sự sụp đổ của chế độ aphacthai

5 71 0
  • Loading ...
1/5 trang

Thông tin tài liệu

Ngày đăng: 30/11/2016, 22:09

Thứ hai ngày 13 tháng 10 năm 2008 Tập đọc Sự sụp đổ chế độ a - pác - thai Theo mẩu chuyện lịch sử giới Luyện đọc a pác - thai Nen - xơn Manđê- la tổng tuyển cử sắc lệnh Nội dung Từ ngữ - Dới chế độ a - pác - thai, ngời da đen - chế độ phân bị đối xử bất công biệt chủng tộc - Ngời da đen làm công việc nặng nhọc, bẩn thỉu; trả lơng thấp; sống, chữa bệnh, làm việc khu riêng; không tự do, dân chủ - Ngời dân Nam Phi xoá bỏ chế độ phân biệt chủng tộc - Họ đứng lên đấu tranh đòi bình đẳng dành đợc thắng lợi - công lí - sắc lệnh - tổng tuyển cử Luyện đọc Đại ý Nội dung Từ ngữ Phản đối chế độ phân biệt chủng tộc, ca ngợi đấu tranh ngời da đen Nam phi a pác - thai - Dới chế độ a - pác - thai, ngời da đen - chế độ phân bị đối xử bất công biệt chủng tộc Nen - xơn Manđê- la - Ngời da đen làm công việc nặng nhọc, bẩn thỉu; trả lơng thấp; sống, chữa bệnh, làm việc khu riêng; không tự do, dân chủ tổng tuyển cử sắc lệnh - Ngời dân Nam Phi xoá bỏ chế độ phân biệt chủng tộc - Họ đứng lên đấu tranh đòi bình đẳng dành đợc thắng lợi - công lí - sắc lệnh - tổng tuyển cử Bất bình với chế độ a - pác - thai, ngời dân da đen đứng lên đòi bình đẳng Cuộc đấu tranh dũng cảm bền bỉ họ đợc ủng hộ ngời yêu chuộng tự công lí toàn giới, cuối dành đợc thắng lợi Ngày 17 1991, quyền Nam Phi buộc phải huỷ bỏ sắc lệnh phân biệt chủng tộc Ngày 27 1994, tổng tuyển cử da sắc tộc đợc tổ chức Luật s da đen Nen xon Man đê la, ngời bị giam cầm xuốt 27 năm đấu tranh chống chế độ a - pác - thai đợc bầu làm Tổng thống Chế độ phân biệt chủng tộc xấu xa hành tinh chấm dứt trớc nhân loại bớc vào kỉ XXI Theo mẩu chuyện lịch sử giới
- Xem thêm -

Xem thêm: sự sụp đổ của chế độ aphacthai , sự sụp đổ của chế độ aphacthai , sự sụp đổ của chế độ aphacthai

Từ khóa liên quan

Gợi ý tài liệu liên quan cho bạn

Nhận lời giải ngay chưa đến 10 phút Đăng bài tập ngay