial Modeling 2.3 VÍ DỤ VỀ BÀI TOÁN QHTT Biến số định: • Cặp giá trị x1 & x2  số lượng Sp1 & Sp2 • Các cặp giá trị x1 & x2 phải nằm tập hợp định khả thi (không vi phạm ràng buộc giới hạn tự nhiên & giới hạn sách) Financial Modeling 10 2.4 GIẢI QUYẾT MH TỐI ƯU HÓA BẰNG BẢNG TÍNH • Ô biến số định & ô hàm mục tiêu: tô hay tạo đường viền  bật • Mỗi ràng buộc, thông số liên quan: đặt góc giao cột/dòng chứa biến số định & điều kiện ràng buộc • Dòng ràng buộc: ô thể nội dung vế bên phải bất đẳng thức chứa số công thức liên quan đến biến số định  công thức ô thể nội dung vế bên phải bất đẳng thức có liên quan tới biến số định phải chuyển sang vế bên trái ràng buộc Financial Modeling 18 2.4 GIẢI QUYẾT MH TỐI ƯU HÓA BẰNG BẢNG TÍNH Thuật ngữ QHTT Thuật ngữ Solver Hàm mục tiêu Ô mục tiêu (Set target cell) Biến số định Biến số định (By changing cells) Điều kiện ràng buộc Ràng buộc (Subject to the constraints/add) Hàm ràng buộc (Vế trái bđt) Tham chiếu ô ràng buộc (Cell reference) Giới hạn ràng buộc (Vế phải bđt) Các ràng buộc giới hạn (Constraint) Mô hình tuyến tính LP Giả định mô hình tuyến phi tuyến tính Financial Modeling 19 2.4 GIẢI QUYẾT MH TỐI ƯU HÓA BẰNG BẢNG TÍNH  Kích hoạt Solver Financial Modeling 20 2.4 GIẢI QUYẾT MH TỐI ƯU HÓA BẰNG BẢNG TÍNH  Hộp thoại Solver Financial Modeling 21 2.4 GIẢI QUYẾT MH TỐI ƯU HÓA BẰNG BẢNG TÍNH  Giả định tuyến tính Financial Modeling 22 2.4 GIẢI QUYẾT MH TỐI ƯU HÓA BẰNG BẢNG TÍNH  Hộp thoại Answer Solver Financial Modeling 23 2.4 GIẢI QUYẾT MH TỐI ƯU HÓA BẰNG BẢNG TÍNH  Kết mô hình tối ưu hóa Cty C Financial Modeling 24 2.4 GIẢI QUYẾT MH TỐI ƯU HÓA BẰNG BẢNG TÍNH  Báo cáo độ nhạy cty C Financial Modeling 25 2.4 GIẢI QUYẾT MH TỐI ƯU HÓA BẰNG BẢNG TÍNH  Hình thức khác báo cáo độ nhạy Financial Modeling 26 2.4 GIẢI QUYẾT MH TỐI ƯU HÓA BẰNG BẢNG TÍNH CÂU HỎI TÌNH HUỐNG:  Nếu thay đổi lợi nhuận ghế, kế hoạch sản xuất tối ưu có thay đổi?  Nếu thay đổi điều kiện ràng buộc, giải pháp tối ưu thay đổi? Hàm mục tiêu có thay đổi? Financial Modeling 27 2.5 TỐI ƯU HÓA KHI NGUỒN VỐN BỊ GIỚI HẠN  Khung tình huống: Dự án Năm Năm Năm Năm NPV (r =10%) W X Y Z – 70 ––– – 80 ––– – 20 – 90 10 – 50 60 60 60 30 60 50 30 30 6,48 5,33 1,22 1,88  Vốn đầu tư năm & năm không vượt 100 tỷ đồng Financial Modeling 28 2.5 TỐI ƯU HÓA KHI NGUỒN VỐN BỊ GIỚI HẠN • Bước 1: Bài toán tối ưu hóa tuyến tính • NPV = 6,48w + 5,33x + 1,22y + 1,88z  max • Các điều kiện ràng buộc: • • • 70w + 80y ≤ 100 20w + 90 x – 10y + 50z ≤ 100 ≤ w ≤ ; ≤ x≤ ; ≤ y ≤ ; ≤ z ≤ Financial Modeling 29 2.5 TỐI ƯU HÓA KHI NGUỒN VỐN BỊ GIỚI HẠN  Bước 2: Chuyển toán vào bảng tính Financial Modeling 30 2.5 TỐI ƯU HÓA KHI NGUỒN VỐN BỊ GIỚI HẠN  Bước 3: Sử dụng Solver để tối ưu hoá Financial Modeling 31 YÊU CẦU  Thực hành tình sách:  Mô hình quản lý tiền mặt động  Mô hình kế hoạch sản xuất kế hoạch tài  Bài tập tình cuối chương Financial Modeling 32 [...]... (Constraint) Mô hình tuyến tính LP Giả định mô hình tuyến hoặc phi tuyến tính Financial Modeling 19 2. 4 GIẢI QUYẾT MH TỐI ƯU HÓA BẰNG BẢNG TÍNH  Kích hoạt Solver Financial Modeling 20 2. 4 GIẢI QUYẾT MH TỐI ƯU HÓA BẰNG BẢNG TÍNH  Hộp thoại Solver Financial Modeling 21 2. 4 GIẢI QUYẾT MH TỐI ƯU HÓA BẰNG BẢNG TÍNH  Giả định tuyến tính Financial Modeling 22 2. 4 GIẢI QUYẾT MH TỐI ƯU HÓA BẰNG BẢNG TÍNH  Hộp thoại... của Solver Financial Modeling 23 2. 4 GIẢI QUYẾT MH TỐI ƯU HÓA BẰNG BẢNG TÍNH  Kết quả mô hình tối ưu hóa của Cty C Financial Modeling 24 2. 4 GIẢI QUYẾT MH TỐI ƯU HÓA BẰNG BẢNG TÍNH  Báo cáo độ nhạy của cty C Financial Modeling 25 2. 4 GIẢI QUYẾT MH TỐI ƯU HÓA BẰNG BẢNG TÍNH  Hình thức khác của báo cáo độ nhạy Financial Modeling 26 2. 4 GIẢI QUYẾT MH TỐI ƯU HÓA BẰNG BẢNG TÍNH CÂU HỎI TÌNH HUỐNG:  Nếu... 4x2 ≤ 128 0 g1)  4x1 + 12x2 ≤ 1600  x1 +x2 ≥ 100  4x1+ 4x2 ≤ 760  x1 ≤ 140 & x2 ≤ 120  x1 ≥ 0 & x2 ≥ 0 (2. 1) (giới hạn phụ tùng (2. 2) (giới hạn phụ tùng g2) (2. 3) (giới hạn chính sách HĐ) (2. 4) (giới hạn chân ghế) (2. 5) (giới hạn phụ tùng g3,g4) (2. 6) (giới hạn tự nhiên) Financial Modeling 12 2.3 VÍ DỤ VỀ BÀI TOÁN QHTT Bài toán quy hoạch tuyến tính  56x1 + 40x2  max (hàm mục tiêu)  8x1 + 4x2... 8x1 + 4x2 ≤ 128 0 (2. 1) (giới hạn phụ tùng g1)  4x1 + 12x2 ≤ 1600 (2. 2) (giới hạn phụ tùng g2)  x1 +x2 ≥ 100 (2. 3) (giới hạn chính sách HĐ)  4x1+ 4x2 ≤ 760 (2. 4) (giới hạn chân ghế)  x1 ≤ 140 & x2 ≤ 120 (2. 5) (giới hạn phụ tùng g3,g4)  x1 ≥ 0 & x2 ≥ 0 (2. 6) (giới hạn tự nhiên)  Lưu ý: Đây là bài toán tối ưu hóa tuyến tính vì tất cả hàm mục tiêu & ràng buộc đều là bậc nhất (tuyến tính) Financial... Modeling 28 2. 5 TỐI ƯU HÓA KHI NGUỒN VỐN BỊ GIỚI HẠN • Bước 1: Bài toán tối ưu hóa tuyến tính • NPV = 6,48w + 5,33x + 1 ,22 y + 1,88z  max • Các điều kiện ràng buộc: • • • 70w + 80y ≤ 100 20 w + 90 x – 10y + 50z ≤ 100 0 ≤ w ≤ 1 ; 0 ≤ x≤ 1 ; 0 ≤ y ≤ 1 ; 0 ≤ z ≤ 1 Financial Modeling 29 2. 5 TỐI ƯU HÓA KHI NGUỒN VỐN BỊ GIỚI HẠN  Bước 2: Chuyển bài toán vào bảng tính Financial Modeling 30 2. 5 TỐI ƯU HÓA KHI... Modeling 14 2. 4 GIẢI QUYẾT MH TỐI ƯU HÓA BẰNG BẢNG TÍNH • Soạn thảo ra trên giấy MH lượng hóa • Từ MH QHTT trên giấy  chuyển đổi & trình bày vào bảng tính Excel • Tối ưu hóa MH bằng công cụ Solver: khi MH lập công thức không chính xác thì thường Solver sẽ báo lỗi khi thực hiện  sửa lỗi cho MH & nhiều khi phải quay bước 1 Financial Modeling 15 2. 4 GIẢI QUYẾT MH TỐI ƯU HÓA BẰNG BẢNG TÍNH  MH tối ưu hóa cty... trong lợi nhuận mỗi ghế, kế hoạch sản xuất tối ưu có thay đổi?  Nếu thay đổi trong điều kiện ràng buộc, giải pháp tối ưu sẽ thay đổi? Hàm mục tiêu có thay đổi? Financial Modeling 27 2. 5 TỐI ƯU HÓA KHI NGUỒN VỐN BỊ GIỚI HẠN  Khung tình huống: Dự án Năm 0 Năm 1 Năm 2 Năm 3 NPV (r =10%) W X Y Z – 70 ––– – 80 ––– – 20 – 90 10 – 50 60 60 60 30 60 50 30 30 6,48 5,33 1 ,22 1,88  Vốn đầu tư năm 0 & năm 1 không... Financial Modeling 30 2. 5 TỐI ƯU HÓA KHI NGUỒN VỐN BỊ GIỚI HẠN  Bước 3: Sử dụng Solver để tối ưu hoá Financial Modeling 31 YÊU CẦU  Thực hành các tình huống trong sách:  Mô hình quản lý tiền mặt năng động  Mô hình kế hoạch sản xuất và kế hoạch tài chính  Bài tập tình huống cuối chương 2 Financial Modeling 32 .. .2. 3 VÍ DỤ VỀ BÀI TOÁN QHTT Hàm mục tiêu: • mục tiêu cty C  tối đa hóa lợi nhuận & mục tiêu này là kết hợp 2 mục tiêu thành phần:  Tổng phần bù định phí đạt được từ doanh số của Sp1  Tổng phần bù định phí đạt được từ doanh số của Sp2 • Phần bù định phí đơn vị của Sp1= 56$; Sp2= 40$  Hàm mục tiêu sau: • 56x1 + 40x2 = tổng phần bù định phí  max Financial Modeling 11 2. 3 VÍ DỤ VỀ BÀI TOÁN... 18 2. 4 GIẢI QUYẾT MH TỐI ƯU HÓA BẰNG BẢNG TÍNH Thuật ngữ QHTT Thuật ngữ Solver Hàm mục tiêu Ô mục tiêu (Set target cell) Biến số ra quyết định Biến số ra quyết định (By changing cells) Điều kiện ràng buộc Ràng buộc (Subject to the constraints/add) Hàm ràng buộc (Vế trái của bđt) Tham chiếu ô ràng buộc (Cell reference) Giới hạn ràng buộc (Vế phải bđt) Các ràng buộc hoặc giới hạn (Constraint) Mô hình tuyến
- Xem thêm -

Xem thêm: Bài giảng môn mô hình tài chính chương 2 mô hình tối ưu hóa tuyến tính , Bài giảng môn mô hình tài chính chương 2 mô hình tối ưu hóa tuyến tính , Bài giảng môn mô hình tài chính chương 2 mô hình tối ưu hóa tuyến tính , 1 BÀI TOÁN QUY HOẠCH TUYẾN TÍNH, 3 VÍ DỤ VỀ BÀI TOÁN QHTT, 4 GIẢI QUYẾT MH TỐI ƯU HÓA BẰNG BẢNG TÍNH, 5 TỐI ƯU HÓA KHI NGUỒN VỐN BỊ GIỚI HẠN

Từ khóa liên quan

Gợi ý tài liệu liên quan cho bạn

Nhận lời giải ngay chưa đến 10 phút Đăng bài tập ngay