the hello song

15 46 0
  • Loading ...
1/15 trang

Thông tin tài liệu

Ngày đăng: 30/11/2016, 22:10

Welcome to our class Wednesday , November 12nd 2008 Check the old lesson : The song : “The Hello Song” Wednesday, November 12nd 2008 Make the dialogue : Wednesday, November 12nd 2008 Hi, Andy How are you? I’ m fine How are you? I’m fine Thank you Wednesday , November 12nd 2008 Unit 2: Lesson 19: Let’ s sing Scott Jenny John Kate The song: “Hi, Hi, how are you? I’m fine Hi, how are you? I’m fine Hi, how are you? I’m fine Hi, how are you? I’m fine How are you? I’m fine I’m fine I’m fine how are you?” Hi, how are you? I’m fine Hi, how are you? I’m fine Hi, how are you? I’m fine How are you? I’m fine I’m fine I’m fine Wednesday, November 12th 2008 Unit 2: Lesson 19: Let’s sing hello A T H E L L O W G A E Y C J K S C O T E are F N A M E B H Y I J you X F K S T O O N S E fine how what T O A P A U W H I N A V T E L I S A D N H F E A R E R U O Y name Kate W P K S N L G R J Z John Y T Q I U S C O T T O M F T N J O H N Y Jenny Lisa your Scott Wednesday , November 12nd 2008 Unit 2: Lesson 19: Let’ s sing The song: “Hi, how you ?” are [...]... 2008 Unit 2: Lesson 19: Let’s sing hello A T H E L L O W G A E Y C J K S C O T E are F N A M E B H Y I J you X F K S T O O N S E fine how what T O A P A U W H I N A V T E L I S A D N H F E A R E R U O Y name Kate W P K S N L G R J Z John Y T Q I U S C O T T O M F T N J O H N Y Jenny Lisa your Scott Wednesday , November 12nd 2008 Unit 2: Lesson 19: Let’ s sing The song: “Hi, how you ?” are
- Xem thêm -

Xem thêm: the hello song , the hello song , the hello song

Gợi ý tài liệu liên quan cho bạn

Nhận lời giải ngay chưa đến 10 phút Đăng bài tập ngay