Our school 13

10 70 0
  • Loading ...
1/10 trang

Thông tin tài liệu

Ngày đăng: 30/11/2016, 22:09

Oral test (KiÓm tra bµi cò) - What is the heaviest animal? The heaviest animal is the elephant The elephant is the heaviest animal - What is the fastest animal? The fastest animal is the zebra The zebra is the fastest animal - Who is the tallest in your class? Nga is the tallest Tuesday, December 6th , 2005 Lesson 9: Our school (1-3) Activity 1: Xem tranh - lµm quen: on in under next to In front of behind between Ativity 2: Nh×n tranh - nghe - nh¾c l¹i A: Where's the cat? B: It's on the box A: Where's the cat? B: It's in the box A: Where's the cat? B: It's under the box A: Where's the cat? B: It's next to the box A: Where's the cat? B: It's in front of the box A: Where's the cat? B: It's behind the box A: Where's the cat? B: It's between the boxes Activity 3: Nh×n tranh - nãi - The picture of Uncle map Ho is above the board above:ë phÝa trªn - The board is under the picture of Uncle Ho The picture of - The board is between Uncle Ho two maps - Two maps are next to the board - The chair is behind the table - The table is in front of the chair - The books are on the table Game (Nh×n tranh - ®Æt c©u) - The car is in front The pencil is on the of the house book - The house is behind - The cat is between two the car apples - Two apples are next to the cat on next to in In front of between under behind
- Xem thêm -

Xem thêm: Our school 13 , Our school 13 , Our school 13

Gợi ý tài liệu liên quan cho bạn

Nhận lời giải ngay chưa đến 10 phút Đăng bài tập ngay