Our school 47

10 68 0
  • Loading ...
1/10 trang

Thông tin tài liệu

Ngày đăng: 30/11/2016, 22:09

Oral test (Kiểm tra cũ) - Where's the book? It's on table - Where's the pencil? It's in the box - Where's the board? It's under the picture of Uncle Ho Wednesday, December th , 2005 Lesson 9: Our school (4-7) Activity 1: Nói bạn: a) Hãy hỏi bạn đồ vật lớp học A: Where's the board ? B: It's under the picture of Uncle Ho b) Hãy hỏi chỗ ngồi bạn lớp A: Where's Hoa sitting ? B: She's sitting between Nga and Lan Ativity 2: Nhìn tranh - nghe - nhắc lại A: Where's the cat? B: It's on the box A: Where's the cat? B: It's in the box A: Where's the cat? B: It's under the box A: Where's the cat? B: It's next to the box A: Where's the cat? B: It's in front of the box A: Where's the cat? B: It's behind the box A: Where's the cat? B: It's between the boxes Activity 3: Nhìn tranh - nói - The picture of Uncle map Ho is above the board above:ở phía - The board is under the picture of Uncle Ho The picture of - The board is between Uncle Ho two maps - Two maps are next to the board - The chair is behind the table - The table is in front of the chair - The books are on the table Game (Nhìn tranh - đặt câu) - The car is in front The pencil is on the of the house book - The house is behind - The cat is between two the car apples - Two apples are next to the cat on next to in In front of between under behind
- Xem thêm -

Xem thêm: Our school 47 , Our school 47 , Our school 47

Gợi ý tài liệu liên quan cho bạn

Nhận lời giải ngay chưa đến 10 phút Đăng bài tập ngay